สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงบุณฑริก  พรมวัน
 
1. นางสุพัตรา  ยิ่งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงฉัตรนรี   ย้อมสี
 
1. นายธีรพล   วรคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายสุรัตน์  บรรยง
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   สารกาญจน์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์   รัศสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรุณพงษ์
 
1. นางศิริพร  วัวลำพอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายฐิติพล  วงค์ษาคุณ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สุขปิติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 1. เด็กชายเริงชัย  มิ่งพรม
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรพร  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นางอัมพร   สมัยกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.32 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงราช
 
1. นางรัชนี  พัดทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.32 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  สมกิ่ง
 
1. นางลาวัลย์  สอนชา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   โสวนี
 
1. นางอำพร   ศรีทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวัลศิริ  สังเทพ
 
1. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาย้อย
 
1. นางยุพิน  วิลัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1. เด็กหญิงจันจิรา   ฉิมทะเล
 
1. นางรัชฎาพร   สุขวิพัฒน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา   แสงวิโรจน์
 
1. นางพูนทวี   พูลสวัสดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงวรนุช   รองหานาม
 
1. นางนุสรา   สมบัติ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเขมิิสรา  บับพาน
 
1. นางศราวดี  โดยโต๊ะ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1. เด็กหญิงสุภัสตรา  ด่านโสภา
 
1. นางศิริพรรณ  ฉิมมิ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงคียาภัทร์  สระปัญญา
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญม่วง
 
1. นางสาวศลิลรัตน์  จันทา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุธิมา   สรนอก
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกศศรี
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงวรรณา   ชำนาญรัมย์
 
1. นางอนงค์   บัวสกุล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มานพ
 
1. นายพรรณรงค์  ทองเรือง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายสมชาย  บัวพา
 
1. นางจันทร์แรม  บัวบุญ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงวรรณพรรณ   พันธ์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงศุระวี  กองแก้ว
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุปผาวาส
 
1. นายวิริยะ   ไชยอรรถ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำนึงจบ
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ครุธตำคำ
 
1. นางธัญชนก  วงษ์ภูงา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก่นเดียว
 
1. นางโสภิณ   พูลบุตร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงไอรดา  กาญจนภักดี
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงปภาวี  จันทร์พิลา
 
1. นางแสงจันทร์  พอสอน
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสายฝน  บัวบุญชู
 
1. นางสุพัตรา  ยิ่งสุข
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณภัทรกมล  ช่างต่อ
 
1. นางสาวอ้อยใจ  แซ่ตั้ง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงอาทิติยา  คงสมแดน
 
1. นางสมคิด  ลาภทวี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงปริศนา   สมัญญา
 
1. นางสาวสุทธิตา   แกมรัมย์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงจิราทิพย์   เกาะเพ็ชร
 
1. นางพิมพา   ทองบัว
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์ทิพย์
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงณัฐวดี   พันธ์ทองหลาง
 
1. นายวันชัย   ถนอมทรัพย์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางทวีพร  พยุยงค์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงชนัฐฎา   เงินชื่น
 
1. นางพูนทวี   พูลสวัสดิ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เหลืองโสภา
 
1. นางดลรัตย์  พลอยนิล
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงขวันจิรา  มากกว่าวงค์
 
1. นางสาวภาริณ  โคตรนนท์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงฐิติมา   จ้อยเจริญ
 
1. นายเดชศรี   หันทยุง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กหญิงวนิดา  สีภา
 
1. นางปราณี  ศรีเพชร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  ศิลศร
 
1. นายสมปอง  งามงด
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายบัวริน  พอล
 
1. นางกัลยาณ์  พึ่งประเสริฐ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุภาพร   สวนฉิมพลี
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดุจเฉลิม
 
1. นายพรรณรงค์  ทองเรือง
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
 
1. นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  นวนสูงเนิน
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิรมย์  ความเพียร
 
1. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ชิดสำโรง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ครีแก้ว
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงณัฐฌา   เลิศฤทธิ์ยามาศ
 
1. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
 
1. นางปิยะนุช  ผลภาคะ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมสงวน
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำนึง
 
1. นางศิรดา  แขกระจ่าง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงวิลาวัลณ์   อุททาเบ้า
 
1. นางคำพันธุ์   ตุลากัน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายวัลลภ  สว่างสุข
 
1. นางนงนุช  ดั้งชารี
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงผุสดี  สารการ
 
1. นางนิภา  คำมาลา
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงนลินี   บุญศรี
 
1. นางสมคิด   จีระพงษ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงเมตตา   โคตะมา
 
1. นางสุพิน   ถาวรยิ่ง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงณัฐนารี  หัดสระน้อย
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงวาลิณี   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ศิริพงษ์พันธ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  มังกร
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   เสถียร
 
1. นางกาญจนา   โกมล
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชะอุ่มรัมย์
 
1. นางสาวดลพร  ปนะภาชื่นชม
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงเกศศิริ   ใจตรง
 
1. นางวรรณศรี   จันทร์เศรษฐี
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์แรม  เพ็งเที่ยง
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงภาวิณี  พวงสิน
 
1. นางศราวดี  โดยโต๊ะ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  สังระมาต
 
1. นางจำเรียง  สุทธิวานิช
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาบประดับ
 
1. นางณัฐภรณ์  สีธรรม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวรรณา   งามทอง
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงปภัสรา   วรรณกิจ
 
1. นางธนัญกรณ์   อยู่แท้กูล
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายอภิรมย์   หนองพร้าว
 
1. นางสาวประไพ   มานพ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวัฒนชัย  อนงค์พร
 
1. นางธนนันท์  ศรีสวัสดิ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิตรชนก   กุนทอง
 
1. นางวราลักษณ์   บัวระบัดทอง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทรอนงค์
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สุดเฉลียว
 
1. นางคำพันธุ์   ตุลากัน
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พยุยงค์
 
1. นางนภสร  นามวงษา
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงพัฒนวดี   พัฒนพิบูลย์
 
1. นางเพียงเพ็ญ   ภูวงษ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
 
1. นางปรางทิพย์   บุตรหนัน
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทนันไธสง
 
1. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายนพดล  วิบูลพืช
 
1. นางสาววาสนา  เทศะกรณ์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงรจนา  จันทร์นอก
 
1. นายคมสันต์  ช่วยพิมาย
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โมคกุล
 
1. นางมัชฌิมา   ด่านจิตร์ตรง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงภารดี   ถามั่งมี
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แข็งแรง
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โกศลจิตร
 
1. นางทวีพร  พยุยงค์
2. นายสมพงษ์  เพียรอดวงศ์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพ์วงศ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุพร
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงภัทรพร   วิจิตรสระน้อย
2. เด็กหญิงสุวรรณพร   ขยันกิจ
 
1. นางสาวทิตยา   สังข์เงิน
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกุดม่วง    
98 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสี่แยก    
99 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร    
100 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านรัตนะ    
101 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2    
102 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก    
103 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จันทรแสง
2. เด็กหญิงดาริกา   เงินม่วง
 
1. นางอนงค์   บัวสกุล
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายยุทธนา   ไต้คีรี
2. เด็กชายศุภกร   สมิงรัมย์
 
1. นางวราลักษณ์   บัวระบัดทอง
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงเกวลิน  สินทมครบุรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงฐานิตา   ซุ่นเจิม
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ดวงพยอม
 
1. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกานดา  คำลือ
2. เด็กหญิงยุภา  มีเพชร
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นายสุริยันต์  ทวีบุตร
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายบุญญา  ยางสุวรรณ
2. เด็กหญิงเกศมณี  กาพิมาย
 
1. นางจันทร์แรม  บัวบุญ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เย็นมะดัน
2. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ขวัญมงคล
 
1. นายพรรณรงค์  ทองเรือง
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ก้านสันเทียะ
 
1. นางสาววิมล  ชาวไร่
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล
 
1. นางรัชนี  พัดทอง
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   บุญอ่ำ
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  วสนาท
 
1. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  จันทร์ผอง
 
1. นางประนอม  แสงอุไร
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายจักรี   สุนันท์
 
1. นางสุจริตรา   ศรีทอง
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงโสรยา  เสวันนา
 
1. นายอัศวิน  พรหมอินทร์
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายไชยอนันทร์   ธรรมคุณ
 
1. นางรุ่งนภา   เศษสุวรรณ์
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายสิทธการ  กันเรือน
 
1. นางวาริน  ทองชั้น
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัทร  อินทร์สุข
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายภูรินทร์  วิสุทธิรัตนะกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แคนสี
 
1. นายไพโรจน์   ขำดี
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายสันติภาพ  วังจันทึก
 
1. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์บวร
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ท้าวบุตร
 
1. นางสาวชุติมา   เพิ่มชาติ
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กชายศตวรรษ  ทองทึง
 
1. นางสำรวล  อุ่นใจ
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 1. เด็กชายพัชรพล   ชัยหงษ์
 
1. นางศิริพร   ปานสิงห์
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสนาพูน
 
1. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 1. เด็กหญิงพรพรหม  พละพล
 
1. นางยุวรีย์  บุญศิริ
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายภานุพงศ์  มากมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายเวงกวง  แต
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงวิภาริณี   ดุลดานิชย์
 
1. นายยรรยง  โอชารส
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
 
1. นางนิตญา   สุขแสวง
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงอัมพิกา  สุขดี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงพนิตพร   แจ่มใส
 
1. นายประเสริฐ   พาสว่าง
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงภาวนา   ศรีเจริญ
 
1. นางสาวภคพร   แก้วก่อง
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำสวรรค์
 
1. นายประยูร  บัวนาค
 
139 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ชนะศึก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ราชเดช
3. เด็กหญิงโยษิตา  เพ็งศร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
2. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
140 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายศุภกานต์   คงจันทร์
2. เด็กชายหัสนัย   นิวัติ
3. เด็กหญิงอรอุษา    มานะสุข
 
1. นางประณีต   จิตรประสงค์
2. นางสาวอรัญญา   ภูท่าเสียว
 
141 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โสชรา
2. เด็กหญิงนภาลัย  เพ็งชาติไทย
3. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ฉิมมาลี
 
1. นางพัฌนิดา  สอนหาจันทร์
2. นางสาวแสงจันทร์  คำสี
 
142 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   เย็นรัมย์
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ดาทา
3. เด็กหญิงเอราวัณ   ชุมพล
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
2. นางสุรัตน์   ระบกเวีย
 
143 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เงินชื่น
2. เด็กชายวุฒิชัย   สุทธโธ
3. เด็กชายอภิศาล   พิมพ์ภัก
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กุ่มเรือง
2. นางสาวสุชาดา   โพธิสี
 
144 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หาสุข
2. เด็กหญิงวสิตา  โวรนิต
3. เด็กหญิงอรอุมา  อันทะจิตร
 
1. นางนวลนภา  สมปัก
2. นางรัชนี  จันดาผล
 
145 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว    
146 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมมาศ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   กิ้นบุราญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์   เพียสีนุย
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
2. นายสมบัติ   ดวงภักดีรัมย์
 
147 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายภูมิณัฐ   วิริยะนานนท์
2. เด็กหญิงรัตติกาล   เหมือนศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   ชะฎารัมย์
 
1. นางจุฑามาศ   กุ่มเรือง
2. นางสาวภคพร   แก้วก่อง
 
148 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงวรัทยา   พันทะคุ
2. เด็กหญิงวาริณี  เชื้อคำศรี
3. เด็กหญิงเกศราวดี  ดุลดานิชย์
 
1. นางประภารักษ์   นกศิริ
2. นายยรรยง   โอชารส
 
149 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สารการ
3. เด็กหญิงสยามล  สุระฉิมพลี
 
1. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
 
150 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจริตา   เฮง
2. เด็กชายชรินทร   ชนะศุภกาญจน์
3. เด็กชายนัฐพงษ์   ศิลประภารักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เสริมวิชิตชัย
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เชิดชูนวน
2. เด็กหญิงนัฎฐการณ์  โสดาราม
3. เด็กชายสิทธิพันธุ์   ถาวรยิ่ง
 
1. นางสาววิไลพร  งามจั่นศรี
 
152 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมมา
2. เด็กหญิงบูรญา  ยอดอาษา
3. เด็กหญิงอธิชา  อ่ำสุข
 
1. นางสาวประภาศรี  ก้อนบุปผา
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
153 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131    
154 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กชายพิทักษ์  อุสมร
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
155 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายจิรทีปต์   สนโศก
2. เด็กหญิงชลธิฌา   ด้วงบุ้ง
3. เด็กหญิงติชิลา  นัยแสน
 
1. นางสาวกาญจนา   ชำนาญกิจ
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พยาวัง
2. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
3. เด็กชายเกียรติพจน์  ทิพาพรประภา
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงบุษกร  ภานนท์
2. เด็กหญิงพรธิดา  พะจุไทย
3. เด็กหญิงภาเบียร์  กันหา
 
1. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐฐา   กรสว่าง
2. เด็กหญิงมาริษา  วิรัตน์
3. เด็กหญิงสุเพีย   เจย
 
1. นางนิตญา   สุขแสวง
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
2. เด็กชายระวี  แซ่อึ้ง
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
2. นางเกตุสุรินทร์  แผงตัน
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธีธัช  วสนาท
2. เด็กชายปฏิพล  แสวงคิด
 
1. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงศศิชา   พึ่งประสบ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   สร้อยวิเชียร
 
1. นางสาวระพีพรรณ   โพธิ์บัติ
2. นางสุวิมล    แข่งขัน
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุลตะขบ
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา   บุตรวงค์
2. เด็กหญิงนิชาภา   พักเง้า
 
1. นายสุริยา    เพลินหัด
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายธวัชชัย   ไพรนา
2. เด็กชายภูวเดช   เนียมโงน
 
1. นางอรอนงค์   นิราศภัย
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายณัฐการ  โสกงโสด
2. เด็กหญิงภรัญญู  สติภา
 
1. นางสาววารุณี  ชูคันหอม
2. นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ์
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงอริศรา   กว้างนอก
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารณ์
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน  กุสุริ
2. นางสาวธิติกา   ณ วารี
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สิงห์วงษา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงแก้วสุข
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจิตรวิสุทธิ์  ต้อนโสกรี
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สาทิพจันทร์
 
1. นางจารวี  โกสุม
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธาดา  สว่างสาลี
2. เด็กชายอัครชา  ดาราศร
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายประเสริฐ   อิทรกำแหง
2. เด็กหญิงสุวรรณี   เชื้อหนองทอน
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
2. นายสมบัติ   ดวงภักดีรัมย์
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐนนท์  สีสันงาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วยา
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายบัญชา  ทองแม้น
2. เด็กหญิงอภิรมย์  ความเพียร
 
