หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายทนง แซมเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางฐิณา แซมเพชรโรงเรียนวัดธรรมาวุธารามกรรมการ
3. นายณัฐนน แก้วกันจรโรงเรียนบ้านบางบ่อกรรมการ
4. นางทรงพร บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
5. นางคันธารัตน์ พงศ์พลูทองโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายคำนึง พลายด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สุพรรณอ่วมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางดุษฎี รัตนโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอรุณี เรืองพยัคฆ์โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
5. นางจันทวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่กรรมการ
6. นางรุ่งนภา นาคะเตโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี เพชรกระจ่างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ทิมพิทักษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70กรรมการ
4. นายอุทัย เพชรหินโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายสุมิตร เขียวชะอุ่มโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางไพรัช แก้วกามโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
3. นางไพเราะ วงศ์แป้นโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
4. นางเรวดี ทรงแสงโรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการ
5. นางจำลอง ไชยมงคลโรงเรียนวัดท้ายหาดกรรมการ
6. นางสาวสุรินทร์ พวงศิริโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสำเริง คล้ำจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ พันธ์เจริญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
3. นางพวงลัดดา ดำรงรถการโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
4. นางณัฐนันท์ อัครภูตานนท์โรงเรียนบ้านเขตเมืองกรรมการ
5. นางยุพิน จันทร์เอียงโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
6. นางสมคิด พันธุ์โภคาโรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม หวานคำเพราะโรงเรียนวัดดอนมะโนราประธานกรรมการ
2. นางสมใจ บุญบำรุงโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กิตติคุณสถาพรโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปราสาทวิทยาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แถบเงินโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางนิศา ประยูรหงส์โรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นางวิภา แย้มปิ๋วโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
6. นางกัญญา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชฌา เครือชะเอมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
3. นางกฤษณา ธรรมสุจริตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
4. นางภัทรมน เอี่ยมสมบูรณ์โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่กรรมการ
5. นางชวนพิศ พ่วงขำโรงเรียนวัดบางแคกลางกรรมการ
6. นางศิวิมล นำวิวัฒน์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ แสงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา พวงสุวรรณโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวชินรัตน์ กลิ่นหวลโรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายธัญญะ มั่นคงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเป้งประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แสงเมฆโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี บำรุงศรีโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางประภา สุทธิเชษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางกกประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินท์ วัฒนาการโรงเรียนเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางตรีรัตน์ วิจิตรโชติโรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการ
4. นางนวลศรี จันทร์เชื้อแถวโรงเรียนดรุณานุเคราะห์กรรมการ
5. นางพิมผกา พุกประเสริฐโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
6. นางนิภา อุดมโชคโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ชูสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา นุชศิริโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
3. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอรุณี พงษ์สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางนุกูล จันทร์หอมโรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการ
3. นางชลธิชา อาจเอื้อมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางสำลี จิตรสมุทรโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
5. นางไพรัตน์ แก้วกามโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
6. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมควร บำรุงทรัพย์โรงเรียนวัดวรภูมิประธานกรรมการ
2. นายหริน ชูอรุณโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ รุจิราวัตถ์โรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ อนันตศิริโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
5. นางสาวสุมนา สุภัทรขจรโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
6. นางกุลวดี กอสนานโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร ต่ายเล็กโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการ
3. นางดิสสมัย เดชฤทธิ์โรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายนิเวศ เจริญศักดิ์สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิชา จำปาศักดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดาโรงเรียนบ้านรางห้าตำลึงกรรมการ
4. นางบุญญาพร ทิณเกิดโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวอัมภาพรรณ สันธนภัทรพงศ์โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนิเวศ เจริญศักดิ์สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นางปราณีต สิทธิมังค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายธนกฤต สมน้อยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
4. นางรัตนา โทธนะโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
5. นางสาวทัศนา จรจวบโชคโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นางชมพูนุช เคล้าจันทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
7. นางนาฎระพี ศรีนวลนัดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายธนกฤต สมน้อยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
4. นางรัตนา โทธนะโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
5. นางสาวทัศนา จรจวบโชคโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นางชมพูนุช เคล้าจันทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
7. นางนาฎระพี ศรีนวลนัดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุพิศ สินธุมาศโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย เรืองตระกูลโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางอำนวย เขียววิจิตรโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
4. นางสาวนัยนา ลิ้มชื่นโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
5. นางระเบียบ วอทองโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
6. นายสมชาย สุวรรณน้อยโรงเรียนวัดธรรมาวุธารามกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ สุขรุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
8. นางเพียงฤทัย มีไปล่โรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
9. นางฉรัชชา ใจดีโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
10. นางอุดมศรี คงวิจิตร์โรงเรียนวัดปากง่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกัญญณัต บุญสังข์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ บัวพึ่งโรงเรียนวัดเกตุการามกรรมการ
