รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 19 - 29 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรชต  กนิษฐนาคะ
 
1. นางจารุณีย์  เจาะใจดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศิริณฎา  ปิ่นพงษ์
 
1. นายยุธยา  ทองอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. นางสาวนาถฤดี  ดัดผ่อง
 
1. นายสวัสดิ์  แก่นสูงเนิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงเรืองศิริ  นันทวิตร
 
1. นางบังอร  ศรีเพชรพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  รองทอง
 
1. นางศศิธร  อร่ามกิจโพธา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์ชูวงษ์
 
1. นางสมศรี   งั่วสมบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทะระสุคน
 
1. นางขวัญใจ   ทองโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงสุจิณณา   ปะเยตานัง
 
1. นางวิไลวรรณ  หลักเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1. นางสาวศิริภรณ์  คล้ายเกิด
 
1. นางมณีวรรณ  สื่อสุวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ขอยาดกลาง
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชลันธร  เอาทารย์สกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก่นนินทร์
 
1. นางสุมนา  ธนิกกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงรุจิรา  อุยยาหาญ
2. เด็กหญิงลาวัลย์  ธนิกกุล
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตั้งภัณฑรักษ์
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุขชัย
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นางเสาวภา  ศิริมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสีแดง
2. เด็กหญิงรัชดาภร  สังข์หร่าย
3. เด็กชายอาทิตย์  กิตธิพงษ์
 
1. นางณัชดาพร  พงษ์สีดา
2. นางสาวสุวพร  เอกมหาชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายคมกฤต  วิรัตนจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  ปานรักษา
3. เด็กชายสุรธัช  มาพิทักษ์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จันทะเวช
2. นางสาวสาวิณี  มะโนรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์สุข
2. เด็กหญิงนริศรา  ทับไกร
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บุญแก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ถนอมทรัพย์
2. นายสุพรหม  สุวรรณบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก
3. เด็กชายชินกฤต   เกศนรินทร์
 
1. นายนิติรัฐ   คำมะณี
2. นางสาวศิริวรรณ   ภูพิมพ์สันต์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายธเนศพล  รักษา
2. เด็กชายอิงครัต  หมอปาน
 
1. นางณัชดาพร  พงษ์สีดา
2. นายวิชาญ  ดอนสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  สุขสมบัติ
2. เด็กชายภโวทัย  อุดเรือน
 
1. นายถวิล  แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี  กินโนนกอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นางสาวศกุนี  นาสวนสุจิตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  บุรินรัมย์
 
1. นายกฤษดา  ศิริโส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แฮนเซน
 
1. นางอุไรวรรณ  แย้มละออ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนิศาชล  ศิลปวงษา
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ป่าไม้ทอง
3. เด็กชายสุธีนันท์  ศรีสุขล้อม
 
1. นางสาวมณฑา  ทูลยอดพันธุ์
2. นางสาวเรณู  บูชา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกฤติเดช  สิรภัทรโภคี
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  เพชรทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐชา  พันธ์ทอง
 
1. นางปรียนันท์  เกิดจันทร์ตรง
2. นายวชิระ  เกิดจันทร์ตรง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐมน  ฉิมอินทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กหญิงภัทรียา  คงชาตรี
 
1. นางสุมาภรณ์  ดังงา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ฟุ้งสันเทียะ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทัศนารุณพงศ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ประทุมชัย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญวิชัย
2. นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกาณฑ์  เกรียงวุฒิไกร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  กลิ่นบุบผา
3. เด็กชายสหภาค  ทัศนีย์ไตรเทพ
 
1. นางสุนันทา  ตะพัง
2. นายสุเมธ  เหมือนโพธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  อารมณ์ปลื้ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ใย
3. เด็กชายภูชิต  เนียมวัฒนา
 
1. นางสาวมยุรา  ติงสะ
2. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ไป๊ไซต์
3. เด็กชายนพรัตน์  ชัยคำ
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จงศิริโรจน์กุล
2. เด็กหญิงนลินา  ชำนาญภักดี
3. เด็กหญิงศิวพร  วุ้นประเสริฐ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวธนัญญา  อาจสาลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กชายพัสกร  วิทา
2. เด็กชายศิวดล  สกุลเต็ม
 
1. นายชาญณรงค์  เพ็งโนนยาง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รูปสวย
2. เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์  ศรีทอง
 
1. นายสมพร  ขันธโสภา
2. นางอังคณา  แจ่มเจ็ดริ้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจันทร์  กวาน
2. เด็กชายหรู  ปักน้อย
 
1. นางสาวสุพรรณษา  วงศ์อนันต์
2. นางอัญชุลี  วันคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายสัง  ตาล
2. เด็กชายหิน  ตาลาน
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขุด 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   กลิ่นทุม
2. เด็กชายสุรเสกข์  นาคทรัพย์
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  สุขเสาร์
2. นายอภิชิต  บิดานารา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายสุริยพงษ์  สาเรือง
2. นายอมรเทพ  นิยมชื่น
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายเรืองชัย  พุ่มโภคัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายคุณตาจอ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายภานุ  ชมชัย
 
1. นางสาวมยุรา  ติงสะ
2. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อินมิทิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทอยิ่งยง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อ่ำเจริญ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรมนา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิยะขอด
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงกรกนก  ชื่นนคร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ้มใหญ่
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เพ็ชรอยู่
4. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเก่า
5. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ดอกเกี๋ยง
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงนวพร  หงษ์สา
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายวันชัย  มีจินดา
4. เด็กหญิงอรอนงค์  มุกดาหาร
5. เด็กหญิงเกศสุดา  จิตรบรรจง
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นายนิติวัฒน์  ปกติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยหล้า
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  อิษฏานนท์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หาญวรวงศ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะภา
5. เด็กหญิงอรุณี  สมบูรณ์ดี
 
1. นางนัทธมน  เอกนุ่ม
2. นางสาวบุษรา  พุฒตาล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ผิวพรรณ
3. เด็กชายทองเปรม   สุขสมกิจ
4. เด็กหญิงนฤมล  ชูศิริ
5. เด็กชายเกษมสันต์  นุ่มศรี
 
1. นายบัญชา  อ่อนส้มกิจ
2. นางอโนมา   อ่อนส้มกิจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์ก่อ
2. เด็กหญิงจันทนิภา  ใจดี
3. เด็กหญิงพัชรีพร  อินทร์สอน
4. เด็กชายสราวุฒิ  เจ็กนอก
5. นายอุง  คำลัวะ
 
1. นายจิรวัฒน์  โพธิ์สวรรค์
2. นายสุวิชา  วรวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภูทองเทียม
2. เด็กชายนวพล  เขียวคล้าย
3. เด็กชายวสันต์  ชนนิยม
4. เด็กหญิงวีนัส  คงเมือง
5. เด็กชายสิริชัย  บุญประคอง
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเจริญ
2. เด็กชายพงศ์สธร  ชูดี
3. เด็กหญิงรุจิรดา  ถิ่นพุดซา
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสำเริง
5. เด็กชายสุนทร  สองพล
 
