หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 056 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 17 31 23
2 013 โรงเรียนกรุงไทย 18 29 21
3 042 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 0 0
4 043 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 3 4 3
5 028 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 5 13 8
6 070 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 13 25 19
7 107 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 24 41 32
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 10 12 11
9 138 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 13 33 19
10 073 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 9 28 12
11 105 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 7 12 9
12 025 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 15 44 22
13 128 โรงเรียนบีกริม 15 63 32
14 083 โรงเรียนบ้านกะสัง 16 31 23
15 133 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 1 0 0
16 026 โรงเรียนบ้านกุดหิน 5 30 13
17 007 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 15 40 25
18 044 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 1 2 2
19 015 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 10 13 9
20 021 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 0 0 0
21 134 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 23 7
22 016 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 8 20 10
23 029 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 5 6 6
24 078 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 3 22 7
25 081 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1 1 1
26 112 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 5 13 7
27 037 โรงเรียนบ้านตะโก 11 18 13
28 136 โรงเรียนบ้านตุ่น 2 4 3
29 045 โรงเรียนบ้านทดน้อย 0 0 0
30 003 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 2 2
31 039 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 0 0 0
32 115 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 11 37 21
33 033 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 8 34 14
34 087 โรงเรียนบ้านทัพไทย 9 13 11
35 034 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 24 57 31
36 091 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 19 7
37 012 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 64 147 84
38 032 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 32 73 47
39 121 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 20 44 32
40 020 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 5 9 7
41 137 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 1 1 1
42 122 โรงเรียนบ้านพร้าว 6 38 7
43 067 โรงเรียนบ้านฟากห้วย 0 0 0
44 092 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 0 0 0
45 080 โรงเรียนบ้านมะกอก 5 8 6
46 084 โรงเรียนบ้านรัตนะ 30 69 47
47 069 โรงเรียนบ้านละลมติม 3 9 5
48 129 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 4 3
49 111 โรงเรียนบ้านวังรี 5 17 8
50 102 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 0 0
51 049 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 9 6
52 110 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 2 3 2
53 108 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 4 21 9
54 117 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 52 32
55 085 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 2 4 3
56 019 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 14 28 21
57 041 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 2 2
58 002 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 38 95 58
59 054 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 5 16 10
60 099 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 5 4
61 024 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 14 26 17
62 120 โรงเรียนบ้านหนองหมู 0 0 0
63 130 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 0 0 0
64 124 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 3 8 4
65 035 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 1
66 064 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 7 23 9
67 082 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 18 40 31
68 061 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 9 5
69 046 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 8 24 13
70 119 โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 16 11
71 126 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 2 2
72 074 โรงเรียนบ้านหนองแอก 4 9 7
73 100 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 3 2
74 127 โรงเรียนบ้านหันทราย 36 77 51
75 077 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 14 47 21
76 018 โรงเรียนบ้านเขาจาน 14 30 21
77 027 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 1
78 096 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 38 77 42
79 038 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 4 4
80 123 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 8 21 9
81 090 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 6 13 10
82 022 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 12 58 25
83 009 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 0 0 0
84 047 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 4 4
85 089 โรงเรียนบ้านแส์ง 11 23 16
86 050 โรงเรียนบ้านโคก 9 17 14
87 088 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 6 14 9
88 086 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 5 13 9
89 048 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1 3 1
90 072 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 24 58 34
91 058 โรงเรียนบ้านโคกสูง 26 76 35
92 075 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 34 112 49
93 101 โรงเรียนบ้านโคกแจง 6 13 9
94 006 โรงเรียนบ้านโคกไพล 21 70 38
95 004 โรงเรียนบ้านโคคลาน 14 34 14
96 036 โรงเรียนบ้านโนน 3 14 6
97 109 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 6 13 10
98 055 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 8 19 14
99 030 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 12 25 16
100 097 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 3 6 3
101 093 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 12 38 22
102 113 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 17 37 25
103 008 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 9 16 13
104 135 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1 1 1
105 132 โรงเรียนบ้้านด่าน 0 0 0
106 114 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 14 39 18
107 031 โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 0 0 0
108 014 โรงเรียนร่มเกล้า 61 127 88
109 094 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 14 28 19
110 098 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 4 6 5
111 005 โรงเรียนวัดหนองติม 24 55 32
112 066 โรงเรียนวัดหนองม่วง 9 13 10
113 116 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 2 2 2
114 063 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 2 1
115 017 โรงเรียนสระปทุม 21 43 30
116 065 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 4 7 4
117 131 โรงเรียนอนุบรรพต 1 6 3
118 076 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 16 51 29
119 071 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 9 15 10
120 125 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 5 122 16
121 118 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 52 111 63
122 011 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 23 51 35
123 051 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 49 165 83
124 104 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 9 16 13
125 052 โรงเรียนเมืองไผ่ 5 11 6
126 040 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 12 37 17
127 140 โรงเรียนดาราสมุทร 1 1 1
128 059 โรงเรียนพรพงษ์กุล 12 23 12
129 139 โรงเรียนพวงคราม 41 83 64
130 103 โรงเรียนศรีตาพระยา 1 3 2
131 057 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 22 38 24
132 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 0
133 060 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 13 29 17
134 062 โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 0 0 0
135 053 โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี 0 0 0
136 141 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 11 16 12
รวม 1431 3569 2061
5630

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]