สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 53 20 4 12 77
2 อนุบาลวัดสระแก้ว 42 14 8 4 64
3 อนุบาลวังสมบูรณ์ 34 10 11 7 55
4 บ้านมหาเจริญ 30 15 20 10 65
5 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 30 9 5 5 44
6 อนุบาลคลองหาด 30 6 6 7 42
7 บ้านใหม่ไทรทอง 29 9 7 6 45
8 บ้านคลองสิบสาม 26 14 12 2 52
9 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 23 15 2 6 40
10 บ้านทุ่งหินโคน 22 17 8 5 47
11 บ้านเขามะกา 22 9 7 7 38
12 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 21 22 13 12 56
13 สุภวิทย์ 21 14 9 5 44
14 บ้านพระเพลิง 20 10 6 6 36
15 บ้านคลองยายอินทร์ 19 9 6 12 34
16 บ้านน้ำซับเจริญ 19 5 6 4 30
17 บ้านคลองน้ำใส 18 2 8 6 28
18 บ้านคลองผักขม 17 14 17 6 48
19 บ้านธารนพเก้า 17 8 2 4 27
20 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 17 7 3 2 27
21 บ้านคลองไก่เถื่อน 17 4 5 7 26
22 บ้านเขาแหลม 16 13 12 5 41
23 บ้านโคกน้อย 16 8 5 5 29
24 บ้านซับมะนาว 15 11 4 4 30
25 บ้านทัพหลวง 14 5 5 2 24
26 บ้านท่่าตาสี 13 16 6 6 35
27 สามัคคีราษฎร์บำรุง 13 4 7 2 24
28 บ้านหนองปรือ 13 4 5 3 22
29 บ้านหนองเตียน 12 8 7 4 27
30 บ้านไทรทอง 12 4 5 1 21
31 อนุบาลเมืองสระแก้ว 11 11 8 8 30
32 บ้านชุมทอง 11 3 4 2 18
33 บ้านแก้ง 10 5 4 3 19
34 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 10 3 3 4 16
35 บ้านทุ่งพระ 9 12 2 8 23
36 บ้านคลองธรรมชาติ 9 10 5 3 24
37 บ้านพรหมนิมิต 9 8 4 3 21
38 บ้านซับน้อย 9 5 9 5 23
39 บ้านหนองกะทะ 9 4 5 4 18
40 บ้านหินกอง 9 4 2 3 15
41 บ้านเขาสามสิบ 9 3 4 2 16
42 วัดพวงนิมิต 9 3 1 2 13
43 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 8 16 11 5 35
44 บ้านคลองเจริญสุข 8 11 7 8 26
45 อนุบาลบ้านจันทร์ 8 9 3 8 20
46 บ้านวังใหม่ 8 8 7 4 23
47 บ้านหนองขี้เห็น 8 6 12 3 26
48 เขาสิงโต 8 6 5 4 19
49 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 8 5 8 5 21
50 บ้านวังจั่น 8 4 5 5 17
51 มหาธิคุณวิทยา 8 3 3 4 14
52 บ้านเขาน้อยสามัคคี 7 11 4 2 22
53 บ้านหนองหว้า 7 10 14 6 31
54 บ้านเขาตาง๊อก 7 9 9 3 25
55 บ้านเนินสะอาด 7 9 7 7 23
56 บ้านท่าเกษม 7 8 4 9 19
57 บ้านนาดี 7 8 4 6 19
58 บ้านวังบูรพา 7 3 8 4 18
59 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 7 3 3 5 13
60 บ้านศาลาลำดวน 7 3 3 2 13
61 บ้านทุ่งพลวง 7 3 3 0 13
62 บ้านคลองน้ำเขียว 6 8 4 3 18
63 บ้านคลองใหญ่ 6 6 4 6 16
64 บ้านท่าเต้น 6 5 4 5 15
65 บ้านบะขมิ้น 6 4 1 1 11
66 ธรรมยานประยุต 6 3 1 2 10
67 บ้านซับสิงโต 5 9 4 8 18
68 บ้านแก่งสีเสียด 5 8 9 3 22
69 บ้านคลองเจริญ 5 7 7 4 19
70 บ้านภูเงิน 5 6 5 1 16
71 บ้านหนองไทร 5 4 2 3 11
72 บ้านเนินผาสุก 5 2 4 3 11
