รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-22 เดือน กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรนภา  สุดสวาท
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มะวงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โนโชติ
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา
 
1. นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สลาตัน
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุทาสวัสดิ์
 
1. นางสาวบุปผา  นันวิชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนิพาดา  สายสุดตา
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีโคตร
 
1. นายสมจวน  กองชิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงแพรวพรรณารายณ์  ชัยรักษา
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดยิ่ง
2. เด็กชายอรรถชัย  มีสติ
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
2. นางเพ็ญพิมล  มั่นคงโชคดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์   โสมีชัย
2. เด็กหญิงสุธิดา  ราชสอาด
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายนฤชา  วุฒิมณี
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนพสิษฐ์  เทียนเงิน
 
1. นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายเอกชัย  มะลิเงิน
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุดดีสี
2. เด็กหญิงจิรนันท์  หัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญญา  กาญจนกุล
 
1. นายจรูญ  กิจเจริญ
2. นางสาวราตรี  มนัสสิลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เกษมณีย์
2. เด็กชายปวัน  วงษ์ยะลา
3. เด็กชายอนุศาสตร์  พิพิธภัณฑ์
 
1. นายประทีป  สุภพิมล
2. นางสุทธารัตน์  นิ่มนวล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสายไหม  บาดาล
2. เด็กหญิงอนุชิตา  ยัดสระน้อย
3. เด็กหญิงเสาวภา  เรืองยงค์
 
1. นางพเยาว์  ด้วงทอง
2. นางสาวสมัย  ปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายสิวะกุล  เอี่ยมอาจหาญ
2. เด็กชายอัศวิน  หมื่นไสยาสน์
 
1. นายชยุตม์  ล้อธีรพันธ์
2. นายประมาณ  ชะฎาทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงชลาสัย  ภู่ภักดี
2. เด็กชายชานน  เสรีบุตร
 
1. นายภิญโย  วงค์สีไส
2. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายวงศ์รพี  พิมพ์พันธุ์
 
1. นางสาวสุนีย์   พลแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์ศรี
 
1. นายประมาณ  ชะฎาทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พวงจิตร
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายดรันภพ  แสวงมงคล
2. เด็กหญิงพัชนี  ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุณทัน
 
1. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
2. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   สุขหาร
2. เด็กชายธนเศรษฐ์  รังวรรณา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ถะเกิงสุข
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายคุณาทรัพย์  มานนท์
2. เด็กชายนครชัย  ชาวเมือง
3. เด็กชายสาลีบุตร  เพ็งจางค์
 
1. นายปัญญา  ตามประหัตถ์
2. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ช้างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภักดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทกลาง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  มีมุ่งกิจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แก่งศิลา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรชิต
3. เด็กชายเจษฎากร  บุญสุข
 
1. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
2. นายมนัส  โคตะสิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงพรนิภา  ลบพื้น
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เหมือนเพชร
3. เด็กชายศุภชัย  เพ็งจาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนอ่อนพุธ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายชาคร  วิจิตภาพ
2. เด็กหญิงณัฐชา  อนุรักษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวศิรประภา  หอมหวน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มเหม
3. เด็กหญิงสุบาตา  อับดิน
 
1. นางสาวกัลยา  แก่นพิทักษ์
2. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายสุรนาท  โม้มกลาง
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  แสนอ่อนพุธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนอ่อนพุธ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงวรรยา  ด่านเดิม
2. เด็กหญิงอารียา  วันเปรียงเถา
 
1. นายสมชาย  เข้ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรัชพล  กุลประดิษฐ์
2. เด็กชายสุริยะ  ศุภนิจวัฒนา
 
1. นางสาวนาตยา  กระราม
2. นายประชา  สงเคราะห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทุมมา
2. เด็กชายพงศ์เทพ  วังคีรี
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายเสกสรร  กิ่งพาน
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
2. นายเอกภณ  ประสารดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายยุทธนา  ถาวร
2. นายอเนกพงษ์  ลาเลิศไลล้
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายจักริน  สาระรัตน์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จงใจ
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายเคน
2. เด็กหญิงนคนันทินี  ศิริภัย
3. เด็กชายนาวิน  โพธิ์พิเศษ
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ่งชูงาม
5. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
 
1. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
2. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงนลณี  นิยมธรรม
3. เด็กหญิงพิชญาดา  เคธรรมมะ
4. เด็กหญิงภัทรดา  รักสนิท
5. เด็กหญิงอุฬาริน  พิกุลงาม
 
1. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
2. นางเบญญาภา  อินซุยทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สำรวมจิตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยาโล
3. เด็กหญิงวิลาภรณ์  สีละพันธ์
4. เด็กหญิงอรนุช  พอนเบ้า
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สีละพันธ์
 
1. นางนารีย์  จะยันรัมย์
2. นายราชัน  เทวัน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หงษี
2. เด็กชายพงศกร  สะละตรี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายศุภาพิชญ์  จันทร์แดง
5. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีอุดร
 
1. นางสาวสุดใจ  วิเศษสังข์
2. นางเย็นจิตร  มาดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพัชราภา  รอดคง
2. เด็กหญิงวัลลภา  คงสุข
3. เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว
4. เด็กหญิงสุธาริณี  สีเขียว
5. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
2. นางสาวสริศา  สุขสมสิริ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แปดทิศ
2. เด็กหญิงชินตา  สังข์บำรุง
3. เด็กหญิงนัณชา  ตะเพียนทอง
4. เด็กหญิงพัชรี  บุปผางาม
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พันโนราช
 
