หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางพเยาว์ ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนทับทิมสยาม 03กรรมการ
3. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชาดา กุ่มเดชโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
2. นางสาวจิราพร แพน้อยโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางศิรดา แขกระจ่างโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางบุญน้อม บุญธรรมโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางอัมพร สุขพงษ์ไทยโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพัชนิดา มั่นจิตโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีทองโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เพียรรอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรวยรินทร์ อินทร์ประสงค์โรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นางสาวไพบูลย์ กุลมงคลโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา หงษ์ทวีโรงเรียนวัดสารคุณสโมสรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ กรจับโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นางสุพรรณพร วิเศษดีโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายชุบ อิ่มเสมอโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
2. นางสุภัทรา เกียววานิชย์โรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางคำพันธ์ ตุลากันโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายวัสสรรค์ ไชยคีนีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
3. นางพูนทวี พูลสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา คำโสภาโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นางสาวกวี ชัยกิจโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางกัญญ์ชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจรงค์ วรเศษฐสุขศิริโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นางกาลกนก โพธิ์งามโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร อาศัยกลางโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
2. นางอนงค์ บัวสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
3. นางสุนีย์ คงสมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ช่วยพิมายโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายพรรษา ไพรเลิศโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
3. นางมัชฌิมา ด่านจิตร์ตรงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางมยุรี เถาว์ชาลีโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศักดิ์คันธภิญโญโรงเรียนเมืองไผ่กรรมการ
3. นางปัจฉา หวลประไพโรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเจริญรัตน์ นิกรบัวโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นายอดุลย์ ตีสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พจนรังสีโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐดนัย วัฒนสุขโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นายนัทธพงศ์ ดัดถุยาวัตรโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสำรวย บัวนาคโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอลิษา นุสหรีโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นางประทุมทิพย์ ณรงค์เพชรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายโสฬส ท่าอุดมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
2. นางสาวทองใส พอดีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
3. นางสาววิไลพร งามจั่นศรีโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา สวามิชัยโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลลภา ปันส่วนโรงเรียนบีกริมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา เพิ่มชาติโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ท่าอุดมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายธเนศ หอมทวนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ กล้าผจญโรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
3. นายณรงค์ ห่อหมัดโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายสุริยา เพลินหัดโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวภคพร แก้วก่องโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวชะเอม มีเชาว์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายสมพงษ์ จิตต์สว่างโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสาริศา หนูขาวโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิชัย คชาวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
2. นางสาวกาญจนวรรณ สีหะวงศ์โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการ
3. นางพัชรี ปิยะทัศน์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ชูชีพโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัณ ลายพยัคฆ์โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
3. นายธวัช แหวนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ ฉิมมาแก้วโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพียสีนุยโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
3. นางพนิดา นิลพรมมาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
5. นางปภชญา โค่นถอนโรงเรียนบีกริมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา น้อยมีสุขโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นางวรรณะ ปริญญาวัฒนะโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางไพเราะ เชื้อสายโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางธัญญลักษณ์ ตรีศรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางปราณี มาวงษ์โรงเรียนบ้านไทยสามารถกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ กุลศิริโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางนัยนา คำนึงโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
3. นางสาวเอื้ออำภา โคสาดีโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กุลศิริโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
5. นางอาศิรดา ประทีปเด่นโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทองโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
2. นางสาวกนกพร อ่อนศรีน้อยโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางสุรีพร โรจนเกษตรโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี ไวนุขันโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ระบกเวียโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา จันทเขตโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ จรรยาดีโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นางอัญชลี รินสบายโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไพบูลย์โรงเรียนบีกริมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสาวปรานี ศรีพิศโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นางนริศราพร กุมาลีโรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางนัยนา คำนึงโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียานุช เล่าพิทักษ์โรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางณัฐดาว จุฑาวรรธณาโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ภิญโญโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติก้อนโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ทองทศโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวรัญญู อุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายสุรัตน์ สุขสำราญโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
