หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ หมู่ 2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ   034883092
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 55/3 หมู่3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสาลิกา สำเภาทอง   0810054526
3 โรงเรียนวัดท่าเสา 1/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสา อ.กระุทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นางสาวภาวิณี พันธ์ดี   034471001
4 โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) 29/5 หมู่7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นางสุหัสชา พรหมดวง และ นางอุไรวรรณ แย้มละออ   0876644011 / 0846417
5 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 4 หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นางราตรี ม่วงยัง   034-466624
6 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 92 ม.5 ตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติ   0823608608
7 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 957 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวหนึ่งฤทัย พยุงและนางสาวบุษราพร จรดล   08759314440819430783
8 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร และนายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร   0867888769, 08925888
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 79/1 หมู่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายนพดล เข็มต้น และ นางสาวทิพานันท์ โชติกนกรัตน์ 085-9393925 , 087-43
10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที   034823448/0819845950
11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เลขที่ 2 ต.หลักสาม อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 74120 นางสาวแพรวนภา กมลรัตน์ นายวสันต์ สอนจันทร์   085-1399310, 085-746
12 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 44/1 หมู่12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นางจารุวรรณ แก้วชิงดวง   0819037221
13 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 76 หมู่2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม   0806529934
14 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชูนูปถัมภ์) 1 หมู่1 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม และ นางสาวสุชาดา ถิระศุภศรี   0817532400 / 0839990
15 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว หมู่3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์   0804472227
16 โรงเรียนวัดโสภณาราม 63 หมู่ 5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวเสาวนีย์ กรอบมุข   0880163523
17 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 2 หมู่3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายบรรลือ ดอกเตย นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ   0818565176
18 โรงเรียนวัดใหม่หนองพระอง 64/4 หมูู่7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอุไรวรรณ ฟักฉิม   081-8181932
19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางน้ำผึ้ง เจริญขำ (รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร)   08 1099 4215
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 139 หมู่1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางกาญจนา นาคหาญ และ นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์   0851724698 081906
21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เลขที่ 2 ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชับ อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000 1.นางน้ำผึ้ง เจริญขำ 2.นางนลินี ศรีสุพรรณ์   0811994215 08917968
22 โรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัยอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นางณัชดาพร พงษ์สีดาและนางสาววาทิณี ฤทธิโชติ   0886660764 / 0872773
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 หมู่1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นางจุฑาวดี ขุนภักดี และ นางสาวมณฑา วรรณชัย   0851871815

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]