3. นายกรีฑา ศรีพิพัฒน์โรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นางสมคิด แสงอุทัยโรงเรียนบ้านบางบ่อกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ฉมังหัตถพงศ์โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ศรีเจริญโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
7. นายอติทัต ทองน้อยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
8. นายเฉลิม แก้วกามโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
9. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดกรรมการ
10. นางพิมพ์ผกา พุกประเสริฐโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรวรรณ จันทร์แย้มโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา ศิรดาโชติการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ เปรมศรทองโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลักษณา จันทร์ศรีโรงเรียนวัดบางประจันต์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุนันท์ เปรมศรทองโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
3. นางสมใจ กลิ่นอำไพโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
4. นางอนุสรณ์ ลยารมภ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางเรวดี ศรีคล้ำโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
6. นางสุจินต์ เจียมบัวโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ เครือภู่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
8. นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการ
9. นางอารม บัวเขียวโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการ
10. นางนพรัตน์ นวมสุวรรณโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลักษณา จันทร์ศรีโรงเรียนวัดบางประจันต์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสุนันท์ เปรมศรทองโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
3. นางสมใจ กลิ่นอำไพโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
4. นางอนุสรณ์ ลยารมภ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางเรวดี ศรีคล้ำโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
6. นางสุจินต์ เจียมบัวโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ เครือภู่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
8. นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการ
9. นางอารม บัวเขียวโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการ
10. นางนพรัตน์ นวมสุวรรณโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา บุญเสี่ยงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางพิสมัย ธรรมสนองโรงเรียนบ้านบางนางลี่กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ นนท์ชะสิริโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
5. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
6. นางเรวดี ศรีคล้ำโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
7. นางลัดดา ศิริไพฑูรย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการ
8. นางสมใจ กลิ่นอำไพโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
9. นางพรรณี ดวงพุมเรศโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
10. นางพิสมัย ศรีสุขโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา บุญเสี่ยงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางพิสมัย ธรรมสนองโรงเรียนบ้านบางนางลี่กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ นนท์ชะสิริโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
5. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
6. นางเรวดี ศรีคล้ำโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
7. นางลัดดา ศิริไพฑูรย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการ
8. นางสมใจ กลิ่นอำไพโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
9. นางพรรณี ดวงพุมเรศโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
10. นางพิสมัย ศรีสุขโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา บุญเสี่ยงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางพิสมัย ธรรมสนองโรงเรียนบ้านบางนางลี่กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ นนท์ชะสิริโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
5. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
6. นางเรวดี ศรีคล้ำโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
7. นางลัดดา ศิริไพฑูรย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการ
8. นางสมใจ กลิ่นอำไพโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
9. นางพรรณี ดวงพุมเรศโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
10. นางพิสมัย ศรีสุขโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา บุญเสี่ยงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางพิสมัย ธรรมสนองโรงเรียนบ้านบางนางลี่กรรมการ
4. นางสาวสิริรัตน์ นนท์ชะสิริโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
5. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
6. นางเรวดี ศรีคล้ำโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
7. นางลัดดา ศิริไพฑูรย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการ
8. นางสมใจ กลิ่นอำไพโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
9. นางพรรณี ดวงพุมเรศโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
10. นางพิสมัย ศรีสุขโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบุญจันทร์ เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา คชสารโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวันทนา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นายธน วิสุทธิจารย์โรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
5. นายประวัติ วีระวัฒน์โรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางกุลวดี กอสนานโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่กรรมการ
7. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา คชสารโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวันทนา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นายธน วิสุทธิจารย์โรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
5. นายประวัติ วีระวัฒน์โรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
6. นางกุลวดี กอสนานโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่กรรมการ
7. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โกมลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
4. นางสาวสาคร คุณชื่นโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เสียมไพรีโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โกมลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
4. นางสาวสาคร คุณชื่นโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เสียมไพรีโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นายบุญนะ แสงเมฆโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นายแก้วสุวรรณ ขำสืบสุขโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
6. นางอัมพร เสียมทองโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
7. นางชลธิชา อาจเอื้อมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นายบุญนะ แสงเมฆโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นายแก้วสุวรรณ ขำสืบสุขโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
6. นางอัมพร เสียมทองโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
