รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม,โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาการ ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือน ตุลาคม พศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวรกานต์  วราเวทย์
 
1. นางโศภิษฐ์  สุวรรณประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นาคบาง
 
1. นางสาวฉันทนา  อินทรสุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายวันชัย  เหลาะหลง
 
1. นางสาวสุพรรณี  บำรุงศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนวงศ์
 
1. นางสุรีย์  โรจน์ประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงสุภานันท์   เหล่าพิเดช
 
1. นางอุบลรัตน์  สงวนพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงนรากรณ์  พรหมพิชัย
 
1. นางสาวสุพรรณี  บำรุงศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธนัชพร  พุทรักษา
 
1. นางดวงพร  พิณเนียม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงเกวลิน  จามจุรี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  พันธุ์เจริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ยะมะนนท์
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกชพร  ปรีดานันต์
2. เด็กหญิงนพกร  นันท์ธนะวานิช
 
1. นางนิภา  อุดมโชค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงณิชากานต์  เกตุทอง
2. นายอนุสรณ์  แคล้วภัยพาล
 
1. นางจินตนา  นุชศิริ
2. นางสาวพรธิดา  ชูพูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนัช  สำเภาทอง
 
1. นางพัชรี  กล้ายประยงค์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายขจรเกียรติ  บัญญัติทัศไนย
 
1. นางบุญญาพร  ทิณเกิด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. นางสาวกัญญพัชร  แก้วทับทิม
 
1. นางปราณีต  สิทธิมังค์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนฤมล  สร้อยนวม
2. เด็กหญิงพรรณวิศา  หุ่นดี
3. เด็กหญิงศิริมา  สังข์โกมล
 
1. นางณิชาภา  จันแดง
2. นางสาวสิริพร  เจริญผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจหวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริธรรม
 
1. นางกัญญณัต  บุญสังข์
2. นายแสงอุทัย  วันทวีสิน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คูเพ่งซัว
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ใยเทิง
 
1. นางนาฏระพี  ศรีนวลนัด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  นันเปียง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ
 
1. นางอรุณี  พงษ์สมบูรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปุญยวัฒ  จันทร์นพเก้ากุล
 
1. นางสาวสุมะนา  สุภัทรขจร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงนัธวรรณ  เฮงสมบูรณ์
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐพล  ศิรินันท์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงริ้วทอง  ทิพวัน
 
1. นายสินธุ์ธู  ลยารมภ์
2. นางอนุสรณ์  ลยารมภ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีกำเหนิด
2. เด็กหญิงมาริสา  พรมทะ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สกุลณี
 
1. นางสาวจริยา  คชสาร
2. นางวัลลภา  บุญเสี่ยง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงโสรญา  สุดฟ้า
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นายสุทธิกานต์  เลขาณุการ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แม้นแสนแก้ว
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชูชวลิต
3. เด็กชายวิชชุพันธ์  จินดารักษ์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พรมจันทร์
2. นางสาวปุณฑริกา  นิลพัฒน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายชนะชัย  ขันทอง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  คงเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีวัลย์  สาครขำ
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  กลองชนะ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขพรั่งพร้อม
 
1. นายนพรัตน์  สุนทรพนาเวศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  บานทจิต
2. เด็กชายธิติ  เจริญผล
3. นางสาวรัชนีกร  นิมิตวงษ์วรรณ
 
1. นางสาวกฤษณา  แสงสกุล
2. นายธนะ  วิสุทธาจาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธราวิช  พึ่งสังวาลย์
2. เด็กชายยศวริศ  ญาติบรรทุง
 
1. นายสินธุ์ธู  ลยารมภ์
2. นางอนุสรณ์  ลยารมภ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กชายฟ้าใหม่  วันวิเศษ
2. เด็กชายภัทรพล  ประทีปพิชัย
 
1. นางสาวศาน์ตมล   ศูนย์ดำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กหญิงนันทนา  กระเหิมหาญ
2. เด็กชายรัตนชัย  สอนประสาน
 
1. นายฉลอง  ศิริขำ
2. นางสาวศิริญา  โพธิ์ผลิ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กชายชาคริต  สมบัติเจริญ
2. เด็กชายสุทิวัส  พ่วงพิศ
 
1. นายฉลอง  ศิริขำ
2. นางสาวศิริญา  โพธิ์ผลิ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. นายมาโนช  อนันตะเพี้ยน
2. นายสุรศักดิ์  ปัดดอกไม้
 
