หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
2 นายสมชาย พันศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
3 นายอัมพล หันทยุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
4 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
5 นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
6 นายจีรวัฒน์ แสนสุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
7 นายสุชิน พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
8 นายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
9 นายหิรัญ สุวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการอำนวยการ
10 นายศิริพงษ์ พุ่มภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการอำนวยการ
11 นายคมกฤช สมสาร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการอำนวยการ
12 นายบันลือ กันพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
14 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
15 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
16 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
17 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
18 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
19 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
20 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
21 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
22 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
23 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
24 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
25 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
26 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
27 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
28 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
29 นางพรรณประภา สุขญาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
30 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
31 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
32 นางกัลยา พันศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
33 นางกรปภา ศรีสกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
34 นายอภัย ชนะโรค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
35 นางสาวจิราพร วงศ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
36 นางกาญจนา มาตรศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
37 นายสมชาย พันศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
38 นายอัมพล หันทยุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
39 นายหิรัญ สุวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
40 นายศิริพงษ์ พุ่มภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
41 นายคมกฤช สมสาร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
42 นายวิโรจน์ สุดจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นายวัลลภ วรนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นายหิรัญ สุวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นายพงษ์ศํกดิ์ ศิริเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายวิลพ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นายจุมพล สว่างสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายสำเริง ขวดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นายแหลมไทย พงษ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นายธวัช เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นายบุญมา รอดประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นางปราณี บรรณสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายบันลือ กันพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
71 นางพรรณประภา สุขญาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
72 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
73 นายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
74 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
75 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
76 นางพรรณประภา สุขญาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
77 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
78 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
79 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
80 นางภานุรังษี ทาประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
81 นางนภสร สิงห์หัดชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
82 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
83 นางจิราภรณ์ การดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
84 นางเบญจลักษณ์ นะสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
85 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
86 นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดและแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
87 นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
88 นางกรปภา ศรีสกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
89 นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่งไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
90 นายบุญมา รอดประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
91 นางปราณี บรรณสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
92 นายคมกฤช สมสาร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
93 นายศิริพงษ์ พุ่มภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
94 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
95 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
96 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
97 นางฐิติวรดา ผักไหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
98 นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
99 นายวิชิราวุธ กองเพชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
100 นายพสุ ขุนหาญ นักจัดการงานทั่งไปปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
101 นายผล พงษ์พรม ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
102 นายจิรวัฒน์ โพธ์วัน ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
103 นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
104 นายประจวบ พิมพ์มุ่งหวาย ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
105 นายวุฒินันท์ เทศดี ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
106 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
107 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทักนปกรณ์
108 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
109 นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่งไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
110 นางกัลยา พันศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
111 นายบุญนำ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
112 นายณรงค์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
113 นายสุริพงษ์ วินุราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
114 นางสุจิตต์ ขาวเรือง นิติกร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
115 นางปริศนา เตยดอน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
116 นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
117 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
118 นางยุวดี ขุนหาญ นักจัดการงานทั่งไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
119 นางนวพรรษ สุขสละ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
120 นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
121 นางสาวรัตนา อุกำแพง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
122 นายบรรจง สระดอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
123 นางสาวภรรณรัตน์ ภูหัตถการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
124 นายประชา จงเรียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
125 นางสาวนฤมล ประดับแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
126 นางจิดานันท์ จันทร์ชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
127 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
128 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
129 นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
130 นางสาวตติยา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
131 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
132 นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
133 นายประจวบ พิมพ์มุ่งหวาย ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
134 นายผล พงษ์พรม ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
135 นายจิรวัฒน์ โพธ์วัน ช่างไฟฟ้า ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
136 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
137 นางสุมาลี แววจะบก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
138 นางวัลยา ยะธะนะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
139 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
140 นางกาญจนา มาตรศิลป์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
141 นางนวพรรษ สุขสละ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
142 นายฉันทการณ์ กุลพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
143 นางสาวภรรณรัตน์ ภูหัตถการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
144 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
145 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
146 นางวัลยา ยะธะนะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
147 นางกัลยา พันศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
148 นางสุมาลี แววจะบก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
149 นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
150 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
151 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
152 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
153 นางภัทรฏารัตน์ ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
154 นางวารุณี สารถ้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
155 นางพรรณวิภา เทพขาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
156 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
157 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
158 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]