หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 5 11 8
2 069 โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 2 2 2
3 073 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 46 20
4 005 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 37 73 50
5 040 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 7 22 10
6 022 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 1 3 1
7 078 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 5 9 6
8 002 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 3 3 3
9 080 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 4 4 4
10 055 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 2 7 2
11 024 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 1 2 1
12 051 โรงเรียนบ้านยายแพง 4 7 5
13 048 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 5 15 10
14 003 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 10 5
15 004 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 25 37 23
16 001 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 5 8 5
17 074 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 3 8 5
18 015 โรงเรียนวัดคลองโคน 2 4 2
19 033 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 5 13 7
20 064 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 4 9 4
21 058 โรงเรียนวัดจุฬามณี 4 9 4
22 067 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 12 24 15
23 032 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 19 55 19
24 030 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 46 112 72
25 037 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 24 48 30
26 043 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 4 11 7
27 049 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 3 7 6
28 017 โรงเรียนวัดท้ายหาด 12 23 12
29 014 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 13 22 13
30 013 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 16 41 14
31 007 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 2 3 2
32 012 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 4 7 4
33 009 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 3 8 5
34 011 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 10 38 14
35 046 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 3 4 4
36 019 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 3 7 5
37 056 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 5 8 7
38 063 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 62 155 97
39 010 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 6 17 8
40 047 โรงเรียนวัดบางสะแก 7 9 8
41 054 โรงเรียนวัดบางแคกลาง 1 2 1
42 042 โรงเรียนวัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 1 3 2
43 041 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 8 16 7
44 076 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 1 2 2
45 044 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 6 13 9
46 035 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 11 14 13
47 075 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 1 2 0
48 065 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 10 24 16
49 025 โรงเรียนวัดปากสมุทร 19 57 23
50 057 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 2 2 0
51 006 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 23 58 27
52 059 โรงเรียนวัดวรภุมิ 7 11 7
53 020 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 7 12 11
54 016 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 8 17 13
55 008 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 7 21 14
56 052 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 14 26 6
57 079 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 5 10 6
58 038 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 20 60 34
59 029 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 1 2 1
60 077 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 16 18 18
61 028 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 6 7 7
62 053 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 13 55 12
63 072 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 5 11 5
64 045 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 14 32 22
65 070 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 21 32 22
66 034 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 21 32 25
67 068 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 2 17 6
68 050 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 5 11 10
69 031 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 2 4 2
70 039 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 18 38 18
71 021 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 72 171 101
72 066 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 51 101 71
73 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 27 47 27
74 018 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 12 15 12
75 027 โรงเรียนดรุณานุกูล 2 3 3
76 071 โรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
77 062 โรงเรียนล้อมรัก 5 8 5
78 060 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 6 10 0
79 061 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 4 4 4
80 026 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1 15 4
รวม 849 1884 1085
2969

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]