สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 41 18 8 67 61 9 0 1 70
2 เมืองสมุทรสงคราม 21 9 7 37 33 10 6 1 49
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 16 13 10 39 23 19 8 8 50
4 ไทยรัฐวิทยา 70 10 6 4 20 12 9 1 3 22
5 บ้านคลองบางกก 9 8 2 19 18 4 3 3 25
6 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 8 9 3 20 18 11 4 2 33
7 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 8 5 2 15 10 8 1 5 19
8 วัดปากสมุทร 7 5 1 13 12 0 4 2 16
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 5 2 2 9 7 5 5 2 17
10 วัดสวนแก้ว 5 1 1 7 7 0 0 0 7
11 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 4 6 1 11 7 6 2 4 15
12 วัดธรรมสถิติ์วราราม 4 2 1 7 6 3 0 6 9
13 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 0 2 6 7 2 0 2 9
14 วัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 3 0 1 4 4 1 0 0 5
15 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 3 0 1 4 2 9 2 5 13
16 ศาลจ้าวอาม้า 3 0 0 3 3 1 0 1 4
17 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 2 4 1 7 8 9 2 0 19
18 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 4 0 6 7 2 1 0 10
19 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 2 4 0 6 6 5 1 0 12
20 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 2 2 2 6 6 7 4 3 17
21 วัดแก่นจันทน์ 2 1 5 8 5 4 2 3 11
22 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 1 4 3 8 6 2 1 1 9
23 วัดลาดเป้ง 1 3 4 8 4 8 3 7 15
24 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1 2 3 6 5 4 0 3 9
25 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 2 0 3 4 0 0 2 4
26 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 1 3 5 5 5 1 1 11
27 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1 1 3 5 5 2 3 0 10
28 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 1 1 3 5 5 2 1 0 8
29 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 1 1 3 4 0 1 1 5
30 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
31 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 1 0 2 1 2 0 0 3
32 กงหลีเจี้ยนหมิน 1 0 2 3 4 2 1 4 7
33 วัดบางสะแก 1 0 2 3 1 4 0 1 5
34 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 1 0 1 2 3 1 1 0 5
35 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 1 0 1 2 2 1 2 2 5
36 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 1 2 1 0 0 1 1
37 วัดคลองโคน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
38 เอื้อวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 4 1 5 6 7 2 2 15
40 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 3 2 5 3 2 1 0 6
41 วัดท้ายหาด 0 2 4 6 3 7 2 0 12
42 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 0 2 2 4 5 3 1 1 9
43 วัดบางประจันต์ 0 2 0 2 4 2 0 0 6
44 ดรุณานุกูล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านแพรกหนามแดง 0 2 0 2 1 1 0 0 2
46 วัดศรัทธาธรรม 0 1 2 3 2 1 0 2 3
47 วัดสาธุชนาราม 0 1 1 2 3 5 2 1 10
48 วัดปราโมทย์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
49 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
50 วัดวรภุมิ 0 1 0 1 1 3 1 2 5
51 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 0 1 0 1 1 3 0 0 4
52 ล้อมรัก 0 1 0 1 1 1 1 2 3
53 บ้านต้นลำแพน 0 1 0 1 1 1 0 2 2
54 วัดจันทร์เจริญสุข 0 1 0 1 1 0 2 0 3
55 อนุกูลวิทยา 0 1 0 1 0 2 1 0 3
56 บ้านตะวันจาก 0 1 0 1 0 0 2 1 2
57 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 2 2 0 2 1 2 3
58 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
59 บ้านเขตเมือง 0 0 1 1 2 0 2 1 4
60 บ้านยายแพง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
61 บ้านบางนางลี่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
62 วัดมณีสรรค์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
63 วัดน้อยแสงจันทร์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
64 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 0 1 1 0 3 0 0 3
66 บ้านบางบ่อ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
67 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
68 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
69 วัดธรรมาวุธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
70 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
71 วัดนางพิมพ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
72 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
73 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
74 วัดบางแคกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
76 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
79 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 178 144 105 427 371 224 85 99 680