1. นายชัยพร  ดีกร
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   สุขนางรอง
2. นางสาวหยดเทียน  อุตตะโม
 
1. นายธวัช   แหวนเงิน
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงนิดา  คงแถลง
2. เด็กหญิงพิมพา  แซมโอ
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงบุษบา  แนนกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  อายครรัมย์
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสุนทร
2. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยศรี
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายธีรภัทร์   ขันคำ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์   พลเสวี
 
1. นางสาวชนากานต์   อินทวิเศษ
2. นางเมธินี   คูณทรัพย์
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายอดุลย์กิตติ์   นพฤทธิ์
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายจักรกฤษ  อ่อนตาแสง
 
1. นางพัชรี  ปิยะทัศน์ศรี
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายสมบัติ  มิก
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงบัวประภา  หาญประสพ
 
1. นายวิชัย  พุ่มมรินทร์
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูตน
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายกฤษกร   เงินกอง
 
1. นางสุจริตรา   ศรีทอง
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายวีรภาพ   คืนดี
 
1. นางอัญชลี   อันทพิษ
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีประสิทธิ์
 
1. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กชายธนกฤต  พรมโสลด
 
1. นายอุทัย  อุดมพันธ์
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรกุล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายไชยพัฒน์   พรมทอง
 
1. นายวิชัย   คชาวงษ์
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชลัญธร  กรมแสง
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองเจริญ
 
1. นายวิชัย  พุ่มมรินทร์
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กชายคุณานนท์  โฮนกระโทก
 
1. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอาคม  กาคูณ
 
1. นายประยูร  บัวนาค
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายปิยวัตร  เจริญผล
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุมแวงวาปี
 
1. นายอุทัย  อุดมพันธ์
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงสุกัญญา   กิ่งคำ
 
1. นายสมบัติ   ดวงภักดีรัมย์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กชายวีรชาติ  ขันขึง
 
1. นายณรงค์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายสุริยา   ทองชิต
 
1. นางสาวคณิตา   พลยุทธ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์   ใจงูเหลือม
 
1. นายวัฒนพงษ์   พูนทอง
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงวันนิสา   สร้อยสวาท
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงปิยนุช   จันทร์หอม
 
1. นางเมธินี   คูณทรัพย์
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ม่วงภาษี
 
1. นายประยูร  บัวนาค
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงกัลยา  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พยาวัง
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายสนธยา  ปรีดาพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายเปรมปรี  ยางสุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุระกำพลธร
3. เด็กหญิงธันยานุช  ทูลศิริ
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิตติยา  อ่อนหวาน
2. เด็กชายภัทรศาสตร์  พันธุ์แตง
3. เด็กหญิงสโรชา  มังสุลัย
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กหญิงชลิตา  หลำพุก
2. เด็กชายรมย์รวินทร์  สมุห์นวล
3. เด็กชายศุภชัย  สุยะสา
 
1. นายสนิท  โล่ห์แจ่ม
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสนาพูน
3. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นางสาวเพียงพ็ญ  เกตุสอน
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงดาริน   ยินมะเริง
2. เด็กชายธนพล    เที่ยงเลา
3. เด็กหญิงสิดาพร   พันมาก
 
1. นายธนพัชร  พรพงษ์กุล
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายปณิธิ  ฟักอร่อย
2. เด็กหญิงพัณนิสา  ฟักอร่อย
3. เด็กหญิงภัชภิชา  ปิ่นประยงค์
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นางราตรี  คงพุทรา
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แยกสูงเนิน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  กิจเจริญ
3. เด็กหญิงแก่นแก้ว  สายทอง
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ลือเดช
2. เด็กหญิงวงค์เดือน   พรามกูล
3. เด็กหญิงสาวิตรี   ผาราม
 
1. นางสาวทิพย์ภวัน  กุสุริ
2. นางอัญชลี   รินสบาย
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายปฐพี    หอมเทียม
2. เด็กชายศิวกร   วิเท่ห์
3. เด็กชายศุภฤกษ์   หาญกร
 
1. นางสาวปรียานุช    เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    คงนาค
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงดวงพร  สว่างสาลี
2. เด็กหญิงภัทราพร  จอมคำสิง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ถาวรชน
 
1. นายพิพัฒน์  กล้าผจญ
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลำเงิน
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงดำ  ดอน
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  แววหงษ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระศิริ
 
1. นายมั่น  จันทร์ชู
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สริมอรุณ
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  กลับสุข
3. เด็กหญิงอัยลดา  จันทร์สมร
 
1. นายพิษณุ  แย้มอรุณพัฒนา
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายจีรโชติ   โยธาภักดี
2. เด็กหญิงเกศรา   ปะวะโน
3. เด็กหญิงไอรดา   นนทศิลา
 
1. นางพิชญาณ์ภา   จันทร์แจ่มภพ
2. นางวิภารัตน์   ภิญโญ
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   เวกสูงเนิน
2. เด็กชายวรเดช   เพ็งบุญโสม
3. นายอมรเทพ   ทาจำรัส
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   นาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์   ศรีเนตร
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิ์น้อย
2. เด็กหญิงพรฉวี  วงค์พนม
3. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ทองระย้า
 
1. นางนริศราพร  กุมาลี
2. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   คะเชนเนียม
3. เด็กหญิงสุทธิตา   จันดงยาง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงพรธิดา  พะจุไทย
2. เด็กชายอานันท์  ศรีสุชน
3. เด็กชายเปรมปรี  ยางสุวรรณ
 
1. นางสาวกนกพร  อ่อนศรีน้อย
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงลรินดา  ใจเดช
2. เด็กหญิงศุภิสรา  มาดาโต
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  ศรีเมืองบุญ
 
1. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
226 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนิรัชรา  อนุฤทธิ์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
 
1. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
2. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
 
227 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์   ปรึกษากิ่ง
2. เด็กหญิงราวัล   วงศ์คุณ
3. เด็กหญิงสุพิชชา   งามเลิศ
 
1. นางสาวธิติกา  ณ วารี
2. นางอัญชลี   รินสบาย
 
228 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ศรีอินทร์อ่อน
2. เด็กหญิงปณิศา   สี่แยก
3. เด็กหญิงเกษสุนีย์   ลาภรัมย์
 
1. นางวรรณภา   น้อยมีสุข
 
229 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บัวสี
2. เด็กหญิงอรนุช  กุลทอง
3. เด็กหญิงอัมภาพร  สำราญรื่น
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
2. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
230 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเพชรพะเนา
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรเคน
3. เด็กหญิงมิ่งมาตา  สิริธนากุลชัย
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   เม้ยขันหมาก
2. เด็กหญิงพิยะดา    สุระชน
3. เด็กหญิงโสรยา   มารุ่งเรือง
 
1. นางสาวฐิติมา   ประดับหยิ่ว
2. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
232 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสวิชญา  มูลอ่อน
2. เด็กชายอพิชาติ  บุญชิต
3. เด็กหญิงอภิชญา  สว่างกุล
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
233 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงชลิตา  มินกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐติญาภรณ์  มาทุมมี
3. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  นามกัง
 
1. นางสุมาลี  กันสการ
 
234 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภา  บัวดอก
2. เด็กหญิงพรวลัย  อยู่สุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุรัมย์
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
235 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พรหมลักษ์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ดาทอง
3. เด็กหญิงเกษสุดา  วงชำนิ
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์   โชคเหมาะ
 
236 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงธัญพร   จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงพิมลภัส   พินิจ
3. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
237 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงจินตพร   นินแป้น
2. เด็กหญิงวนิดา   แต้มเขียน
3. เด็กหญิงอดิศา   ยมน้อย
 
1. นางพรทิพย์   กุลศิริ
2. นางวิจิตรา   ตลับทอง
 
238 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุตรเรือง
2. เด็กหญิงสายฝน  หงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมประสงค์
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
239 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มีไธสงค์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสวงสุข
3. เด็กชายสุรเดช  แสวงสุข
 
1. นางปภชญา  โค่นถอน
2. นางสาวยุพา  ไพบูลย์
 
240 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงชนิกา  พันธ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทองขาว
3. เด็กหญิงศรัญญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพียสีนุย
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
241 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจันนี   ดาม
2. เด็กหญิงดวงฤดี   ชมมาลา
3. เด็กหญิงลัดดา   จันทร์ทา
 
1. นางสาวจุฑาทิพ   สำนักดี
2. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
 
242 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทาดวงตา
2. เด็กหญิงรจนา  เทียงปา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
 
1. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
243 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธารธรรม   โคตรสงคราม
2. เด็กชายนฤทธ์สลงกรณ์   เกตุธานี
3. เด็กชายอนันต์   สัตยา
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
2. นางสุรัตน์   ระบกเวีย
 
244 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลียมบัวป่า
2. เด็กหญิงมนพร  ควรเสก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เขาเครือ
 
1. นางสาวภาษิตา  เข็มบุบผา
2. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
 
245 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมทะเล
2. เด็กชายณัฐวัตร    มุ่งดี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   กุลวงศ์
 
1. นางพรพรรณ   สารินทร์
2. นางศศิธารา   จันทร์แกม
 
246 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายระวี  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสุเพียบ  เพลิน
3. เด็กชายเทือนทอช  เซ่ร์
 
1. นางสาวพิกุล  เงินทอง
2. นายไพบูลย์  เงินทอง
 
247 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงนราทิพย์  แก้วทรัพย์
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  โคตะมะ
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
248 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีตาพระยา 1. เด็กชายณัฐพล  นามพูน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมลักษณ์
3. เด็กชายยศกร  พันธิ์ประสิทธิเวช
 
1. นายชนาธิป  จันทร์เทศ
2. นายแสงเพ็ชร  มั่นคง
 
249 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา   พรไทย
2. เด็กหญิงวิจิตรา   งามเสงี่ยม
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เพชรใหม่
 
1. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
250 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายคมสัน   ทองช้อย
2. เด็กชายวิชชุกร   บัวพล
3. เด็กชายอภินัทธ์   ทองพูน
 
1. นางพนิดา  นิลพรมมา
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
251 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชาวสวน
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรหงษ์
 
1. นายธวัชชัย   ทิพยนันท์
2. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
 
252 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกาญมณี   ประดับสุข
2. เด็กหญิงขวัญนภา   จันทร์สอน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   หลุงลิว
 
1. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา   นิลพรมมา
 
253 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนิตชัย  งามสร้อย
2. เด็กหญิงบุษบา  แนนกระโทก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมิ่งสาลี
 
1. นายพิษณุ  แย้มอรุณพัฒนา
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
254 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงนันทิชา   มาสาย
2. เด็กหญิงพิสมัย   อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสายฝน   ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายพรพิมล   พันธ์เพ็ชร
 
255 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เกษจำรูณ
2. เด็กชายเกียรติพจน์  ทิพาพรประภา
3. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นางสาวศิริพร  คงทน
 
256 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงรินลณี  ใจเดช
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร  กิจควร
3. เด็กหญิงเกศินี  คุณชินท์
 
1. นางสาวกันธิมา  ไชยสิงห์
2. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  มโนชมภู
3. เด็กหญิงอคิราภรณ์  หอมทวน
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางสาวสุชารัตน์  สุคนธวัฒน์
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาญจนศร
2. เด็กหญิงลลินศรา  สิงห์นอก
3. เด็กหญิงอารียา  ดีมาก
 
1. นางสมพร  ท้าวสาลี
2. นายเอกชัย  ภูพลผัน
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ภายสูงเนิน
2. เด็กหญิงฟาติมะห์  อาแว
3. เด็กหญิงโสรญา  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงวนิดา   พูผา
2. เด็กหญิงวารุณี   สว่างกุล
3. เด็กหญิงโชติกา  ถาวรยิ่ง
 
1. นางสาวสุภัค   แก้วคำ
2. นางอรอุมา   อินทองหลาง
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงวรัญญา  เทียนโพ
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แดงตะขบ
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จีรัตน์โส
3. เด็กชายราชันย์  สุริเมือง
 
1. นางขนิษฐา  สละชั่ว
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญครุฑ
2. เด็กหญิงปิ่นลดา   ศรีสุภาพ
3. เด็กหญิงสมร   นิสสาวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา   ประดับหยิ่ว
2. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ราชสีทา
2. เด็กชายวินัย  พึ่งกุศล
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเพ็ง
 
1. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หาญประสพ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์   หอมมิ่ง
3. เด็กชายไตรภพ   วงศ์พนม
 
1. นายประทีป   ราชาอินทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์   วิทยพัฒน์
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    วรสาย
2. เด็กหญิงพรทิพา   สิงห์สุพรรณ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   แกมจินดา
 
1. นางสาวคนิอร   ปะนาตัง
2. นางสาวอนงค์   ไกรวิชัย
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกลอยใจ   อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงอรทัย   ทองอาจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีสงคราม
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสิรินันท์  แรกขึ้น
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมเชย
3. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีหามี
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรสันต์
3. เด็กหญิงมาริสา  สมสวย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริชัย
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงปรารถนา   เกิดสุข
2. เด็กชายพัชรพงษ์   รำพระมิต
3. เด็กหญิงมนัญชยา   วรรณาสุข
 
1. นางนัยนา   คำนึง
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
2. เด็กหญิงยุภา  มีเพชร
3. เด็กหญิงศุระวี  กองแก้ว
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงจิรภัทร   แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงภคนันท์   นารอด
3. เด็กหญิงวราพร  สมัคดี
 
1. นายประทีป   ราชาอินทร์
2. นางปราณีต   สุขหมั่น
 
273 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แผนเมือง
2. เด็กชายอนันต์  สายทอง
 
1. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
274 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีโมรา
2. เด็กชายวัชรพงษ์   จันทะเสน
 
1. นางสาวจินตนา  สุพรม
 
275 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทุมมาศ
2. เด็กหญิงสุพาพร   สีสิงห์
 
1. นายพรพิมล   พันธ์เพ็ชร
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายฑิตติพงษ์   หอมหวาน
2. เด็กชายศุภกิจ   หาญกร
 
1. นางสาวปรียานุช   เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   คงนาค
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงภัคสิรี  อุ้มแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายกฤษดา  รักเกษม
2. เด็กหญิงอารยา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนิภาพร  วิชาเรือง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  คำน้อย
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายวันชัย   ปลายสวน
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   อุดธิรัมย์
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายสุนทร   คำคง
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายชินวัตร  เกนขุนทด
2. เด็กชายรักสยาม  มุด
 
