หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางจินตนา สุขพูลโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางณิชาภัทร สังข์ทองโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสมศรี สุนทรชื่นโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชาลินี บุณยเกียรติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางประไพ คงศรีโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางอมรทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางปรานี เจริญธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวณิชานันท์ ศรีสุขโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากกรรมการ
4. นางลำยอง เอมอยู่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร จงสืบสุขโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางิัอัจฉรา เส็งเรียบโรงเรียนวัดบางยางประธานกรรมการ
2. นางจีราภรณ์ บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายวินัย ผลจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาคร รอดเชื้อโรงเรียนบ้านคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สมเปี่ยมโรงเรียนวัดสุนทรสถิตกรรมการ
3. นางธีรดา นุชนิยมโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี งั่วสมบูรณ์โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ แก่นสูงเนินโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางกมลพร เกตุแก้วโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปภพพร สงวนศิริธรรมโรงเรียนวัดกาหลงกรรมการ
5. นางกนกพร สร้อยทะสินโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุญสม พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านคลองแคประธานกรรมการ
2. นางยุพา ศรีสุพัฒน์โรงเรียนวัดธรรมโชติกรรมการ
3. นางสายพิณ อิศระวงษ์วานโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุญเสริม กันชิงแก้วโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแำ้พ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลักษณา จีนแพ้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ อุปดิษฐโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ม่วงพิมพ์โรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
4. นางสาวลลิตา แช่มช้อยโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางสาวสารี นพรัตน์โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเลขา เสมานารถโรงเรียนบ้านดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวิภา นันทะเสโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนฤมล ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางศศิธร บุตรเมืองโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี นิ่มสอาดโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา จันทร์ทองสุขโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางกมลพร เกตุแก้วโรงเรียนคลองตันราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย เกียงขวาโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอ่อน ฉายาปิยะนันท์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางมณีวรรณ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รงสฤษฏ์กรรมการ
4. นายนาวิน แกละสมุทรโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นางสาววรรณภา คำสระคูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงฤดี ศิลาไกลโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
2. นางเรณู ฉิมพาลีโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์โรงเรียนวัดบางขุดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจิระพล เขียววิชัยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
3. นางบุญนาค สินทะเกิดโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิศา เกตุแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย ปัญจาโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอนโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภรกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อังครางกูลโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ขุนพิชัยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายอดิพงษ์ ศิลานันท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อังครางกูลโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ขุนพิชัยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายอดิพงษ์ ศิลานันท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยุวธิดา เมธาวัชรวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางปรุง อินทรมาตรโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางปิยะวดี เดชอุดมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นางจอมใจ ทับทองดีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนกุลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอิทธิพล บุญประสพโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
2. นายประจักษ์ สินทะเกิดโรงเรียนสหกรณ์นิคมนาเกลือกรรมการ
3. นายอภิชิต บิดานาราโรงเรียนวัดบางขุดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประกอบ แก้วเนียมโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
2. นายประยุทธ ธนากาญจนโนภาสโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา แดงประดาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา ทองอินท์โรงเรียนหลวงสินธุ์ประธานกรรมการ
3. นายอนิรุตย์ ดีนพเก้าโรงเรียนวัดคลองครุรองประธานกรรมการ
4. นายวิชญ์มนต์ มุกธวัตรโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดรองประธานกรรมการ
5. นายถวิล แซ่ตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ชัยเพ็งโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
7. นางสาวดวงนภา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
8. นางสาวสาวิณี มะโนรัตน์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
9. นางสาวจารุวรรณ วิชาสารโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
10. นางสาวมยุรา มนช้างโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายศักดิ์ดา จำปามีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
12. นางสาววรรษมน วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
13. นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
14. นางสาวแพรวพรรณ พุ่มพวงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรนุช ตุนฑกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกรรมการ
4. นายกัมปนาท ด้วงสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววารุณี สกุลณีโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
3. นางจริยา โชติกเสถียรโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อกรรมการ
4. นางสาวจงจิต อินทรชาติโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางวันดี สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางนิภา กันเสือโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