7. นางชลธิชา อาจเอื้อมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นายบุญนะ แสงเมฆโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นายแก้วสุวรรณ ขำสืบสุขโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
6. นางอัมพร เสียมทองโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
7. นางชลธิชา อาจเอื้อมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นายบุญนะ แสงเมฆโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นายแก้วสุวรรณ ขำสืบสุขโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
6. นางอัมพร เสียมทองโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
7. นางชลธิชา อาจเอื้อมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นายบุญนะ แสงเมฆโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นายแก้วสุวรรณ ขำสืบสุขโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
6. นางอัมพร เสียมทองโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
7. นางชลธิชา อาจเอื้อมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเรืองศักดิ์ แสงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางอุไร อู่อ่อนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สุขรุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
4. นางภัคนิภา ตุลสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางคณิตฐา พงษ์ประวัติโรงเรียนกงหลีเจี๊ยนหมินกรรมการ
6. นางลัดดา ศรีไพฑูรย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์ แสงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางอุไร อู่อ่อนโรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สุขรุ่งเรืองชัยโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
4. นางภัคนิภา ตุลสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางคณิตฐา พงษ์ประวัติโรงเรียนกงหลีเจี๊ยนหมินกรรมการ
6. นางลัดดา ศรีไพฑูรย์โรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอร่าม เสือเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะวันจากประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แดงสกุลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสมศรี ธีระพิบูลย์โรงเรียนวัดบางคนทีในกรรมการ
4. นายจิรายุ คำพีระพงษ์โรงเรียนวัดบางขันแตกกรรมการ
5. นางสมใจ สุขอภิรมย์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอร่าม เสือเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะวันจากประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แดงสกุลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสมศรี ธีระพิบูลย์โรงเรียนวัดบางคนทีในกรรมการ
4. นายจิรายุ คำพีระพงษ์โรงเรียนวัดบางขันแตกกรรมการ
5. นางสมใจ สุขอภิรมย์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอร่าม เสือเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะวันจากประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นาคเฉลิมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายประจักษ์ โพธิละเดาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประยูร สุพรรณอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ วิฑิตพันธ์โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
3. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
4. นางอารมณ์ บัวเขียวโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประยูร สุพรรณอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ วิฑิตพันธ์โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
3. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
4. นางอารมณ์ บัวเขียวโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายประยูร สุพรรณอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ วิฑิตพันธ์โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
3. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
4. นางอารมณ์ บัวเขียวโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประยูร สุพรรณอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ วิฑิตพันธ์โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
3. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
4. นางอารมณ์ บัวเขียวโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางยุพิน พุ่มพิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางบัญชร พลพุกโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวันดี ยิ่งสวัสดิ์โรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นายกนก ดิษฐ์แพรโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นายแก้วสุวรรณ ขำสืบสุขโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวบังอร สาคลาไคลผู้อำนวยการโรงเรียนศาลจ้าวอาม้าประธานกรรมการ
2. นางเพลิศพิศ แว่นธิสารโรงเรียนบ้านบางบ่อกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา อินทรสุนทรข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดปากลัดกรรมการ
4. นางเบญจางค์ มหาไทยโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
5. นางกนกพร ต่วนภูษาโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประยูร สุพรรณอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรชัยโรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการ
3. นางสาวอรกัญญา ช้างหินโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายดำรงศักดิ์ ชื่นจิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ บุญมาโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
3. นางรัตนา จีบบรรจงโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการ
5. นางนฤมล พลายด้วงโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางยุพิน พุ่มพิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ นนท์ชะสิริโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
3. นางสาวพวงทอง แสงวิสูตรโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
4. นางสาวบุศริน เปลี่ยวโตโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
5. นางวัฒนี จันทร์เจริญสุขโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ปานรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวทันยา คงพลโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นางเกศินี พวงแสงโรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สุวรรณสันติสุขโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
5. นายณัฐภัทร ชำนาญรักษ์โรงเรียนคลองตาจ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระมหาสมบูรณ์ จต.ตภโยป.ธ.ฯ วัดเพชรสมุทรวรวิหารประธานกรรมการ
2. พระอาจารย์ไพบูลย์ ญาณวิปุโลพระอาจารย์วัดเพชรสมุทรวรวิหารกรรมการ
3. พระมหาสมชาย กิตติญาโณพระอาจารย์วัดเพชรสมุทรวรวิหารกรรมการ
4. นายวิเชียร คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา อาทยะกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแกประธานกรรมการ
2. นางสุภรณ์ มิ่งโมฬีโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
3. นายสายัณห์ วิจิตรโชติโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อาทยะกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแกประธานกรรมการ
2. นางสุภรณ์ มิ่งโมฬีโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
3. นายสายัณห์ วิจิตรโชติโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ เลนะนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ เจริญศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายสุนทร ป้านสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เลนะนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ เจริญศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายสุนทร ป้านสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสินชัย สินทนชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราโมทย์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ อนันตศิริโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
