หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 19 - 29 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดา วาสุกี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมโชติ ประธานกรรมการ
2 นางอุทัยภรณ์ ขรรค์ศร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
3 นางวาสนา เตือนกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการ
4 นายธงชัย เอี่ยมสุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
5 นายวินัย ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
6 นางอุทัยภรณ์ ขรรค์ศร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
7 นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
8 นางพจนีย์ สนเปี่ยม ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
9 นายสมเกียรติ ฮะวังจู ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
10 นางสุกัญญา คิดประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) ประธานกรรมการ
11 นางพิกุลทอง วันวงษ์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
12 นางกัลยา วัลลิภากร ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ
13 นางนันทกา เหล็งสุดใจ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
14 นางสาวอุไรพร ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานกรรมการ
15 นางจารุวรรณ แก้วชินดวง ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
16 นางสาวปนันยา เสียงเจริญ ครูโรงเรียนเอกชัย ประธานกรรมการ
17 นายทองฮะ พรภูมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขาม ประธานกรรมการ
18 นายพิศาล นันทะเส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
19 นางพูนทรัพย์ ทิพย์ทวีชัย โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ประธานกรรมการ
20 นางมนัสพรรณ จันทร์ทองสุข โรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการ
21 นางสาวภัทรี กตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ
22 นายโสภณ ภักดีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนกไข่ รองประธานกรรมการ
23 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก รองประธานกรรมการ
24 นางสาวอุษณีย์ จำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการ
25 นายอำนาจ วิมานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ รองประธานกรรมการ
26 นายสมรชัย แผ่นสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการ
27 นายอาทร บัวจง ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการ
28 นางดวงสุดา ไข่เกตุ ครูโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม รองประธานกรรมการ
29 นางจิราภรณ์ บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดหนองบัว รองประธานกรรมการ
30 นางงามจิต ตะวันขึ้น ครูโรงเรียนเอกชัย รองประธานกรรมการ
31 นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
32 นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว รองประธานกรรมการ
33 นางพงษ์ลดา ชองขันปอน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว รองประธานกรรมการ
34 นางสาวราตรี ชนะพาล ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม รองประธานกรรมการ
35 นางนันทวัน เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง รองประธานกรรมการ
36 นางเพ็ญศรี บุญญบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตัน รองประธานกรรมการ
37 นายสมหมาย แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการศูนย์ฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์) มัธยมขยายโอกาส
38 นางสุหัสชา พรหมดวง ครู โรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)มัธยมขยายโอกาส
39 ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ แพทย์คดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการ
40 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการ
41 นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการ
42 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานกรรมการศูนย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมขยายโอกาส
43 นางจิตติมา ลาสีทัด ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
44 นายสาธิต จงจิตร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก
45 นายเกียรติโชค วัฒยุ ครูโรงเรียนเทพนรรัตน์ กรรมการ
46 นางละมุล เกิดเรียน ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการ
47 นางละมุล เกิดเรียน ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการ
48 นายจเร คุ่ยเสงี่ยม ครูโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการ
49 นายณัฐพงษ์ วงษ์รักษา ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการ
50 นางจิรัชญา ทรัพย์สมบูรร์ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
51 นายเสน่ห์ ภู่สว่าง ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
52 นายสรายุทธ์ วระชุน ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการ
53 นายทยาวัตร สมมาก ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
54 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ
55 นายปรีชา สาธร ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ
56 นายไพฑูรย์ แฟงเอม พนักงานราชการโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
57 นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการ
58 นางสมคิด เกรียท่าทราย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการ
59 นางมณีวรรณ สื่อสุวรรณ ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการ
60 นางอารมณ์ แย้มอุบล ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการ
61 นางสมศรี ศรีอ่อน ครูโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม กรรมการ
62 นางสาวเจนจิรา ตราชู ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม กรรมการ
63 นางสาวปภัสรา ปองไหร ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม กรรมการ
64 นางสินีนาฏ จีระพรพานิชย์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
65 นาสาวธีรพัชร ช้างเพชร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
66 นายพงศ์สิริ แซ่จู ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการ
67 นางอุไรวรรณ แย้มลออ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
68 นายธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ
69 นางสาววิไล ปรึกษากร ครูโรงเรียนโรงเข้ กรรมการ
70 นางภรธนา บุญอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ
71 นางอร่าม บรรดาศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
72 นางสาวสุภัทรา ทองอินทร์ ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
73 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
74 นางอุไรวรรณ วันทา โรงเรียนวัดหนองสองหอง(สายชนูปถภัมภ์) ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 นายวสันต์ จันทร์มล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(มัธยมขยายโอกาส)