1. นางสาวดาวัลย์  บุญเกิดมา
2. นายวัลลภ  วิมานจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยานี  ทีมี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   สืบสุนทร
3. เด็กหญิงนราทิพย์   รักแฝง
4. เด็กชายนรินทร  สัมฤทธิ์
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงนิลาวรรณ  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงนุทิตา   สุขล้าน
8. เด็กหญิงนุศรา  ลาลันตุ
9. เด็กหญิงปวีณา  หวินครบุรี
10. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วรูปเรา
11. เด็กชายพิริยากร  แสงจันทร์
12. เด็กชายมงคล  คำแก้ว
13. เด็กหญิงวรัญญา  สาระบัว
14. เด็กหญิงศริตา  แดงงาม
15. นายศักดา  มาตเลิง
16. นายสมชัย  สะนัย
17. เด็กชายสำรวย  วงค์กระนวน
18. เด็กชายสิทธิพล   เอี่อมยิ้ม
19. เด็กหญิงสุจิตตา   กางโสภา
20. เด็กหญิงสุภิตา  จันมะณี
 
1. นายรุ่งวิทย์  พูลศรีสังข์
2. นางสาวศรีอุบล  ทองจำรุณ
3. นายสมชาย  ไชยดิษฐ์
4. นายสุรชัย  ทวีชาติ
5. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกรกนกย์  วงศ์ชาติ
2. เด็กหญิงกรวิภา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงกษมา  แก้วอารี
4. เด็กชายก้องภพ  วิรุณดก
5. เด็กหญิงชลธิชา  ตากิ่มนอก
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงทิติยาพร  ไทรสังขพรดำรง
8. เด็กหญิงทิติยาพร  ไทรสังขพรดำรง
9. เด็กหญิงทิพธัญญา  เมฆะแสน
10. เด็กหญิงปิยมาศ  ฉลอมประโคน
11. เด็กหญิงผ่องผกา  เพ็งอำไพ
12. เด็กชายพงศธร  สะตะ
13. เด็กชายพีระพงษ์  จันทร์แสน
14. เด็กหญิงวรินทิพย์  เรือสุวรรณ
15. เด็กหญิงวิราวัณย์  โยธาภักดี
16. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยชนะ
17. เด็กชายสัณหณัฐ  บุญหนุน
18. เด็กชายอนุวัฒน์  วงศาวัตร
19. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ยิ้มจันทร์
20. เด็กชายเวทิน  รินทะไชย
 
1. นายกิติศักดิ์  กันยา
2. นางสาวฉัตรระพี  ขาวล้ำเลิศ
3. นางสาวปลื้มฤดี  คมกล้า
4. นางภัทร์ศรัณย์  พันธ์ธุมวงษ์
5. นายเกียรติกูล  เหล่ากอดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญภา
2. เด็กหญิงคนิพร  สุวรรณศรี
3. เด็กชายชยพล  หาดประโคน
4. เด็กชายณัฐพล  รัชชุรี
5. เด็กชายธนดล  ภาพฉิมพลี
6. เด็กชายธนากร  คำใบ
7. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ลอเจริญ
8. เด็กชายธีร์ธวัช  พลายทอง
9. เด็กหญิงประภาพร  พุทธา
10. เด็กหญิงปิยะดา  กุลวงษ์
11. เด็กชายภิริณัฐ  จันทร์หอม
12. เด็กหญิงวรัญญา  ศีราวงค์
13. เด็กหญิงวราวัลย์  จันทรบูรณ์
14. เด็กชายสรัล  บุญนา
15. เด็กหญิงสาวิตรี  สีจันหล้า
16. เด็กชายสุเทพ  คำตา
17. เด็กชายสุเมฆ  แสนพุธ
18. เด็กชายอธิชัย  วารียัน
19. เด็กชายอัครเดช  ถิ่นฐานวงศ์
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุตรโยคี
 
1. นายจรัญ  ชมภูเทพ
2. นางฝนทอง  ไกรราม
3. นางสมคิด  บุญปลอด
4. นางอุไรวรรณ  ศรีถนัด
5. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กชายกฤตเมธ  พวงอิ่ม
2. เด็กชายคณาธิศ  แสงผา
3. เด็กชายจตุรพัฒน์  แซมทอง
4. เด็กชายจิรเจษฎ์  น้อยมาลี
5. เด็กหญิงชดาพร  เทือกกอง
6. เด็กชายชูเกียรติ  กระแสโสม
7. เด็กหญิงตวงทอง  คำผิว
8. เด็กชายทรงพล  บ้วนนอก
9. เด็กหญิงธนัชชา  ฉ่ำเฉื่อย
10. เด็กชายบัญชา  สุขใด
11. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปิ่นแก้ว
12. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพฝั้น
13. เด็กหญิงยศวดี  ยงพฤกษา
14. เด็กหญิงวรรณฤดี  นมนาน
15. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขสกล
16. เด็กชายวีระนนท์  กัญญาสุด
17. เด็กหญิงศุภมาศ  พงษ์สุระ
18. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์จำปา
19. เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่อึ้ง
20. เด็กชายอรรถพล  ยิ้มละมัย
 
1. นางนวลน้อย  มนต์ประจักษ์
2. นางพรรณี  ปิ่นสากล
3. นางสาวศิรินันท์  ชูสวัสดิ์
4. นางสมิทธรา  จ้อยชะรัด
5. นางสาวสุคนธ์  ซึ่งค้า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนิดา  มาคงกุล
 
1. นางราตรี  สำเริงราษฎร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นทุ่งทอง
 
1. นางวรรณา  จิตรปลื้ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายฉัตรชัย  มูลกระโทก
 
1. นางสาวพูนทรัพย์  ขวัญดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวรัมพร  รู้ธรรม
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มัยรัตน์
2. นางสาวอารีย์  แดงปลาด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงภูริชญา  แซ่อื้อ
2. เด็กชายอติชาติ  วัฒนานนท์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุขีทัศน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ราชประชา
2. เด็กหญิงวันชนก  เกตุอินทร์
 
1. นายนพดล  เข็มต้น
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อยู่ประเสริฐ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวณัฐริกา   ไชยนา
2. เด็กหญิงธัญชนก   พาทอง
3. เด็กหญิงนันติญารักษ์  ปราณีตพลกรัง
4. เด็กหญิงปิยะนุช   เทียมสิงห์
5. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ไชยเดช
6. นางสาวศศิธร  เรืองศรี
7. เด็กหญิงศิวาพร  บุตตะ
8. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   ศรีโชค
9. เด็กหญิงสุนิสา   แฉ่สูงเนิน
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   พิมพ์พงษ์
 
1. นางสาวศรีอุบล  ทองจำรูญ
2. นายสุขอนันต์  อักษร
3. ดร.อุษณีย์  จำเมือง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกันตยา  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงจุนันทรา  ดอกไม้เทศ
3. เด็กหญิงชนกนันท์  มีน้อย
4. เด็กหญิงญาวัลย์  พิมพ์ละออ
5. เด็กหญิงธีราภรณ์  พิศคมขำ
6. เด็กหญิงนพวรรณ  แสงเงิน
7. เด็กหญิงนัทชา  พันธ์ไผ่
8. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงพิมพิศา  แก้วกำเนิด
10. เด็กหญิงวรรณวลัย  ศาสตร์เวช
 