1. นายชวลิต  เชือนไธสง
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายวีระชัย   ภาชะดา
2. เด็กชายสมพงษ์   พูนทวี
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐวิวัฒน์   โสพันธ์
2. เด็กชายนรินธรณ์  ทองสีกร่ำ
 
1. นายเข็มมะรัต  บุตรสุริย์
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจอพอล  แลลลี่
2. เด็กชายยุทธภูมิ  รบไพรินทร์
 
1. นางสาวจิตต์ละออ  หาญประสพ
2. นายวิศาล  สมบูรณ์พงษ์
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายอุดมศักดิ์   กลิ่นหอม
2. เด็กชายเนติพงษ์   เหมาะสมาน
 
1. นางสาวคนิอร   ปะนาตัง
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คุดชิตา
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  แก้วโสนด
 
1. นายสมศักดิ์  เวชสุกรรม
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กชายฐนัท  ธาตะนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุห่อ
 
1. นายจำลอง  ยุวาพัฒน์
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงลำภู
2. เด็กชายศักรินทร์  วันโส
 
1. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
2. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองประสูตร์
2. เด็กชายวัชระ  เกิดแดงบุ
 
1. นายเสรี  ปั้นสมสกุล
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายวิท   คุปติตระกูล
2. เด็กชายเกรียงไกร   จันทะเมนชัย
 
1. นายแมน   จัดแก้ว
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายวีรศิลป์  พรหมภมร
2. เด็กชายศรายุทธ  เชื้อบัวคำ
 
1. นายกิติศักดิ์  เดชประไพ
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายวรวุธ  สินจังหรีด
2. เด็กชายอภินันท์  สิงห์หา
 
1. นางพัชณีย์  การหนองใหญ่
2. นายภูวดล  ยมรัตน์
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายคณิน  โคตรโย
2. เด็กชายปรีชนะ  มูลสาร
 
1. นายนิกร  ดาราศร
2. นางพุทธชาด  วรวัฒน์
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายสรสิทธิ์  โคกสำโรง
2. เด็กชายอนุชิต  ตันทิพย์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ดวงอาจ
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายภัคพล  พูลมงคล
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  กิชะรัมย์
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาภู
2. เด็กชายวิรัตน์  แม่นปืน
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีแก้ว
2. เด็กชายปฏิภาณ  ขุนเจริญ
 
1. นายบุตรดี  เจริญผล
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายมนัญชัย   ประสมบัติ
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ภูครบุรี
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายสุนทร  คำคง
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายธีรธัช  ประกาวะรัง
2. เด็กชายพริทพิทักษ์  ปักการะนัง
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นายสุริยันต์  ทวีบุตร
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ดำรงค์ดี
2. เด็กชายอิง   ยอง
 
1. นายแมน   จัดแก้ว
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธรรมนูญ  ยิ่งคำมั่น
2. เด็กชายอดิศวร  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กชายธนกฤต  จีนสุพล
2. เด็กชายสัตยากร  ครุฑธามาศ
 
1. นางสาวจินตนา  เวชบุญ
2. นายณัฐสิทธิ์  ห่ามผักแว่น
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายคมสันต์  อ้นรัตน์
2. เด็กชายเจษฎา  ปะนามะทัง
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายปัญญา  เอี่ยมสำราญ
2. เด็กชายสุขสันต์  กันชม
 
1. นายคัมภีร์  สายทอง
2. นายธีรพล  ชนะเกตุ
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  คำแหง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พานโท
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายนที  เพ็งบุญโสม
2. เด็กชายมณฑล  สีสันงาม
 
1. นางพัชณีย์  การหนองใหญ่
2. นายภูวดล  ยมรัตน์
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 1. เด็กชายธีรเดชธาดา   อารมณ์ดี
2. เด็กชายสุทธินันท์    ใจใส
 
1. นางพัชรี   คงโนนกอก
2. นางวาสนา   บุญมาเครือ
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
2. เด็กชายเสกสรรค์   สิงห์เพชร
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายธีระยุทธ  ดาราศร
2. เด็กชายนรินทร์  พรมทอง
 
1. นายธวัช  เฟื่องศรี
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
2. เด็กชายศักดา   คำพิบูลย์
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญ   อุดแก้ว
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายวิศนุ   ป้องสีดา
2. เด็กชายสุนันทร   พรทอง
 
1. นายณรงค์   อุดมเวช
2. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายถนัดกิจ  หวังผล
2. เด็กชายอนุชา  วงษ์บา
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นายโสฬส  ท่าอุดม
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายวันเฉลิม  ตรีกูล
2. เด็กชายสุทิวัส  แซมโอ
 
1. นางนริศราพร  กุมาลี
2. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทร์เถื่อน
2. เด็กชายยุทธนา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สิงหาวาปี
2. เด็กชายพงศธร  ไชยกา
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นายสุริยันต์  ทวีบุตร
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายปรุพงษ์   แสนสุข
2. เด็กชายปองภพ  กอนเสริม
 
1. นางไพเราะ   เชื้อสาย
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ชินแก้ว
2. เด็กชายพิสิษฎ์  จักตระกูล
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู    อุดแก้ว
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายภาณุพงศ์  หันทยุง
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายปฏิภาณ   หามทอง
2. เด็กชายวรวัฒน์   รัฐสัย
 
1. นายณรงค์   อุดมเวช
2. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายกัลชาญ  ตาทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นายโสฬส  ท่าอุดม
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายธวัชพงษ์   ขันคำ
2. เด็กชายพิชญะ   โมคกุล
 
1. นางไพเราะ   เชื้อสาย
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายศักดา  บุญยวรรณ
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  ดีวงค์
 
1. นางนริศราพร  กุมาลี
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนเดช  ปริวันนัง
2. เด็กชายนิคม  ปะนามะทัง
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นางอรชร  พิลาวุธ
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สกุลคม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เตียนพลกรัง
3. เด็กหญิงวนัสนันท์   พรหมทิพย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทุม
5. เด็กหญิงสุพรรณิภา  สีขาบ
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุด
2. เด็กหญิงจิราพา   คำปอม
3. เด็กหญิงณิชมล    พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงลัดดาพรรณ   หาญเทียม
5. เด็กหญิงสิรินยา   แสนกล้า
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงกฤษณ์ฺติยาภรณ์  นิลศิริ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวียงจันทรื
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  วายลม
4. เด็กหญิงวนิดา  วรรณา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แผลงนอก
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางเยาวลักษณ์ฺ  บุญเรืองผล
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิง นาตยา   เพียเพ็งต้น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ก้อยกระโทก
3. เด็กหญิงนพมาศ  มีอาษา
4. เด็กหญิงศศิธร  พรมเถื่อน
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรมะณี
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กหญิงธนพร  โอภาไพบูลย์
2. เด็กหญิงพันวิสา  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวัศยา  ดีกร
4. เด็กหญิงศิลารมย์  มุ่งดี
5. เด็กหญิงหทัย  คุณจาง
 
1. นางรวิตา  อินทร์กลาง
2. นางเรณู  มิ่งวิมาร
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  ดาหา
2. เด็กชายณฐกร  พยุยงค์
3. เด็กชายปัณณฑัต  โสมนาค
4. เด็กหญิงวรัชยา  โตเจริญ
5. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วงา
 
1. นางจันทรา  รุ่งฟ้า
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงภาสินี  บุญรักษา
2. เด็กหญิงศรัญญา  หล้าสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์สด
4. เด็กหญิงหฤดี  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงไผ่แก้ว  จำปาสุข
 
1. นายชูเขตต์  ประดุจพรม
2. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กชายชลกานต์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  เขียวศิริ
3. เด็กหญิงทิรารัตน์  ดีมาก
4. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
5. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เกษสุพรรณ
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงนภาพร   ไพอรัญ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีตาลแก่
3. เด็กหญิงพศิกา  สังข์ทุม
4. เด็กหญิงสุภาพร  กองเกิด
5. เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ชอบสุข
2. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
3. เด็กหญิงวรรธนันท์  ตติยก้องเกียรติ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  ช่างเจริญผล
5. เด็กหญิงเบญจพร   เนินบก
 
1. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหลาลา
3. เด็กหญิงดวงสุดา  ปิดตาทาโย
4. เด็กหญิงพรกัญญา  จันแดง
5. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรจิตร์
 
1. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงจินต์จิรา   ใสสดสี
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ศูนย์ดำ
3. เด็กชายรัฐนาท   พรอดขุนทด
4. เด็กหญิงวนิดา   เกยรัมย์
5. เด็กหญิงวิภารัตน์   สาระรัตน์
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กหญิงชญานี  มั่นจิต
2. เด็กหญิงมาริษา  กันเมฆ
3. เด็กหญิงวันวิสา  ดีจรัส
4. เด็กหญิงวารี  ไวการ
5. เด็กหญิงศรุตยา  มั่นจิตต์
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
2. นางเรณู  มิ่งวิมาร
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายธีรพงศ์  พวงพา
2. เด็กหญิงนภสร  รัตนะดี
3. เด็กหญิงปาริชาติ  สำรวย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทารขจัด
5. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   มีดี
2. เด็กหญิงนิตยาพร   จันทร์ที
3. เด็กหญิงลักษณารีย์   จิตต์จำนง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีพันธ์
5. เด็กหญิงอัมพาพร   บุตรดีงาม
 
1. นางสาวธิดากานต์   ขันทีท้าว
2. นางสาวเสาวณีย์  ทาปุ๋ย
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   ลวเปารยะ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   สีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัทนวิภา   ปุราชะโก
4. เด็กหญิงศิริวิมล   กลัดสระน้อย
5. เด็กหญิงอนัญญา   บุญกอด
 
1. นางนารีรัตน์   จิตธรรมมา
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนพพล  เหนือเกาะหวาย
2. เด็กชายนันทวุฒิ  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงนาราภัทร  พลอยมุข
4. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  ศิริเชื้อ
5. เด็กหญิงศุภชา  ภูมิกาศ
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงตวงทอง  ใจตรงสัตย์
2. เด็กหญิงนาขวัญ  อยู่
3. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
4. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
5. เด็กชายสรณ์สิริ  เจียรัมย์
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   วิลัย
2. เด็กหญิงพิยดา   ปัตติลาพัง
3. เด็กหญิงมณียา   ทองพา
4. เด็กหญิงมะลิ   แก้วขาว
5. เด็กหญิงอรพิน   พลแก้ว
 
1. นางนารีรัตน์  จิตธรรมมา
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงคุณหญิง  แย้มศรี
2. เด็กหญิงนฤนาฏ  เปรมานุพันธ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ขันคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อกลิ่น
5. เด็กหญิงสุนันท์ญา  เกตุมาลัย
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงพรนิภา  ชำนาญหนอง
3. เด็กหญิงพัชรา  เหล่าน้อย
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กุลละเนตร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เฟื่องรัสมี
 
1. นายวรกาญจน์   มูลลี
2. นางศรีวนา   ฉ่ำเพ็ชร
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
2. เด็กชายปรัชญา   สุริหะ
3. เด็กหญิงวริศรา   แสงสว่าง
4. เด็กชายศุกร์ภัทร   นิพรรัมย์
5. เด็กหญิงอาภัสรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงจิรภา  ใครหิน
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บัวคำศรี
3. เด็กหญิงสายธาร  ขันคำ
4. เด็กหญิงอารยา  พิบาล
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กลิ่นผักแว่น
 
1. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
2. นางเอมอร  ดวงจันทร์โชติ
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 1. เด็กชายจิรพันธุ์  ตะยะหาญ
2. เด็กชายศนรินทร์  สว่างกุล
3. เด็กชายอดิศร  ชำนาญนา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงสูงเนิน
5. เด็กหญิงเมธาวลี  ประมวล
 
1. นายธิดาทิพย์  พังสอาด
2. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  เชียรสระน้อย
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   วรวัฒน์
3. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์แตง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  เนาว์โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงสุพิชยากร  รัตนดิษฐ์
 
1. นางลัดดา  สะตะ
2. นางสาวอรุณพร  อนามพงษ์
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ลำไย
2. เด็กหญิงนงนุช  สุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  เกียรติงาม
4. เด็กหญิงศศินันท์  ปราบนอก
5. เด็กหญิงสกุลณัฐฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
2. นางสุพรรณพร  วิเศษดี
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   แซ่เล้า
2. เด็กหญิงนวพร  หอมเทียม
3. เด็กหญิงปรียานุช  หาญเทียม
4. เด็กชายวีรยุทธ  ชาชุมวงค์
5. เด็กชายเพิ่มพูน   ชุมตรีนอก
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1. เด็กชายธนากร  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงพวีณา  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงรมิตา  ไพอุปลี
4. เด็กหญิงอัญชนันท์  นิพนธ์
5. เด็กหญิงแก้วมณี  มีลา
 
1. นางสาวศศิวิมล  ทำมี
2. นางอุไร  ทองสุข
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กุวงศ์ษา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล่าไผ่
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวสอาด
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ศรีตาแสน
5. เด็กหญิงศิริณา  หาญมนตรี
 
1. นางพริดา  สุขเนตร
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  พนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงภคนันท์  นาคประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศรีสาคร  รอดอ๊าต
4. เด็กหญิงสุนันทา  คะเชนเนียม
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คณะทอง
 
1. นางรัตนา  แดงเจริญ
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกิตติพน    เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายชยุตรา   จันทร์สว่าง
3. เด็กชายนภัทร   บินขุนทด
4. เด็กหญิงภควดี   ดวงพยอม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   พูนทวี
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางสาลิณี   ประเสริฐสุข
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงธนัชพร   เพ็งมณี
2. เด็กหญิงบุปผา   พลนางเครือ
3. เด็กหญิงพรวลัย    รองพล
4. เด็กชายเกียรติบัญชา    ดาราศร
5. เด็กชายเชาวลิต   ลุง
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ถาวรสาลี
2. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงศ์
3. เด็กหญิงนิราภร   กุมขุนทด
4. เด็กหญิงภูษิตา   มาหาจันทึก
5. เด็กหญิงอันวา   สังเทพ
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กชายกายสิทธิ์  หินชัน
2. เด็กหญิงศศิประภา  สุจริตใจธรรม
3. เด็กหญิงสุนันทา  มั่นจิตร
4. เด็กหญิงสุภัคกัญญา  เหมทอง
5. เด็กชายโศภณ  ย้อมสี
 