76 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77 นายสมควร กุุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ รองประธานกรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78 นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม รองประธานกรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79 นางลัดดาวรรณ บุญภมร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80 นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81 นางประภา จูพันทะ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82 นางสมคิด บุญปลอด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83 นางวันดี บุญเกิด รองผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86 นายเกริกไกร เต็มมูล ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87 วิชญ์มนต์ มุกธวัตร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88 นายกิติศักดิ์ กันยา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89 นายกำธร บริบูรณ์ นักการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90 นางบรรจง โตรื่น นักการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91 นายจรัญ ชมภูเทพ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92 นางปิยวรรณ สายนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93 นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94 นางประภา จูพันทะ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95 นางวิสาข์ บุญตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96 นางสาวสายเพ็ชร แก้วกล้า ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97 นางโฉมชบา คัคโนภาส ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98 นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99 นางสุรีย์ จินดารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100 นางอุไรวรรณ ศรีถนัด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101 นางสาวปลื้มฤดี คมกล้า ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102 นางฝนทอง ไกรราม ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103 นางสาวชลธี ตาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104 นางสาวสุพัตรา ทันหนองแวง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105 นางสาวอรพรรณ พิมดา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106 นางสาวเครือวัลย์ ทวีเมือง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107 นางสาวเสาวภา อิสสอาด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108 นางสาวภัทรี กตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109 นางบรรจง โตรื่น นักการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110 นายกำธร บริบูรณ์ นักการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
111 นางสาวโศภิษฐ์ดา จุ้ยไทย ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112 นางศศิธร บุตรเมือง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113 นางเพ็ญนภา โพชะคุ้ม ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114 นางสาวสุนิสา จำรัสเรืองรอง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115 นางสาวมัลลิกา ทองอรุณ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
116 นางสาวรดาศา ลิขิตบวร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117 นายยุรนันท์ นันโท ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรวบรวมสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ
120 นางสาวประภาภรณ์ ดีศิริ ครูโรงเรียนบ้านบางปิ้ง กรรมการ
121 นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
122 นายเชาวลิต นิลโนรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม กรรมการ
123 นายกิตติชนม์ บุญเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการ
124 นายฉลอง คงเจริญ ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการ
125 นายอาทร บัวจง ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาธรรม กรรมการ
126 นางสมพิศ บุญปลอด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ
127 นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง กรรมการ
128 นายสุวิชา วรวงษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองตัน กรรมการ
129 นางจิตติมา ลาสีทัด ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการ
130 นางวาสนา เตือนกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการ
131 นายไฉน เพลาด ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ
132 นายสาธิต จงจิตร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
133 นายสาธิต จงจิตร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
134 นายปรีดา ชื่นชนม์ ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง กรรมการ
135 นางสาวอุษา มากสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการ
136 นายจีรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์ ครูโรงเรียนวัดคลองตัน กรรมการ
137 นายธนวุฒิ สอนพงษ์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
138 นายอาทิตย์ มีชัยภูมิ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการ
139 นายศักดา จำปามี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการ
140 นายวีระกิจ พรวัชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการ
141 นายธงชัย เอี่ยมสุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
142 นายนิทัศน์ พันธ์บานชื่น ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
143 นายบัณฑิต วิชาชู ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
144 นางจุฬาเฉลิมศรี เงินสมบัติ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
145 นางรวีวรรณ ประไพพงษ์ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
146 นางสาวเปมิกา ปานประเสริฐ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
147 นางสาวพชรพรรณ นิมิตรมั่น ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
148 นางสาววิมลวรรณ แช่มชูกุล ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
149 นางสุชาดา วิเศษศิริ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
150 นางสาวสุชาดา สุนทรชื่น ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
151 นางพรทิวา เตชา ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
152 นางสาวพูนทรัพย์ ขวัญดี ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการ
153 นายชัยวัฒน์ นุชกรรณ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการ
154 นายทยาวัตร สมมาก ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
155 นายสมคิด อินทรเกตุ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม กรรมการ
156 นายสมบัติ ศรีพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ
157 นางพิกุลทอง วันวงษ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
158 นายธานี ประยูรอนุเทพ ครูโรงเรียนวัดอ่างทอง กรรมการ
159 นางสุจินต์ เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการ
160 นายศุภัช โพธิ์ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง กรรมการ
161 นายกิตติ ประเสริฐสม ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล กรรมการ
162 นายวิรัช สื่อสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
163 นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการ
164 นายเกษม ดวงสร้อยทอง ครูโรงเรียนวัดทำนบแพ้ว กรรมการ
165 นางสาวนัยน์ปพร พญาขัน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการ
166 นางปทุมพร ผิวอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กรรมการ
167 Mr.Louis Gerarbo ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการ
168 ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ คงบัว ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
169 นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ
170 นางวันดี บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ
171 นายสุรัตน์ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ
172 นายศุภชัย สวนดี ครู โรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการ
173 นางสาวเกษมณี สุขสมบัติ ครู โรงเรียนวีดศรีสำราญราษฎร์บำรรุง กรรมการ
174 นายวิทยา พิทักษ์เนติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการ
175 นางศิริรัตน์ ไชยวงค์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการ
176 นางนภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์ โรงเรียนวัดราษฏร์ ศรัทธากะยาราม กรรมการ
177 นายวชิระ อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการ
178 นางสาวสุชาดา สุนทรชื่น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการ
179 นายพงศ์สิริ แซ่จู โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการ
180 Mr. Arvelle Rey Ectin โรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการ
181 นางพิมพ์บุญ พรมดา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
182 นายธงชัย เอี่่ยมสุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
183 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
184 นายนิทัศน์ พันธ์บานชื่น ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
185 นางกิ่งแก้ง วรรณชนะ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
186 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
187 นายอานนท์ นุแรมรัมย์ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
188 นายธนพล สนเปี่ยม ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
189 นายชัยวัฒน์ นุชกรรณ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการ
190 นายสมเจตต์ พงษ์วิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
191 นายชวลิต ชองขันปอน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการและเลขานุการ
192 นางละมุล เกิดเรียน ครูโรงเรียนดอนไผ่ กรรมการและเลขานุการ
193 นางรุ่งนภา พัชรบำรุง ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
194 นางสาวกมลานนท์ เรืองเจริญ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
195 นางสาวรุ่งนภา สุธา ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
196 นางสาวพูนทรัพย์ ขวัญดี ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
197 นางสาวนริศรา แกรอด ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) กรรมการและเลขานุการ
198 นายสิงหา เย็นปู ครูโรงเรียนเทพนรรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
199 นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
200 นางสาวแพรวนภา กมลรัตน์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการและเลขานุการ
201 นางสาวชลธิชา ชัยมงคล โรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการ
202 นางฉัฐธร แป้นเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
203 นายวินัย ศิริเบญนรัต ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
204 นายถวิล แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
205 นายนพดล เข็มต้น ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
206 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ ประธานกรรมการศูนย์สังคมมัธยมขยายโอกาส
207 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
208 ว่าที่ร้องตรีวิษณุ แพทย์คดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้องฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
209 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
210 นางพรพรรณ เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
211 นางสุกัญญา คิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้องฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
212 นางณิชกมล มีบุญธรรม ครูโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
213 นางสุธานี รัตนละออ ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
214 นางทัศนา สมมาก ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
215 นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่น ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
216 นางกมลรัตน์ จันทร์ผล ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
217 นางชัชฎา หวานชะเอม ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
218 นางนิติมา โตวัฒนา ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
219 นางสาวนัยน์ปพร พญาชน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
220 นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
221 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการและเลขานุการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
222 นางสาวพรรณธิดา แพงทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
223 นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
224 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
225 นายศุภโชค แตงทอง ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สังคมฯ(มัธยมขยายโอกาส)
226 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
227 นายประสิทธิ์ กานดา โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
228 นายสุขเขต โชคชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
229 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ รองประธานกรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
230 นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
231 นายไพรัช ลิ้มวิไล โรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
232 นางทิพวรรณ ศรีอ่อน โรงเรียนวัดหลักสอง กรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
233 น.ส.พวงทิพย์ หมุยจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
234 นายชัยรัตน์ ศรช่วย โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
235 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ศิลปะ(ประถมศึกษา)
236 นางสาวมนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ที่ปรึกษา
237 นางสาวภัทรฐินีพร พงษ์วิสุวรรณ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ที่ปรึกษา
238 นายวสันต์ สอนจันทร์ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม เจ้าหน้าที่
239 นายทศนัย ตติปาณิเทพ ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เจ้าหน้าที่
240 นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย รองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
241 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
242 นายไพบูลย์ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจพรพิทยา กรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
243 นางสาวขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
244 นางวรรณี ตรีอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
245 นางน้ำผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
246 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
247 นายสมควร กุลวิวิฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
248 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
249 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
250 นางสาวรุ่งเรือง สังหร่าย ครู โรงเรียนวัดนางสาว กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
251 นางสุมาภรณ์ ดันงา ครู โรงเรียนเอกชัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
252 นายสุนทร โคจร ครู โรงเรียนบ้านคลองตัน กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
253 นายสุระชัย พิมพ์งาม ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
254 นายสุภา บุญยิ่งยง ครู โรงเรียนบ้านวังจรเข้ กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
255 นางสาวขวัญธนา จันทร์ชื่น ครู โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
256 นางสุนันทา ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
257 นายสมพร ขันธโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
258 นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]