1. นางสาววรรณา  บุญคง
2. นางสาวอุษา  เย็นอุทก
3. นางสาวเนาวรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญผล
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มักมีสุข
4. เด็กหญิงนภสร  กุลกรรณ์
5. เด็กหญิงนวลปรางค์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงนิลาวัลย์  อิ่มเอม
7. เด็กหญิงพรรณภา  เชื้อดี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  เปรมประเสริฐ
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พะวา
10. เด็กหญิงวริษา  บูรณนัฏ
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  ภูมิภาค
12. เด็กหญิงสิริวิมล  มะลิต้น
13. เด็กหญิงสุกานดา  ทองปรอย
14. เด็กหญิงสุธิดา  ดาวผ่อง
15. เด็กหญิงสุพัทรา  สุวรรณภัฏ
 
1. นางจุฑาวดี  ขุนภักดี
2. นายบุญเลิศ  กรคณฑี
3. นางสาวมลฑา  วรรณชัย
4. นางสุภัทรา  พร้อมศักดิ์โสภณ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาหลง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เกิดจงรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรเที่ยง
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ถ้ำเหม
4. เด็กหญิงประภัสสร  ไกรตรวจพล
5. เด็กหญิงพนิดา  บรรทัด
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สวนมี
7. เด็กหญิงภารดี  พูลละม้าย
8. เด็กหญิงรสิกา  เตชะไพศาลทวี
9. เด็กหญิงรัชฎา  ฉิมบุญอยู่
10. เด็กหญิงวรรณวลี  แสงนาค
11. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนหิรัญ
12. เด็กหญิงวัลลภา  มีน้อย
13. เด็กชายวีรวัฒน์  คนจริง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฮวดสุนทร
15. เด็กหญิงอัญญาดา  บุตรทองคำ
 
1. นายกิตติชนม์  บุญเพ็ญ
2. นายจเร  คุ่ยเสงี่ยม
3. นางสาวณิชกมล  มีบุญธรรม
4. นางสมพร  มีน้อย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิรดา  คลังนาค
3. เด็กหญิงยุวันดา  คงพุกา
 
1. นางสาวจงจิต  อินทรชาติ
2. นางพจนาฎ  จำปี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงชุติภา  อาร้อน
2. เด็กหญิงชุติมน  อาร้อน
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  เจริญลาภมาก
 
1. นายทวน  พุ่มมณี
2. นางวาสนา  เดือนกระจ่าง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ประจวบจินดา
2. เด็กชายชลันธร  ทรงหอม
 
1. นายนิรันดร์  มีทัพ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เร่บ้านเกาะ
2. เด็กชายเกรียงไกร  สมศรี
 
1. นายสาธิต  จงจิตร
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกชนันท์  เทียมทอง
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปาลิตา  มุงคุณ
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวชุติมา  โนนทิง
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  ต้นไม้ทอง
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุดมดี
 
1. นายพรชัย  ชิรวัฒวรกุล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  ซุ่นคง
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงโสรญา  ฉุยรักษ์
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนรรัตน์ 1. เด็กหญิงอริสา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โชติพรมราช
 
1. นางสาวรัตนา  ประจิต
2. นางสาวอรุณี  หงษา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กุศลมหาโชค
2. เด็กหญิงนัทธมน  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงวาสนา  สวยน้อย
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชาวค้า
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อิสระฉันท์
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายภัทรพล  เวชอุบล
3. เด็กชายวรปรัชญ์  บุญมี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงมี
2. เด็กชายกฤษณะ  ธูปหอม
3. เด็กชายพลพล  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นางสาวมินตรา  อินทรา
2. นางสาวมีนา  กุลเสรี
3. นายสิทธิชัย  จันทะแสง
 
1. นายสมพร  วงษ์วัน
2. นายเจษฎา  เคารพ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายชัยนุวัตน์  แสนหล้า
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กชายบัญญัติ  พึ่งพเดช
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายปิติอนันต์  เติบกลาง
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายธนทัต  ศรีงามดี
 
1. นางวงษ์อนันต์  คงศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตร์กสิกร
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  จันทร์มณี
 
1. นางสาวฐิตาภา  กล่ำอินทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงอารียา  แก้วฟ้าอ่อน
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายจิรภัทร  นาคูณ
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงภัททิยา  ทับทิม
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคานาม
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ตงมั่นคง
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  วิชชโอฬารกุล
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายภัทรพล  คุ้มเจริญ
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงภัทรีรัตน์  วิเศษศิริ
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลมพื้น
2. เด็กหญิงจอมใจ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงจิรภัทร  นาคูน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
5. เด็กชายธีรภัทร  วายุโชติ
6. เด็กหญิงปิยนันท์  วิชชโอฬารกุล
7. เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคานาม
8. เด็กหญิงอารียา  แก้วฟ้าอ่อน
9. เด็กหญิงโสมสิริ  อดินันท์
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปินสมุทร
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  จันทร์มณี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนุสรา  รัศมี
5. เด็กชายบัญญัติ  พึ่งพเดช
6. เด็กชายพิพัชรพล  ครุฑธา
7. เด็กหญิงภัสสร  แซ่อึ๊ง
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  แจ่มเที่ยงตรง
9. เด็กชายภูมิปัญญา  จันบางยาง
10. เด็กหญิงยูง  ทองดี
11. เด็กหญิงศรินดา  ทองบ้านเกาะ
12. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงสุชาดา  อ๊วยจินดา
14. เด็กหญิงอาภัสรา  อ่อนน้อม
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุคันธ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  กล่ำอินทร์
2. นายพงศกร  วาสุกรี
3. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
3. เด็กชายชัยนุวัตน์  แสนหล้า
4. เด็กชายณัฐนนธ์  ชนะการ
5. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
7. เด็กชายนพรัตน์  มาประชุม
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายปิติอนันต์  เติบกลาง
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กชายรัตน์วิชัย  สุบัติคำ
12. เด็กหญิงวรรณกมล  อยู่พิทักษ์
13. เด็กหญิงสิริวิภา  ทองรักษ์
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกสิทธิ์  วรวนิชย์
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายกฤษดา  คิดประเสริฐ
2. เด็กชายต้นปาล์ม  ศิริธร
3. เด็กชายนันทกร  ลายแก้ว
4. เด็กหญิงปริญธร  ทิพย์ทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดวงเรือง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลบุตร
7. เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์เพ็ญ
8. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพ์เพิ่มพันคำ
9. เด็กชายอัครเดช  ทิพศิลา
10. เด็กหญิงเปรมกมล  วงศ์วาน
 