1. นายชาญชิต  เชื้อจำพร
2. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายณนันทวัฒน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายรณภพ  รัตนอุไร
3. เด็กหญิงราตรี  ลุนบุตรดา
4. เด็กชายอนุวัฒน์  สีพบ
5. เด็กชายไกรสร  พรามจร
 
1. นายภควัต  ปิตตาทะโน
2. นางสาวสุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  งามล้น
2. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  อินนอก
4. เด็กหญิงมนสิชา  จุฬารัตนไพบูลย์
5. เด็กหญิงอังคณา  ขัดเรือน
 
1. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
2. นางวิมลรัตน์  คังคายะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผงทราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทพล
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาสินครบุรี
4. เด็กชายดวงพร  จันภัย
5. เด็กหญิงนริญญา  ภุมมา
6. เด็กชายบวรศักดิ์  บุญปั้น
7. เด็กหญิงพิจิตรา  แพนดร
8. เด็กหญิงวารินทิพย์  วังลือชัย
9. เด็กชายวีรภัทร  นึกถึง
10. เด็กหญิงศิริตา  อ่ำเพ็ชร
11. เด็กหญิงสุรารัฐ  ทุมแพง
12. เด็กชายสุวพัชร  บุญทะเล
13. เด็กหญิงอธิชา  คำแดง
14. เด็กหญิงอนัญญา  ชำนาญปืน
15. เด็กหญิงอรศา  ทองเขียว
16. เด็กหญิงอริสา  วงค์ษา
17. เด็กหญิงอุมากรณ์  บุตรเพชร
 
1. นางธนัญญ์รัตน์  พิณแพทย์
2. นางสาวธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์
3. นายปราชญ์ศร  ตั้งสุข
4. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
5. นายอุทัย  ทองเสน่ห์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  เป้าประจำเมือง
 
1. นางสาวสุนีย์   พลแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปวีณา   ต้นกบ
 
1. นางสุพัตรา  ลอมไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  ถี่ถ้วน
2. เด็กชายโจติพัฒน์  ต่างสี
 
1. นางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางยุพเยาว์  กาญจนเกษตรกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปณิธาน  เทียบจันทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี  หอมกลิ่น
 
1. นางซ่อนกลิ่น  ฉิมคง
2. นางนพรัตน์  เมตตา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธรรมรส  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงประทุมแก้ว  ขุนทอง
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
2. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อะโสต
3. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
4. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
5. เด็กหญิงปิยมน  แก้วแสน
6. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
7. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
8. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
9. เด็กหญิงหฤทัย  เหมแดง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อุนาโลม
 
1. นางสาวนิภาวรณ  แสนเสนาะ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทสงรุ่งเรืองผล
2. เด็กหญิงกานดา  เลิศนา
3. เด็กหญิงกุลสตรี  อินทรเพ็ชร
4. เด็กหญิงธันวา  หนองห้าง
5. เด็กหญิงปนัดดา  ทองผักแว่น
6. เด็กหญิงภัครมัย  เทชะ
7. เด็กหญิงมานิตา  บัวศรี
8. เด็กหญิงวาสนา  พาหะนะ
9. เด็กหญิงอารยา  วาวจะโปะ
10. เด็กหญิงเกร็ดทราย  ชมราษี
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
2. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  คะเลรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูกำเหนิด
3. เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์ตุ่น
4. เด็กหญิงจินดาพร  พลอยสว่าง
5. เด็กหญิงทอฝัน  มหันตะ
6. เด็กหญิงปกิตตา  คำสุข
7. เด็กหญิงปราริชาติ  พาละแพน
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  เสนางาม
9. เด็กหญิงพิมชนก  กวงขุนทด
10. เด็กหญิงลดาวัลย์  คำสุข
11. เด็กหญิงลักษิกา  ลำกระโทก
12. เด็กหญิงสริตา  แม่นสอนลา
13. เด็กหญิงสุกัญญา  งามวิลัย
14. เด็กหญิงสุพัตรา  ขุนภักดี
15. เด็กหญิงแก้วตา  จันทระโยธา
 
1. นางสาวกนกอร  จุลินทร
2. นางสาววัชรา  กำลังมาก
3. นางสาวสรญา  ปิ่นเกษ
4. นายอนันต์  รัชตะพิพัฒน์กุล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงกัญญา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุระบุตร
3. เด็กหญิงชฎาพร  ประเสริฐสุข
4. เด็กหญิงนิรชา  สุวรรณ์
5. เด็กหญิงพนาวัลย์  ดาวดี
6. เด็กหญิงพรนภา  ไชยศิริ
7. เด็กหญิงพิสชา  ศรีชุมพร
8. เด็กหญิงภัทรินทร์  บุญธง
9. เด็กหญิงมนฑิฌา  วรรณทอง
10. เด็กหญิงรัตน์ติมา  ธนูสา
11. เด็กชายศักดิธัช  เสลาหอม
12. เด็กหญิงศิริพร  รังศิลป์
13. เด็กหญิงสายธาร  ขันโพธิ์น้อย
14. เด็กหญิงสิธิดา  ชำนาญรัมย์
15. เด็กหญิงอุทุมพร  สรรพมน
 