1. นางสาวนิชาภัทร  ฉลาดเลิศ
2. นางสาวสุธิดา  ทิพเวช
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายธนดล  เชียงสกุล
2. เด็กชายธนพล  สุภาพ
3. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรจิตต์
4. เด็กชายศาศวัต  บูรณ์เจริญ
5. เด็กชายหิรัญ  อ่อนสองห้อง
 
1. นายสงบ  ถายะเดช
2. นางสารภี  ธรรมกุล
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงนิตยา  กอนแสง
2. เด็กหญิงพิมพร  เพิ่มจรัส
3. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์กะเทาะ
4. เด็กหญิงสุชาดา  เทพวงษ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เจือจันทน์
 
1. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
2. นางเอมอร  ดวงจันทร์โชติ
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงภัทสพร  พละพล
2. เด็กหญิงศลิษา  พานะสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิรดา  จันทะมุด
4. เด็กหญิงสุนิสา  สว่างกุล
5. เด็กหญิงสไบทิพย์  หม่องพราหมณ์
 
1. นางสาวปิ่นฤทัย  สายทอง
2. นางสาวรุ่งฤดี  สุขปิติ
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 1. เด็กชายชำนาญชัย  ใบเขียว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจอสิทธิ์
3. เด็กหญิงสายใจ  ทับประมงค์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สว่างกุล
5. เด็กหญิงอัญชลี  นิตยกัญจน์
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
2. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาลากุล
2. เด็กหญิงชนิสรา   หอมห่อย
3. เด็กหญิงชื่นนภา   งามเขียว
4. เด็กหญิงสุกานดา   รุ่งศรีรำไพ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองคำ
 
1. นายธวัช  แหวนเงิน
2. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชื่นพงษา
3. เด็กหญิงวิมลิน  หนูอ้น
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพนา
5. เด็กหญิงสุไรรัตน์  อ่อนอุทัย
 
1. นางนารัตน์  สีมาพล
2. นางสารภี  ธรรมกุล
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกรรธิมา  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  จุไร
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ  เกิดน้ำใส
4. เด็กหญิงอรทัย  ชันกระโทก
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุระสิริ
 
1. นางสาวศิริพร  คงทน
2. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สริมอรุณ
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  กมลศรี
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  กลับสุข
4. เด็กหญิงละมัย  พิมพ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุพิชชา  นาคูณ
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสุนทร
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกัลยา   กันหา
2. เด็กหญิงคาด   ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงพิมพิไล   บุญศรี
4. เด็กหญิงวรัญรัตน์   ภู่เอี่ยม
5. เด็กหญิงแอ๋ว   สุขสวัสดิ์
 
1. นางราตรี   มุลาลินน์
2. นางสำราญ  พงษ์พรม
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สมวงศ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา   เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงตีรณา   คุตชิตา
4. เด็กหญิงปัทมพร   คุตชิตา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คุตชิตา
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอน
2. นางสาวอภิรดา   นาที
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีทองหลาง
3. เด็กหญิงดารินทร์  รื่นรัมย์
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  แนบทองดี
5. เด็กหญิงแก้วกันยา  เพราะพริ้ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดีจรัส
2. นายวิชัย  อินทนาม
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมดง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เท้าเลา
3. เด็กหญิงติ่ง  สวัสดี
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์  พิมพา
5. เด็กชายสงกรานต์  ทุมทอง
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
2. นางพริดา  สุขเนตร
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงฟ้า  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงสุดาพร  สว่างกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  นันทชัย
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประโหมด
5. เด็กหญิงอ้อมใจ  เสาวดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกานดา  คำลือ
2. เด็กหญิงภริตา  วันทะมาศ
3. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
4. เด็กหญิงยุภา  มีเพชร
5. เด็กหญิงสุวรรณภา  สัมศิริวัตร
 
1. นางปราณี  แสงตาปัน
2. นายอธิป  นามรักษ์
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงคำ
3. เด็กชายบุญญา  ยางสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิมลิน  หนูอ้น
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เทพนา
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกรชนันท์  กันดิษฐ์
2. เด็กหญิงจันทร์ธิวา  คำสิงห์
3. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรจิตต์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กุยสิงห์
5. เด็กชายอนุชา  น้อย
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ   สละวิจิตร
2. เด็กชายนฤพล   กันอาน
3. เด็กชายภานุพงษ์   อันทะนนท์
4. เด็กหญิงอรจิรา   ผลพยุง
5. เด็กหญิงอริสรา   จินดานุ
 
1. นางนิยม   ฤทธิ์เจริญ
2. นายปรีชา   นับประสิทธิ์
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองดวง
2. เด็กหญิงวนิดา  มิสา
3. เด็กชายวินัย  พึ่งกุศล
4. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พันธ์ดวง
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
2. นายสุริยันต์  ทวีบุตร
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กหญิงกรรณิดา   อินพิทักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนี   ไขอ่อน
3. เด็กชายกิตติกร   นาคบรรพตกุล
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บุญศิริ
5. เด็กชายทัศทน   บรรลัง
6. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงคล
7. เด็กชายนครินทร์  พิพัฒนกิจ
8. เด็กชายนวิน   รุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงนิภาพร    นิ่ม
10. เด็กหญิงปรางค์วลัย   ศิลาพงษ์
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
12. เด็กหญิงพิญดา    สีทา
13. เด็กชายรัศมี   พิมพ์อักษร
14. เด็กหญิงวรรณิศา   คำหอม
15. เด็กหญิงสริดา   บุญครอง
16. เด็กชายสหรัฐ   เจ้นภูเขียว
17. เด็กชายสำราญ   คำหอม
18. เด็กชายอภิชัย   กันวิเชิญ
19. เด็กหญิงอาทิตติญา   คำหอม
20. เด็กชายเมธินทร์   สอนหมื่น
 
1. นางจรรยา   ชฎาชัย
2. นางณัฐวี   งามผลเจริญ
3. นายนเรศ   ไตรยงค์
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   เวียงย่างกุ้ง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โอฬารวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ถาวรยิ่ง
4. เด็กชายธนพล   อินทร์ขาล
5. เด็กชายธีรเมธ   กล่อมดี
6. เด็กชายนัฐนนท์   มุละสิวะ
7. เด็กหญิงนิชาภา  โอฬารวงศ์
8. เด็กหญิงนิตยา   จ่าบุญ
9. เด็กชายนิธิพล   อยู่เส็ง
10. เด็กหญิงประมวล   ออมสิน
11. เด็กชายพันธการ   สุทธะโส
12. เด็กหญิงภุมมะ   โอฬารวงศ์
13. เด็กหญิงสมจิตร   ถุงเงิน
14. เด็กหญิงสุธิชา   อินทร์ทรัพย์
15. เด็กชายสุธีร์   โสดาราม
16. เด็กหญิงอมรรัตน์   สายสุนทร
17. เด็กชายอลงกรณ์   ประสิทธินาค
18. เด็กชายอิทธิพล   กันเฝื่อน
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ทับเครือ
20. เด็กหญิงเนตรนภิส  เฉลียวกิจ
 
1. นายบุญมี   หาญสมศรี
2. นางสาวปาหนัน   ชาติแก้ว
3. นางศิริมา   หาญสมศรี
4. นายสะอาด   ไชยโคตร
5. นางหรรษา   ณรงค์เพชร
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  เป้าวิลัย
2. เด็กชายจักรพงษ์  ซ้อนตีบ
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ปันปิง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นมสาด
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เถาว์หอม
6. เด็กชายทินกร  มิ่งจิตร์
7. เด็กชายธนพล  กาญจนศร
8. เด็กหญิงนิ่มหวาน  โสภากุล
9. เด็กหญิงประภาพร  เป้าวิลัย
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุภาการณ์
11. เด็กชายภานุสรณ์  เชิงเขา
12. เด็กชายภูธเนศ  ศรีทอง
13. เด็กชายฤทธิเกียรติ  แสงจันทร์
14. เด็กชายวิศรุต  สันประเทียบ
15. เด็กชายสุริพล  โสภากุล
16. เด็กชายสุริโย  โสภากุล
17. เด็กชายอดิศร  นนท์มิตร
18. เด็กชายอนันต์  วรรณวิจิตร์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  เหมศิริ
20. เด็กหญิงอวัสดา  สุวิรัตน์
 
1. นางพลับพลึง  รังสินธุ์
2. นางวงวาส  ภูคำศักดิ์
3. นางวารินทร์  เสมาล้อม
4. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
5. นายวิรัติ  แก้วสุวรรณ์
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็ชรสมบัติ
2. เด็กหญิงนภัทร  ธนโรจชูเดช
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีรุจ
4. เด็กหญิงประภัทรา  ช่อชบา
5. เด็กชายวชิรวุธ  ศรีเมือง
6. เด็กชายวรชิต  วงศ์มณี
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ประยูรเธียร
8. เด็กหญิงศกลรัตน์  จันทร์ภักดี
9. เด็กชายศราวุธ  ชาววาปี
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ไกรยะเกศ
11. เด็กชายศาสตรา  มาสารี
12. เด็กหญิงศิริประภา  วรคำ
13. เด็กชายสิรดนย์  คนยงค์
14. เด็กชายสุธี  สีสมุทร
15. เด็กหญิงสุภาวดี  นันกระโทก
16. เด็กชายสุรพัฒน์  อินเกิด
17. เด็กหญิงอัมรา  สิทธิพันธ์
18. เด็กหญิงเพชรดา  ศิลาผอง
19. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เตโช
20. เด็กหญิงโสภิตา  สุขหลวง
 
1. นายกิติ  แผ่วตะคุ
2. นางวนิดา  วันสาสืบ
3. นางสาวสายทอง  สาสวด
4. นายอินทวรรณ  ไทยธวัช
5. นางสาวอุใลพร  สมคะเน
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจตุพร  ศิริแฝง
 
1. นางสุพัฒตรา  คงเจริญ
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงพัสสร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงลิลลดา  เกียรติดำรงวงศ์
 
1. นางลัดดา  สะตะ
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงนัยนา   มงคลศรี
 
1. นางเดือนแรม   เชื้อเสนา
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงบุญญิสา   ดีสมดู
 
1. นางสาวญานิน   เทพทวี
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  การหนองใหญ่
 
1. นางจินตนา  รัตนแก้ว
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงอริสา  เกิดประโคน
 
1. นางสุวิมล  มานะต่อ
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  บุตรศรี
 
1. นางสุกัญญา  เดชอนันทวิทยา
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงสุทธิดา   หอมรินทร์
 
1. นายพชร  พายสำโรง
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงญาดา  ดีสนอง
 
1. นางวิไลพร  ศรีทอง
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มังสุลัย
 
1. นางสาวสรวงกนก  ชุนประเสริฐ
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยสระน้อย
 
1. นางเพ็ชรรัตน์  ศรีสุข
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกชา    ภูนาผา
 
1. นางสาวบัวแก้ว   คำหอมกุล
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หุ่นประการ
 
1. นางจินตนา  รัตนแก้ว
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงปิณฑิรา  ยิ่งมล
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กหญิงอังคณา  สติภา
 
1. นางสาวนิชาภัทร  ฉลาดเลิศ
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติวินท์  สิงหะทุม
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ขวัญมงคล
 
1. นางวรกัญญา  บุญสุยา
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงพัชรา   บุญโพธิ์
 
1. นางราตรี   มุลาลินน์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงอนัญญา   ขาวรัมย์
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอน
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงพรวลัย  เอมโอด
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงวิภาริณี   ดุลดานิชย์
 
1. นางประภารักษ์   นกศิริ
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา   จันทรังษี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เตมีย์รัตน์
 
1. นางสุพัฒตรา  ชื่นรส
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สลับเพชร
2. เด็กชายปฎิพัทธ์   คำสุดา
 
1. นางทิวาพร   หอมเย็น
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 1. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญนาค
2. เด็กชายสหรัฐ  สิงทยม
 
1. นางสุธีญา  สีหะราช
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พยุงดี
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  จันทร์วิเศษ
 
1. นางนงนุช  สุราฤทธิ์
2. นางสาววนัตตา  กันสการ
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   ถาวรยิ่ง
2. เด็กชายวีรวัตร   รอดภัย
 
1. นางสุพิน   ถาวรยิ่ง
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายทิวากร  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงนัฐริกา  รัตติรังสรรค์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สำราญสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายกชกร   เมืองที่รัก
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ   พลอยฤทธิ์
 
1. นางนัยนา   เนียรศิริ
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทองเจือ
2. เด็กชายอภินันท์  ป้อมกลาง
 
1. นางศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชคัทพล  พันนาม
2. เด็กหญิงสุภาสินี  หัดรัดไชย
 
1. นางทัศนีย์  อุกำแพง
2. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงกันยา  สไลเนียด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ล้อมบุญ
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ดวงอาจ
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  มหาวงษ์
 
1. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
2. นางสมใจ  สุขะกาศี
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
 
1. นางทวีพร  พยุยงค์
2. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา    พัฒดำ
2. เด็กชายสิรภพ   หน่อท้าว
 
1. นางสาวชุลีพร   มีอาษา
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   เย็นนาม
2. เด็กหญิงอรพรรณ   พรมสีเทา
 
1. นางจริยา   เปี่ยมวิลัย
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เวียงย่างกุ้ง
2. เด็กชายบัญชาการ  งามหนองอ้อ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สำราญสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พาผล
2. เด็กชายพชร   เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางสมปอง   รสหอม
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายจักริน  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
2. นางสุุเวียง  ไชยปัญหา
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปริศนา  ปิ่นจุ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ตะมลภาพ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สาลีพันธ์
2. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตรพล
2. เด็กชายสหภาพ  ถาวรพัฒน์
 
1. นายนริศ  พูนบำนาญ
2. นางวิลาวัณย์  พูนบำนาญ
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายภากร   คำลำ
2. เด็กหญิงสุนันทา   ลำภา
 
1. นางวาศินี   พันอินทร์
2. นางวีรยา  ยอดอาษา
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กชายนัตกาล   บุญตา
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายสรรเสิญ  บุบผาสังข์
2. เด็กชายไพลิน  ศรีสุนา
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
2. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   แกลำพัด
2. เด็กชายราเชนทร์   เย็นอุดม
 
1. นางจริยา   เปี่ยมวิลัย
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  วรคำ
2. เด็กชายพิษณุ  อุดชา
 
1. นางสาวปานทิพย์  ปะทา
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกิตติมา   เงินชื่น
2. เด็กชายภาคิน   น้ำใส
 