1. นางบุญสม  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง  แสนสมัคร
3. นางอุไรวรรณ  คูหาก้องเกียรติ
4. นายแสวง  ปัญญาประทีป
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นาโคนามะ
2. เด็กชายธวัชชัย  รชตะนันท์
3. เด็กหญิงนันทวัน  พูลทองดีวัฒนา
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  สงสุวรรณ
5. นายพยุงศักดิ์  รุ่งโรจน์
6. นายภาณุวัฒน์  มาลัยศรี
7. เด็กหญิงลลิตา  แซ่กอ
8. เด็กหญิงวิสสุตา  ผเด็จพล
9. เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์สุรินทร์
10. เด็กชายสุพจน์  ปาณปุณณัง
11. เด็กชายสุภาพ  รชตะนันท์
12. เด็กชายเอกชัย  ช่วยเหลือ
 
1. นางพรทิพา  แสนสี
2. นายวีระ  สุขสวัสดิ์
3. นางเลขา  เสมานารถ
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สำเนียง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายชญานนท์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายชนะดล  ไกรวงษ์
3. เด็กหญิงชลิตา  ไชยสาคร
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมยุรา
5. เด็กชายธีรพงศ์  อินทรมณี
6. เด็กชายนิกร  เหมือนมณี
7. เด็กหญิงปรางค์ทอง  แก้วดอน
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
9. เด็กหญิงภคพร  ชุมทอง
10. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสุข
11. เด็กหญิงมัณฑิกา  เมาทรง
12. เด็กชายยุทธการณ์  เหมือนมณี
13. เด็กหญิงลีลาวดี  ทองพาศน์
14. เด็กหญิงวรรณสา  แก้วดวง
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ตั้งมั่น
16. เด็กชายอนวัช  สายแก้ว
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
18. เด็กหญิงอรบุษป์  เมืองนก
19. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิเสนา
20. เด็กหญิงเมทินี  กรอบทอง
21. เด็กชายโบนัส  แซ่ลิ้ม
 
1. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
2. นางนิลุบล  สุริยกุล ณ อยุธยา
3. นายสุริยา  บุญชุ่ม
4. นายเดชณรงค์  รามนัฏ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงกัลยา  คะมะปะเต
3. เด็กหญิงชมพูนุช  นนท์ทรัพย์
4. เด็กหญิงชลธิฌา  ศิลปี
5. เด็กชายชัยอนันต์  พันกา
6. เด็กชายบัญชา  ทูขุนทด
7. เด็กหญิงประภาทิพย์  จันทโวหาร
8. เด็กหญิงประภาพร  พุทรา
9. เด็กชายพรเทพ  เปรมชื่น
10. เด็กชายพันกร  สุวรรณเกษี
11. เด็กชายยงยุทธ  อุทธิยา
12. เด็กหญิงรมิดา  มีบุญธรรม
13. เด็กหญิงวรรณวิภา  คชช้าง
14. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีราวงศ์
15. เด็กชายศราวุฒิ  บุญปัญญา
16. เด็กหญิงสุนันท์  บุญบาล
17. เด็กหญิงอนุธิดา  ทะสูง
18. เด็กหญิงอรัญญา  มะรังศรี
19. เด็กหญิงอริศรา  พานทอง
20. เด็กหญิงอังคณา  ไทรสังขพรดำรง
21. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วโยธา
 
1. นายจรัญ  ชมภูเทพ
2. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
3. นายวิชญ์มนต์  มุกธวัตร
4. นางอุไรวรรณ  ศรีถนัด
5. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายอธิบดี  ป้องศรี
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศรัณยู  โตบางป่า
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายวรพงศ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดมุข
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายอุทัย  ศรียะลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุบลศรี
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรธนอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรชัย  ไปปลอด
 
1. นางเกษฎาพร  วีระกุล
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายวรพงศ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วรรธนอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เดชจร
 
1. นางสาวรัติยา  กาหลง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤติภัทร  จิโรชนนทกร
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศรัณยู  โตบางป่า
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงสันธิลา  วรรณรังษี
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
123 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชัยก้องทวี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงชนกชนม์  ชายเกลี้ยง
4. เด็กหญิงชยุดา  แซ่ฉั่ว
5. เด็กหญิงชลดา  บุญเดช
6. เด็กหญิงฐิตาภา  กุลจารุหิรัณย์
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ครุฑธา
8. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขุนทายก
9. เด็กชายทีฆทัศน์  ลมูลเกตุ
10. เด็กชายธณัฐชัย  ชัยสุวรรณ
11. เด็กหญิงธนัชพร  สังข์วิฑูณ
12. เด็กหญิงธันยภัทร  กกค้างพลู
13. เด็กชายนทีกานต์  มังกร
14. เด็กชายปริญญา  หุ่นลำภู
15. เด็กหญิงพรรณราย  สันธนะดิลก
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  ม่านโคกสูง
17. เด็กหญิงพัณณิตา   สีใส
18. เด็กหญิงพิชญามัย  กิจพิบูลย์
19. เด็กหญิงภัทรพร  เพ็ชรโต
20. เด็กชายรัตนชาติ  ขวัญคม
21. เด็กหญิงวณิฎชา  ทองทา
22. เด็กหญิงวราภรณ์   พานโฮม
23. เด็กชายศักดิ์ชัย  ประทุมวัน
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำเรือง
25. เด็กหญิงศุภนิตา  อ่างทอง
26. เด็กหญิงสิริญญา  ทองพุ่ม
27. เด็กหญิงสุดที่รัก  ดีศรี
28. เด็กชายสุรเกียรติ  นามกาสา
29. เด็กหญิงอรนัส  คชเสนีย์
30. เด็กหญิงอริสญา  ทองศรีสมบูรณ์
31. เด็กชายเจนลพ  นรินยา
 
1. นายกฤษ  สุทธิขาว
2. นายจตุพงศ์  เพ็งบุตร
3. นายณัฐพล  กันทาวัง
4. นายสุทธิพงศ์  ดำเผือก
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริวรรณ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสวงสารศานติ์
3. เด็กชายชนาธิป  ตุ้ยดี
4. เด็กหญิงณัฏณิชา  เชื้อนุ่น
5. เด็กชายนนทวัฒน์  ล้ำเลิศวิทยา
6. เด็กชายพงศ์ศิริ  พ่วงจินดา
7. เด็กหญิงวรดา  ดารา
8. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
9. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณดี
10. เด็กชายอำนาจ  ขาวพัน
 
1. นางภภัสสร   ศรีเจริญ
2. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
 
125 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายจิรายุ  ขันแข็ง
3. เด็กชายฉันทัช  มูลสองแคว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สุวรรณประภาธร
5. เด็กหญิงปานชนก  ภิรมย์สุข
6. เด็กชายพรทิพย์  ดำหนา
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  อ่วมเกตุ
8. เด็กหญิงสุชาดา  สุขหร่าย
 
1. นางสาวนวพร  เนตรแขม
2. นางนิลุบล  สุริยกุล ณ อยุธยา
3. นายเดชรงค์  รามนัฏ
 
126 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  จาละ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรสุคนธ์
3. เด็กชายชัชชัย  ทองดี
4. เด็กหญิงวรางคณา  สุรารักษ์
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
6. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์ชาลี
 
1. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
2. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
127 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ละมูลละมัย
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สีระหัง
4. เด็กหญิงวรรณา  บุญประคอง
5. เด็กหญิงอนุธิดา  กุ่ยสาคร
6. เด็กหญิงอภิชญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  สุขพิสุทธิ์
2. นางสาวสิริพรรณ  ทัศนพาณิชย์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แย้มผกา
2. เด็กหญิงขวัญทิชา  ป้องเดช
3. เด็กหญิงชนาภัทร  เอี่ยมท่าไม้
4. เด็กหญิงชนาภา  สุดยอดดี
5. เด็กหญิงชลลดา  หุ่นภู
6. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
7. เด็กหญิงสิริวิมล  สุนา
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
 
1. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
2. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
129 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพบุตร
2. เด็กหญิงชุดารัตน์  โคตรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฎฐมล  งั่วสมบูรณ์
4. เด็กหญิงศศิธร  จำปีทอง
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  เทียกสม
6. เด็กหญิงสุภาพร  มูลณี
7. เด็กหญิงอารียา  จำปีทอง
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
 
130 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่จู
2. เด็กหญิงชลิดา  ชาญสายชล
3. เด็กหญิงฐิติณัฎฐ์  วิชชาพุทธางกูร
4. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศิรพรพิรุฬห์
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  วุฒิธนาเดช
6. เด็กหญิงนิพพิชฌาน์  พิพิธเดชา
7. เด็กหญิงบุณยาพร  หลายทวีวัฒน์
8. เด็กหญิงพรรษมณฑ์  ตระการรุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงพาขวัญ  เสถียรสุวรรณ
10. เด็กหญิงมุกลดา  ศศิวรรณ
11. เด็กหญิงวริศรา  ศิรวัชรพงศ์
12. เด็กหญิงศศิภา  จิตพัฒนารัตน
13. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เทมาลิขิต
14. เด็กหญิงอชิรญา  จ๋อยฟอง
 
1. นางสาวชุติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวรสริน  ปิ่นสิงห์โต
3. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
4. นางสาวสรยา  มหากณานนท์
5. นางสาวอริยา  สวัสดี
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพบุตร
2. เด็กชายจิรชัย  สุขสราญ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  บุณะโกวิทย์
4. เด็กหญิงชุดารัตน์  โคตรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณัฎฐมล  งั่วสมบูรณ์
6. เด็กชายณัฐนนท์  กาญจนากุลชัย
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริอนันต์
8. เด็กหญิงปิยนุช  นาคสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  ดิษคุ้ม
10. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญละคร
11. เด็กหญิงวิรฉัตร  บุญส่ง
12. เด็กชายศตพร  ปิ่นชัย
13. เด็กหญิงศศิธร  จำปีทอง
14. เด็กหญิงศิริกัลยา  เทียกสม
15. เด็กหญิงสุภาพร  มูลณี
16. เด็กหญิงอารียา  จำปีทอง
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ใจแก้ว
2. เด็กชายนัฐพล  อรุณ
3. เด็กชายพัทธนันทร์  ไผ่ป้อง
4. เด็กชายศุภวัฒน์  มีเชื้อ
5. เด็กชายเอกลักษณ์  พุทธลอด
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายธงชัย  ไม่ปรากฎนามสกุล
2. เด็กชายปลาย  ไม่ปรากฎนามสกุล
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เซ่งสมหวัง
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  พร้อมมูล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายพิชิตชัย  ชะวาใต้
2. เด็กชายวสันต์  ทองเชียว
3. เด็กชายวุฒิชัย  คงคาลัย
 
1. นายพงศ์นรินทร์  มั่นรอด
2. นายอนันต์  อินบางยาง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  วัฒนาสหะพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ลุงคำ
3. เด็กหญิงเพชร  จันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์พรม
2. นางดวงรัก  ตันโห
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  อนุมะ
2. เด็กหญิงชลิตา  ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  ตาลปึก
5. เด็กหญิงภารดี  อิ่มอัมไภย
6. เด็กหญิงสุวภัคร  เทศวิมล
 
1. นางปิยะนันท์  สิงห์บารมี
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางศิริวรรณ  จำเมือง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นางสาวชญาณี  เที่ยงพลับ
2. เด็กหญิงวริศรา  ทอนเทพ
3. เด็กหญิงวิไลพร  สงชุมแสง
4. นางสาวสุธิดา  ชัยอาษา
5. นางสาวสุธิตา  ผาเวียงจันทร์
6. นางสาวอัจราพรรณ  รสชอบ
 
1. นางนางศิริวรรณ  จำเมือง
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางสาววีระยา  ภิรมย์เอม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชาคริยา  รอดคง
2. เด็กหญิงมัญชุภา  หม่งไม้ขุย
3. เด็กหญิงมินตรา  หุ่นนอก
 
1. นางวันวิสา  สุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวอรอุษา  ผ่องใส
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงฐานิตา  ถมทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามงคล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ระนา
 
1. นางบุญส่ง  เปียรักษา
2. นางสาวอรพินท์  เม่นแย้ม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมฆนามนิตย์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เอื้อนภาพร
3. เด็กชายสรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ
 
1. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
2. นางสาวอมรา  อากาศ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงบุญชนิต  แสงฉาย
2. เด็กหญิงปราณีพร  วงศ์จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงพรนภา  สัตตัง
 
1. นางบังอร  พูลสวัสดิ์
2. นางภณิตา  พ่วงปาน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์ทอง
2. เด็กชายสุภาพร  พรมสุ่ม
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ภูทอง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  เกษแก้ว
2. นางสาวเจษฎา  ทรงนวน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เอี่ยมมัน
2. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐมล  เติมกระโทก
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชนานันท์  กมลคติกุล
2. เด็กหญิงสุณัฎฐา  อุดมแก้ว
3. เด็กชายอนุชา  สัพโส
 
1. นางสาวบุษกร  วิปุลากร
2. นางปิยะนันท์  สิงห์บารมี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายณีฐวุฒิ  ปั้นภิรมย์
2. เด็กชายปิยศักดิ์  กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กงทอง
 
1. นางจิตติมา  โคกเลี่ยม
2. นางสาวอมรา  อากาศ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงณิชากร  แก้วคำยก
2. เด็กหญิงประภาวรินท  บุญสม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยหล่อ
 
1. นางสายปัญญา  นักดนตรี
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงณีรนุช  มะลาเหลือง
2. เด็กหญิงวีนัส  เกิดจังหวัด
3. เด็กหญิงอันธิกา  ไม้เกตุ
 
1. นายมาโนช  โพธิ์ทอง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฐมพร  ผัดผล
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองคุ่ย
3. เด็กชายเกริกชัย  ประดิษฐทรัพย์
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็งรักษา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงนวล  สมสมาน
2. เด็กหญิงสุธิดา  อัทวีคูณ
3. เด็กหญิงอุบาสิภา  แก้วมาลัย
 
