สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 41 18 8 67 61 9 0 1 70
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 16 12 10 38 23 18 8 8 49
3 เมืองสมุทรสงคราม 11 8 7 26 23 9 6 1 38
4 ไทยรัฐวิทยา 70 10 6 4 20 12 9 1 3 22
5 บ้านคลองบางกก 9 7 2 18 17 4 3 3 24
6 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 8 5 2 15 10 8 1 5 19
7 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 7 6 3 16 17 10 2 2 29
8 วัดปากสมุทร 7 5 1 13 12 0 4 2 16
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 5 2 2 9 7 5 5 2 17
10 วัดสวนแก้ว 5 1 1 7 7 0 0 0 7
11 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 4 6 1 11 7 6 2 4 15
12 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 0 2 6 7 2 0 2 9
13 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 3 0 1 4 2 9 2 5 13
14 ศาลจ้าวอาม้า 3 0 0 3 3 1 0 1 4
15 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 2 4 1 7 8 9 2 0 19
16 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 4 0 6 7 2 1 0 10
17 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 2 4 0 6 6 5 1 0 12
18 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 2 2 2 6 6 7 4 3 17
19 วัดแก่นจันทน์ 2 1 5 8 5 4 2 3 11
20 วัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 2 0 1 3 3 1 0 0 4
21 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 1 4 3 8 6 2 1 1 9
22 วัดลาดเป้ง 1 3 4 8 4 8 3 7 15
23 วัดธรรมสถิติ์วราราม 1 2 0 3 4 3 0 4 7
24 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 2 0 3 4 0 0 2 4
25 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 1 3 5 5 5 1 1 11
26 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1 1 3 5 5 2 3 0 10
27 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 1 1 3 5 5 2 1 0 8
28 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 1 1 3 4 0 1 1 5
29 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
30 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 1 0 2 1 2 0 0 3
31 กงหลีเจี้ยนหมิน 1 0 2 3 4 2 1 4 7
32 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 1 0 1 2 3 1 1 0 5
33 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 1 0 1 2 2 1 2 2 5
34 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 1 2 1 0 0 1 1
35 วัดคลองโคน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 เอื้อวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 4 1 5 6 7 2 2 15
38 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 3 2 5 3 2 1 0 6
39 วัดท้ายหาด 0 2 4 6 3 7 2 0 12
40 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 0 2 2 4 5 3 1 1 9
41 วัดบางประจันต์ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
42 ดรุณานุกูล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านแพรกหนามแดง 0 2 0 2 1 1 0 0 2
44 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 0 1 3 4 4 3 0 3 7
45 วัดศรัทธาธรรม 0 1 2 3 2 1 0 2 3
46 วัดสาธุชนาราม 0 1 1 2 3 5 2 1 10
47 วัดปราโมทย์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
48 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
49 วัดวรภุมิ 0 1 0 1 1 3 1 2 5
50 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 0 1 0 1 1 3 0 0 4
51 ล้อมรัก 0 1 0 1 1 1 1 2 3
52 บ้านต้นลำแพน 0 1 0 1 1 1 0 2 2
53 วัดจันทร์เจริญสุข 0 1 0 1 1 0 2 0 3
54 อนุกูลวิทยา 0 1 0 1 0 2 1 0 3
55 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 0 2 1 2 3
56 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
57 บ้านเขตเมือง 0 0 1 1 2 0 2 1 4
58 วัดบางสะแก 0 0 1 1 1 3 0 0 4
59 บ้านยายแพง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
60 บ้านบางนางลี่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
61 วัดมณีสรรค์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
62 วัดน้อยแสงจันทร์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
63 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
64 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 0 1 1 0 3 0 0 3
65 บ้านบางบ่อ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
66 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
67 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
68 วัดธรรมาวุธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
70 วัดนางพิมพ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
71 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
72 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
73 วัดบางแคกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 บ้านตะวันจาก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
78 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
79 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 161 136 103 400 355 219 82 96 656