3. นายปรีชา จั่นแก้วโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
4. นางสาวพรรษมน เพ็งอุดมโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
5. นายศุภกรณ์ โหมดมณีโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสินชัย สินทนชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราโมทย์ประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ อนันตศิริโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
3. นายปรีชา จั่นแก้วโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
4. นางสาวพรรษมน เพ็งอุดมโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
5. นายศุภกรณ์ โหมดมณีโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางรจนิตย์ เกิดแก้วข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ โหมดมณีข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดโรงธรรมกรรมการ
3. นางวันดี ยิ่งสวัสดิ์โรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นางณัษฐา ปรียานนท์โรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางรจนิตย์ เกิดแก้วข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ โหมดมณีข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดโรงธรรมกรรมการ
3. นางวันดี ยิ่งสวัสดิ์โรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นางณัษฐา ปรียานนท์โรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางรจนิตย์ เกิดแก้วข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ โหมดมณีข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดโรงธรรมกรรมการ
3. นางวันดี ยิ่งสวัสดิ์โรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นางณัฐวุฒิ ปรียานนท์โรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายอดุลย์ สกุลสมบัติโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนพันธุ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประพจน์ ทรัพย์พันแสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายสุมิตร์ เขียวชอุ่มโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นายแหลมทอง อุทยานข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดตะโหนดรายกรรมการ
7. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนพันธุ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประพจน์ ทรัพย์พันแสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายสุมิตร์ เขียวชอุ่มโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นายแหลมทอง อุทยานข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดตะโหนดรายกรรมการ
7. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนพันธุ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประพจน์ ทรัพย์พันแสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายสุมิตร์ เขียวชอุ่มโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นายแหลมทอง อุทยานข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดตะโหนดรายกรรมการ
7. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนพันธุ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประพจน์ ทรัพย์พันแสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายแหลมทอง อุทยานข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดตะโหนดรายกรรมการ
6. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนพันธุ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประพจน์ ทรัพย์พันแสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายสุมิตร์ เขียวชอุ่มโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นายนภดล หนวิชิตข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. นางอารมณ์ สว่างเกตุโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นางสุภาพร มาเจริญโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศักณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นายนภดล หนวิชิตข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. นางอารมณ์ สว่างเกตุโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นางสุภาพร มาเจริญโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศักณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นายนภดล หนวิชิตข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. นางอารมณ์ สว่างเกตุโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นางสุภาพร มาเจริญโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนพันธุ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประพจน์ ทรัพย์พันแสนข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
4. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นายสุมิตร์ เขียวชอุ่มโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
6. นายแหลมทอง อุทยานข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดตะโหนดรายกรรมการ
7. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางทิพวรรณ มีรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เรืองณรงค์โรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางวาสิฏฐี นนูญโยโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ กล่อมเกลาโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
5. นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ มีรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เรืองณรงค์โรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางวาสิฏฐี นนูญโยโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ กล่อมเกลาโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
5. นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ มีรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เรืองณรงค์โรงเรียนวัดเสด็จกรรมการ
3. นางวาสิฏฐี นนูญโยโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ กล่อมเกลาโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
5. นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธนัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซหลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธนัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธนัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
6. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
7. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เพ็งนูศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางวดี แสงงามโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ 70กรรมการ
5. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ม่วงสวยข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ฉิมพิบูลย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสลักจิตร์ แหลมหลวงข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดบางลี่ใหญ่กรรมการ
4. นางนงค์นารถ พึ่งสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปราสาทพัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสำเริง คล้ำจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ถนอมชาติโรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
3. นางสาวพวงพยอม สุรพันธ์โรงเรียนวัดเกตุการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ทิพย์ มีนครโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางดุษฎี รัตนโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอร่าม เสือเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะวันจากประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ หวานคำเพราะโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