1. นางไพเราะ   นวนแก้ว
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัญถาวร
2. เด็กชายพีรพล  เพชรกระโทก
 
1. นายนพดล  พวงหิรัญ
2. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอนทอง
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  เฟื่องฝอย
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
2. นายวินัย  นาคำ
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายอนิรุทธิ์   เมฆหมอก
2. เด็กหญิงอรฤทัย   จุลชัยฤกษ์
 
1. นายชูชาติ   มั่งคั่ง
2. นางพัฒชรี   ศรีสำอางค์
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายกิตติพร  เย็นประสพ
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงจิราพัชร  หอมประสพ
4. เด็กหญิงนิศา  ประชาตี
5. เด็กหญิงมนธิดา  คำดี
6. เด็กหญิงมาลิษา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงรจนา  บรรดาสุข
8. เด็กหญิงสายฝน  ชาวลำปาง
9. เด็กหญิงสุทธิดา  มั่นปืน
10. เด็กหญิงเกวลิน  มั่นปืน
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกล้วย   วังหาร
2. เด็กหญิงธิมากรณ์   เพ็ชรสกุล
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนไม้
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรประดับ
5. เด็กหญิงฟ้าใส    บุญพุธ
6. เด็กหญิงวรรณภา   ศรีสุด
7. เด็กหญิงศิริธิดา  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงสุพรรษา   ต่างดอน
9. เด็กหญิงสุพัตตรา   อินทร์มาตร
10. เด็กหญิงอังสุมารินทร์   ปักธงชัย
 
1. นายธวัชชัย  ทิพยนันท์
2. นางภคินี  โคตรคำ
3. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสกุล
2. เด็กหญิงนพมาศ  สว่างกุล
3. เด็กหญิงปาลิณี  แม่นปืน
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   แสงสาย
5. เด็กหญิงวิจิตรา   อนงค์เวช
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำใส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
8. เด็กหญิงสุนิษา   จิตรน้อม
9. เด็กหญิงอาทิตติยา   ตาลเยื้อน
10. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางระนอง   สนเกื้อกูล
3. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลมงคล
2. เด็กหญิงจรรยา  พิลาวุธ
3. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เถื่อนคำ
4. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
5. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
6. เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสกลสุภา  ฟักอร่อย
9. เด็กหญิงสิรินทร  ทองมาก
10. เด็กหญิงไปรมา  ดำมีขาว
 
1. นายปัญญา  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นายโสธร  ดีจรัส
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์  บุญสอน
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไวนุสิทธิ์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริปรุ
4. เด็กหญิงพิมชนก  ปัญญาน้ำ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตรงตามคำ
6. เด็กหญิงรัชดากร  น้ำทรัพย์
7. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์มี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  กุลฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ธารคุณ
10. เด็กหญิงสุภาพร  ยางสามัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพาณิชย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ดวงอาจ
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  วรนาม
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุงาม
3. เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ
5. เด็กหญิงปฤณกนก  ประจักษ์จิตร
6. เด็กหญิงปัณณพร  พินดอน
7. เด็กหญิงพรมศิริ  ปาปักเข
8. เด็กหญิงพัชรพร  ดาราศร
9. เด็กหญิงสุชีราภรณ์  ห้อยทอง
10. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็ชรคง
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
2. นางสาวมณีรัตน์  สำราญสุข
3. นายโกวิทย์  ปลั่งกลาง
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนาพร   จันทร์ทา
2. เด็กหญิงชนาภา   หอมละมุล
3. เด็กหญิงชลธิชา   เฮ้าเมา
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงค์
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สนอุทา
6. เด็กหญิงปลื้มจิต  หอมหวาน
7. เด็กหญิงศศิธร    หอมหวาน
8. เด็กหญิงสุทธาทิพย์   โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงอารีญา  วิภารัมย์
10. เด็กหญิงเขมรัตน์   หอมเทียม
 
1. นางกันนาจ   จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวดาวรุ่ง   อยู่ยั่งยืน
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงจิตรา   พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงธดากรณ์   สารการ
3. เด็กหญิงน้ำฝน   อ่อนไม้
4. เด็กหญิงมาริสา   บุดดีศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงรัตนาวรรณ   บัวผัน
6. เด็กหญิงวรรณภา   ไร่ดี
7. เด็กหญิงวัลนิภา   ชานสูงเนิน
8. เด็กหญิงสมินตรา   อุไร
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองหล่อ
10. เด็กหญิงไอลิณ   ถึงล้อม
 
1. นายธวัชชัย   ทิพยนันท์
2. นางภคินี   โคตรคำ
3. นางราตรี    มุลาลินน์
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแม้น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผูกดวง
3. เด็กหญิงญารินดา  แก้วดอน
4. เด็กหญิงดาลี่  ลี่จุ้ย
5. เด็กหญิงทิพย์วาพร  เทศเกิด
6. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์สีเงิน
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกตุมณี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  อาเทศ
9. เด็กหญิงสุนันทา   พิลา
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หันมล
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีงาม
2. เด็กหญิงชลธิดา  มูลศรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กาพิมาย
4. เด็กหญิงปิยพร  โยทะ
5. เด็กหญิงพัชรา  บุระพา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทมาลา
7. เด็กหญิงสายสุดา  รองจำนงค์
8. เด็กหญิงสุภัสสร  คุชิตา
9. เด็กหญิงเสาวลักษญ์  ธรรมเจริญพงศ์
10. เด็กหญิงโบว์อาร์  ประกิจ
 
1. นายสงบ  ถายะเดช
2. นางสารภี  ธรรมกุล
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกชกร  สายวงศ์คำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีอชูรส
3. เด็กชายกองทัพ  ปัจจา
4. เด็กหญิงกัลยาณี  รักษาวงศ์
5. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์  พลสงคราม
6. เด็กชายขวัญเมือง  อัทศรี
7. เด็กชายจักรกฤษ  แต้มทอง
8. เด็กหญิงชาลินี  เสาวรส
9. เด็กชายณภัทร  การณ์ภักดี
10. เด็กหญิงนิโลบล  เดชมาต
11. เด็กหญิงมนทิรา  ยวนคำ
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดำรงค์
13. เด็กชายวิษณุ  งามนิล
14. เด็กหญิงอรุณี  สีอ่อน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
3. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
4. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประสมบัติ
2. เด็กหญิงกำไลพร   เกิดสุข
3. เด็กหญิงกิ่ง   เกตุ
4. เด็กหญิงจิตรา  จันทร์ฤๅชัย
5. เด็กหญิงจิรชยา   เกตุการ
6. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญศรี
8. เด็กหญิงนุชจรีย์   สินจังหรีด
9. เด็กหญิงพรรณิษา  งอนกระโทก
10. เด็กชายวรชิต   สินจังหรีด
11. เด็กชายวรโชติ   สินจังหรีด
12. เด็กชายสุทธิกร   หงษา
13. เด็กหญิงสุนิษา   ศิริสระน้อย
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์    กันพา
15. เด็กชายไกรจักร  เกตุการ
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นางสาวจันเพ็ญ   มณีฉาย
3. นายสุนทร   คำคง
4. นายเพิ่มศักด์   เหมพรหม
 
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกัญดารัตน์  งามขำ
2. เด็กหญิงจันดาว   ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ถะเกิงผล
4. เด็กหญิงซวาหิมะ  -
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สังขบุตร
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์   กุลสากล
7. เด็กหญิงลิลณี   วงศ์คำจันทร์
8. เด็กหญิงวีระนุช   บุญกลึง
9. เด็กหญิงสุชาวดี   ยีรัมย์
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์   งามจั่นศรี
11. เด็กหญิงอภิชญา   ซังลา
12. เด็กหญิงอารียา   พันประโคน
13. เด็กหญิงอินทิรา   ทาสี
14. เด็กหญิงเจียด   เสาร์
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน   ทรงงาม
 
1. นางสาวปุญณพัฒน์   ลาภา
2. นางสาวอุดมลักษณ์   กันพงษ์
 
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  นันตา
3. เด็กหญิงจิรเจตน์  แก้วประทุม
4. เด็กหญิงจีราวรรณ  บุญครอง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  อันสมสี
6. เด็กหญิงณัฐริกา  เฟื่องรัสมี
7. เด็กหญิงนฤมล  ศรีหอมชัย
8. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  มีทรัพย์
9. เด็กหญิงพนิดา  แสนสนิท
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  โสภา
11. เด็กหญิงวรัญญา  ภูมิเรศสุนทร
12. เด็กหญิงสุภากร  พิมศักดิ์
13. เด็กหญิงเกศราพร  ฉิมพาลี
14. เด็กหญิงเฟื่องวิมล  สุพันนอก
15. เด็กหญิงไลลา  อับดุลอารีฮะซัน
 
1. นายปรีดา  มานะต่อ
2. นางสาวศิริกุล  จุลศรี
3. นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น
 
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา    ประสานรัมย์
2. เด็กหญิงกาญจนา   คำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจันทปกา   อังศุสิงห์
4. เด็กหญิงจันทิรา   ผลผาเลิศ
5. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
6. เด็กหญิงดารุณี   ขันทอง
7. เด็กหญิงนันทกานต์   อ่อนอุทัย
8. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
9. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
10. เด็กหญิงพัชรา  บุญโพธิ์
11. เด็กหญิงพัชรา   สามนคร
12. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
13. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรหงษ์
14. เด็กหญิงโสรยา   แสนมี
15. เด็กหญิงไอลดา  กุดนอก
 
1. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
2. นางสาวเกศญา   โพธิ์ศรี
3. นางสาวเนาวรัตน์  วิชาสวัสดิ์
4. นายเพรียวพันธ์  ประดุจพรม
 
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงณรัญญา  ชูเชิด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พุทธศิริ
3. เด็กหญิงดารณี  เฟื่องรัศมี
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีทอง
5. เด็กชายนาวิน  ไวยารัตน์
6. เด็กชายนิธิพงษ์  ปิ่นทอง
7. เด็กชายนิวัฒนคร  ครึกกระโทก
8. เด็กหญิงปองกานต์  พระมาลัย
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กุลละเนตร
10. เด็กหญิงวรรณิศา  เชี่ยวชาญ
11. เด็กหญิงศศิวิมล  บุพลับ
12. เด็กหญิงสุปราณี  ศาลางาม
13. เด็กหญิงสุภา  พันมาตร์
14. เด็กหญิงอรวรรณ  พิมโคตร
15. เด็กหญิงอรัญญา  ตอนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นางปภชญา  โค่นถอน
3. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
4. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงกมลพิมาย   บัววาศ
2. เด็กชายกฤษฎา   ศรีโมรา
3. เด็กหญิงจีรภา  สิงหา
4. เด็กหญิงจีรวรรณ   ยินดี
5. เด็กหญิงณัฐริกา  โมคกุล
6. เด็กหญิงดาวนภา   บุญเทียน
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปฏิเหตุ
8. เด็กชายธีรภัทร์  ถาวรชน
9. เด็กหญิงปาริชาติ   ประยงค์ขำ
10. เด็กหญิงพรธิดี   สอนพราหมณ์
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์   พยัคฆ์กูล
12. เด็กหญิงศศิมา  สุวรรณทา
13. เด็กหญิงเกวลิน   วันเวียน
14. เด็กหญิงเจนจิรา   สมใจ
15. เด็กหญิงแพรวพราว   นิลพรมมา
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
2. นางสาวศาวพา  ศรีเจริญ
3. นางสาวอารีย์  โมรานอก
4. นางสาวแสงเดือน  โคตรสีลา
 
451 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางวนิดา  บัวแก้ว
 
452 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยิ่งใหญ่
2. เด็กหญิงณัชชา  บัวผดุง
3. เด็กหญิงนิธยานันท์  ปันส่วน
 
1. นายสุรชัย  โพธิ์นาง
2. นางเสกสันต์  เทศธรรมมา
 
453 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกนกพร   แสงสัย
2. เด็กหญิงณิชกมล    ตุ่น
3. เด็กหญิงสายยู   กันพลู
 
1. นายสถาพร   จันทร์คลาย
2. นางสาวอภิรดา   นาที
 
454 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายทรงคุณ   ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงปริศนา   คำน้อย
3. เด็กหญิงอาริษา   ศรีคูณ
 
1. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
2. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
2. เด็กหญิงหนึ่งหทัย   เจริญพงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงเขมินทรา   เกิดสุข
 
1. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
2. นางวรรณะ   ปริญญาวัฒนะ
 
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  โทนมี
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สีนวน
2. เด็กหญิงพรชิตา  ภูพิลึก
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พิลาวุธ
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นางราตรี  คงพุทรา
 
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1. เด็กชายกัมปนาท  ตระวงสา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทัง
3. เด็กหญิงอลิชา  จันทร์ลา
 
1. นางศศินภา  สุขสงวน
2. นางอุไร  ทองสุข
 
459 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายทินกร   ดารารุ่ง
2. เด็กชายปราโมทย์  สุดเคราะห์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  อ่อนสองห้อง
 
1. นายเดชา   ระบกเวีย
 
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
3. เด็กหญิงสุมาพร  สังข์กรณ์
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
461 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. นางสาวณัฐธิดา   ประดุจพรม
2. เด็กหญิงยุพา  ถาวรชน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   เนียมชาติ
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
462 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจริยา  ป่าครอง
2. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวง
 
1. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
463 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกานสิริ   สนิทประโคน
2. เด็กชายนพรัตน์   แสนศรี
3. เด็กชายปองภพ   กอนเสริม
 
1. นายยรรยง  โอชารส
2. นายวิษณุ   อุ่นคำ
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชลธิชา   อายุสม
2. เด็กหญิงพัณณิตา   บัวศรี
3. เด็กหญิงวันวิสา   ใจยงค์
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
2. นางสาวพิมพ์ภร    ประจักรจิตร
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายรัชภูมิพงค์  พรไทย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  งามจั่นศรี
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐ
2. นายเสกสันต์  เทศธรรมมา
 
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงสุรางคณา  ชะมารัมย์
 
1. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
 
467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงษ์ษา
2. เด็กหญิงลลิตา  ปิตาคุณ
 
1. นายเยาวเรศ  ชอบสระน้อย
 
468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงนันทิดา  เสาวไน
2. เด็กหญิงบุษรา  บุสบา
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
2. นางราตรี  คงพุทรา
 
469 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายวรวุฒิ   ขอชดกลาง
2. เด็กหญิงอรพิน   แตงทอง
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
 