1. นายวินัย  เกื้อกูล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กกพิมาย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีลาออน
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชิดชมนาด
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทร์สา
2. เด็กหญิงสมัชญา  ใจรักษา
3. เด็กหญิงอรฤดี  ดีโพนพัก
 
1. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
2. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ธงศรี
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พันธุ
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ไชยพิณ
2. นางสาววนิดา  ภาชะโน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรักษิณา  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิดชมนาด
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอัจริยา  ขาวสนิท
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงวรรณะ
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายอดิศร  ผึ้งกระโทก
 
1. นายณัฏฐ์ชพงศธร  ทวินันท์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายไนยชน  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายสุวรรณา  วงค์แดง
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  พันธ์ภูมิ
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
 
1. นางณัฐรวดี  ภูครองนาค
2. นายราชัน  ทรงบรรพต
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกนิกนันต์  ตะทา
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีภูเงิน
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
2. นางสาวเชาวลักษณ์  ถือสัตย์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นางสาวธัญพิชชา  ธุระตา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายจันทร์
2. เด็กหญิงพูนศรี  โมราขาว
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
2. เด็กหญิงนิศิตาภรณ์  ประกอบกิจ
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายทศพร  สรรพเสรี
2. นายพูนทวีทรัพย์  ทาจันทึก
3. นายศุภกร  มูลมั่ง
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  วีระพันธ์วิวัฒน์
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอริญา  ภูมิชัย
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กมลเดช
 
1. นายธรรมนูญ  ขอพึ่ง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายวิศรุต  มานะประสพสุข
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  ยิ่งใหญ่
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพรกนก  ภักษร
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  แสงสว่าง
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายนนทวัตร  สาลี
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงทิพวดี  แก้วคำใส
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรคื 1. เด็กหญิงกัญณิกา  เติบโต
2. เด็กหญิงกัลยา  ฆ้องเทาสี
3. เด็กหญิงณัฐฐริกา  อ่อนน้อม
4. เด็กชายณัฐพล  มะโนรัตน์
5. เด็กชายธีรภัทร์  ครุฑโพธิ์
6. เด็กหญิงนิรดา  ฆ้องบัวพา
7. เด็กชายปริญญา  ปรีดานันท์
8. เด็กชายพลาธิป  เชิญชัย
9. เด็กชายมินธฎา  มานะกรูด
10. เด็กชายวัชรพล  กระสวยทอง
11. เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตร์นนท์
12. เด็กชายศิลาลักษ์  ชาภักดี
13. เด็กชายสิทธิชัย  รัตละออ
14. เด็กชายสุดธิพร  มณฑาลพ
15. เด็กหญิงสุนิสา  เจนดง
16. เด็กชายอนุสรณ์   ชาวบางน้อย
17. เด็กหญิงอมิตา  ลันวงษา
18. เด็กหญิงอรัญญา  สังข์เครือ
19. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  วังสันต์
20. เด็กชายเบสตา  โตจันทึก
 
1. นายประเสริฐ  แก้วจังหาร
2. นางรัชดาภรณ์  วงษ์มิตรแท้
3. นางสมจิตร  อ่อนน้อม
4. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
5. นางอรสา  ล่าโสตร์
6. นายโกมินทร์  ศรีคิรินทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
3. เด็กชายณัฏฐพงศ์  หงษ์ทอง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  เปรมกมล
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวลารักษ์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุภราช
7. เด็กชายธีระพัฒน์  สุวรรณี
8. เด็กหญิงประภัสสร  งามพักต์
9. เด็กหญิงพรนภา  กระสวยทอง
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  จั่นแก้ว
11. เด็กชายพิชิตร  ใด้ฤกษ์
12. เด็กชายภาคภูมิ  ภู่โต๊ะยา
13. เด็กหญิงมุธิตา  สายเสาร์
14. เด็กชายยุทธภูมิ  สนองกัณฑ์
15. เด็กชายศราวุฒิ  วิชิตมาก
16. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา  บูรพัฒน์
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันโดด
18. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์คำศรี
19. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
20. เด็กชายเกียรติวุฒิ  ศรีปราช
21. เด็กชายเจนณรงค์  สุพราช
 
1. นางจินตนา  ด่านปรีดา
2. นางมัลลิกา  เทพทอง
3. นางรัตนา  ไชยศรี
4. นางวนิดา  ศรีสรวล
5. นายสคร  ฆ้องเกิด
6. นายสมชาย  เพรียรการ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจตุพร  ฆ้องชะฎา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปิ่นหนองแก้ว
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  จงมีสัตย์
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่ทอง
5. เด็กชายณัฐวัตร  อินกะโทก
6. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิ์ดี
7. เด็กหญิงนพวรรณ  แสงสว่าง
8. เด็กชายนฤเบศร  กองศรี
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัณฑิต
10. เด็กหญิงบังอร  ประกอบผล
11. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์อรัญ
12. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทรงบัณฑิตย์
13. เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นแก้ว
14. เด็กหญิงพนัสดา  ฆ้องจันทร์
15. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจ
16. เด็กชายพิสุทธิ์  จักตรี
17. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
18. เด็กชายภานุเดช  พอดี
19. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฆ้องรัน
21. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องจากจันทร์
22. เด็กหญิงวาสนา  เปรมวินัย
23. เด็กชายวิชิต  จันทรา
24. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงษ์เข็มมา
25. เด็กชายวิษรุต  หนองขุ่นสาร
26. เด็กชายวุฒินันท์  อินทรประนุช
27. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วอนันต์
28. เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นแก้ว
29. เด็กชายอนุชษา  ต่างศรี
30. เด็กชายอนุศาสน์  นนทะภา
31. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสอง
32. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
33. เด็กหญิงอรพรรณ  สังข์เกิด
34. เด็กหญิงอริศรา  ด่านระงับ
35. เด็กหญิงอัมพร  อินทร์ชิด
36. เด็กหญิงอาทิตยา  พาดี
37. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์เดช
38. เด็กชายเตชภณ  แปลงกาย
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เสมา
40. เด็กชายไพรัตน์  ก้องกังวาล
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นางนภวรรณ  นาดี
4. นางสาวประถาพร  ชมระกา
5. นางประไพ  วงศ์วาสนา
6. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
7. นายฤทธิชัย  พฤกษา
8. นายสาธิต  จังพานิช
 