3. นางสาวพิกุล เงินทองโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
4. นางเข็มทราย สรเลขกิตติโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
5. นางสาวสุคนธา โนรีรัตน์โรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู อุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายสุรัตน์ สุขสำราญโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
3. นางสาวพิกุล เงินทองโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
4. นางเข็มทราย สรเลขกิตติโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสนิท โล่ห์แจ่มโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
2. นายภูวดล ยมรัตน์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
4. นายอุดร บัวสูงโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง รุ้งเรืองเดชโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายภัคพงษ์ จันทวโรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นายมั่น จันทร์ชูโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
3. นายณรงค์ อุดมเวชโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรพิมล พันธ์เพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายนิสัย ใจสนิทโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนากรรมการ
3. นายไชยา กรมแสงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล วรคำโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นายเสงี่ยม ทรงคาศรีโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จิตพริ้งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
4. นายธวัช เฟื่องศรีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา เย็นจิตโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สรงสระโรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
3. นายภาณุุวัฒน์ จิตพริ้งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทิพรัตน์ นพทันโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
2. นายนเรศ ไตรยงศ์โรงเรียนบ้านทัพเซียมกรรมการ
3. นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
2. นายนิคม วงศ์จอมโรงเรียนบ้านหนองมั่งกรรมการ
3. นางจันทรา รุ่งฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา เริ่มศิลป์โรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางนิภา นำพาโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางธนัชชา ตาชูชาติโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรำพึง ธรรมเจริญพงศ์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
2. นางสร้อยเพชร พายสำโรงโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
3. นางปราณี ฉ่ำช่วงโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ณรงค์เพชรโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
5. นางศิรดา แขกระจ่างโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางกนกวรรณ แก้วอนันต์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ จิตธรรมมาโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสายหยุด เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
5. นางสุนีย์ คงสมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ จันธิมาโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางเอมสิรี สมใจโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศโรงเรียนทับทิมสยาม 03กรรมการ
4. นายมัธยัสถ์ พังสอาดโรงเรียนบ้านซับใหญ่กรรมการ
5. นางอิชยา มันตะรักษ์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายดำรงค์ จันทิมโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนากรรมการ
3. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายดำรงค์ จันทิมโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนากรรมการ
3. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวคมคาย ภูแล่นดีโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายลิขิต ของนาโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
3. นางบุหลัน องค์สุนทรโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
4. นายกฤตกร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
5. นางกัลยา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรษกร โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางสาวโชติกา ชุมนุมชาติโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
4. นายวินัย นาคำโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
5. นางสาวพัชรา พจนรังสีโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุทัยวรรณ ภูติโสโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
2. นางสาวมณีกาญจน์ เวียงรัตน์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวมะลิ โชคพัฒนดำรงโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราตรี มุลาลินน์โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เสือพงษ์ใหญ่โรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
3. นางวิภา กลั่นเรืองแสงโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชยาภรณ์ พิมพิสารโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
2. นางวันทนา ลิขิตปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
3. นางสาวปิ่นมณี สีหัวโทนโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจินตนา รัตนแก้วโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางกัญญาณี แสนโสภา โรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
3. นางไพเราะ นวนแก้วโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทิวาพร หอมเย็นโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นางจันทราวรรณ ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
3. นางวรรชุรี คูเจริญไพบูลย์โรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
2. นางสารภี ธรรมกุลโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางสุธีญา สีหะราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางจริยา เปี่ยมวิลัยโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางสาวภัทรสุมา แก้วเมฆโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางสุปัณณี มหาทรัพย์สมบัติโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสุขจิตต์ พยุหสิทธิ์โรงเรียนบ้านกุดม่วงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมภพ ดานขุนทดโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นางเอมอร ดวงจันทร์โชติโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
3. นางมณี ช่างสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางรัชนีย์ ตั้งเจริญดีโรงเรียนบ้านไทยสามารถกรรมการ
5. นายวิชัย อินทนามโรงเรียนบ้านตุ่นกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สุขหมั่นโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายพงษ์สุข อุตสาหะโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นายอนุกูล กลั่นเรืองแสงโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
4. นายฉันทการณ์ กุลพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางสาวพรสุภา แจ่มศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สุขหมั่นโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายพงษ์สุข อุตสาหะโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นายอนุกูล กลั่นเรืองแสงโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
4. นายฉันทการณ์ กุลพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางสาวพรสุภา แจ่มศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรัตนะ ชมกิจโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