1. นางศรีสุนันท์  เปรมศรทอง
2. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์น้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภู่สกุล
2. นายนที  ทับทิมล้อม
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางเรณู  บุญบำรุง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงญาตาวี  ธรรมการ
2. เด็กหญิงนนลณีย์  ถาวรพิชิตพงศ์
3. เด็กหญิงนภัสกร  เจริญพจน์สถาพร
4. เด็กหญิงมิรัณฏี  ผลพูล
5. เด็กหญิงศุทธินี  พัฒนกุลสิริโสภณ
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
2. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชัชชญา  จูประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญชนก  บำรุงศรี
3. เด็กหญิงภัควลัญชน์  พงศ์จิตกุศล
4. เด็กหญิงมณิสรา  ทองก้อน
5. เด็กหญิงศิรินารถ  แพทย์จะเกร็ง
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
2. นางสาวสนธยา  อร่ามรัตนพันธุ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงญาษุมิณ  ณัฐจริยา
2. เด็กหญิงพรภัสสร  ลิ้มสกุล
3. เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล
4. เด็กชายสพล  ศุภธำรง
5. เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
 
1. นายประสิทธิ์  แดงสกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกชพร  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิตราวดี  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพรพิมล  เซ็งจูกี่
5. เด็กหญิงอังจุรี  โทสา
 
1. นางสาวนัยนา  พยมพฤกษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายพงศกร  คลองน้อย
2. เด็กชายพงศธร  มิ่งมงคล
3. เด็กหญิงพรรณิภา  คงเจริญ
4. เด็กชายอดิศร  ชาวไร่อ้อย
5. เด็กชายอาชาไนย  คงช่วยชาติ
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชุ่มกลาง
2. เด็กชายพีรยุทธ  จำปาศักดิ์
3. เด็กหญิงมัญชุพร  สังข์อนันต์
4. เด็กหญิงสุภาพร  บุญคล้าย
5. เด็กหญิงอรไท  ภมร
 
1. นางสาวจินตหรา  อินทร์เงิน
2. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์แย้ม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายฉัตรีบารมี  เสฏฐภัค
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชินรัตน์
3. เด็กหญิงนิภาพร  ประดับเวทย์
4. เด็กหญิงอริสา  อภิญญานิพนธ์
5. เด็กหญิงอาภัสนันท์  พรหมสุรินทร์
 
1. นายประสิทธิ์  แดงสกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกำไล  พม่า
2. เด็กชายชนะชัย  ขันทอง
3. เด็กหญิงชลดา  เที่ยงแท้
4. เด็กหญิงชลธิชา  คลองน้อย
5. เด็กหญิงณัฐพิมล  เฮ่งรวย
6. เด็กชายนัชพล  พูลสวัสดิ์
7. เด็กชายนันธพงศ์  กองทองนอก
8. เด็กหญิงบุษบา  เกิดทองดี
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  โฉมฉาย
10. เด็กหญิงปราณรักษ์  คำพาสี
11. เด็กหญิงพรนิภา  ลิ้มจี้จง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ปลดเปลื้อง
13. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  บุญธรรม
14. เด็กหญิงเกศมณี  ขวัญยัง
15. เด็กชายเจริญชัย  ขันทอง
 
1. นางฉันทนา  ชูชาติ
2. นางสาวทัศนีย์  นิ่มนวล
3. นางพิศสมัย  สุขศรี
4. นางมธุรส  ปรองดอง
5. นางสาวสิริกร  ต่ายเล็ก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายกษิดิศ  เย็นจันทร
2. เด็กหญิงฉัตรพร  แพรสี
3. เด็กหญิงชลลดา  ศรีภา
4. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะเกตุ
5. เด็กชายทักษิณ  วงสกุล
6. เด็กชายพงษ์สทร  เกตุชมภู
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงสกุล
8. เด็กชายภาณุทัศน์  เกรียงไกร
9. เด็กชายวงศธร  ศิริชาติ
10. เด็กหญิงวัศยา  ลิ้มวัฒนาภรณ์
11. เด็กชายวิทวัส  นุชเสริมหาญ
12. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
13. เด็กหญิงศรุตา  หน่อทิม
14. เด็กหญิงศิริพร  ตุลาทอง
15. เด็กหญิงสาริน  กลั่นประดิษฐ์
16. เด็กหญิงสุธาสินี  อาจชน
17. เด็กชายอรรถกร  มีวรรณ
18. เด็กชายอรรถพล  สะพุ่ม
19. เด็กชายอุกฤษฎ์  แย้มเกษม
20. เด็กชายเสกสรรค์  พรมสอน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิประเสริฐ
2. นางสาวปาณิสรา  อ่อนเที่ยง
3. นางปิยวรรณ  พวงคำไพโรจน์
4. นายพรเพชร  พรสยม
5. นางสาวสุภาพร  ช้างศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงภัคภิญญา  ภัทรจิตตานันท์
 