90 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกฤติกา  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงชุดาภา  เจาะพรมมา
3. เด็กชายฐกุล  ช่างแกะ
4. เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ทอง
5. เด็กหญิงณัฐริกา  เจาะพรมมา
6. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีทอง
7. เด็กชายดลมินทร์  ปัตถาพิมพ์
8. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีวาสนา
9. เด็กหญิงธนิศร  ทศนักข์
10. เด็กชายธรรมนูญ  แพนลา
11. เด็กชายธัชพล  ฤทธิ์เดชสำอาง
12. เด็กหญิงนันทพร  พงษ์ดี
13. เด็กหญิงบุษศรากร  สิงห์กัณฑ์
14. เด็กหญิงปนัดดา  ปัทธิสามะ
15. เด็กหญิงฝ้ายหอม  สามเรือง
16. เด็กชายพงศธร  ชอบเสร็จ
17. เด็กชายพฤกษ์  ไชยหนองหว้า
18. เด็กชายภูธเนศ  ฉิมมากูร
19. เด็กหญิงรจนา  สามเรือง
20. เด็กหญิงรัตติกาล  เหล็กงาม
21. เด็กหญิงรัตติกาล  กองศรี
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  อ่ำศรี
23. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดวงใจ
24. เด็กหญิงวาสนา  เอติละ
25. เด็กชายศาสดาวุฒิ  หงษ์ทอง
26. เด็กชายสรอรรถ  ศรีษะโม
27. เด็กหญิงสุขสายชล  จงสุขเกษม
28. เด็กหญิงสุจันทรา  ขันทรศรี
29. เด็กหญิงสุจิตรา  พละสูน
30. เด็กชายสุชานนท์  สีม่วงงาม
31. เด็กหญิงสุนิสา  ดาพนม
32. นางสาวสุพรรษา  อุตทองคำ
33. เด็กชายอภิสิทธิ์ชัย  ทองโต
34. เด็กชายอัครพล  หวังรักกลาง
35. เด็กหญิงอัชราพร  ขำสูงเนิน
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  พันธ์สว่าง
37. เด็กชายเจษฎาวุธ  สีสา
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เคนคำ
39. เด็กหญิงเมษา  คำพันธ์
40. เด็กชายเลิศชัย  วงศ์ทอง
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางฉัตรแก้ว  เทพทรงพัฒนา
3. นางสาวนภัสวรรณ  เกตุสุวรรณ์
4. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
5. นางวนิดา  ชมดี
6. นางวาสนา  สีหามาตย์
7. นางศศิธร  ไผ่โสภา
8. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายก้องสมุทร  ศรีรักชาติ
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายไชยวุฒิ  เรียบชัยสงค์
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูจันทึก
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงสุวพร  ภูยาฟ้า
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายรามณรงค์  ชูรัตน์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงน้นตยา  สืบนาคะ
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธัญญะ  ยมขุนทด
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกนกพล   มาคำ
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนพดล  ดำดี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงพรระวี  ขุรีเทาว์
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปรมบุญ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีษะเกษ
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุขใจ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  สองแสง
4. เด็กหญิงขวัญรวี  ยศมา
5. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  หาดซาย
6. เด็กหญิงญานิสา  จันทา
7. เด็กหญิงฐิติยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
8. เด็กหญิงณัฐวลัย  แสนโย
9. เด็กหญิงดลนภา  จงกลกลาง
10. เด็กหญิงดวงสุรีย์  พรมอุประ
11. เด็กหญิงธาราทิพย์  ภูเดช
12. เด็กหญิงธิติมา  น้อยแก้ว
13. เด็กชายนพฤทธิ์  บำรุงกิจ
14. เด็กหญิงนภาพร  ชูศรีทอง
15. เด็กหญิงนภาวีร์  คำน้อย
16. เด็กหญิงปนัดดา  บำรุงพงษ์
17. เด็กชายประจักษ์  โพธิ์วิเศษ
18. เด็กหญิงพรทิพย์  ชันธนู
19. เด็กชายพรธนา  โพธิ์คำ
20. เด็กหญิงพรนภา  แสงทอง
21. เด็กหญิงพัชรินทร์ดา  ฤกษ์นอก
22. เด็กชายภานุพงษ์  ออมสิน
23. เด็กหญิงรุ่งกานดา  แก้วพรม
24. เด็กหญิงลัลล์ลลิต  ณรงค์ฤทธิ์
25. เด็กชายวรบรรณ  สิประเสริฐ
26. เด็กหญิงวรากร  โพธิ์วิเศษ
27. เด็กหญิงวรินทร์รำไพ  คิดถูก
28. เด็กหญิงวรินธร  โพธิ์สาลี
29. เด็กชายวัชรากร  วงศ์ตาแพง
30. เด็กหญิงวารี  แดนนาสาร
31. เด็กหญิงวาสนา  ชาญชิต
32. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เสริมศรี
33. เด็กชายศุภโชติ  เวฬุวนารักษ์
34. เด็กหญิงสุขฤทัย  เพ็ชรรัตน์
35. เด็กหญิงสุชาดา  สนิททัย
36. เด็กหญิงสโรชา  มั่นอินทร์
37. เด็กหญิงหนึ่งหทัย  เหมพร
38. เด็กหญิงอารียา  ยงปรึกษา
39. เด็กหญิงเนตรนภา  นาริโพธิ์
40. เด็กชายเนติธร  โพธิ์หะนาม
 
1. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
3. นายปัญญา  ศรีโมรา
4. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
5. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนบุญเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านกิ่ง
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิงห์สนิท
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  โพธิ์วิเศษ
6. เด็กหญิงดวงสุดา  สำเรียนลำ
7. เด็กหญิงทัศนีย์  ไสวแก้ว
8. เด็กชายธัญญะ  ยมขุนทด
9. เด็กหญิงประภาพร  แสนวันนา
10. เด็กชายปรัชญา  ทานะมัย
11. เด็กหญิงปราถนา  ไพเราะ
12. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันพรม
13. เด็กหญิงพลอยชนก  สาธานี
14. เด็กชายพันธ์นา  สีจันทึก
15. เด็กชายภานุพงษ์  ส่งเหล่า
16. เด็กหญิงภาวัลย์  สุระพันธ์
17. เด็กหญิงรินดา  ศรีมาศ
18. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์สาลี
19. เด็กชายวรายุฒ  ลาภักดี
20. เด็กชายวัชระ  สุวรรณทอง
21. เด็กหญิงศศิมา  หงษ์ทอง
22. เด็กชายสมเกียรติ  ทุยาวัฒน์
23. เด็กหญิงสายชล  อรุณถิน
24. เด็กหญิงสิรินธร  แดนนาสาร
25. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมพิลา
26. เด็กชายอดิศร  ทันพรม
27. เด็กชายอดิศักดิ์  ทานะมัย
28. เด็กชายอนุศักดิ์  วงษ์อาษา
29. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
30. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาวไธสง
31. เด็กหญิงอารยา  เวชพร
32. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่งแก้ว
33. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นายธนกร  แนวน้ำพอง
2. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
3. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
4. นายปัญญา  ศรีโมรา
5. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
6. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
7. นายเมธา  เมืองสุข
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมณี
2. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
3. เด็กชายนพดลย์  ธาตุจันทร์
4. เด็กหญิงนันทิดา  นาแซง
5. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์งาม
6. เด็กชายพิมาย   ดาวคนอง
7. เด็กชายศุภกิจ  โสภากัน
8. เด็กหญิงสุภาพร  ผลพิบูลย์
 
1. นางธนพรรณ  ทองสังข์
2. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
3. นายอัฐพล   ศรีหาเมฆ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  หิตเมียงสงค์
4. เด็กหญิงศิริโสภา  บุญสุข
5. เด็กหญิงอณัญญา  ศิริเมตตานนท์
6. เด็กหญิงอริสรา  เหรียญตระกูล
 
1. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
2. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
3. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงดารณี  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงนงนภัส  นาราศรี
3. เด็กหญิงบุณฑริกา   ปัญญาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพนิดา  จันทะกาว
5. เด็กหญิงสุจิตรา  คุณนา
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีพจน์
 
1. นางธนพรรณ  ทองสังข์
2. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
3. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
4. นายอัฐพล   ศรีหาเมฆ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาติเสนา
2. เด็กชายชัยภพ  บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สุข
4. เด็กหญิงนฤชา  นาดี
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  พลภู
6. เด็กชายพงศกรณ์  คำสมจิตร
7. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
8. เด็กหญิงพันทิมา  พร้อมทรัพย์
9. เด็กชายศดานันท์  โพธิ์จักร์
10. เด็กหญิงสโรชา   เปี่ยมสุข
11. เด็กชายอดิศัย  สิงหศิริ
12. เด็กหญิงอรอุมา  โพยนอก
13. เด็กหญิงอัยลดา  กรีดกลาง
14. เด็กหญิงเจนจิรา  รักกระโทก
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
2. นางสาวศุภานัน  ทางดี
3. นางสาวสุปราณี  อินทโฉม
4. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เจริญดง
2. นางสาวกุลนัฐ  ช่อจำปา
3. เด็กหญิงทับทิม  ทรัพย์ประสงค์
4. เด็กหญิงทิติยา  หมื่นณรงค์
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  คุ้มทอง
6. นางสาวนิตยา  ถมมา
7. เด็กหญิงบุษบา  แสนโม้
8. นางสาวประณิตา  เดชอุดม
9. นางสาวปวันรัตน์  มีชัย
10. เด็กหญิงปิยะพร  บุญสม
11. นางสาวพิไลวรรณ  เพราะกิจ
12. นางสาววันวิสา  สังขะปัญญา
13. เด็กหญิงวิภาพร  อยู่เจริญ
14. นางสาวสุกัญญา  มนตรี
15. นางสาวสุพัตรา  พาญหาร
16. นางสาวเจริญ  ระสา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ดาพัวพันธ์
2. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
3. นางสาวพนมพร  ใจตรง
4. นายสุธีรพันธ์  โพอุทัย
5. นางเสาวพักตรา  กุลโสภณ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรเจต  ขุนจำนวน
2. เด็กชายพัฒนชัย  เทพเจริญ
3. เด็กชายวิริทธิ์พล  สิทธิโยธิน
4. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ไทยเจริญ
5. เด็กชายอนุพนธ์  สังข์ทอง
 