470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กหญิงอทิตยา  เกศสุวรรณ
 
1. นายธรรมบูชา  จันทะบุดดา
2. นายวรวุฒิ  หินโทน
 
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสริตา   สารีรัมย์
2. เด็กชายอนันต์ชัย   คำสมัย
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
472 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องอุทัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา   เย็นรัมย์
 
1. นางสาวอภิรดา   นาที
 
473 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 1. เด็กหญิงกิตติยา  ร่วมพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บัวพล
 
1. นายไพเราะ  ทองนพ
 
474 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายทรรศนะ  จันทร์เกษ
2. เด็กหญิงสายชล  สร้อยเบี้ย
 
1. นายเจือ  เกื่องกระโทก
 
475 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลงิ้ว
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  วชิระพรมศักดิ์
 
1. นางประเทือง  ชมยินดี
2. นางสาวใบศรี  วงศ์สาย
 
476 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ถาวรวัน
2. เด็กหญิงสุวิญชา   ถาวรชน
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
477 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยะนัน  จิระเมฆ
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
478 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงธารารัตน์   เชื้อชาติ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พลอยมาลี
 
1. นางปานทิพย์   ปักษินศิริ
2. นายวสันต์   เผือกพันธ์
 
479 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกฤษณะ  กันสำอาง
2. เด็กชายบุญญา  ยางสุวรรณ
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
480 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิศ
2. เด็กชายเชิดชาย  เย็นประสพ
 
1. นายรัตนะ  ชมกิจ
 
481 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายฐิติพงศ์   จันพวง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ฉิมชาติ
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
 
482 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จงโป่งกลาง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ทองพระภักดิ์
 
1. นางปราณีต   สุขหมั่น
2. นายสุวิทย์   สุขหมั่น
 
483 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชลลดา  เกษศิริ
2. เด็กหญิงวณิชชา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายถวัลย์  บุญเลืศ
 
484 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายทัดภูมิ  บุุราคร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แสงใส
 
1. นายสมคิด  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
485 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกฤตยชญ์   มาสม
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
486 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงประภัสสร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
487 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  จันทรมณี
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
488 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    กันหนองฮะ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   แก้วโกมล
 
489 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  เกตหอม
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
490 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสุชาติ   สัตยา
 
1. นางวนิดา   โกนโกสพ
 
491 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจิรกิตย์  สิทธิกุล
 
1. นางสาวไพลิน  แก้รัมย์
 
492 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
493 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   หัวข้อ
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
494 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
495 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กชายกำธร  กะมุทะ
 
1. นายพิชัย  พัดทอง
 
496 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กชายวุฒิพร  พ่วงทอง
 
1. นายสมปอง  งามงด
 
497 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายตี๋  ซก
 
1. นายบุญเกียรติ  เดชอินทร์
 
498 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายอัครินทร์   ขุมทรัพย์
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
499 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สุระแสน
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
 
500 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงคีญาภัทร  ทำมี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
501 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงอณัชชา  ประภาเวสูง
 
1. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
502 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยอ่อน
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
503 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงวรรณา   ชำนาญรัมย์
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
504 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายวรัญชัย  หาญบันกิจ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
505 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงพรชิตา   บุปผาวาส
 
1. นายวิริยะ   ไชยอรรถ
 
506 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายจุลจักร์   นันทา
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
507 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชวดทอง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
508 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญสอน
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
 
509 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงมุกทราย  ควรประโคน
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
510 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร    คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
511 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
512 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กหญิงศุภดา  แกมจินดา
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
513 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงภัทรา  ขลากระโทก
 
1. นางอำไพ  ชาวโยธา
 
514 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เอมโอด
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
515 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวนฤษณา  ศรีประเสริฐศักดิ์
 
516 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ริ้วทอง
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
517 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายณัชพล   จันทร์เหลือง
 
1. นางสมศรี   จันทร์ประโคน
 
518 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กชายสุเนียน  รีนา
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
519 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชนัญญู  สอดแก้ว
 
1. นางสาวไพลิน  แก้รัมย์
 
520 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงวิรันต์   ฮนทุมมา
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
521 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   งามละม่อม
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
522 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรพันธ์  อินตา
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
523 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
524 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงฐิติญา   จันทร์
 
1. นางศิรินทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
525 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  เศษยา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
526 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงรำพึง   ยมศรีทัศน์
 
1. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
527 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงพรนภา  เกตุแก้ว
 
1. นางพิจิตตรา  รุ้งเรืองเดช
 
528 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสราลิล  พิมแพทย์
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
529 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสกล  ติดที
 
1. นายอำพล  ธรรมสุวรรณ์
 
530 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายพงศธร   อุดมพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
531 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   เงินคุณ
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
532 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงเรณู  หันสมร
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
533 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
534 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ทนุกุล
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
535 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายจิระพงษ์   เกตุศรี
 
1. นายวิริยะ   ไชยอรรถ
 
536 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญสอน
 
1. นายพัชรี   ใจยะสาร
 
537 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วอขวา
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
538 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีโสภา
 
1. นางสาววารุณี  ชูคันหอม
 
539 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. นางสาววันเพ็ญ  อุทัศน์
 
1. นายณรงค์  กันหา
 
540 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงอลิสา   เมฆประคำ
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
541 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. นายสุพรรณ  ชิ้นงูเหลือม
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
542 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันชาลี
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
543 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายฉัตรมงคล   จันทะคำแสง
 
1. นายวิริยะ   ไชยอรรถ
 
544 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. นางสาวภริตา  วันทะมาศ
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
545 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงสายธาร   ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
546 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายเศรษฐกิจ   ท่าวิลัย
 
1. นายวิริยะ   ไชยอรรถ
 
547 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงลักษณา  วายลม
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
548 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายอมรชัย  จันทะผิว
 
1. นายประหยัด  พลภูเขียว
 
549 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายชาญนนท์  บุญมี
 
1. นางสาวโชติกา  มาตทะวงษ์
 
550 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  วิชาเกวียน
2. เด็กชายวีรเดช   แสนแก้ว
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
551 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงพรรัตน์ดา  อนานู
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
552 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  คำขจร
2. เด็กหญิงปรียากร  นามวงษา
 
1. นางสาวกัลยา  เพียนผักแว่น
2. นางศรีสุดา  ศรีจันทร์
 
553 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงลูกน้ำ  ฟันทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
554 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายนคร   เจ๊ก
2. เด็กหญิงภัชราพร  หอมประไพย์
 
1. นายธีรพล    วรคำ
2. นางรัศมี   จันทะพงษ์
 
555 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพรนภา  บุตรเพ็ชร
 
1. นางจันทรา  ปินะโพธิ์
2. นางวิจิตรา  พานิชย์
 
556 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงกชมน  เหล่าโอก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวชลดา  เชื้อดี
2. นางบุญน้อม  บุญธรรม
 
557 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรรณพร  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  ไวน้อย
 
1. นางรจนา  นาวาพนม
2. นางรัีัตนพร  พีระพรประเสริฐ
 
558 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  มิก
2. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่อึ้ง
 
1. นายสุบรร  นนทะการ
2. นางเฉลียว  โสดาจันทร์
 
559 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนุศรา  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานทนนท์
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
560 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวง    
561 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงปัญญาพร   สีทา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เงินสา
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
562 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทียมสงวน
2. เด็กหญิงอภิชญา  ฝอย
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
563 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงปริญา   ตระลาการ
2. เด็กชายพานเพชร   สุ่มมาตร
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
564 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   บำรุง
2. เด็กหญิงอังกอร์   ยิ่งครบุรี
 
1. นางดาวไสว   นามอินทร์
2. นางสังวาลย์    เหมพรหม
 
565 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  บุตรสรรค์
2. เด็กชายนรินทร์  ปรานชาติ
 
1. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
2. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
566 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  พินิจจอหอ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
567 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลชุมแสง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ศรี
 
1. นางละเอียด  มณฑาสวรรค์
2. นางสุมาลี  กันเมียน
 
568 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ๋ายเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์
 
1. นางนิภา  ปะวิโน
2. นางประนอม  โสภารักษ์
 
569 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาวจันทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  อุ่มศึกษา
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
570 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิจิตร
2. เด็กหญิงสริตา  เวชบุญ
 
1. นางกัญญา  ปะนามะทัง
2. นางจันทรา  ปินะโพธิ์
 
571 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงฐิติมล   มณีนิล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   เนียมเพราะ
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
572 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. นางสาวธิดารัตน์  มัดไทสง
2. เด็กหญิงยุพา  พิมพา
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
573 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจิรัญญา   เมืองแสน
2. เด็กหญิงภาพิมล   วงศ์ประโคน
 
1. นางดาวไสว   นามอินทร์
2. นางสังวาลย์   เหมพรหม
 
574 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. นางสาวนิสา   ถาวรพา
2. เด็กหญิงสุพัตรา   จำปานวน
 
1. นางศิรินทิพย์    ศิริสมบูรณ์
 
575 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายฐาปกรณ์  วงศ์ธรรม
2. เด็กชายสุเนตร  จันทร์สมร
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
576 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เชื้อชาติ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลอยมาลี
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
 
577 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มานพ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
578 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายณัฐกานต์   สีสันงาม
 
1. นายนิรุตต์   พรรสิงศร
 
579 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายสลาตัน    หอมเย็น
 
1. นางรัศมี   จันทะพงษ์
 
580 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงรุ่งสิริ  เกิดน้ำใส
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
581 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงเนตรชนก  อ่ำพึ่ง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
582 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นิพัฒสำโรง
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
583 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายตุลธร  อยู่คง
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
584 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายจีระชัย  ไพรบึง
 
1. นายประหยัด  พลภูเขียว
 
585 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินพวง
2. เด็กหญิงอริศรา  ท่อนจันทร์
3. เด็กชายเดย์  เพี๊ยบ
 
1. นางกฤติกา  ตีสถิตย์
2. นายเรวัส  นิเวศรัตน์
 
586 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมศรี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่เซียว
3. เด็กหญิงปราณปรีญา  ดิษยบุตร
 
1. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
2. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
587 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กชายชุติเดช   นามแย้ม
2. เด็กชายรัฐพงศ์   พรมมา
3. เด็กชายเอกตะวัน  บ่อทอง
 
1. นางแสงจันทร์  พอสอน
 
588 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร์   เวชกามา
2. เด็กชายวิทยา   จำปาเมือง
3. เด็กชายวโรดม   เบ้าคำ
 
1. นายอดุลย์   บุญขาว
2. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
 
589 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายนวดล  ฟองเกิด
2. เด็กชายสุริยัน  จันทา
3. เด็กชายเลี้ยะ  โต้ย
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางประนอม  โสภารักษ์
 
590 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   แว่นวงษ์
2. เด็กชายพงศกร   โภคพันธ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชมจอหอ
 
1. นางสาวจินตนา   ประเสริฐโส
2. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
591 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กชายอนวัฒน์    สีสินโท
2. เด็กชายอภิรักษ์   ตะเภาพงษ์
3. เด็กชายเบญจเจษฎากร    วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายสมิทธิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
592 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงภูมรินทร์  ศิริลำจวน
2. เด็กหญิงอทิญญา  อะช่วยรัมย์
3. เด็กหญิงอารียา  ผาโคตร
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
593 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิติพงษ์  อยู่สบาย
2. เด็กชายณัฐติพล  คณาชาติ
3. เด็กชายไทย  ทอล
 
1. นายอำพล  ธรรมสุวรรณ์
 
594 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  มากกว่าวงค์
2. เด็กหญิงวาริษา   วงษ์พิมาย
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เกิดสิงห์
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
595 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวง    
596 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายบุรัสกร   ศิริพันธ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   คงประเสริฐ
3. เด็กชายเมฆา   ใยบำรุง
 
1. นางวรรณภา  เริ่มศิลป
2. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
597 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ   จ้อยจันทร์
2. เด็กชายติณณภพ   ทองบุญ
3. เด็กชายโชคชัย   สายทอง
 
1. นายอดุลย์   บุญขาว
2. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
 
598 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายชินวัตร  พันธ์โยศรี
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  พึ่งไพสาร
3. เด็กหญิงรดา  เกาะกากลาง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ชื่นประโคน
2. นางอุไร  วาดวงศรี
 
599 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายทัตพงษ์  สัมฤทธิ์
2. เด็กชายทัศน์พล  ฟักอร่อย
3. เด็กชายธนพล  สนิทเสนา
 
1. นายชวลิต  เชือนไธสง
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
600 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ก่อกุศล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ว่องไวทยา
3. เด็กหญิงประภัสสร  ใจประเสริฐ
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
2. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
 
601 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายบุญอนันท์   พรมเพ็ญ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หยวกกลาง
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์    จุปะมะนัย
 
1. นายรุ่งนภา   นุริตมนต์
2. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
602 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กชายจักรพงษ์  เชิงเขา
2. เด็กชายปองพล  พรมบุตร
3. เด็กชายศิริพงษ์  อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
603 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์อักษร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประเสริฐ
3. เด็กชายวิศรุต  ทัศนิยม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
604 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    พรมจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ    ปักสังขเณย์
3. เด็กชายอรัญญเดช   วงศ์จำปา
 
1. นายสมิทธิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
605 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  เขียววรรณ์
2. เด็กหญิงรามาวดี  ภิรมย์บัว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เวียงสมุทร
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
 
606 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแวง    
607 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   โนนวงศา
2. เด็กชายวัฒนา   ยาสูงเนิน
3. เด็กชายอภิชาติ   สว่างกุล
 
1. นายอดุลย์   บุญขาว
2. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
 
608 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายจตุรพร  เกษจำรูณ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   คำสว่าง
3. เด็กชายพีรพล   จันฟอง
 
1. นายชิงชัย   นนทเสน
2. นางรานี   รุนสีงาม
 
609 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงถิรดา    ศรีมุงคุน
2. เด็กชายอนิวัต   ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายเกษม   การงานดี
 
1. นายอดิศักดิ์   พันพะยูร
 
610 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายทักษิณ  รวมทรัพย์
2. เด็กชายมานวรรธน์  ชัยสมบูรณ์
3. เด็กชายสิรยุทธ์  เวฬุบรรณ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
611 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เกษมเจริญ
2. เด็กชายนาวิน  หมึกประเสริฐ
3. เด็กชายสุทินันท์  คงภักดี
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
612 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญพอมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันขาม
3. เด็กชายโปบ  สาวสอน
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
613 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงปภัสรา   วรรณกิจ
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
614 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาพร  พวงมาลัย
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
615 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
616 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงปุณยนุช   นามบุตร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
617 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจักรกรินทร์  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
618 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
619 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงคณิตา   ลากระโทก
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
620 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
621 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงภัทราวดี   ชุมพร
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
622 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงพัชรีพร   เพชรโกมล
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
623 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสุพจน์  อภิเดช
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
624 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คามจังหาร
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
625 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 63.67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายธวัชชัย  บรรทูล
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
626 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
627 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงวรพิชชา    พิกุลทอง
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
628 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงวัลภา  ช่างเจริญผล
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
629 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แอบจังหรีด
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
630 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
631 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
632 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
633 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
634 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
635 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
636 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงทอง
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
637 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี   มียิ่ง
 