1. นางสุพัตรา  ปราสาทวัฒนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ถมยา
 
1. นางสาววิมาลา  สุคนธเขตร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นายเด่นภมิ  ฮกสุน
 
1. นาง ส พันธุ์ศิวลี  สุขวรรณะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสรายุทธ  จามจุรี
2. เด็กหญิงแพรวา  วัฒนศรี
 
1. นางราศรี  บุญชู
2. นางสมถวิล  หอสกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายพีระพงศ์  เยาวสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชนก  นามประเสริฐ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  เปลี่ยวโต
2. นางรุ่งฤดี  นิ่มนวล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเลิศ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เพชรอยู่
 
1. นางสาววรลักษณ์  สร้อยเขียว
2. นางสาวสุมินตรา  สารกระโทก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณชนก  รอดพิทักษ์
2. เด็กหญิงทินัดดา  สัจจะจิตรัตน์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ตันประเสริฐ
4. เด็กหญิงนันทิชา  งามโสภา
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีไสว
6. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ขาวสนิท
7. เด็กหญิงพุทธิดา  วิมุตตานนท์
8. เด็กหญิงวิภาวี   ศุภผล
9. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ทองสุข
10. เด็กหญิงโชติกา  ดลโสภณ
 
1. พระมาโนช  โรจนศิริ
2. นางวันทนา  นาคเฉลิม
3. นางโสภา  ละม้ายศรี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรขะจิตร์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่วมอ้อ
3. เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิประสงค์
4. เด็กหญิงประภาศิริ  สุวรรณพรรณ
5. เด็กหญิงพรนภัส  ทองคล้าย
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  สกนธ์กาญจน์
7. เด็กหญิงพิมญาดา  จิตตรง
8. เด็กหญิงวรรณพร  เตียวจือฮง
9. เด็กหญิงวรรณภา  ศรสิทธิ์
10. เด็กหญิงวรรณวิภา  แก้วประสม
11. เด็กหญิงวลัยรัตน์  บุญน้อย
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลทรัพย์
13. เด็กหญิงสุภาภรรณ์  เอื้อสกุล
14. เด็กหญิงอารีย์  งิ้วลาย
15. เด็กหญิงเนม   -
 
1. นางกาญจนา  กำภู
2. นางสาวพรทิพย์  เนียมนิ่ม
3. นายวิสารท์  อ่วมประเสริฐ
4. นายสมชาย  โชคอุตสาหะ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ทองหิน
2. เด็กหญิงปิยมน  คล่องวิถี
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  พรเจริญวัฒน์
 
1. นางทิพย์วรรณ  โชคอำนวย
2. นางสาวอุษณีษ์  บุญเรือง
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ยะมะนนท์
2. เด็กหญิงชลลดา  เสือขำ
3. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่ซิ้ม
 
1. นางพิศสมัย  สุขศรี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1. เด็กชายพิรุณ  แย้มสมจิตร์
2. เด็กหญิงสบายดี  พิชิตชัย
 
1. นายชัยรัตน์  อนันตศิริ
2. นายศุภกรณ์  โหมดมณี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายธนชิต  วันชา
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ใยเทิง
 
1. นายวัธนา  ศรีลัดดา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุตินธโร
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วทับทิม
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นางสาวณิชากานต์  เกตุทอง
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงณัฐวดี   มารยาท
 
1. นางอารมณ์  สว่างเกตุ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นางสาวปัทมา  สุขเจริญ
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กชายสงกรานต์  ภุมดวงเมศ
 
1. นายพรชัย  วิเชียรฉาย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เขียวกะแล้
 
1. นายพรชัย  วิเชียรฉาย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกชมน  สุดแสนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  พละเนียม
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
2. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อบเชย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรืองทิพย์
 
1. นางบังอร  จันทร์ชมเชย
2. นางสาวอรพิน  ภิญโญภาวศุทธิ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นางสาวจุฬาวรรณ  ทวนเพชร
2. นางสาวพิมพ์นิภา  วิงเวียน
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายกรรชัย  ศิริธรรม
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายฑัณยกร  ดิษฐ์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  นันตสุคนธ์
3. เด็กหญิงภัทราพร   ปลื้มใจ
 