1. นางสาวสุรีย์  อยู่ฉ่ำ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกร  บินสัน
2. เด็กหญิงปิณฑิรา  โพธิ์เงิน
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายประพจน์   บุญสูง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กหญิงอรุณรักษ์  พ่วงแพ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นางสาวชญาชล  ชัญจรรย์
2. นางสาวทัศนีย์  อุบลศรี
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์  แพดิษฐ์
2. เด็กชายสุริยา  เหว่าจันทร์
 
1. นายนพดล  เข็มต้น
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อยู่ประเสริฐ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
2. เด็กหญิงมนต์วลี  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลวงษ์
2. เด็กหญิงมุขสุดา  ภูคงคา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เย็นศรี
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายสุบรรณ  สีลารัตน์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. นางสาวปภาวรินทร์  มิ่งเล็ก
2. เด็กชายวรระชัย  ลี่เเตง
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายประพจน์   บุญสูง
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายอดิศร  พรหมบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิมพ์ประสาร
 
1. นางปิยะวดี  เดชอุดม
2. นายสุทธิพงค์  ทองใบอ่อน
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายสร้อย  คำแสง
2. เด็กชายอัษฎา  นุตรัตน์
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชูบรรจง
2. เด็กหญิงนุชธิตา  รุ่งฟ้า
 
1. นางสาวศิวพร  คงสกุล
2. นายสุรศักดิ์  เนตรเกลี้ยง
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   พัชรหริกานต์
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  คำเเดง
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายสุบรรณ  สีลารัตน์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกันตภร  ดาวพราหมณ์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  สุคนธจันทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
2. นางสาวชนัสถ์นันท์  เหลืองทอง
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายกันตภณ  ฉายทิพย์
2. เด็กชายจิรภัทร  ชะตัง
3. เด็กชายศุภชัย  สินเพชร
 
1. นางสาวบุษราพร  จรดล
2. นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กชายธีรเมธ  จุ้ยไทย
2. เด็กชายนพรัตน์  ป่าจันทร์
3. เด็กชายศุภกร  นิลมณี
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายอรุณศักดิ์  ขันธิมา
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  รอดพันธ์
2. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณรัง
3. เด็กชายรักเกียรติ  เฉลยภาพ
 
1. นางสาวขวัญดรุณ  ทองสุข
2. นางพัดสร  มาพิบูรณ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันตินันท์  จันทร์เต็มดวง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  เย็นสบาย
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขเสดาะ
 
1. นางสาวผกาทิพย์  จีนอ่ำ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ม่วงจัน
 
1. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  วิมลไชยจิต
 
1. นางสาวจริยา  พวงสุวรรณ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุปรากฏ
 
1. นางนุชรี  นาชัยดี
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐนันท์  อารีประเสริฐกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชัยมงคล
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทธิกุลสมบัติ
 
1. Ms.Analiza  Tabernilla Santos
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นางสาวลักคณา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสมวลี  เขียวมณี
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวนิดา  เนาวแสงศรี
 
1. นางนุชรี  นาชัยดี
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  เอนกศิลป์
 
1. นายสุขอนันต์  อักษร
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงบังอร  สดชื่น
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขสุแดน
3. เด็กหญิงสรนันท์  แก้วตาทิพย์
4. เด็กชายอนุชา  วงษ์วิริยะพาณิชย์
5. เด็กชายอนุรักษ์  บุญรอด
 
1. นายศุภสิทธิ์  พิสัยเลิศ
2. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรมณี  เฉิน
 
1. MissHU MENG  YUN
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  ช้างพันธุ์
2. เด็กหญิงเกตน์วิภา  สวนกัน
 
1. นางดบัสวี  อ่ำจันทร
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงพีรดา  นุรัก
2. เด็กหญิงเกตุน์นิภา  ชุ่มปลั่ง
 
1. นางพรทิวา  เตชา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  สาวง
2. เด็กหญิงบี  พรเจริญ
3. เด็กหญิงออง  พรเจริญ
4. เด็กชายออง  มินทุย
5. เด็กหญิงเวียง  ตาลาน
6. เด็กชายเศรษฐศิริ  นามรมย์
 
1. นางชลิดา  สุขสาครเลอเดช
2. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กชายกฤษณะ  ระย้าอินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  อริยะพิทักษ์
3. เด็กชายพงศกร  วัฒนทรัพย์โสภณ
4. เด็กชายวศิน  ถันเฝ้า
5. เด็กชายสหรัฐ  คงพุกา
6. เด็กชายเอกอธิป  รัตนเดชาชาญ
 
1. นายวินัย  สระเอี่ยม
2. นายสรวิศ  เอี่ยมสมบูรณ์
3. นายเจษฎากร  ตั้งวิทย์โมไนย
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  สีลาโพธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาโพธิ์
3. เด็กชายกรแก้ว  โนงแก้ว
4. เด็กหญิงคำแก้ว  สร้อย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาประชา
6. เด็กหญิงปฏิญญา  สร้อยสุวรรณ
7. เด็กหญิงรัตติยา  กองคำ
8. เด็กหญิงละอองดาว  แสนนางชน
9. เด็กหญิงเฟื่องนภา  พรมจิต
10. เด็กชายเอกรัตน์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  รจนากร
2. นางศิริรัตน์   ไชยวงค์
3. นางสาวสมหวัง  สมเผ่า
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  พินิจมนตรี
3. เด็กชายชัยพร  มาวิเชียร
4. เด็กหญิงดาริกา  เหมือนศรีเพ็ง
5. เด็กชายนพรัตน์  ชัยคำ
6. เด็กหญิงวิชาดา  ฉ่ำโพธิชา
7. เด็กหญิงอภัชชา  ขาวทุ่ง
8. เด็กหญิงอารียา  เนตรวงศ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  ปะโจทานัง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
3. นางสาวมะลิ  คงสกุล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงอภัสรา  ดำพลงาม
3. เด็กหญิงอรณี  เลพล
4. เด็กหญิงอาภาพร  ช่อทองดี
5. เด็กหญิงเขมิกา  บุญเงิน
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงรสิตา  โชติเสน
2. เด็กหญิงสิรินนา  แหล้ภูเขียว
3. เด็กหญิงสุวภัทร  จีนสุขประเสริฐ
 
1. นางกมลพร  เกตุแก้ว
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ชนะพงศ์ธร
2. เด็กหญิงเกตุวดี  เหลืองขมิ้น
3. เด็กหญิงโสพินยา  ปะเยตานัง
 
1. นางบังอร  หังเสวก
2. นางสมใจ  และล้ำเลิศ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงนันทพร  อ่ำสกุล
3. เด็กหญิงรุจิรา  ทองโต
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
2. นางสุพัตรา  สะสมทรัพย์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุบลราษฎร์
2. เด็กหญิงปิยกมล  วิเศษคามิน
3. เด็กหญิงรินลดา  นิลเภตรา
 