3. นางฉันทนา ชูชาติโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอดิพันธ์ อมาตยคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนี จันทร์เจริญสุขโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นางกัญญา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายวันชัย หลิมสกุลโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เกตรามฤทธิ์โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อประธานกรรมการ
2. นายวันชัย หลิมสกุลโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เกตรามฤทธิ์โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยพิพัฒน์ หิรัญวงค์โรงเรียนบ้านบางนางลี่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ทองแท้โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ปึงเจริญโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเสวก สินประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขันแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางอัมภาภรณ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นางพัชราพร ขุนหมื่นโรงเรียนวัดบางขันแตกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ศรีเจริญโรงเรียนวัดเสด็จกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา อาทยะกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแกประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ เฟื่องการกลโรงเรียนวัดคลองโคนกรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิละเดาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน พุ่มพิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา โทธนะโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
3. นางวรรษชล พึ่งอำนวยโรงเรียนวัดเกตุการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์โรงเรียนบ้านเขตเมืองกรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ สิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดธรรมาวุธารามประธานกรรมการ
2. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปึงเจริญโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
3. นางสาวนิตยา บุญโซโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ รัตนศิธรศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70กรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์โรงเรียนบ้านเขตเมืองประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุษา แซ่เตียวโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์โรงเรียนบ้านเขตเมืองประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุษา แซ่เตียวโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์โรงเรียนบ้านเขตเมืองกรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ สิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดธรรมาวุธารามประธานกรรมการ
2. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70ประธานกรรมการ
2. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70ประธานกรรมการ
2. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70ประธานกรรมการ
2. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70ประธานกรรมการ
2. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นายสมชาย บุญนิ่มโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ กลัดสมบูรณ์โรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สินธุมาศโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ จะเรียมพันธ์โรงเรียนบ้านตะวันจากกรรมการ
4. นางสาวปราณี รูขจีโรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
5. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว เอื้อประเสริฐโรงเรียนบ้านบางนางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพาวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ พึ่งเกษมโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
4. Mr.Lawrence A.Amadaโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
5. นายเทวิน อ่องทับน้ำโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางตรีรัตน์ วิจิตรโชติโรงเรียนวัดแก้วเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีนุช พงษ์ฉายโรงเรียนวัดมณีสรรค์กรรมการ
3. นางสาวโสลดา ประยงค์พันธ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
4. MissDonelyn S. Odangaโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นายวัชระ ยุชิโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนวรัตน์ เฟื่องรอดโรงเรียนวัดบางประจันต์ประธานกรรมการ
2. นางณัชยา บำรุงเวชโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
3. นางสาวอัมพร วรรณประสิทธิ์โรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
4. นางกิตติมา พวงสุวรรณโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
5. นางสาวพัฒนารี รอดคล้ายโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสิริมน อ้นวงษาโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิวรรณา นนท์ชะสิริโรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการ
3. นางรวีวรรณ ศุกรโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการ
4. นายธรรมชาติ มีรักษาโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการ
5. นางวันทนา รัตนพงศ์ธระโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ ราชธนโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางหริณ ชูอรุณโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
3. นางรังษี ปรียานนท์โรงเรียนบางจะเกร็งกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ถนอมชาติโรงเรียนคลองตาจ่ากรรมการ
5. นางธนิษฐา ทินแก้วโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ โชคอำนวยโรงเรียนวัดตะโหนดรายประธานกรรมการ
2. นางทิพยาภรณ์ สายขุดทดโรงเรียนบ้านรางห้าตำลึงกรรมการ
3. Mrs.Lelanie L. Zuluetaโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางวรัตถ์นันท์ ชมภูทิพย์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา มาโรจน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางคณางค์ มั่นคงโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ เข็มทองโรงเรียนบ้านเขตเมืองกรรมการ
3. นางสาวจตุพร ฟักเขียวโรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
4. Mr.Vanstephen A. Sacoโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ พิมลอักษรโรงเรียนวัดปากง่ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา โพธิ์ทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี กลิ่นประสมโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
4. Mr.John A. Gatdulaโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
5. นางสาวอาพันธ์ชนก สวนจันทร์โรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวภรภัทร โชติภาวริศโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางฟองทิพย์ สุขมิสาโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
3. นางแพงศรี หวานแท้โรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. Mr.Jojo G. Tabangayโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวมาลี สุขสง่าโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวภรภัทร โชติภาวริศโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นางฟองทิพย์ สุขมิสาโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