1. นางวัชรินทร์  สุขรุ่งเรืองชัย
2. นางสุภาพร  มาเจริญ
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายธงชัย  พรมบุรี
2. เด็กชายศักดิ์ปกรณ์  อ่วมบุญมี
3. เด็กชายสินชัย  ไพวัลย์
 
1. นางวันทนา  เรืองณรงค์
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นายกิตติศักดิ์  เทียนประเสริฐ
2. นายทยุต  สังข์ทอง
3. นายมงคล  คุ้มภักดี
 
1. นายจรัส  วงษ์ไร
2. นางจินตนา  นุชศิริ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภัคพล  วชิรญานนท์
 
1. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกุลธนันท์  เดชกำเหนิด
 
1. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พิมหะศิริ
 
1. นางเพลินพิศ  พิมลเอกอักษร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  สกุลเตียว
 
1. นายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายอภิรักษ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นางสาวจันทร์นภา  เกตุสิงห์น้อย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนิยดา  สังขรักษ์
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกุลธนันท์  เดชกำเหนิด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
3. เด็กหญิงชุติมา  พฤกษาประทานพร
4. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
5. เด็กชายณภัทร  สุรพันธ์
6. เด็กหญิงปภัชญา  สร้อยอากาศ
7. เด็กชายภัคพล  วชิรญานนท์
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
2. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญา  พงศ์คุณาธรรม
2. เด็กชายกุลธนันท์  เดชกำเหนิด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัวนินี
4. เด็กหญิงชุติมา  พฤกษาประทานพร
5. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
6. เด็กชายณภัทร  สุรพันธ์
7. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บัญญัติทัศไนย
8. เด็กชายธนภัทร  ศรีโหร
9. เด็กชายธนาคม  ตันประเสริฐ
10. เด็กหญิงนิยดา  สังขรักษ์
11. เด็กหญิงปภัชญา  สร้อยอากาศ
12. เด็กหญิงพัณญาเนศ   เดชกำเหนิด
13. เด็กชายภัคพล  วชิรญานนท์
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์
15. เด็กชายสุวิทย์  ไตรทิพย์พาณิชย์
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
2. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกัมพล  บุญมีรอด
2. เด็กหญิงกัลยาณี  อยู่กำเนิด
3. เด็กชายกิตติชัย  พรมศรี
4. เด็กชายคณาณัฏฐ์  เวชศาสตร์
5. เด็กชายคณิตพล  เวชศาสตร์
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แม้นแสนแก้ว
7. เด็กชายชณนันท  หาญณรงค์
8. เด็กหญิงชนินาถ  เบญจมาศ
9. เด็กชายณัฏฐ์ภูมิ  เพชรดำ
10. เด็กชายณัฐพงษ์  เพื่อห่างหาย
11. เด็กชายพงศธร  อันฟอง
12. เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เฉลิมทรง
13. เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมสถิต
14. เด็กหญิงภาวิณี  ชูชวลิต
15. เด็กชายสวัสดิ์พงษ์  นวมสุวรรณ์
16. เด็กชายสหรัถ  แจ้งสว่าง
17. เด็กชายอภิศักดิ์  กำนิจอุย
18. เด็กชายอัครชัย  สุกใส
19. เด็กหญิงอุไรพร  พุ่มแตงอ่อน
20. เด็กหญิงเปรมดิ์วจี  เนตรรักษ์
21. เด็กหญิงเพ็ญโพยม  โสภา
 