1. นางวราทิพย์  ชัยมงคล
2. นางสาวสารี  นพรัตน์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  โฉมงามดี
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  รูปหุ่น
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางสาวอัชราภา  สมิตามร
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายชินาธิป  เปลี่ยนโชติ
2. เด็กชายศุภกานต์  จงอ่อน
 
1. Mr.Luis  Gerardo C Pangilinan
2. นางสาวพรรณศรี  ปทุมสิริ
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงธัญยรัตน์  ศรีเมืองบุญธาดา
2. เด็กชายพัชรพงษ์   เพ็ชรนิล
 
1. นายสมชาย   ปัญจา
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายณวีร์  สุริยันต์
2. เด็กชายณัฏฐ์  ทิพยนิธิรัตน์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  แหลมประเสริฐ
2. นายธรวิทย์  จิตต์สุวรรณ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์รุ่งประสาทสิน
2. เด็กชายวิทวัส  หมั่นมี
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
2. นางวิภา  นันทะเส
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  บู่สาลี
 
1. นางวรรณา  เนตรกาศักดิ์
2. นางสาคร  รอดเชื้อ
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  รักษาชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายสุรกฤษณ์  ธนากาญจโนภาส
 
1. นางกฤติยา  เจียวท่าไม้
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1. เด็กชายกรวิทย์  วิจิตรภู
2. เด็กชายกฤษณ  วรดูลย์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังคปาล
4. เด็กชายกิตติธัฃ  เพชรมณี
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ้นทอง
6. เด็กหญิงกุลณัฐ  สมการณ์
7. เด็กชายก้องภพ  โพธิ์พิมพ์
8. เด็กชายครรชิต  แสงสว่าง
9. เด็กชายคุณภัทร  บุตรพรม
10. เด็กชายจารุพล  เกษรประทุม
11. เด็กหญิงจิตรลดา  กองแก้ว
12. เด็กหญิงจิตรสุภา  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
13. เด็กหญิงจินตนา  พรมเริง
14. เด็กชายจิรายุทธ  ชูวงษ์
15. เด็กหญิงชญานี  เปสูงเนิน
16. เด็กชายชัชวาล  สุขเสริม
17. เด็กชายฐิติกร   รอดดารา
18. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทรัพย์มูล
19. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ราสองชั้น
20. เด็กหญิงณัฐกุล  ราสองชั้น
21. เด็กชายณัฐพงษ์  สีดา
22. เด็กหญิงณัฐพร  บัวทอง
23. เด็กชายณัฐพล  สังข์สวาท
24. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสงวน
25. เด็กหญิงณีรดา  ทรัพย์มณี
26. เด็กหญิงดาราวดี  สระอุบล
27. เด็กชายธนกร  พาหุราดิเรก
28. เด็กชายธนภัทร  วัชชวงค์
29. เด็กชายธนาคาร  ธิคุณ
30. เด็กหญิงธันย์ชนก  กรุดมีนบุรี
31. เด็กชายธิเบต  เที่ยงตรง
32. เด็กหญิงธีรดา  อ่อนชุ่ม
33. เด็กหญิงธีรนาฎ  รังศิริ
34. เด็กชายธีรพงศ์  พูลสวัสดิ์
35. เด็กหญิงธีรพร  เลห์เหลี่ยม
36. เด็กชายธีรเดช  ศิริโรจน์
37. เด็กชายประเมษฐ์  ไก่ฟ้า
38. เด็กชายปรัชญา  วงศ์แป้น
39. เด็กชายปัญญา  วงศ์แป้น
40. เด็กหญิงปิญาพร  ฟักสุวรรณ
41. เด็กหญิงปู  ทัน
42. เด็กชายพงษ์อนันต์  วงษ์สิน
43. เด็กชายพชร  อายุบุญชู
44. เด็กชายพนธรัก  บุญแรง
45. เด็กชายพรหมมินทร์  แสงสิงห์
46. เด็กหญิงพลอยฟ้า  สาเกษ
47. เด็กชายพีระพงษ์  แมนไธสงค์
48. เด็กชายพุฒิชัย  เกตุแก้ว
49. เด็กชายพุฒิพงษ์  แก้วสมนึก
50. เด็กชายพุทธิพงศ์  ธิคุณ
51. เด็กชายภาคภูมิ  เกอะประสิทธิ์
52. เด็กชายภาณุพงศ์  วงศ์สิงห์
53. เด็กหญิงภาพมล  ดาราเย็น
54. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันคณา
55. เด็กหญิงมนัสวี  กลิ่นพูล
56. เด็กชายรชานนท์  เจริญอ้น
57. เด็กชายรัฐติกาล  โตดตามี
58. เด็กหญิงลักขณา  อ้นมา
59. เด็กชายวรชิต  มูหลิง
60. เด็กชายวรภัทร  ทัยกูล
61. เด็กชายวัชรธรรม  สิทธิโชติ
62. เด็กชายวิษณุกรณ์  เปสูงเนิน
63. เด็กชายวีรภัทร  ช้างแก้ว
64. เด็กหญิงศตานันท์  วงษ์ไล
65. เด็กชายศราวุฒิ  โชติ
66. เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีนาค
67. เด็กหญิงศิริวรรณ  เอี่ยมสุวรรณ
68. เด็กชายศุภชัย  อินสำราญ
69. เด็กหญิงศุภรัตน์  พุ่มพวง
70. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปัตถานัง
71. เด็กชายสงกรานต์  ลิ้มสมบูรณ์
72. เด็กชายสรัล  ชำนาญ
73. เด็กหญิงสรัลพร  แสงคำ
74. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยเนตร
75. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์แพง
76. เด็กหญิงสุธิตา  เผ่ามะหะหมัด
77. เด็กชายสุภาพร  สุคำภา
78. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจริญสุข
79. เด็กชายสุรกิจ  ศรีแก้ว
80. เด็กหญิงอพัชชา  แซ่ลิ้ม
81. เด็กหญิงอัจฉรา  ประดับเพชร
82. เด็กหญิงอาทิตยา  ปิ่นวิถี
83. เด็กชายอานนท์  แก้วเขียว
84. เด็กชายอิทธิกร  มีสวัสดิ์
85. เด็กชายโชคชัย  แก้วดวง
 