2. นางติณภรณ์ อนุกูลโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสุนีย์ คงสมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช สิทธิปัญญาโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
2. นางวรกัญญา บุญสุยาโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพิสัญ ผลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นางนิภา ปะวิโนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ทศไกรโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิรดา นาทีโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นายปรีชา มั่นจิตรโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
3. นายสมบัติ บัวสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
4. นายมงคลชัย ช่างต่อโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายอุไร ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายอุไร ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอำพล ธรรมสุวรรณ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายสมยศ ฟุ้งเหล็งโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมานิต แอบไธสงโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายวิริยะ ไชยอรรถโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
4. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นางกฤษณาพร ยิ่งยงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมานิต แอบไธสงโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายวิริยะ ไชยอรรถโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
4. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นางกฤษณาพร ยิ่งยงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวปฤษณา ศรีประเสริฐศักดิ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสวาท เงางามโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสวาท เงางามโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา ชอบสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นายสุชาติ จ่าพันธ์โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 กรรมการ
4. นายสุบรร นนทะการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
5. นางธัญชนก วงษ์ภูงาโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ชอบสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นายสุชาติ จ่าพันธ์โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 กรรมการ
4. นายสุบรร นนทะการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
5. นางธัญชนก วงษ์ภูงาโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัศมี จันทะพงษ์โรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางปาหนัน ชาติแก้วโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ทิสมบูรณ์โรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสวาท เงางามโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางวิชุดา ประวัติพงษ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ปิ่นแก้วโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ผลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แย้มกลีบโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
5. นายณรงค์ กันหาโรงเรียนบีกริมกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางวิชุดา ประวัติพงษ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ปิ่นแก้วโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ผลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แย้มกลีบโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
5. นายณรงค์ กันหาโรงเรียนบีกริมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมานิต แอบไธสงโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายธวัช มีอาษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ พลทองติมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวินัย สืบเสนาะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
8. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายรุ่งนภา นุริตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปัญญาฤกษ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนภา นุริตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นายชวลิต วัฒนภักดีโรงเรียนคลองยางนุสรณ์กรรมการ
3. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
4. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นายวิทยา พุ่มภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายรุ่งนภา นุริตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปัญญาฤกษ์ชัยโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนภา นุริตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นายชวลิต วัฒนภักดีโรงเรียนคลองยางนุสรณ์กรรมการ
3. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
4. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นายวิทยา พุ่มภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
3. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
4. นายนิรุตต์ พรรสิงศรโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
5. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
3. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
4. นายนิรุตต์ พรรสิงศรโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
5. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ พิมพิสารโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
4. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ พิมพิสารโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
4. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ พิมพิสารโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
4. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ พิมพิสารโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
4. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พรมบุปผาโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางมณีญา โพธิ์ร่มเย็นโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอภัสนันท์ โชคณัฐเศษฐ์โรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
3. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
4. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
5. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พรมบุปผาโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางมณีญา โพธิ์ร่มเย็นโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอภัสนันท์ โชคณัฐเศษฐ์โรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
3. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
4. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
5. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวลัยพร เรืองโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศกลวรรณ ติมอนรัมย์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
3. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางกัญญาณี แสนโสภาโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
6. นางวนิดา เฟื่องฟุุ้งโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วมโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พันพะยูรโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
4. นายสะอาด ไชยโคตรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวาสนา วงศ์ใหญ่โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วงศ์ใหญ่โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