1. นางประภ้สสร  แต้มดื่ม
2. นางพรพิมล  ทองพรายวงศ์
3. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
4. นางสุกัญญา  บัวบาง
5. นายสุเทพ  ทองอุทัย
6. นางสาวหทัยชนก  เดชอุดม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร  พรหมสุรินทร์
2. เด็กหญิงกนกพร  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถบเงิน
4. เด็กหญิงกฤษณา  ศิริวรรณ
5. เด็กชายขวัญชัย  ชื่นอรุณ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เฉลิมทรง
7. เด็กชายชัยธวัช  รัตนรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงชุติมา  แจ่มจำรัส
9. เด็กหญิงชุติมา  จันทนะโสตถิ์
10. เด็กหญิงชไมพร  ชื่นอรุณ
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มอิ่ม
12. เด็กหญิงณัฐนรี  พิบูลย์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงณัฐวิภา  โรจน์วิไลย
14. เด็กหญิงนัธวรรณ  เฮ็งสมบูรณ์
15. เด็กชายนิติพล  เหมือนแจ่ม
16. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
17. เด็กหญิงผาสุก  ประกอบผล
18. เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีมหาดไทย
19. เด็กหญิงภัชรพร  เหลืองแสงทอง
20. เด็กหญิงภัสสร  ใบณะพฤติ
21. เด็กชายมงคลชัย  ยอดพินิจ
22. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชมราษฎร์
23. เด็กหญิงยศธร  บัวเผื่อน
24. เด็กชายยศธร  คำศรี
25. เด็กหญิงลลนา  จีนโก๊ว
26. เด็กชายวีระพล  หมู่ผึ้ง
27. เด็กหญิงศรัณยา  เสือเจริญ
28. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องภิรมย์
29. เด็กหญิงศศิประภา  ผายป้องนา
30. เด็กหญิงศุภรดา  รัตนรุ่งเรือง
31. เด็กชายสรรเพชร  สวัสดี
32. เด็กชายสำราญ  ชมชื่น
33. เด็กหญิงสุธาสินี  ยิ้มถนอม
34. เด็กหญิงสุมณฑา  มงคล
35. เด็กหญิงอรวี  จีนโก๊ว
36. เด็กหญิงไตรลักษณ์  เลิศภวศิลป์
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นางสาวพจมาน  หวานคำเพราะ
3. นายพนัส  ชูอรุณ
4. นางละออ  สมใจ
5. นางอัมภาภรณ์  เธียรทองอินทร์
6. นางอารี  สินประเสริฐ
7. นางอำนวย  เขียววิจิตร
8. นางแพรวพรรณ  ลี้ประเสริฐ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพลชาติ  จิตต์เจริญ
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายขวัญชัย  ชื่นอรุณ
 
1. นางสาวพจมาน  หวานคำเพราะ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณิชชิษา  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 1. นางสาวนรินทร์  เรืองวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สังจุ้ย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสหรัฐ  เล่งฮ้อ
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่ยมเมือง
 
1. นางบุญชู  รุ่งสุรีย์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายดนุพร  มาซิว
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  กลีบประทุม
 
1. นางสาวสุธาสินี  เพชรกระจ่าง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ไตรญาณ
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 1. เด็กหญิงเพฑูริย์  เคียงวงษ์
 
1. นางตรีรัตน์  วิจิตรโชติ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรชัย  น้อยกาญจนะ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กลั่นกลิ่นหอม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายพงศธร  ไกรจัน
 
1. นายธนิตร  คุณารักษ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณศรี
 
1. นางตรีรัตน์  วิจิตรโชติ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงอรณี  อั้งเจ๋า
 
1. นางสาวพจมาน  หวานคำเพราะ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เปลี่ยนรุ่งสว่าง
2. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
3. เด็กชายธนบดี  เสือภูมี
4. เด็กชายปัญจพล  (ไม่มีนามสกุล)
5. เด็กหญิงพาทินธิดา  ศรีมหาดไทย
6. เด็กชายพุทธคุณ  สวนสำราญ
7. เด็กหญิงยวิษฐา  อ้อยตาล
8. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกพร  จันทรวงศ์
2. นางพะเยาว์  พึ่งนุช
3. นางสาวสิริรัตน์   รุ่งเรือง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายชนาธิป   น้อยประเสริฐ
2. เด็กชายธีรภัทร์   สินธุ์ภมร
3. เด็กชายนันทวัฒน์   ชอบรัก
4. เด็กหญิงปัทมาวดี   โตบารมีกุล
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   คำผ่อง
6. เด็กชายลัทธศักดิ์   สอนส่งกลิ่น
7. เด็กหญิงสุรางคณา   แป้นทอง
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์   แก้วเม้า
 