1. นายวิชัย  ยุระตา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงศษิณา  เขียวบุญศรี
2. เด็กชายเทวาฤทธิ์  ปักกาเวสูง
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูเอืองแก้ว
2. เด็กชายนิธิ  ภูผาจง
3. เด็กชายสุธิพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. นายขันติพงษ์  มีชัย
2. นางราตรี  มีชัย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจตุพล  สังระมาตร์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยครบุรี
3. เด็กหญิงเพ็ชรธิดา  ผาเผย
 
1. นางดรุณี  อภิชาติวรกุล
2. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชนะชัย  สุวรรณชาติ
2. เด็กชายธนดล  จิตรจักร
3. เด็กชายอานันท์  อินทะสอน
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นายอัฐพล  ศรีหาเมฆ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายจตุพงษ์  พูลนุช
2. เด็กหญิงรินรดา  แดงจันที
3. เด็กชายวโรทัย  พรมมาวัน
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นายอัฐพล   ศรีหาเมฆ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์  ราชแทน
2. เด็กหญิงผุสรัตน์  จงคอยกลาง
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ใกล้กลาง
4. เด็กหญิงวิชดาภรณ์  ชินวรณ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  จงคอยกลาง
6. เด็กหญิงสรสิชา  เอี้ยงกุล
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วมูลมุข
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉลิมแสน
2. เด็กหญิงนีระบล  รักสงคราม
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  อินทองดี
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  เทพสี
5. เด็กหญิงวรรณพร  แม่นปืน
6. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลประโมค
 
1. นางศุภรัตน์  ปุ้งข้อ
2. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ
3. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดอารมย์
3. เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
2. นางสาวสุรัตน์ดา  ฆ้องพาหุ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายนพพล  วงษ์หล้า
2. เด็กชายวายุ   สมสะอาด
3. เด็กชายเพชรรัตน์  รัตนวิชัย
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมพิลา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาวไธสง
 
1. นายประโยชน์  หนูศิริ
2. นางรัตนา  หนูศิริ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงรสรินทร์  แก้วสำโรง
2. เด็กหญิงวราพร  สวัสดี
3. เด็กหญิงวิยดา  เขียววรรณี
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด่านส่งเสบี่ยง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พิลามาษ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีมงคล
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตลอดพบ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สัสดีวงศ์
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
2. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันสว่าง
 
1. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงดวงกมล  ภักดีชาติ
2. เด็กหญิงพิชชาอร  ธีระบุตร
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชูขำ
 
1. นางบุญญาณี  แกล้วกล้า
2. นางหฤทัย  อมรส่งเจริญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เปลี่ยนจันทร์ทึก
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ธะนันไชย
3. เด็กหญิงอริสา  เอกตาแสง
 
1. นางละม้าย  เสนตา
2. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายจิรายุท  พระวงค์
2. เด็กชายธันยา  อุดมวงศ์
3. เด็กชายศุภกิจ  บุญทิม
 
1. นางสาวจันทร  พิบูลย์ไพร
2. นางจินตนา  ห่วงบุญรอด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงชลิตา  คุ้มตระกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฟอนโคกสูง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  นิพล
 
1. นางขวัญเรือน   จันทร์แสง
2. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงธนาพร  ทูอาษา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ชาญกระโทก
3. เด็กชายเทพกมล  มงคลชาติ
 
1. นางอารี  เพ็ชรศรี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายสรชัช  เขียวคำ
2. เด็กชายอำพล  บุญคำชู
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลนุช
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ฐานเจริญ
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์สนิท
 
1. นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
2. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. นายกฤษดา  ประระโท
2. เด็กหญิงอังคณา  ทาโท
 
1. นางวนิดา  ชมดี
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายธัชพล  ฤทธิ์เดชสำอาง
2. เด็กหญิงวรรณษา  วงษ์คำหาญ
 
1. นางสาวจันทิมา  กุดกลาง
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงมัทรี  พันมะลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พันมะลี
 
1. นายอดิศร  พาลี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิชกานต์  นาคแท้
2. เด็กหญิงนิรชา  กันทะยะ
3. เด็กหญิงสิริญญา  สาระภิรมย์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายบัณฑิต  เนินทอง
2. เด็กชายศักดา  ขยันวิจิตร
 
1. นายธีระนาท  ภูอากาศ
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายพร้อมพงศ์  คงสุขจิรากร
2. เด็กชายวีรพงศ์  ไตรณรานุสรณ์
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายกรกฎ  ฉันทะกลาง
2. เด็กชายดนุเดช  ทองจันทร์
 
1. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
2. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เพียแดง
2. เด็กหญิงอัญชลี  พิลึกนา
 
1. นางจันทิมา  กุดกลาง
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายธนากร  แก้วมณี
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสุกานดา  สมพงษ์
2. นางสาวสุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายธรรมนูญ  แพนลา
2. เด็กชายเลิศชัย  วงค์ทอง
 
1. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
2. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  วงษ์โพธิ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  หาวงษ์
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  กุลชะโร
2. นายปิยวัฒน์  ภูประพันธ์
3. นายวรากร  เทียนช้าง
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายนภัสกรณ์  ใจคำ
2. เด็กชายวุฒินันท์  สมมิตร
3. เด็กชายสุริยา  อุตทองคำ
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางสาวอนัญญาพร  ไข่มุกข์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายณัฐพล  สุขแพทย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สร้อยนาค
3. นายสนธยา  ทาทอง
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  กอบัวกลาง
 
1. นายครองยุทธ  นบนอบ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขุนราม
 
1. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายเจนวิทย์  โพธิ์งาม
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สันจิตร์
 
1. Mr.Jayson  Policapio Barrios
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ภูผาย
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงศิริอนงค์  ชะเอมเทศ
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีเงิน
 
1. นายสุทธิรักษ์  ธัมมะปัคโต
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงวรรณพร  เชื้อแพทย์
 
1. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานทอง
 
1. นายพรชัย  เฉนียง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงศรัณยา  มาลาสินธุ์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงธนัฐชา  วงษ์ทา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อิ่มศีล
4. เด็กหญิงสุธาสิณี  สุทธิแพทย์
5. เด็กหญิงสุนีย์  เชียงอินทร์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงพรพิมล  แพนลา
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  อายุวงค์
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัฒณ์ชิตา  ทักษะชำนาญการ
2. เด็กชายเอกวรา  นามบุตร
 
1. Mr.Onele  Olis Enojo
2. นางสาวอาภารัตน์  น้อยแสง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายนพรุจน์  นกสว่าง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนผล
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมอยู่
2. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายภคพล  บุญโม
3. เด็กชายรัฐพล  บุญเบาะ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ใคร่รู้
5. เด็กชายศุภกิณห์  อินรักษ์
6. เด็กชายสรณ์สิริ  เชื้อแพทย์
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปัทมขจร
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงชิดชนก  บัวหอม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายสุดตา
3. เด็กหญิงพรชิตา  อ่ำศรี
4. เด็กหญิงพัชรา  พักภัย
5. เด็กหญิงมัณฑนา  เจาะพรมมา
6. เด็กหญิงรัชนี  เสาภิรส
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายจรณินท์  อินรักษ์
2. เด็กชายทยากร  แพนลา
3. เด็กชายพีระยุทธ  สีดาเลิศ
4. เด็กชายฤชานนท์  สมเขียว
5. เด็กชายวิลลี่  นาหัวนิล
6. เด็กชายศุภอัฐ  สามี
7. เด็กชายอนุศิษฏ์  กันสุริยะบุตร
8. เด็กชายอัครพล  หวังรักกลาง
 
1. นายนิกร   สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาวงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีลาอ่อน
3. เด็กหญิงชลดา  สายแขม
4. เด็กหญิงชลาลัย  ผมงาม
5. เด็กชายชาติตระการ  โภคา
6. เด็กหญิงชาลินี  ชื่นใจ
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญประดิษฐ์
8. เด็กหญิงวีรยา  ศรีคำ
9. เด็กชายศรัณย์  พาวงษ์
10. เด็กหญิงอารยา  กุลวงษ์
 
1. นายทนงค์  เสนตา
2. นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
3. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  อักษรคง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  รัตนดา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภักดี
4. เด็กหญิงอภิชญา  บรรเทาแสง
5. เด็กชายอมรเทพ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวศรีรัตน์  มีมุ่งกิจ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ภาคะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
2. นางสาวยุพา  ผิวบาง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมนัสวี  มาตราช
2. เด็กหญิงศิราณี  ถนอมใจ
3. เด็กหญิงสุมาลี  วังคีรี
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
2. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจันทนิภา  แสนทนา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แววบุตร
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางธิติมา  ทองแสง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันทิมา  พันธุ์พรม
2. เด็กหญิงสุภิญญารัตน์  ใจดี
3. เด็กหญิงแสงดาว  ทูคำมี
 
1. นางนภวรรณ  นาดี
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายวชิระ  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วังคีรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงค์
2. นางสาวสุภาวดี  โพนโสกเชือก
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกาะหวายเหนือ
2. เด็กชายทัศน์พล  เจริญธรรม
 
1. นางนงค์นุช  รุประมาณ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายภาษิต  ยาประสาท
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ฉาวเกียรติ
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางอ่อนนุตย์  ดงแสนสุข
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนดล  เกตุนอก
2. เด็กชายธนวิชญ์  ย่างเล้ง
 
1. นางสาวคณึงนิตย์  เรืองนาม
2. นางสุกัญญา  เจริญยิ่ง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงจันทิมารัตน์  อุดง
2. เด็กหญิงอารยา  บุญโต
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงภัครมัย  แพทย์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงอังคณา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑจันทร์
 