5. นางอุษา กอสกุลธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นายพิชิต แสงวาโทโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นางสาวแวววิไล ไชยเสริมโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวพรรณธิดา แพงทรัพย์โรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นางสาวยอดข้าว เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปรียนันท์ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ติงสะโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
3. นางอุษา กอสกุลธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นางสาวพนิดา เพชรจางจันทร์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรแก้วโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ โชติพิศาลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปราณี เชี่ยนมั่นโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ จันบางยางโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวชิราภรณ์ สมตนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรเทพ อยู่คงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอรรถพล เมตตาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรุ่งเรือง สังหร่ายโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนิยม เกรียท่าทรายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นายมาโนช แสงทองโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ ศรีพันนาโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
4. นางสาวสิริวรางค์ พหุธนวโรดมย์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวธนัฐดา สว่างเกตุโรงเรียนวัดปัจจันตามรามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ สินทะเกิดโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95ประธานกรรมการ
2. นายสุภา บุญยิ่งยงโรงเรียนบ้านวังจรเข้กรรมการ
3. นายอุสมาน อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุระชัย พิมพ์งามโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
5. นางชัชฎา หวานชะเอมโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญาวรรณ สีฉิมโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นางกฤษดารัตน์ สระแผงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวนิดา ชาวน้ำวนโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา คณิตบุญโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายจงลักษณ์ ชูปัญญาโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ยืนยงโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นางสาวมุกดา ผาหยาดโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
3. นางสาวขวัญธนา จันทร์ชื่นโรงเรียนทานตะวันไตรภาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย พุ่มโภคัยโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒนมณี ใบทองโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง บุญชัยโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวนริศรา แกรอดโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
5. นาย ชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ทวีชาติโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อนโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นางสาวชลธี ตาระพันธ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว วรรณชนะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวรอฮีมะ ตะนิแรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฎฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ น้อยบางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสรญา สายพันธ์วรา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิรุทธ์ สรวงท่าไม้ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
5. นางสาวพรเพ็ญ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางญดาวีร์ กิตติธรรมโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล บุตรจินดาโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
3. นายบุญรวม พูลน้อยโรงเรียนบางหญ้าแพรก กรรมการ
4. นายดนัย ฝั่งไธสงโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางสาวนัญณา คล้ายสังข์ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่นโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. สิบโทอภิชา เพ็ชรน้อยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิดานันท์ สุวรรณศรีโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวสวาย ปานอูโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางญดาวีร์ กิตติธรรมโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ไทยตรงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา พุฒตาลโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ชอบดีโรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
4. นายเกียรติโชค วัฒยุโรงเรียนเทพนรรัตน์กรรมการ
5. นายนายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอโนมา อ่อนส้มกิจโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยน์ปพร พญาชนโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
3. นางสาวชูศรี จูเฉยโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามกรรมการ
4. นางนัทธมน เอกนุ่มโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางสาววารุณี สกุลณีโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ครุฑศิริโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางรุ่งนภา พัชรบำรุงโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวเจษฎา ทรงนวนโรงเรียนหลวงสินธุ์กรรมการ
5. นางนิติมา โตวัฒนาโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพงปณสิษฐ์ คงบุญโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต พวงประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ กรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววัชรีวรรณ ออกประทุมโรงเรียนวัดชีผ้าขาวกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายลำพูน สุพรรณ์คำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นายนภดล ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งามโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางกมลรัตน์ จันทร์ผลโรงเรียนวัดยกกระบัตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน ใจกล้าโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ บัณฑิตอาภรณ์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ หินโนโรงเรียนบางกระเจ้ากรรมการ
5. นายอภิชา เพ็ชรน้อยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอนโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นายสุริยันต์ เทพเฉลิมโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
4. นายณัฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
5. นางสาวศรีอุบล ทองจำรูญโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ยุทธนารีโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ชองขันปอน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการ
3. นางสาวสุพัตตรา ตะมาแก้วโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
4. นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
5. นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเจตนา เกิดประสิทธิ์โรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกมล มีบุญธรรมโรงเรียนวัดกาหลงกรรมการ
3. นายพงศ์นรินทร์ มั่นรอดโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางสุธานี รัตนละออโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
5. นางโฉมชบา คัดโนภาสโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกัญชพร ผลผาเลิศโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงพร พฤกษ์หัตถพงศ์โรงเรียนเอกชัย กรรมการ
3. นางสาวศิรินภา แก้วผาทรัพย์โรงเรียนวัดหนองนกไข่ กรรมการ
4. นางดรรชนีย์ อันมณีโรงเรียนอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนันทนา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา คิดประเสริฐโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางมณฑา จันทร์สงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี วิรอดโรงเรียนวังนกไข่กรรมการ
4. นางสาวพรรณี สังข์ทองงามโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ
5. นางฉัฐธร แป้นเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ รอดธานีโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช สุดประเสริฐโรงเรียนหลวงสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวสุธิสา เกตุแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
5. นางสาวนัยน์ปพร พญาชนโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางทิพยสุดา คำเกตุโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ นาคกล่อมโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ แสบรัมย์ คโรงเรียนบ้านบางปิ้ง กรรมการ
5. นางสาวมยุรี ค้ากระบือโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี นิ่มสอาดโรงเรียนวัดอ้อมน้อย ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา พัชรบำรุงโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นางกลอยใจ โกมลวิทย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์โรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการ
5. นางไพเราะ คงเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
6. นางจินดา ศรีโมลาโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ จันทร์ผลโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจเดือน พวงไธสงโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ศรีถนัดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางไพเราะ คงเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สาธรโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ พรมหาชัยโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นายพิชัย เกียงขาวโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายบุญช่วย คัสกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ นุแรมรัมย์โรงเรียนทีปังกรฯกรรมการ
3. นางเยาวภา หนูอินทร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางนริศรา วรสุทธิ์พิศาลโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นายชญานิน มั่งมีโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรัชนีพร บุญศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95กรรมการ
2. นางสาวกนกทิพย์ สุทธิธรรมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวมนทกานต์ จันทร์ทองโรงเรียนกรรมการ
4. นายสุวรรณ แร่เพชรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางกัญญา เทวรักษ์ธนบดีโรงเรียนกรรมการ
6. นางปรานีต สุขสมศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา ลาสีทัดโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
2. นายสาธิต จงจิตรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นายปรีดา ชื่นชนม์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอุสา มากสมบูรณ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
5. นายนิทัศน์ พันธ์บานชื่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ เนินหาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อกรรมการ
2. นายสุรัตน์ แสงอรุณศน.สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางปทุมพร อวยเพชรโรงพยาบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นายทวีรัสมิ์ ฉัตรสงวนชัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วกรรมการ
5. นางสาววารีรัตน์ หนูหีตโรงพยาบาลบ้านแพ้วกรรมการ
6. นายประโยชน์ สกุลเรืองโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวาสนา เตือนกระจ่างโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกประธานกรรมการ
2. นายจีรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
3. นายธนวุฒิ สอนพงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายอาทิตย์ มีชัยภูมิโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว วรรณชนะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
2. นายบุญรอด สาดแฟงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางปัทมา ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสุพรรณี ชื่นค้าศน.สพป.สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เอี่ยมสุนทรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา จำปามีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์รักษาโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นายวีระกิจ พรรัชภูมิโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายอเนก หอมทองโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมยศ บัวกลีบโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสายปัญญา นักดนตรีโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ไตรรัตน์นานนท์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นายสุรชัย พฤกษ์วิบูลย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางชลธิชา ศรีนิเวศน์โรงเรียนบ้านวังจรเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ผ่องใสโรงเรียนเอกชัย ประธานกรรมการ
2. นางวิสาข์ บุญตานนท์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ สุตานนท์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางรจนา วิยาภรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ภู่อุดมโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นางสมคิด บุญปลอดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางเรณู ธรรมสถิรโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
5. นายบรรดา ทาศรีโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ ทวีเมืองโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ สุดชฎาโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายมาโนช โพธิ์ทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสมคิด เกรียท่าทรายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ อยู่ฉ่ำโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิริพร เงาจินดาโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรจนา วิยาภรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมคิด เกรียท่าทรายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ เพ็งรักษาโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ผ่องใสโรงเรียนเอกชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนา สิขัณฑกสมิตโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ หุ่นสะดีโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นางสาววารี เหลืองจันทร์แรมโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ คล้ายแจ้งโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา แตงเกตุโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งามโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เกาะสมุทรโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายชนะ ทองคงโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมารามกรรมการ
3. นายพรต มรรคเจริญโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุจินดา น้อยบางยางโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นายธันว์ ขำทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธรรมรงค์ ส้มเกิดโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางอุทัยภรณ์ ขรรค์ศรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
3. นางลักขณา ชาญแท้โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมคิด บุญปลอดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทรศร ณ บางช้างโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ กุบแก้วโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี สุขสมบัติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายนภดล ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายวสันต์ สอนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กลิ่นฟุ้งโรงเรียนวัดบางน้ำวนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปิยะนันท์ สิงห์บารมีโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นางสุภาพิณ บุญอารีย์โรงเรียนทำนพแพ้วกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ผ่องใสโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางสุดใจ ทวีสุขโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษากรรมการ
5. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางศิริพิลาศ ภักดีพิบูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางมารศรี สังข์แก้วโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางสุรียา แก้วนารายณ์โรงเรียนบ้านแครายกรรมการ
4. นางสาวเรณู ฤทธิสุวรรณโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวพจมาน ขำืทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนันทภัค อารีวงษ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ศรีอ่อนโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา ชุมพรโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤติภัทร์ จินตศิริวิชต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ สุตานนท์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา เนื่องผาสุกโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
4. นางสาวนายิกา น้อยพิทักษ์โรงเรียนปัญจพรพิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ อ่วมสำเนียงโรงเรียนบ้านแครายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ สิงห์บารมีโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ภู่อุดมโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภัทรียา แววศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ เหล็กนิ่มโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
3. นางกันต์ธนภักตร์ ฉายาพันธ์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
4. นางมณฑา จันทร์สงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นางกชมล เพ็งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพจมาน ขำทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิตา ทับไกรโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นายมาโนช โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกรรมการ
3. นายณัฐกิติ ก๋งทองโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
4. นายกอบชัย พุกผาสุขโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ สมศรีโรงเรียนบ้านยกกระบัตรกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพดล เข็มต้น โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ทองสาสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ เติมสายทองโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ บุตรเพ็ชรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนพดล เข็มต้นโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวปัทมา แก้วหาวงษ์โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทกรรมการ
3. นายชีววัฒน์ พวงบุษบาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางปิยะวดี เดชอุดมณ์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นายลำพูล สุพรรณ์คำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งามโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา แปรงขุนทดโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นายศุภชัย สวนดีโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิระดา ปานอยู่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางสาวรดาศา สิขิตบวรโรงเรียนบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายนภดล ฤกษ์ศิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งามโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นายลำพูล สุพรรณ์คำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นายกอบชัย พุกผาสุขโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นายธนวุฒิ สอนพงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางปิยะวดี เดชอุดมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นายชีววัฒน์ พวงบุษบาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางสาวกัญญาณัฐ มาเพ็งโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ฯประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เนตรเกลี้ยงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นายวรณัฐ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
4. นางสาวบุณญดา โพธิ์สุโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกิตติกรณ์ โพธิ์ร่มไทรเจ้าหน้าที่ สพป.สมุทรสารประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ลีลารัตน์โรงเรียนวัดศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถ้มภ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกุมา แสงแก้วโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์โรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รัศมีโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
4. นายวิโชติภัทร ศศิธรชินศักดิ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นางสาวบุษราพร จรดลโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสาวนริศรา พ่วงกองนะโรงเรียนเมืองสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถ้มภ์ประธานกรรมการ
2. นางนรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถ้มภ์กรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายราชัน ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
2. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นางสาวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถ้มภ์ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถ้มภ์กรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสมปอง เทศหริ่งโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนบูรณะกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ กุบแก้วโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นางสุกัญญา สร้อยทองเจริญโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอารีพร หลงสมบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Stephen Bolgerโรงเรียน ABS International Educationกรรมการ
3. นางกัญญา อินทเกตุโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุจินตาภิรมย์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางดบัสวี อ่ำจันทรโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมนัสพรรณ จันทร์ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา สุนทรชื่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
3. นายพงศ์สิริ แซ่จูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. Mr.Arville Rey Ectinโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ชัยมงคลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
6. นางนภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศรีสุรัตน์ สิงห์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณศรี ปทุมสิริโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางสาวมาลี โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจิอาภา บุญเกิดโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางปัทมา ตู้จินดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissStephanie L. Hylandโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ตราชูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
4. นายธานินทร์ อัศวรัตน์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญโรงเรียนวัดบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นางสมวลี เขียวมณีโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. Mr.Robert E.Morrisโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางศรีวรรณา งามกาละโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นายสามารถ เติมประยูรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคลโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ขำเหมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวปรัสรา ปองไปโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพูนทรัพย์ ทิพย์ทวีชัยโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวลักคณา รักกุศลโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางระเบียบ เปลี่ยนขำโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นางสาวเจษฏาภรณ์ บุตรจันทร์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นางสุจิน เพชรสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน ชื่นอิ่มโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. MissRachael O'Gormanโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา แปรงขุนทดโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช ปัญญารักษ์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นางพิธพร จงประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
6. นางแพนศรี สุขสาครโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรภัทร์ ช้างเพชรโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ก่ำดาราโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ เกษแก้วโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์กรรมการ
4. นางชวนชม เติมประยูรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวเกศสุดา สังข์พุกโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมมาทย์ เกาเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี จันทร์หงษ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา โพชะคุ้มโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ บุตรน้ำเพชรโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
5. นางอังสนา ตั้งตระกูลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวกานต์ชนก แก่นนาคำโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ขันทิตย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย พยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. Mr.Mohiuddin Rakibโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายสงคราม ทีน้ำคำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย พยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นางศิริขวัญ อินทร์พิมพ์โรงเรียนวัดเกาะกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอุทัยวรรณ รำจวนเกียรติ์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสุขอนันต์ อักษรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช ดอกเตยโรงเรียนปัจจันตารามกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา เจริญวงศ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. Mr.Jan Keiser Mina Someraโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
6. นางสาวแพรวนภา กมลรัตน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประสาร สารวงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นายสมรชัย แผ่นสุวรรณข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ภู่สว่างข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธานี ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
5. นายสรายุทธ์ วระชุนโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
6. นางสุจินต์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
7. นายทยาวัตร สมมากโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
8. นายศุภัช โพธิ์ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ นุชกรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ฮะวังจูข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอาทร บัวจงโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการ
3. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นายกิตติ ประเสริฐสมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลกรรมการ
5. นายวิรัช สื่อสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการ
7. นายปรีชา สาธรโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
8. นายไพฑูรย์ แฟงเอมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
9. นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิพัฒน์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
10. นายสมเจตต์ พงษ์วิสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒ นุชกรรณ์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นายวัชระ เกรียงยงค์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