1. นายปรีชา  นับประสิทธิ์
 
638 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
639 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงศศิณา   ธงอาษา
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
640 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปั่นแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
641 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนเดช  แหลมจันทึก
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
642 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายสหภพ  จำนงกิจ
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
643 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
644 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงธัญญา  ชัยวันนา
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
645 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรนภา  กรินสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
646 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชญานนท์   ปัดถานันท์
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
647 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แอบจังหรีด
2. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
3. เด็กหญิงปุณยนุช  นามบุตร
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  อันสมศรี
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมพร
6. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
7. เด็กหญิงศศิณา  ธงอาษา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงทอง
9. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
2. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
3. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
648 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กชายชนะรัตน์  ลำเต็ม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
4. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
5. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
6. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
7. เด็กชายศุภกฤต  ฤทธิ์มังกร
8. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
649 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มากทรัพย์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชัยวันนา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมจันทึก
4. เด็กชายธนิษฐ์  จอมพุทรา
5. เด็กชายธีรภัทร  โสดามุข
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  สังเมือง
7. เด็กชายอัยการ  กลมงาม
8. เด็กหญิงไอรดา  บ้านใหม่
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
650 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุทธโสม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ก้องกังวาลย์
4. เด็กหญิงภัทรานุช  พลอยมาลี
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
6. เด็กหญิงสมปอง  สายสินธุ์ิ
7. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วโกมล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางสาวสมจินต์  เพียรพยุห์
3. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
 
651 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงคุณหญิง  แย้มศรี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์กะเทาะ
3. เด็กหญิงนฤนาฎ  เปรมานุพันธ์
4. เด็กหญิงนิตยา  ขันคำ
5. เด็กหญิงวรัญญา  ก่อศิลป์
6. เด็กชายวิชญ์วุฒิ  เสน่หา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อกลิ่น
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พวกกระโทก
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางสาวสมจินต์  เพียรพยุห์
3. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
 
652 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กชายจรูญศักดิ์  โลกประโคน
3. เด็กชายชนะรัตน์  ลำเต็ม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
5. เด็กชายพงศภัค  ภาคพิชเจริญ
6. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
7. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
8. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คามจังหาร
9. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
10. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
11. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
12. เด็กหญิงศิวนาถ  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายศุภกฤต  ฤทธิ์มังกร
14. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
15. เด็กหญิงเบญญาพร  พวงมาลัย
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
653 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  สุยะสา
2. เด็กหญิงกฤษณา  แสงสี
3. เด็กชายจิรายุ  คำสวรรค์
4. เด็กหญิงชลลดา  อินทะโสภา
5. เด็กชายธีรพล  คำปาน
6. เด็กชายธีรพัทธ์  ศรีพิศ
7. เด็กชายนที  พาหุ
8. เด็กชายบูรพา  คำพิบูลย์
9. เด็กหญิงปริณดา  สำรวย
10. เด็กชายภาคภูมิ  หล่อนสิ่ว
11. เด็กชายยุทธนา  สิงห์สวัสดิ์
12. เด็กชายยุทธนา  ไพรพร
13. เด็กชายยุทธภูมิ  เรือนแก้ว
14. เด็กชายรุ่งเรือง  อินทะโสภา
15. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
16. เด็กหญิงวิจิตรา  สุริยา
17. เด็กชายสรวิศ  คำมาลา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผาดจันทึก
19. เด็กชายเมธิชัย  อินทะโสภา
20. เด็กชายเอกราช  ศรีโยธา
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
2. นางนิภา  คำมาลา
3. นางรุ่งทิพย์  เรือนใจมั่น
4. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
5. นายวิชิด  ศรีพิศ
 
654 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายกิตติทัต  สนครบุรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์กุล
3. เด็กชายณัฏฐชัย  ปุริเกษม
4. เด็กหญิงณัฐชา  มีน้อย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักพวก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนแก้ว
7. เด็กชายนรินทร์  พรมทอง
8. เด็กหญิงนฤมล  พูนแสง
9. เด็กหญิงนวรัตน์  พิทักษ์ธรรมา
10. เด็กหญิงนาวาพร  จุ้ยประเสริฐ
11. เด็กหญิงพจรัตน์  จันทร์ละมูน
12. เด็กชายพชร  จันทร์ภักดี
13. เด็กหญิงพรชิตา  จำนงค์จิต
14. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาวาพนม
15. เด็กหญิงวรรณิตา  วายลม
16. เด็กหญิงวรินทรา  แสนแก้ว
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ท่าประดุจ
18. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุอางคะวาทิน
19. เด็กชายอโนทัย  เหมศิริ
20. เด็กชายเอกบดินทร์  สาระกุล
 
1. นายบำรุง  หงษ์ทอง
 
655 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กชายจิตทรัพย์  ชมเชื้อ
2. เด็กหญิงจิราพร  เกลี้ยงไธสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุมากิจ
4. เด็กหญิงชาลินี  ปาจารย์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  หาหอม
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เชื้อเจริญ
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  หาญนึก
8. เด็กหญิงธนภรณ์  บัวสี
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วเกษ
10. เด็กหญิงปรารถนา  พวงมาลา
11. เด็กชายพันธเขต  แก้วเกตุ
12. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลีจุ้ย
13. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์  ชันกระโทก
14. เด็กหญิงมธิดา  ชมเชื้อ
15. เด็กหญิงวิชญา  แกมจินดา
16. เด็กชายวีรภัทร  ลีจุ้ย
17. เด็กหญิงอรนุช  กุลทอง
18. เด็กหญิงอัมภาพร  สำราญรื่น
19. เด็กหญิงเกศรา  เกิดทอง
20. เด็กชายเอกพัน  แก้วเกต
 
1. นางจันทราวรรณ  ทิพยนันท์
2. นางปราณี  จันทร์ชู
3. นางสาวรุจิรัตน์  จันทร์ทรัพย์
4. นางศรีวรรณา  คุ้มทอง
5. นายสมชาย  คุ้มทอง
6. นางสาวอรุณวรรณ  เอมโอด
 
656 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายวิธวุฒิ   จันทะมา
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
657 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์วัฒนานุสรณ์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
658 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
659 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายสุริยัน  จันทร์ดวง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พิมพิสาร
 
660 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายอัมรินทร์  เวชบุญ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
661 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นายประทวน  เปี่ยมศักดิ์ศรี
 
662 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อันสมศรี
 
1. นางรัชนี  จันดาผล
 
663 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 1. เด็กชายอาทิตย์  คำหยาด
 
1. นายธีระเมธา  เสทะ
 
664 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายวรรธนัย   สิงห์มณี
 
1. นายวรจักร   บัวจำปา
 
665 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
666 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
667 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
668 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
669 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนากร  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
670 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   คำน้อย
 
1. นางรภิสรา   ใยบัว
 
671 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายน้อย  จานิกร
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
672 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   จันทร์สีนวน
 
1. นายสุวิทย์   ยันอินทร์
 
673 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กหญิงสุเพียบ  เพลิน
 
1. นางเฉลียว  โสดาจันทร์
 
674 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงอารยา   จันทะนา
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
675 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
676 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดาวเรือง
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
677 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุทธิประภา
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
678 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ศิลาผอง
 
1. นางสาวออมทรัพย์  นนท์ประเสริฐ
 
679 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ   อ่อน
 
1. นางกนกกร   ฉายาวาท
 
680 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
681 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวภธิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
682 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 1. เด็กหญิงภณิดา  เฟื่องเดช
 
1. นายมานิต  ทาหาวงศ์
 
683 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงพัชฌา   วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์   กันพงษ์
 
684 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงสุวิษา  จันวิเศษ
 
1. นางสาวปิ่นมณี   สีหัวโทน
 
685 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงศศิธร  เพชรสูงเนิน
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
 
686 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
687 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสุพรรษา   สีไส
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
688 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชลดา   ไชยพา
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
689 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิทอง
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
690 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
691 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายอธิศ  ชุมชัย
 
1. นางนวลนภา  สมปัก
 
692 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.8 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายวรุตม์  โกนโกสพ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พิมพิสาร
 
693 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.6 เงิน 5 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  โสประดับ
 
694 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
695 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายอรรถพล   วงวาท
 
1. นายเจนณรงค์    เพิ่มชาติ
 
696 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 8 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กชายปัญจพล  คำลือ
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
697 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
698 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา  โพธิ์ร่มเย็น
 
699 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  เตียงชัย
 
1. นางปัจฉา  หวลประไพ
 
700 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ธัญญผล
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
701 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  อ่อนอุทัย
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
702 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประสมบัติ
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
703 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงศศิธร  ประสังกุล
 
1. นายอุกฤษณ์  โพธิ์สามต้น
 
704 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงธิติพร   อักษร
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
705 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน 9 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์มีศรี
 
1. นายชวลิต  วัฒนภักดี
 
706 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กหญิงวิชญา  แกมจินดา
 
1. นางจันทราวรรณ  ทิพยนันท์
 
707 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายบัลลังค์   ปุยฝ้าย
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
708 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายอนุกูล  ชูศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ปัญญาฤกษ์ชัย
 
709 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณรงค์เดช  ใจประเสริฐ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
710 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
711 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นางสาวดวงใจ   ศรีคงรักษ์
 
712 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิสสุตา   ดอกคำ
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์   กันพงษ์
 
713 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิตตรา  โรงหิรัญ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
714 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมมา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
715 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเกศินี   ปรีอารมณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
716 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงน้องแนน  มหันตริยะ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
717 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุภาวัลว์  ชาววาปี
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
718 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สืบสาย
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
 
719 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    นาตาล
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
720 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
721 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
722 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
723 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายอนุชาติ  โตประโคน
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
724 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลำน้ำ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
725 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายณัฐพล   เกษอินทร์
 
1. นายวันชัย   ปลายสวน
 
726 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายเรืองเดช   พลนางเครือ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
727 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายเทเลอร์ เจมส์  ม้อนท์โกเมรี่
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พิมพิสาร
 
728 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายพงศกร  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ
 
729 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
730 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
731 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิสสุตา   ดอกคำ
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์   กันพงษ์
 
732 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์กะเทาะ
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
733 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงภัทรฌา  เวชขลัง
 
1. นางสาวณฐมน  ใจแก้ว
 
734 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงสิริมา  สุขไมล์
 
1. นางสาวภธิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
735 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงศิริยา  เพชรสมบัติ
 
1. นางสาวพีรนุช   สิงห์มณี
 
736 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
737 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
738 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงสายสุณี  แสงดี
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
739 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงอัจฉรา   พรมสิทธิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
740 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
741 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงวีริยา   ทะกาเนนะ
 
1. นางอภัสนันท์    โชคณัฐเศรษฐ์
 
742 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุวรรณจิตร์
 
1. นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ
 
743 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนเยือด
 
1. นางสาวอรวรรณ  โสประดับ
 
744 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 1. เด็กหญิงพรรณธิภาพร  จิตต์สว่าง
 
1. นางวารุนี  จิตต์สว่าง
 
745 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
746 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เรืองรัมย์
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
747 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
748 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
749 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลำน้ำ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
750 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พุ่ม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
751 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายอัมรินทร์  เวชบุญ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
752 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายนฤพล   สร้อยทอง
 
1. นายวิชัย  คชาวงษ์
 
753 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายคมกริช  หลัก
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
754 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
755 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณรงค์เดช  ใจประเสริฐ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
756 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นายนิรุตต์   พรรสิงศร
 
757 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนากร  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
758 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
 
1. นางรัชฏาภรณ์  ดีจรัส
 
759 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เวชเงิน
 
1. นายมานิต  ทาหาวงศ์
 
760 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดาวเรือง
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
761 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา  โพธิ์ร่มเย็น
 
762 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
763 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
764 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์   เกิดสำโรง
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
765 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงศิริประภา  แหวนทอง
 
1. นายบำรุง  หงษ์ทอง
 
766 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกิ่ง   เกตุ
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
767 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทับทิมไทย
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
 
768 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงทองประกาย  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
769 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงอารยา   จันทะนา
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
770 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิตตรา  โรงหิรัญ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
771 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน   จันทร์เหลือง
 
1. นางมัชฌิมา   ด่านจิตร์ตรง
 
772 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีสงคราม
 
1. นางรภิสรา   ใยบัว
 
773 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
774 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมมา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
775 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงศ์สีนวน
 
1. นางสาวภธิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
776 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาตาล
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์    ดวงธนไพสิฐ
 
777 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลลศ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
778 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิตชนก   กุนทอง
 
1. นางสุรีย์พร   ฐิติกาล
 
779 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์แกม
2. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์มนต์
3. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
4. เด็กชายกีต้า  เกตุพงษ์
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ประจุทรัพย์
6. เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิศ
7. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
8. เด็กหญิงชนิภา  เพชรเทศ
9. เด็กชายณัฐกมล  นิลชะนะ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิทย์เวทย์
11. เด็กหญิงตติยา  โพธิหมาก
12. เด็กชายตลุธร  อยู่คง
13. เด็กหญิงตวงทอง  ใจตรงสัตย์
14. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
15. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
16. เด็กหญิงนาราภัทร  ดีนวน
17. เด็กหญิงนิดา  คงแถลง
18. เด็กชายนิภัทร์  อุ่ม
19. เด็กหญิงบัวชมพู  วานุนาม
20. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
21. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
22. เด็กหญิงปิ่นมณี  พักน้อย
23. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
24. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
25. เด็กหญิงพิมพา  แซมโอ
26. เด็กชายพีระทัต  ฟุเฟื่อง
27. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
28. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
30. เด็กชายสนธยา  ปรีดาพันธ์
31. เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธจิต
32. เด็กหญิงสุภาวัลว์  ชาววาปี
33. เด็กชายอดิศักดิ์  มั่นปืน
34. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
35. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กชายเชิดชาย  เย็นประสพ
38. เด็กชายเดชาธร  เทียมสงวน
39. เด็กชายเทพทัต  จันทร์วิเศษ
40. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางบุปผา  หันทยุง
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นายวรพจน์  จูเภา
5. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
 