1. นางสาวฐิติชญา  ขันทะวงค์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  แสนหาญ
 
1. นางอรพร  ภูมิลี
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงพรรณาวดี  มาตย์รัตน์
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายธนพนธ์  แปนศิริ
2. เด็กหญิงนฤมล  อุ้ยเกษรจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร  บัวดอก
 
1. นางโชติกา  พารารักษ์
2. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  แข็งหมัด
3. เด็กหญิงมาลี  พาน
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมสรรพเจริญ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นิสัยตรง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศราวุฒิ  พะนะรินทร์
 
1. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  ผลาหาญ
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายวรพรรณ  ฤทธิ์ฉ่ำ
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายบริพัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายทิพากร  จันทร์บุญมี
2. เด็กชายพาโชค  เจริญดง
3. เด็กชายอนุชา  ไทยนาทุม
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาววิมลทิพย์  สีหา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. นางสาวชุติมา  พุ่มต้นหงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  สวัสเอื้อ
3. เด็กชายโสพล  จันทร์เกตุ
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบัญชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายพิชญุตย์  กั๊กสมบูรณ์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นางเตือนจิตต์  โพธิ์เชิด
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายชลธาร  คำภิระ
2. เด็กชายสราวุฒิ  แสงชัยภูมิ
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจักรรินทร์  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงสุนันท์ธา  พะวัง
 
1. นายราชัน  เทวัน
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทรคีรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ตองอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
2. นางสาวอนค์ภัทร  ทาทั่ว
 
196 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศิริจันโท
2. เด็กชายณัฐวิชญ์  บุญชู
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวเรือง
4. เด็กชายธวัชชัย  ด่านมี
5. เด็กชายวรชิต  สาระกิจ
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แสดขุนทด
7. เด็กชายเอกวิสิฐ  โพธิ์ลำเนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ   ฆ้องคำ
2. นางมุกดา  กองชิน
3. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงจันทรา  แสนคำ
 
1. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงญานิศา  สินนาค
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายศุภากร  จันทร์ท้วม
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสุนทร  เกิดผล
 
1. นายกัญญาภา  ขอดทอง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิณวงค์
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเมธาวี  ผายแผ่
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนภัสกร  จินดาวงค์
 
1. นางสาววิภา  นงค์พรหมมา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทราวดี  แขกเทศ
2. เด็กหญิงธนัญญา  สง่าพาโชค
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจรดง
4. เด็กหญิงอัจจิมา  กองก่ำ
5. เด็กหญิงแพรว  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจันทรา  เวชพิทักษ์
2. นางนวลจันทร์  เกตุแย้ม
3. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงจินตพร  แพงอานนท์
2. เด็กหญิงทัศนี  ด่านจับกุม
3. เด็กหญิงประวีณา  ผุยวันดี
4. เด็กหญิงอารียา  กงไกรลาศ
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปาริศา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ลีเบี้ยว
3. เด็กหญิงสิริธันญ์  ทรงรัตน์
4. เด็กหญิงอรพรรณ   สุมาลี
 
1. นางวนิดา  ชมดี
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
3. นายอำพันธ์  มุ่งจงรักษ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มีเค้า
 
1. นางสาวพิกุณทอง  คะโลรัมย์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทุมนอก
2. เด็กชายธนวันต์  ฝั่งไธสง
3. เด็กหญิงนวพร  พรมวงค์
4. เด็กชายวัชระ  แท่นทอง
5. เด็กหญิงสุนิตา  หงษา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองยัง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
2. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายวีระศักดิ์   คำแดง
2. เด็กชายสุนทร  สกุลรักษ์
3. เด็กชายอนุชา  ชะอุ่มผา
 
1. นางธนัญญา  มานะคิด
2. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีโสภามาลี
2. เด็กชายธนพงษ์  แซ่โง้ว
3. เด็กชายสุภกร  รอดไทย
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธันวา  ณ นคร
2. เด็กชายนเรนทร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอดุลย์  กิจจะ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายมานัส  แคล้วภัย
2. เด็กชายอนันตชัย  ยิ่งยง
3. เด็กหญิงอริศรา  ด่านลาเคน
 
1. นางช่อทิพย์  จันทวงษ์
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีใส
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายณัฐวัตร  กำราบภัย
2. เด็กชายดุลยวัตร  ทองคำ
3. เด็กชายบรรเจิด  สพลาภ
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายวรายุทธ  หมื่นยุทธ์
2. เด็กชายสุรัตน์  บุญมานาง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สารรัตน์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  สมพงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมมาก
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาวนาโกน
2. เด็กชายธราดล  คัฒจรรย์
3. เด็กชายพงษ์ศกร  เหล็กพิมาย
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีทะนนท์
3. เด็กหญิงเอมอร  ศรีจันทร์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  ปักครึก
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายภูพาน  นพคุณ
2. เด็กชายสาธิต  วงษ์พล
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
2. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุดเขต  ชื่นชม
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายวรวิทย์  จินดามณี
2. เด็กชายศุทัธ  ด่านประชุม
3. เด็กชายเจษฎา  ฆ้องบัวพา
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายชยทัต  ขวัญน้อย
2. เด็กชายธวุฒิ  โชคลาภ
3. เด็กชายวันชัย  สีหะไตร
 
1. นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา
2. นางสุมาลี  ถามั่งมี