4. นางกัญญาณี แสนโสภา โรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายวิรุน ทองนำโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ พันพะยูรโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ ชมเจริญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
5. นางกัญญาณี แสนโสภา โรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
6. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี อุณหชาติโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
3. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
5. นายสะอาด ไชยโคตรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
6. นางศรินธร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี อุณหชาติโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
3. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
5. นายสะอาด ไชยโคตรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
6. นางศรินธร เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นางสาวพรสุภา แจ่มศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ ถามั่งมีโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์คลายโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นายวรรณชัย กิจควรโรงเรียนบ้านโนนผาสุกกรรมการ
5. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปทมา รักสนามโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ห้วยกัญจน์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวพรชนก ศิราขาวโรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
4. นายสุพจน์ ณรงค์เพชรโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวารุณี นามเมืองปักษ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
2. นายนิสัย ใจสนิทโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี นามเมืองปักษ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
2. นายนิสัย ใจสนิทโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนพรัตน์ เย็นจิตโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางมณฑิรา เถื่อนคำโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นางรัตนา ทองนพโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ พุ่มเหมือนโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางกชพรรณ อ่อนศรีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางโสภิณ พูลบุตรโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางประไพร เกื่องกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวธีระดา ทับกระโทกโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เชิดชูวงศ์สกุลโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงรักษ์ กงจีนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางพูนทวี พูลสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แสงเย็นพันธุ์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์พรรณ สว่างผลโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
2. นางสาววิติยา เทียมสุนทรโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา จันทเขตโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรไพรินทร์ นัยนานนท์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางกนกพรรณ รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ รักษานามโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา แร่กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์โรงเรียนเมืองไผ่กรรมการ
3. นางนันทยา ณ รัตนจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดาโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางนพวรรณ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายบุญเลิศ อุกำแพงโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกัลนี หงษ์ทองโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
2. นางสุชานันท์ วัฒนเวชโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
3. นางสาวผานิต เอี่ยมโคกสูงโรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
4. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง วงศ์สุริโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางสมพร ชาวงษ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพวงทิพย์ เกตุทองโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ศิริชัยโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
3. นางรัดดา ถาวรสาลีโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ภร ประจักษ์จิตรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางศิริกันยา ผาสุกโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ เสมาโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเรืองไร คงพันทระโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ประจำภพโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
2. นางรวิตา อินทร์กลางโรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
3. นางมานิตา ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีเรือน อู่ตะเภาโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางพึงจิต สมบูรณ์พงศ์โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
3. นางยินดี เขียวคล้ายโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชลธิชา นรบินโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นายชูเขตต์ ประดุจพรมโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวสไบทิพย์ ปุลาโมคโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิษา กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โฮมแพนโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
3. นายวรพจน์ จูเภาโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวจินตนา หงส์ทวีโรงเรียนวัดสารคุณสโมสรกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอลงกรณ์ ปู่พะบุญโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นายสุริยะ เชาว์สูงเนินโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
4. นางปราณี แสงตาปันโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
5. นางอุใลพร สมคะเนโรงเรียนอนุบาลวัฒนานครกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ ห้วยกัญจน์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
2. นางสาวชเอม มีเชาว์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นายวุฒิไกร ศรีแก้วโรงเรียนศรีตาพระยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางโชติพัฒน์ กันพูลโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นายบุญส่ง รูปสมโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางธารทิพย์ สมศักดิ์โรงเรียนบีกริมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ สลับเพชรโรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการ
2. นายสุนทร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองมั่งกรรมการ
3. นายรฐนนท์ ช่วยมากโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชื่นกมล อุชชินโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายสุรพรรณ ยงใจยุธโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา นรบินโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นายชูเขตต์ ประดุจพรมโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวสไบทิพย์ ปุลาโมค โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาพร จันทรเสนาโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