3. นางแพงศรี หวานแท้โรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. Mr.Jojo G. Tabangayโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวมาลี สุขสง่าโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ภมรศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. MissLi Dong Jiaoโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. MissMa Lu Liโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายไพศาล เหมรังคะโรงเรียนบ้านดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณษมล เพ็งอุดมโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ พยัฆเนตรโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางสาวบุษกร บำเรอเจ้าโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
5. นางไกรศร จริยประเสริฐสินโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล เหมรังคะโรงเรียนบ้านดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณษมล เพ็งอุดมโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ พยัฆเนตรโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางสาวบุษกร บำเรอเจ้าโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
5. นางไกรศร จริยประเสริฐสินโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย หลิมสกุลโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพวงลัดดา ดำรงรถการโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นางณัฐชยา บำรุงเวชโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. นางกัญญา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
5. นางปิยวรรณ พวงคำไพโรจน์โรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายธนะ วิสุทธาจารโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ชื่นจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุชนารามประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ วิทิตพันธ์โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการ
3. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทนง แซมเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางเรวดี ทรงแสงโรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการ
3. นางสาวยุพิน บังแสงโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางอัชณา เครือชะเอมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
5. นางระภีพรรณ์ คุ้มสินโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนวัดบางประจันต์กรรมการ
3. นางสุวณี รัตนศรีศุภกานต์โรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี เพชรกระจ่างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุวรรณสันติสุขโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยม หวานคำเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะโนราประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ พ่วงขำโรงเรียนวัดบางแคกลางกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ปราสาทวัฒนาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ พิมลเอกอักษรโรงเรียนวัดปากง่ามประธานกรรมการ
2. นางสิริมน อ้นวงษาโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ โชคอำนวยโรงเรียนวัดตะโหนดรายกรรมการ
4. นางกิตติมา พวงสุวรรณโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
5. นางทิพาวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ แสงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นางกัลญาภรณ์ คำโสภาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
3. นางสาวพัฒนารี รอดคล้ายโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กลัดสมบูรณ์โรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
5. นางสาวอาพันธ์ชนก สวนจันทร์โรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย พลับพิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแคกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา แสงสกุลโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดาโรงเรียนบ้านรางห้าตำลึงกรรมการ
5. นายไพศาล คงวิจิตต์โรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเรืองศักดิ์ แสงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เพชรหินโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายธัญญะ มั่นคงโรงเรียนวัดลาดเป้งประธานกรรมการ
2. นางนิภา อุดมโชคโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ หอมตลบโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ คล้ายศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจั่นประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กิตติคุณสถาพรโรงเรียนวัดด่าวโด่งกรรมการ
3. นางสุพิศ มีนครโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ชูสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา ศิรดาโชติการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ฉมังหัตถพงศ์โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
4. นางสาวสิริกร ต่ายเล็กโรงเรียนวัดปากสมุทรกรรมการ
5. นางนาฏระพี ศรีนวลนัดโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอุดม อรุณราชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากง่ามประธานกรรมการ
2. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ เปรมศรทองโรงเรียนวัดปรกสุธรรมารามกรรมการ
4. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุทธิประเสริฐโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวนัคสวรรย์ ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขตเมืองประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เหมหงษ์โรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางณิฐากร บรรจงแสวงโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการ
4. นางสุมนา พยัฆเนตรโรงเรียนบ้านเขตเมืองกรรมการ
5. นางสาวพวงรัตน์ พุ่มคชาโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นางปราณี จั่นแก้วโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
3. นางวาสนา บำรุงทรัพย์โรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ศักดิ์นาวีพรโรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
5. นางสาวสายฝน เอี่ยมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา กลิ่นชนะโรงเรียนเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้มโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
4. นางสุพจนี วาดพิมายโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
5. นางปฐมาพร พรหมเมธีโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรารามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองนุชโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองนุชโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองนุชโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารี สินประเสริฐครูโรงเรียนวัดดอนมะโนราประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล มีทาทองครูโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมครูโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ก่อนกำเนิดโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์กรรมการ
3. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
4. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
5. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
6. นายวิรัช เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
7. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
8. นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจายโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอารี สินประเสริฐโรงเรียนวัดดอนมะโนราประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายธนา อุทาพงศ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายธนา อุทาพงศ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายธนา อุทาพงศ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา โชติวรรณกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นายธนา อุทาพงศ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]