1. นางบุญชู  รุ่งสุรีย์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกันตภัทร์  วัดศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  มาระเพ็ญ
3. เด็กหญิงณหทัย  พ่วงดี
4. เด็กหญิงธมลชวรรณ  ครุฑใหญ่
5. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
6. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรเดช
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัคคธิติมา
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีประพัฒน์
9. เด็กหญิงรสิตา  รุ่งฤทธิเดช
10. เด็กหญิงศุภพร  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทับทิมสี
3. เด็กชายณัฐชนน  เก่งสกุล
4. เด็กชายตะวัน  ภมร
5. เด็กชายทินภัทร  อาษา
6. เด็กชายธีรเทพ  โตเหมือน
7. เด็กชายนิธิ  โพธิ์ทอง
8. เด็กชายนิวัฒน์  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ภมร
10. เด็กหญิงปัทมาวดี  ธรรมา
11. เด็กชายพรชัย  เทพปรียากุลกาล
12. เด็กหญิงพรทิพย์  นันตะสุคนธ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  เก่งสกุล
14. เด็กชายมินธาดา  พิทักษ์ตุ้ม
15. เด็กหญิงวรรณพร  เทศสมบูรณ์
16. เด็กหญิงอรปรียา  เทศสมบูรณ์
 
1. นางจันทนา  เรืองตระกูล
2. นางจิตตพัฒน์  มังกรพันธุ์
3. นางสาวพรพรรณ  พิมพา
4. นายสุริยันต์  จันโสด
5. นางเฉลิมลาภ  สันธนภัทรพงศ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 1. เด็กหญิงศรัณยา  เตียเปาะ
2. เด็กหญิงสิรีธร  เย็นช้อน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ธนิกกุล
 
1. นางสาวเบญจางค์  มหาดไทย
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  กล่อมเกลา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นายมงคล  เพ็ชรหลำ
2. นายอนพัทธ์  เสงี่ยมศักดิ์
3. นายอาไท  อยู่เชื้อ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พ้นภัย
2. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโคน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิผลิ
2. เด็กหญิงดวงพร  จือเหลียง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจือไทย
 
1. นางวลัยลักษณ์  เฟื่องการกล
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายจิรายุทธ  เคียงประคอง
2. เด็กชายตรีทเศศ  กลั่นภักดี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวบงกช  ไชยวงษ์จันทร์
2. นางวาสนา  จันตรา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกัญวรา  ชาตรี
2. เด็กหญิงจงจิต  -
3. เด็กหญิงจำปูน  -
4. เด็กหญิงฐิติมา  สว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวคลี่
6. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ลิ้มจี่จง
 
1. นางสาวรัตนภรณ์  แซ่ผู่
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุเรือง
2. นางสาวกนิษฐา  สวัสดิผล
3. นางสาวกมลเนตร  เอี่ยมสอาด
4. เด็กหญิงปรีญานัฐ  พรมสอน
5. นางสาวอทิตติญา  คงวิจิตร
6. นางสาวอังคนา  สมิตนาวิน
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พ้นภัย
2. นางสาวปิยวรรณ  พวงคำไพโรจน์
3. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณ  ยุติ
2. เด็กชายกฤษณะ  อาษาสำเร็จ
3. เด็กหญิงนุสรี  สว่างหล้า
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ์ศรีทอง
2. นายเทวิน  อ่องทับน้ำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายคณิตพล  เวชศาสตร์
2. เด็กหญิงชนินาถ  เบญจมาส
3. เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมสถิต
 
1. นางสาวปุณฑริกา  นิลพัฒน์
2. นางสุกัญญา  บัวบาง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกำไล  ไม่ทราบนามสกุล
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  สาครขำ
3. เด็กหญิงเกศมณี  ขวัญยัง
 
1. นางฉันทนา  ชูชาติ
2. นางพิศสมัย  สุขศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายธงชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสำเริง  เชื้อจ๋าย
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญปลอด
 
1. นายวรายุทธ  จันสมุทร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กัญจา
2. เด็กหญิงฐิติยา   สังข์เปรม
 
1. นางสาวภัคจิรา   ยะมะโน
2. นายสมชาย   บุญนิ่ม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พันธ์โพธิ์
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ประชานิยม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แผนคู้
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  รอดประเสริฐ
2. นางสาวปิยา  จูประเสริฐ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กหญิงพิมลพัฒน์  เทียนศิริ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ทรงประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาคม
 
1. นางสาวกชพร   ประทุมพงษ์
2. นางจงกลณี  เนียมนิ่ม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นายชนินพร  เพ็งสกุล
2. นายวรยศ  สังข์วิลัย
3. นายศราวุธ  อมรภักดิ์
 
1. นางพวงลัดดา  ดำรงรถการ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงชนิดา  ปิ่นดอนไพร
3. เด็กหญิงชลณีย์  เงินวิลัย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ตันหลงขจร
2. นายสุภวรรษ  ดาราศาสตร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นางสาวกนกพิชญ์  เกตุเรือง
2. เด็กหญิงชลลดา  ดำรงธวัชชัย
3. เด็กหญิงนิศาชล  อาจหาญ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พ้นภัย
2. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กชายรักษ์กร   แสงอาทิตย์
2. เด็กหญิงสรทอง   กุนด้วง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เกียรติชูเจริญ
 