2. นายเผด็จ สุขตระกูลโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นายอุทัย อุดมพันธ์โรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายวัชรพษ์ โฮมแพนโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณิษา กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โฮมแพนโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
3. นายวรพจน์ จูเภาโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวจินตนา หงส์ทวีโรงเรียนวัดสารคุณสโมสรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุภา บรรลือคุณโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
2. นางธัญญาลักษณ์ สมหมายโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นางสาวกัชญ์วรา นาคประสพโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ นะสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย ภูพลผันโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
2. นางสาวชนิกต์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวณฐมน ใจแก้วโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสมใจ มะลิโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ กันพงษ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวจินตนา ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางวรนุช ลุนภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางสาวเดือนจรัส ภูครองนาคโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอินทิรา คิดเห็นโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ พลเดชโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางเกื้อกูล จันทรประทักษ์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญา ปิตะฝ่ายโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ เสือโคร่งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางศุภาพิชญ์ วิงประโคนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางธัญทิกา เพ็ชรจิตติพงษ์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา กุลรักษาโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
2. นายวิชัย นนทการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. MissLaurian Dellaโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพย์ภวัน กุสุริโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
2. นายธานินทร์ มังกรโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
3. นางสาวยุวดี พัวพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ยันอินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
2. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางสาวนารี มณีนาถโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทองปิ่น พันจันทึกโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
2. นายทวี เขตขันธ์โรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน หินซุยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพารัตน์ ผลศิริโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกิตยา สมบูรณ์โรงเรียนวัดห้วยเดื่อกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำทิพย์ จินตนะศิริโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางเพ็ชรรัตน์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวภาภัชร บุญอุไรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกุระ โกษีโรจน์โรงเรียนบ้านเจริญสุข กรรมการ
2. นายธีรชัย อ่อนสว่างโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางหรรษา ณรงค์เพชรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
4. นายอภิวิชญ์ ธรรมพรพิทวัสโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบัญชา ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นางสาวประทุม ศรีโสภาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางสาวสาริศา หนูขาวโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
4. นายณรงค์ อุดมเวชโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ เกนขุนทดโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุทิน เย็นทีโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายภูวดล ยมรัตน์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
4. นายนริศ พูนบำนาญโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
5. นางปิยะนุช ผลภาคะโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
6. นายภาณุวัฒน์ จิตพริ้งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
7. นางสาวใบศรี วงศ์สายโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
8. นางชนิดา ภักดีกุลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นายศักดิ์ศรี ปะกิระคังโรงเรียนบีกริมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง รุ้งเรืองเดชโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรษกร โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางธัญฑิกา เพ็ชรจิตติพงษ์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นายวรกาญจน์ มูลลีโรงเรียนบีกริมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสำเร็จ นนทนาโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางเอมสิริ สมใจโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจริยา เปี่ยมวิลัยโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นายปรีดา มานะต่อโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นายถวัลบ์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเยาวพาณี มะปรางค์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ไปเจอะโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
4. นางสาวธารทิพย์ งามมั่งโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ อุกำแพงโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรนันท์ ศรีช่วยโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
2. นางบุบผา นาควงษ์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางปรางทิพย์ บุตรหนันโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางสาวพรชนก ศิลาขาวโรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
5. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพีรดา นวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
2. นางเบญญาภา เพิ่มพูลโรงเรียนคลองยางนุสรณ์กรรมการ
3. นางจรินทร์ญา ภาคพิชเจริญโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปิยะนิดา บุตรสาระโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายชินนรศักดิ์ พิสุทธิไพศาลโรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 กรรมการ
3. นางสมศรี จันทร์ประโคนโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิดา แกมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางสาวนาตยา คล้ายคลึงโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย มธิปิไขย์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นางวิภาดา กุลรักษาโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ไกรวงษ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายยุทธนา วรรณกิจโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ บุตรธรรมโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางอรอุมา อินทองหลางโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
5. นางหทัยนุช สุวรรณโณโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ เผือกพันธ์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
2. นางวารุณี จิตต์สว่างโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา ทิพเวชโรงเรียนทับทิมสยาม 03กรรมการ
4. นายธวัช แหวนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ เชียงสากุลโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ ภูวงษ์โรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อ่อนสว่างโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จุฬา หอมหวานโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กุ่มเรืองโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
