หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม,โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาการ ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือน ตุลาคม พศ. 2556

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2556   29 ต.ค. 2556   30 ต.ค. 2556   31 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
3 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 29 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]