4. นางกรรภิรมย์ ดำอาจโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา คิดประเสริฐโรงเรียนครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา ไข่เกตุโรงเรียนดอนโฆสิตารามรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ดวงสร้อยทองโรงเรียนวัดทำนบแพ้ว กรรมการ
4. นายสมคิด เกรียท่าทรายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
5. นายชวลิต ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ นุชกรรณ์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวศิจิรัตน์ กลิ่นอยู่โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพิกุลทอง วันวงษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองบัว รองประธานกรรมการ
3. นางมณีวรรณ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางละมุล เกิดเรียนโรงเรียนดอนไผ่กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองบ้วกรรมการ
2. นายพีระวุพฒ์ ยงค์มณีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายนาวิน แกละสมุทรโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ
2. นางงามจิตร ตะวันขึ้นโรงเรียนเอกชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยน์ปพร พญาชนโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
5. นางปทุมพร ผิวอ่อนโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
6. นางรุ่งนภา พัชรบำรุงโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิรภา ชูเลิศโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ นิลาทวงค์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ตราชูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นางสาวปรัสรา ปองไปโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. Mr.Luis Gerardo C Pangilinanโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
6. นางสาวสินีนาฏ จิระพรพาณิชย์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
7. นางสาวธีรภัทร์ ช้างเพชรโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
8. นายพงศ์สิริ แซ่จูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
9. นางสาวกมลานนท์ เรืองเจริญโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกานต์ แสงงามโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายทยาวัต สมมากโรงเรียนวัดยกบัตรกรรมการ
3. นายวิทธวัช แสงแสนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวอุไรพร ลิ้มประเสริฐโรงเรียนเอกชัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ฤกษ์สิรศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ แย้มลออโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายธรวิทย์ จิตต์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา สุธาโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ชัยเพ็งโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นางพรนิภา ฮะวังจูโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวพัฒนมณี ใบทองโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ แก้วชินดวงโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไล ปรึกษากรโรงเรียนโรงเข้กรรมการ
4. นางภรธนา บุญอินทร์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวพูนทรัพย์ ขวัญดีโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิตา แช่มช้อยโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
2. นางนฤมล ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นายธนรัชต์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนันยา เสียงเจริญโรงเรียนเอกชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ชนะพาลโรงเรียนวัดโสภณาราม รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ คงบัวโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางอร่าม บรรดาศักดิ์โรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา ทองอินทร์โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
6. นางสาวนริศรา แกรอดโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ นำพาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นางสาวนริศรา แกรอดโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นายสุระชัย พิมพ์งามโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายทองฮะ พรภูมินทร์โรงเรียนวัดโคกขามประธานกรรมการ
2. นายสาธิต จงจิตรโรงเรียนวัดยกกระบัตรรองประธานกรรมการ
3. นายสิงหา เย็นปูโรงเรียนเทพนรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคภิญญา บัวพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
2. นางสาวนิตยา คำถนอมโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวอุรารัตน์ มิตรทองโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางณัฐยา รอกประเสริฐโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามรองประธานกรรมการ
2. นางเกษณีย์ จอกสมุทรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี เจตานนท์โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พยุงโรงเรียนอนุบาลสมฤดีกรรมการ
5. นางรัชดา ทรัพย์มูลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรัชฎาภรณ์ กลับรอดโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรไท เพียรทรัพย์โรงเรียนเอกชัยประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตต์อารีย์โรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางอารณี สมมากโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
5. นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวาสนา มฤบดีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร คำอุดมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมพร อินทร์กุลโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นางสาวดาวัน เทชัยโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสร้อยสุดา สุวรรณถาวรโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร พัชรบำรุงโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนทราพร เชื้อแก้วโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรนุช ตุนฑกิจศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ศรีคำโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี พันธุ์ดีโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณี สิทธิขจรศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางปนันยา เสียงเจริญโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ยศเทียมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโศภิษฐ์ พลายคำโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดบางยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาวร พัชรบำรุงโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนทราพร เชื้อแก้วโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถพร ภู่ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางนาตยา เจียรพันธ์โรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุสรณ์ ยศเทียมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโศภิษฐ์ พลายคำโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดบางยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวอรรถพร ภู่ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางนาตยา เจียรพันธ์โรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]