1. นางสาววทันยา   คงพล
2. นางสาวสมคิด   พวงมาลัย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พูลมัย
2. เด็กหญิงศศิประภา  อมรสันต์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  พ้นภัย
2. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายกัมปนาท  จดน้อม
2. เด็กชายสุพิชชา  หาญเมืองใจ
 
1. นางสาวอุษา   แซ่เตียว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปนัดดา   คำวงษา
2. เด็กหญิงวรรณิภา   มะณู
 
1. นางสาวนิตยา  บุญโช
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงชลณิชา   ทองนาค
2. เด็กหญิงสุลาวัลย์   อยู่คล้ำ
 
1. นายสมชาย  บุญนิ่ม
2. นางสาวสิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   เปรมจีรพัฒน์
2. เด็กชายณรรฐพล   ภู่นาค
 
1. นายสมชาย  บุญนิ่ม
2. นางสาวเสาวลักษ์   อธิบาย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงนพวรรณ  คืนประเสริฐ
2. เด็กหญิงแสงเทียน  ธนานันท์
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายภานุ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  คงชาตรี
2. เด็กชายธนาธิป  วัตยิ่ง
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นางสาวษุภาดา  ลือสัตย์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายกฤษฎิน  เต็งสกุล
2. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ยิ้มยวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายจักรา  นครจันทร์
2. เด็กชายจิระเดช  คุ้มศิริ
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภูริภัทร  ทิชากรเวทย์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  วิเศษเจริญ
3. เด็กชายอัฏฐพร  ศรีเขียว
 
1. นายประวัติ  หอเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  ทองแท้
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นจิต
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพนิดา  มังกรวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายปัณณธร  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายศิโรจน์  ถนอมธนสาร
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  สินทะนา
 
1. นายประวัติ  หอเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  ทองแท้
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วทับทิม
2. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  คนสำโรง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  อินทรสุนทร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปัณณ์วิปัศย์ศรณ์  พูลละม้าย
 
1. นางสุรีย์  โรจน์ประดิษฐ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ลอย
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปรีญานัฐ  พรมสอน
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธีร์  สุมาลัย
 
1. นางสาวมาลี  สุขสง่า
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพลพล  ลิมกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พยัฆเนตร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ตาลงาม
 
1. นายธรรมชาติ  มีรักษา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนพนันท์  น้อยสุวรรณ
 
1. MissMarilou  saligumba
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นางสาวสายธาร  มาลากรอง
 
1. นางสาวอาพันธ์ชนก  สวนจันทร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผาติตานนท์
 
1. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 1. เด็กหญิงทิพย์อุไร  จรัสเวคิน
 
1. Mr.chen  junping
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เหลือวงศ์
2. เด็กหญิงนริญญา  ยิ่งเจริญธนา
 
1. MissJudith Referos.  Persigas
2. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ตาลงาม
2. เด็กหญิงวาทินี  ฉุยรักษ์
 
1. นายธรรมชาติ  มีรักษา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิตรกร  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แซ่ก๋วย
3. เด็กชายปราณวัฐ  รูปสอาด
4. เด็กหญิงพัชราภา  มันทวิถี
5. เด็กชายรนกร  แจ้งสว่าง
6. เด็กหญิงอติกานต์  ตันพานิช
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พรมจันทร์
2. นางประภัสสร   แต้มดื่ม
3. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายกษิดิศ  เย็นจันทร
2. เด็กชายกัณทรากร  โชติชูศรี
3. เด็กชายฐิติพง  รักสนอง
4. เด็กชายทักษิณ  วงสกุล
5. เด็กชายภูริยะ  แย้มชุ่ม
6. เด็กชายอรรถพล  สะพุ่ม
 
1. นายธนะ  วิสุทธาจาร
2. นายพรเพชร  พรสยม
3. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. นายคเชนทร์  บานเย็น
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพย์ชื่น
3. เด็กหญิงดวงดาว  คชเสถียร
4. เด็กชายปิยณัฐ  สมฤกษ์
5. นายฤทธิเดช  เรืองสิทธฺ์
6. เด็กชายศิริมงคล  พร้อมมูล
7. เด็กชายศุภโชค  บุญแสน
8. เด็กชายสุรเชษฐ  พร้อมมูล
 
1. นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์
2. นายวันชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรรคกลิน
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อ่อนนิ่ม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฉียงภาเลิศ
 
1. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน
2. นางสาวสุรินทร์  พวงศิริ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นางสาวณิชากานต์  เกตุทอง
2. นางสาวปัทมา  สุขเจริญ
3. นายวรเชษฐ์  สุกร
 
1. นายกนก  ดิษแพร
2. นางจินตนา  นุชศิริ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อบเชย
2. เด็กหญิงพรกนก  ทองประหยัด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มีคง
 
1. นางยุพิน  จันทร์เอียง
2. นางวัฒนี  จันทร์เจริญสุข
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์พา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์สุข
 
1. นายธรรมชาติ  มีรักษา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายนวิภัทร  ป้อมน้อย
2. เด็กชายรวิชญ์  พยัคฆวรรณ
 
1. Mr.David   Armitt
2. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  คูเพ่งซัว
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ปาสังข์ทอง
 
1. นางนาฏระพี  ศรีนวลนัด
2. นางสาวเยาวลักษณ์  นันเปียง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิถยชุณพงศ์
2. เด็กหญิงอิสริยาพร  แซ่เต๋ง
 
1. นางบุญญาพร  ทิณเกิด
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายกมลชัย  ญาณพิทักษ์
2. เด็กชายวชรากร  ภุ่มมาลา
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
2. นางสาวสุพิศ  มีนคร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประเสริฐ
2. เด็กหญิงหทัยภัทร์  รัตนไพบูลย์
 
1. นางชนิดา  นิมิศิลป์
2. นางนิภา  อุดมโชค
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ขุมทรัพย์
 
1. นางนาฏระพี  ศรีนวลนัด
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิรประภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางนาฏระพี  ศรีนวลนัด
 
159 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไกรทอง
 
1. นางศุทธิรัตน์   โตเหมือน
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสร  อรุณราช
 
1. นางทัศนีย์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสายฝน  เอี่ยมสิทธิ์
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กหญิงกานดา  เผยพจน์
2. เด็กหญิงมณีทิพย์  ทรัพย์เรืองชัน
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ปลื้มใจ
 
1. นางดวงใจ  วิเชียรฉาย
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสิริชัย  พรหมประเสริฐ
 
1. นางสาวปิยา  จูประเสริฐ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปราสาทวัฒนา
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศักดิ์เรืองแมน
 
1. นางอรุณวรรณ  ไตรสรณะพงษ์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสันสกฤต  เหมือนเพชร
 
1. นางชลธิชา  อาจเอื้อม
 
166 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพชร  เปรุณาวิน
2. เด็กชายภาณุวัตร  ฉายศรี
 
1. นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ
 
167 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  วรรณสุข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์มณี
 
1. นางสาวฐิมาภรณ์  ประยงค์ทรัพย์
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสิงหราช  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสงแก้ว
 
1. นางศิริพงษ์  บุตรดี
2. นางอรุณวรรณ  ไตรสรณะพงษ์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม    
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1. เด็กชายอานนท์  รักษาสุรสาล
 
1. นางพิชญ์นันท์  พยนต์ยิ้ม
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายมังกร  เพ็งอุดม
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรพินิจ
 
1. นางวรัตถ์นันท์  ชมภูทิพย์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาคะมะนัง
2. เด็กหญิงญานิศา  โยนกนา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เมืองแมน
4. เด็กชายอเนกพงษ์  พงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุกันดา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภาวดี  เจนจบเขตต์
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายถิราวัฒน์  เฟื่องวงศ์
2. เด็กชายปรเมศวร์  ต้นสวรรค์
3. เด็กชายภาณุวัตร  ฉายศรี
 
1. นายวิษณุ  จำปาอ่อน
2. นางสาวอัศวรักษ์  โชติชูศรี
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม    
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จีนตลับ
2. เด็กชายศรายุทธ  ทับทอง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นทรัพย์
 
1. นางบุญล้อม  นาคเฉลิม
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ง่วนเซียว
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองเกษม
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นางสาวษุภาดา   ลือสัตย์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  น้อยประเสริฐ
2. เด็กชายรัฐธานนท์  ฐิติเดชภูวพัฒน์
3. เด็กชายอมรเทพ  บุญญเวช
 
1. นางสาวอัศวรักษ์  โชติชูศรี
2. นางสาวเบญจมาศ  นันตะสุคนธ์