1. นางจริยา  ปิ่นต้นวงศ์
2. นายชุมพจน์  คุณาบุตร
3. นางณัฐธิกา  ลิ้มพรเสมานนท์
4. นายนิทัศน์  เกตุเจริญ
5. นางสาวมัณฑนา  รอดดารา
6. นางสาววิรัตน์  อุบล
7. นางสาวศกุนตลา  วิริยะกุล
8. นายสมศักดิ์  บุญเรือง
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทองเต็ม
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใช้บางยาง
3. เด็กหญิงกรกมล  รงค์ทอง
4. เด็กหญิงกรรติมา  พะวัน
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ร้อยอำแพง
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงกาญจนา  พรมมาศร
8. เด็กหญิงกุสุมา  พิมมงละ
9. เด็กหญิงขวัญดาว  ทองเต็ม
10. เด็กหญิงขวัญตา  สู่ภิภักดิ์
11. เด็กหญิงจิตรลดา  ชนะพงศ์ชร
12. เด็กหญิงจิราพร  ท้วมกลัด
13. เด็กชายจิรโชติ  คงเทพ
14. เด็กหญิงจีรนันท์  เดชวิชิต
15. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคุ้ม
16. เด็กหญิงจุฑารัตน์   วงศ์สมศรี
17. เด็กชายชนาธิป  ม่วงบำรุง
18. เด็กชายชาญณรงค์  ปาลกวงศ์
19. เด็กหญิงชุติมา  ทายก
20. เด็กหญิงชไมพร  สู่ภิภักดิ์
21. เด็กหญิงช่อผกา  สีสวย
22. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงชัย
23. เด็กชายดนัย  ร่านบ้านแพ้ว
24. เด็กหญิงตวงทอง  แตงหอม
25. เด็กหญิงทิตยา  เขียวคำ
26. เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์
27. เด็กชายธนภัทธ์  เปินสมุทร
28. เด็กชายธนวัฒน์  สุขศิริ
29. เด็กชายธนวัฒน์  ดีแสน
30. เด็กชายธนัท  หนุนภักดี
31. เด็กหญิงธิดารัตน์  จรดล
32. เด็กชายธีรดนย์   ทอมุด
33. เด็กชายธีรติ  ศรีสมชัย
34. เด็กชายนราธิปพัฒน์  เสาร์ทอง
35. เด็กชายนฤเบศ  เกตุแก้ว
36. เด็กหญิงนวลแพร  มงคล
37. เด็กหญิงนันทิชา  พิณทอง
38. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุขสาคร
39. เด็กหญิงนิรฌา  ฉิมชูกุล
40. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปานนาค
41. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาวบ้านเกาะ
42. เด็กชายบุณยาศักดิ์  แจ่มพลาย
43. เด็กหญิงบุศรา  พยัคคง
44. เด็กหญิงปทิตตา  เปินสมุทร
45. เด็กหญิงปทิตตา  เปินสมุทร
46. เด็กชายปริญญา  ไพรสนฑ์
47. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จ้อยจรัส
48. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดะสมุทร
49. เด็กหญิงปิยวรรณ  อุดมเวทย์
50. เด็กหญิงปิยะมาศ  เบี้ยวทุ่งน้อย
51. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวรรณรัตน์
52. เด็กหญิงพรชนก  อุนานนท์
53. เด็กชายพรพจน์  ภู่ปากน้ำ
54. เด็กชายพรพรหม   เกิดไพบูลย์
55. เด็กหญิงพรพิมล  สงขกุล
56. เด็กชายพิชิตชัย  ชะวาใต้
57. เด็กหญิงยศวดี  สายยศ
58. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประเสริฐ
59. เด็กหญิงวนิดา  ชาวบ้านเกาะ
60. เด็กชายวสันต์  ทองเชียว
61. เด็กหญิงวิชุดา  กันยา
62. เด็กหญิงวินันดา  แย้มจินดา
63. เด็กหญิงศศิธร  มาลีพันธ์
64. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีสำคัญ
65. เด็กหญิงสกาวเดือน  เฮงเส็ง
66. เด็กชายสมรักษ์  มีสมิง
67. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สงสกุล
68. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  กระถินทอง
69. เด็กชายสิทธิชัย  อิ่มเอี่ยม
70. เด็กชายสิรภพ  ม่วงบำรุง
71. เด็กหญิงสุคนธ์ธา  จิตรักมั่น
72. เด็กหญิงสุจิณณา  ปะเยตานัง
73. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ฮั้วบางยาง
74. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใยไหม
75. เด็กหญิงสุดาวัลย์  ศรีสมุทร
76. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมบ้านแพ้ว
77. เด็กชายสุทธิพงศ์  ชูทรัพย์
78. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีคำ
79. เด็กหญิงสุธิศา  ร้อยอำแพง
80. เด็กชายอดิศักดิ์  มูหมัดอาลี
81. เด็กชายอภิเดช  เกิดคลองตัน
82. เด็กชายอรรถพล  พุ่มอำภาพันธ์
83. เด็กหญิงอรอุมา  ร้อยอำแพง
84. เด็กหญิงอังคณา  อุดมศิริ
85. เด็กชายอาวุฒิ  มูหมัดอาลี
86. เด็กชายอิทธิเทพ  เสนาลอย
87. เด็กหญิงเกตุวดี  เหลืองขมิ้น
88. เด็กหญิงเกศินี  จิระวัฒน์
89. เด็กชายเกียรติพงษ์   ทิพย์มงคล
90. เด็กหญิงเจนจิรา  วิลัยพันธ์
91. เด็กชายเฉลิมพงศ์   ใช้บางยาง
92. เด็กชายเดชาพล  คงถิ่น
93. เด็กชายเทวฤทธิ์  รื่นเพ็ชร
94. เด็กหญิงเนตรนภา  ทรงประเสริฐ
95. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญชู
96. เด็กชายเริงชัย  เฮงเส็ง
97. เด็กหญิงแสงจันทร์  จันทร์โตศรี
98. เด็กหญิงโยษิตา  เปินสมุทร
99. เด็กหญิงโสพินยา  ปะเยตานัง
 
1. นางบังอร  หังเสวก
2. นายพงศกร  วาสุกรี
3. นายมาโนช  แสงทอง
4. นางวาสินี  บุญเพ็ญ
5. นายวิทธวัช  แสงแสน
6. นายสันต์  ปิยะสอน
7. นายสายชล  ชื่นภิรมย์
8. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
198 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสาคร  คำอุดม
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อำเภา
2. เด็กชายฐานพัฒน์  สโรชธำรง
3. เด็กชายอธิพล  เปลี่ยนใน
 
1. นางสาวรำไพ  ใจช่วงโชติ
2. นางวรรณี  ตรีอุดม
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม
2. เด็กหญิงตรัยพร  เกตุใหม่
3. เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย
 
1. นางกนกกรรณิกา  ตงมั่นคง
2. นางสาววัลลภา  บุระมาน
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  พุ่มไสว
 
1. นางสาววิรัตน์  อุบล
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายวันมงคล  มีโพธิ์งาม
2. เด็กชายศักรินทร์  เวชกามา
 
1. นางพรพรรณ  เกิดประสิทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สิพันดอน
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัยชนะ  ตรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุมณี
 
1. นางพรทิพย์  พิบูลเวชพิทักษ์
2. นางสาวราตรี  ชะนะพาล
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายชัยชนะ  ศักดิ์สงวน
 
1. นางพรพรรณ  เกิดประสิทธิ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานทอง
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 1. เด็กชายกิตติธัช  เพชรมณี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์สิงห์
3. เด็กชายวิจิตร  มะลิศรี
 
1. นายชูเกียรติ  ตี๋ด้วง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเดชะ
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายพิริยะ  จันทร์หอม
2. เด็กชายวุฒิชัย  ฉิมจินดา
3. เด็กชายสมโภชน์  ดวงใจ
 
1. นางบังอร  พูลสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  พูลสวัสดิ์