5. นางวิจิตตรา พานิชย์โรงเรียนบ้านโนนผาสุกกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางธนัญกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ปริมานนท์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางเฉลียว คงกระพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ คำลีโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐมาพร ปรางศรีโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการ
2. นางสุวิมล มานะต่อโรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางพัสวี สมสงวนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางวิไลพรรณ นิมิตหมื่นไวยโรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวพีรนุช สิงห์มณีโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ศิลปศรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายณรงค์ ห่อหมัดโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
4. นางสาวภคพร แก้วก่องโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวจันทร์แรม เพ็งเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ท่าอุดมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ศรีเนตรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ พูนทองโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นายวีระโชติ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดากานต์ ขันทีท้าวโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
2. นายธงชัย ชื่นยุติธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศิรายุพงษ์ กุลโลโรงเรียนบีกริมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางวชิราพรรณ อันสมสีโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ดุจพรรณโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางอนงค์ อินทราโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
4. นางขัติยาภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
5. นางสุวรรณา พิมสร้อยโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสุวรรณา พิมสร้อยโรงเรียนบ้้านด่านกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางสมพร ชาวงษ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางทักษิณา สุจริตวงค์โรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
4. นางปราณี แสงสว่างโรงเรียนบ้านกุดม่วงกรรมการ
5. นางพัชรีพร ซ่อนกลิ่นกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพิมประพา พาสว่างโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางอารัญ ป้อมมารดอนโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
4. นางสาววาสนา พยุยงค์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางรทัสธนัญพ์ ธนัชพีรธนาธิปโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายเดชศรี หันทยุงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นางสาวปราณี เชื้อชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางจรรยา หันทยุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี ตันติวัฒนากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นางสาวปราณี เชื้อชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางจรรยา หันทยุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางสาวเจริญรัตน์ นิกรบัวโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายวัสสรร ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายสังคม โกศลจิตรโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางสาวเจริญรัตน์ นิกรบัวโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายวัสสรร ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายสังคม โกศลจิตรโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางสาวเจริญรัตน์ นิกรบัวโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายวัสสรร ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางสาวเจริญรัตน์ นิกรบัวโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายวัสสรร ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายสังคม โศลจิตรโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ
6. นายสังคม โกศลจิตรโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
2. นางสาวเจริญรัตน์ นิกรบัวโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายวัสสรร ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายสังคม โกศลจิตรโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ
6. นายสังคม โกศลจิตรโรงเรียนบ้านวังรีกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
2. นางจันทราวรรณ ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
3. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
2. นางจันทราวรรณ ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
3. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
2. นางจันทราวรรณ ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
3. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
2. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
5. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิวิไล ประเสริฐโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์โรงเรียนเมืองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำเนียง วงศ์สุริโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางประไพร เกื่องกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นางมานิตา ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
4. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
4. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
4. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
4. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
4. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมปอง งามงดโรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
2. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวราตรี ตะระการโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
4. นายวทัญญู สังข์อ่อนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
5. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสำเนียง วงศ์สุริโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
2. นางมานิตา ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
3. นางประไพร เกื่องกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมพ์พรรณ สว่างผลโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางสาววิติยา เทียมสุนทรโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นางกาญจนา ผลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ แย้มกลีบโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมพ์พรรณ สว่างผลโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางสาววิติยา เทียมสุนทรโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ผลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ แย้มกลีบโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมพ์พรรณ สว่างผลโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิพยนันท์โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นางสาววิติยา เทียมสุนทรโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ผลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ แย้มกลีบโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]