73 บ้านบึงพระราม 5 1 1 0 7
74 บ้านโคกมะตูม 5 1 0 0 6
75 บ้านไพรจิตรวิทยา 4 11 4 6 19
76 บ้านหนองสมบูรณ์ 4 9 7 1 20
77 บ้านซับเจริญ 4 9 5 1 18
78 บ้านท่าช้าง 4 7 2 1 13
79 บ้านคลองหินปูน 4 6 2 1 12
80 บ้านวังรี 4 5 9 6 18
81 บ้านท่าระพา 4 4 3 1 11
82 บ้านเขาเลื่อม 4 4 2 2 10
83 บ้านวังวน 4 3 3 6 10
84 บ้านแสงจันทร์ 4 3 3 2 10
85 บ้านเนินดินแดง 4 1 2 4 7
86 บ้านสี่แยก 4 1 0 2 5
87 บ้านด่านชัยพัฒนา 3 9 4 2 16
88 บ้านคลองหาด 3 8 6 5 17
89 บ้านคลองสำอางค์ 3 6 2 6 11
90 บ้านคลองคันฉอ 3 5 3 2 11
91 บ้านคลองหมากนัด 3 5 1 1 9
92 บ้านวังยาง 3 4 4 6 11
93 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 3 4 3 7 10
94 บ้านห้วยไคร้ 3 3 3 2 9
95 บ้านเขาข่า 3 3 0 0 6
96 บ้านไร่สามศรี 3 2 3 3 8
97 บ้านคลองหมี 3 1 5 2 9
98 บ้านหนองนกกระเรียน 3 1 4 3 8
99 สามัคคีประชาสรรคื 3 1 4 0 8
100 บ้านหนองปักหลัก 3 0 1 2 4
101 บ้านซับถาวร 3 0 0 2 3
102 บ้านหนองข่า 2 7 10 5 19
103 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 2 5 4 6 11
104 บ้านคลองปลาโด 2 5 4 2 11
105 บ้านซับเกษม 2 5 3 3 10
106 บ้านใหม่สระบุรี 2 4 5 0 11
107 บ้านป่าระกำ 2 4 3 0 9
108 วังจระเข้ 2 3 5 4 10
109 บ้านกิโลสาม 2 3 3 0 8
110 บ้านห้วย 2 3 2 3 7
111 ทับทิมสยาม 05 2 3 2 3 7
112 บ้านท่่าผักชี 2 2 1 1 5
113 บ้านวังทอง 2 2 1 0 5
114 บ้านเนินสายฝน 2 1 2 4 5
115 บ้านหนองแก 2 1 0 0 3
116 บ้านหน้าสถานี 2 1 0 0 3
117 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 2 0 6 4 8
118 บ้านหนองผักหนาม 2 0 2 3 4
119 บ้านท่ากะบาก 1 12 1 1 14
120 บ้านวังแดง 1 6 4 5 11
121 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1 4 4 4 9
122 สุภวิทย์พัฒนา 1 4 4 1 9
123 บ้านคลองศรีเมือง 1 4 2 4 7
124 บ้านใหม่ถาวร 1 3 3 1 7
125 วัดใหม่โพธิ์ทอง 1 2 4 1 7
126 บ้านโป่งดาวเรือง 1 2 3 3 6
127 วัดเกศแก้ว 1 2 3 2 6
128 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1 2 2 2 5
129 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ) 1 2 2 1 5
130 วังศรีทอง 1 2 1 5 4
131 บ้านดอนดินแดง 1 2 0 4 3
132 บ้านวังสำลี 1 1 0 1 2
133 บ้านคลองมะละกอ 1 1 0 0 2
134 บ้านเนินสวนอ้อย 1 0 3 3 4
135 บ้านคลองบุหรี่ 1 0 2 1 3
136 บ้านคลองทราย 0 4 4 7 8
137 บ้านคลองนางาม 0 4 4 1 8
138 บ้านวังดารา 0 3 5 4 8
139 วังไผ่ 0 3 5 2 8
140 บ้านคลองอุดม 0 2 4 4 6
141 บ้านเทศมงคล 0 1 3 3 4
142 บ้านแก่งสะเดา 0 1 2 1 3
143 บ้านคลองอุดมสุข 0 1 1 3 2
144 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 1 1 0 2
145 บ้านวังปืน 0 1 0 3 1
146 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 1 1 1
147 บ้านเหล่ากกโก 0 0 0 0 0
รวม 1,121 810 644 525 2,575