780 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกษมศรีวิทยา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมสุด
3. เด็กหญิงณุชธิตา  สังคะ
4. เด็กชายธรรมวัตร  เอี่ยมโคกสูง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาพ
6. เด็กชายรชานนท์  เพชรปลั่ง
7. เด็กชายอดิเทพ  ชมพู
8. เด็กหญิงไอรดา  ชมกิจ
 
1. นางวารุณี  นามเมืองปักษ์
2. นางสาวอัญชลี  ฉวีศักดิ์
 
781 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เเซ่ตั้น
2. เด็กหญิงชลิตา  สกุลจีน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญพงษ์
4. เด็กชายวัฒนศิล  วงษ์สาสม
5. เด็กชายวิธวินท์  วงค์ษา
6. เด็กชายวิศรุต  พอกพูน
7. เด็กชายสรศักดิ์  สินโยธา
8. เด็กหญิงอริสา  ดอกบัว
9. เด็กชายอานนท์  เริงหิรัญ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญพามา
 
1. นางศิริรัตน์  ผ่องใส
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
3. นางเเสงจันทร์  พอสอน
 
782 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายขวัญชัย  หารมนต์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  คุณเวียน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิทอง
4. เด็กหญิงทรายแก้ว  เผ่าชวด
5. เด็กชายธนวัฒน์  ลำน้ำ
6. เด็กชายธนากร  เม็ดไธสง
7. เด็กหญิงระพีพรรณ  แสงผดุง
8. เด็กหญิงวรัญญา  กัลยายุติ
9. เด็กชายสราวุฒิ  หาญกล้า
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นายธานินทร์  มังกร
2. นางวันเพ็ญ  มังกร
 
783 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุลพันธ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสิจน์
3. เด็กหญิงนิตยา  กอนแสง
4. เด็กหญิงมิลันตี  นิมิตสุข
5. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์กระเทาะ
6. เด็กหญิงรสริน  เชื้อชาติ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
8. เด็กชายสมศักดิ์  บานเย็น
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา  วงศ์ใหญ่
 
784 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1. เด็กหญิงกมลชนก   ประกาเวสูง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว   ทองชื่น
3. เด็กหญิงปณิตา   ร้อยศรี
4. เด็กชายประวิทย์   ช่างฟอก
5. เด็กชายพลวัต   จิตตั้งตรง
6. เด็กชายศิรวัฒน์   คันทอง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำใส
8. เด็กชายอนุชา   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางระนอง   สนเกื้อกูล
3. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
785 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงกุ้งฟ้า  คำพรมมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรรัมย์
3. เด็กชายชานนท์  แผ่นจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐกมล  โคตรชนะ
5. เด็กหญิงนิตติยา  จันทร์สว่าง
6. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์ปรีชา
7. เด็กชายภูทเนตร  อินทร์จันทร์
8. เด็กชายอรรณพ  สอนหาญ
 
1. นางอัจฉรินทร์   แก้วอ่วม
 
786 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจิรนันท์  นามพันธ์
2. เด็กชายธิยากร  พลภูเขียว
3. เด็กชายนัทพงษ์  ประเวระภัย
4. เด็กหญิงปนิดา  ทศไกร
5. เด็กหญิงพรรณิภา  สงวนพล
6. เด็กชายพีรพล  บัวคำ
7. เด็กหญิงรติณัฐ  บุญมา
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มาม่วง
 
1. นายนพดล  พวงหิรัญ
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
787 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิตรา  โรงหิรัญ
2. เด็กชายทัตเทต  หารมนต์
3. เด็กชายธนากร  งามประสิทธิ์
4. เด็กหญิงปทิตา  การรัมย์
5. เด็กชายวรัญชัย  หาญบันกิจ
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  มาพร
7. เด็กชายอภิรพัฒน์  ทันไชย
8. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  บุญเศษ
 
1. นายธานินทร์  มังกร
2. นางรทัสธนัญพ์  ธนัชพีระธนาธิป
3. นางวันเพ็ญ  มังกร
 
788 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. นางสาวจินตนา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายธนัตถ์  อ้นฟอง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพิลา
5. เด็กชายมานพ  ราชประโคน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทร์พันธ์
7. นายสง่า  สินธุสนธิชาติ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พินิจชอบ
9. นางสาวอรวรรณ  คนชาน
10. นายไพรพณา  หอมกระโทก
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
789 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงคุณหญิง  แย้มศรี
2. เด็กชายณัฐนนท์  สีสันงาม
3. เด็กชายธวัชชัย  จันทะเคลื่อน
4. เด็กชายพัชระ  จันทร์สม
5. เด็กหญิงสุภาณี  ศรีระพันธ์
6. เด็กชายอรรณพ  ลุงวงศ์
7. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์กระเทาะ
8. เด็กหญิงเกศรา  ธรรมทอง
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา  วงศ์ใหญ่
 
790 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงกุ้งฟ้า  คำพรมมา
2. เด็กหญิงนิติยา  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงภัทรวดี   แสงแพง
 
1. นางอัจฉรินทร์   แก้วอ่วม
 
791 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ขืนเขียว
2. เด็กหญิงวาฐิตา  เกษมสุข
3. เด็กหญิงอรทัย  กองใจ
4. เด็กหญิงเกนิกา  วิเศษชัย
5. เด็กหญิงเกศราพร  เจนดง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตะโกจีน
 
1. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
2. นางสาวรัตนา   บำรุงจันทร์
3. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
 
792 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงณิชยา  ภาคพรม
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะเกตุ
4. เด็กหญิงนภาพร  หงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงพิราพร  ดอนกัณหา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
8. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
793 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์ประยูร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทองขาว
3. เด็กหญิงปณิดา  อินจำปา
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองพร้าว
5. เด็กหญิงวาสนา  เฟื่องฟู
6. เด็กหญิงสุจิตรตา  ศักดิ์เจริญกิจ
7. เด็กหญิงอภิษฎา  พินแพทย์
8. เด็กหญิงอรัญญา  ลำไย
 
1. นางวีรญา  ทรัพย์วิริยา
2. นางสาวอัญชลี  ฉวีศักดิ์
 
794 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงชุดาพร   ผาวันดี
2. เด็กหญิงฐิติญา   ยิ่งยงค์
3. เด็กหญิงวนิดา   พูผา
4. เด็กหญิงวารุณี   สว่างกุล
5. เด็กหญิงวิชุดา   ธารสวิง
 
1. นางศรินธร   เพ็ชรัตน์
 
795 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกนกพร   แสงสัย
2. เด็กหญิงกนิษฐา   เกษมศรีวิทยา
3. เด็กหญิงธนพร   พันทอง
4. เด็กหญิงปรมี    ตุใยรัมย์
5. เด็กหญิงพัชรญา   ดวงศรี
6. เด็กหญิงสายยู   กันพูล
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
2. นางสาวศกลวรรณ   ติมอนรัมย์
3. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
796 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐชา  มีน้อย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนแก้ว
4. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
5. เด็กหญิงนิสา  พรมสุดร
6. เด็กหญิงปนัดดา  วรามิตร
7. เด็กหญิงวรินทรา  แสนแก้ว
8. เด็กหญิงศิริประภา  แหวนทอง
9. เด็กหญิงอภิชญา  ตันทิพย์
 
1. นางรัตนา  ครองสุกล
 
797 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุลพันทธ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐติญา   เชื้อคำศรี
3. เด็กหญิงนภัสสร   ทองเจิม
4. เด็กหญิงปวีณา   พรไทย
5. เด็กหญิงวนิชญา   จันทร์งาม
6. เด็กหญิงสรินญา   เพิ่มสมบูรณ์
7. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ภูละมูล
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา   วงศ์ใหญ่
 
798 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกมลเนตร    พุทธแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   ชะนะชัย
3. เด็กหญิงปวีลดา   ปุยฝ้าย
4. เด็กหญิงมณฑิตา   โสมสิ่ง
5. เด็กหญิงรจนา   ไชยรบ
6. เด็กหญิงอรุณี   บุญศักดิ์
7. เด็กหญิงเพียงดาว   อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรุน   ทองนำ
 
799 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐฐา   กรสว่าง
2. เด็กหญิงมาริสา    วิรัตน์
3. เด็กหญิงสุธิตา   บานเย็น
4. เด็กหญิงสุเพีย   เจย
5. เด็กหญิงเกศินี   ปรีอารมณ์
6. เด็กหญิงไพจิตรา   ลำเชือก
 
1. นางวลัยลักษณ์   ชมเจริญ
 
800 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจตุพร  อารมย์เพียร
2. เด็กหญิงจันทิมา  ชื่นพงษา
3. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงคำ
4. เด็กหญิงบุศกร  ภานนท์
5. เด็กหญิงภาเบียร์  กันหา
6. เด็กหญิงภิรมภรณ์  พิมพ์น้อย
7. เด็กหญิงมาลิกา  อุปสัย
8. เด็กหญิงเจนจิรา  จ่าเพ็ง
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
801 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชนากานต์  ลัฐิกา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บวบหอม
3. เด็กหญิงธนาพร  จันทรงาม
4. เด็กหญิงนพรัตน์  นวนเผื่อน
5. เด็กหญิงสุนันท์ญา  เกตุมาลัย
6. เด็กหญิงเกศินี  อ่อนสมัย
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา  วงศ์ใหญ่
 
802 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกฤติมา  บาลี
2. เด็กชายจิรานุพนธ์  แท่นทอง
3. เด็กชายจีระเดช  แสนสุรินทร์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุดี
5. เด็กหญิงณัฐนน  ม้อมพะเนาว์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกุล
7. เด็กชายธีรศักดิ์  เอนกศักดิ์
8. เด็กหญิงนก  กิ้นบุราณ
9. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
10. เด็กชายบุญรอด  ดาคำ
11. เด็กหญิงประวรรณา  เลือดน้ำเค็ม
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
13. เด็กหญิงศศิตรา  บุญขันธ์
14. เด็กหญิงศุจีภรณ์  สมน้อย
15. เด็กชายสมชาย  จึงกลาง
16. เด็กชายเอกรินทร์  อาตศัตรู
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
2. นางณัตตยา  ทองขอน
3. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
4. นายวิรุน   ทองนำ
5. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
803 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุลพัทธ์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐติญา  เชื้อคำศรี
3. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเจิม
4. เด็กหญิงปวีณา  พรไทย
5. เด็กหญิงวนิชญา  จันทร์งาม
6. เด็กหญิงสรินญา  เพิ่มสมบูรณ์
7. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูละมูล
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา  วงศ์ใหญ่
 
804 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลาวเพ็ชร
2. เด็กชายจิราพัชร  จันทผิว
3. เด็กชายชาญณรงค์  กองทอง
4. เด็กชายทศภัทร  เจริญดง
5. เด็กชายธีรนัย  มหาราช
6. เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วสา
7. เด็กหญิงเกวลิน  ใจหมั้น
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประมาคะเต
 
1. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
2. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
3. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
 
805 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกิจติวัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายคมสรรณ์  อรุณศรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาศรี
4. เด็กชายจิรสิน  จันทร์พวก
5. เด็กหญิงฐิตาพร   สำราญใจ
6. เด็กหญิงณัฐญา   ป้องปิด
7. เด็กหญิงธิดาพร   ชินแก้ว
8. เด็กหญิงธีรารัตน์   จันทร์สว่าง
9. เด็กหญิงนพจิรา   รอดทุกข์
10. เด็กชายนิวัฒน์  สมัคดี
11. เด็กชายบุพกร  ดำดี
12. เด็กชายภาคิน  พิทักษา
13. เด็กหญิงรัตนา  ศิริขัน
14. เด็กหญิงเกศริน   เย็นจิตต์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ภูมิแกดำ
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
4. นายอดิศักดิ์   พันพะยูร
5. นางสาวอนงค์นารถ  ดวงสูงเนิน
 
806 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชนากานต์  ลัฐิกา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   บวบหอม
3. เด็กหญิงธนาพร   จันทรงาม
4. เด็กหญิงนพรัตน์  นวนเผื่อน
5. เด็กหญิงสุนันท์ญา   เกตุมาลัย
6. เด็กหญิงเกศินี   อ่อนสมัย
7. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์จำปี
 
1. นางกาญจนา  เคยประสิทธิ์
2. นางวาสนา    วงศ์ใหญ่
 
807 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายฉัตรชัย   อุดมภักดี
2. เด็กชายภานุวัตร   ทับศรี
3. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
4. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
5. เด็กชายโชคชัย   สุทธิรณ
 
1. นายอเนก   ปั่นกลาง
 
808 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทัศสารัมย์
2. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  เพ็ชรใสดี
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
809 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงลาย
3. เด็กชายเศรษฐ์  ปินะถา
 
1. นายสุนทร  ทองสุข
2. นางอุไร  ทองสุข
 
810 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษณะ   ตรุพิมาย
2. เด็กชายณัฐนันท์   เกาะแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีละโพธิ์
 
1. นายนิสัย   ใจสนิท
 
811 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายธิเบศร์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายสุทิตย์  บุตรลาด
3. เด็กชายเอ็ด  งาม
 
1. นายธวัช  เฟื่องศรี
 
812 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กชายนพนันท์  อรกุล
2. เด็กชายวัฒนา  ดีไทร
3. เด็กชายวันปิยะ  ผุยทอง
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางสุปราณี  กิจสาลี
 
813 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วเกษม
2. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีไพร
 
1. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
814 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายอริญชัย   คำมี
2. เด็กชายเขตร์แดน   คงประเสริฐ
3. เด็กชายเทวินทร์   ปิ
 
1. นายบุญไชย   ด่านจิตร์ตรง
2. นางลัดดา   มั่งคั่ง
 
815 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงตะวัน   แดงแก่นคอย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    กองสินแก้ว
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ร่วมกุล
 
1. นางพรไพรินทร์    นัยนานนท์
2. นางสาวสุวนัน   ศรีจันทร์
 
816 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายธนดล   แสงกล้า
2. เด็กชายนับ  ทิมทอง
3. เด็กชายสรณ์สิริ   จิรวัฒนโยธิน
 
1. นายเดชา   ระบกเวีย
 
817 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. นายภานุ   สุขพูน
2. นายสิทธิพล   กันรัมย์
3. นายสุรวัฒน์   ศรีแก้ว
 
1. นางรวยรินทร์   อิทร์ประสงค์
2. นายวิสุทธิ์   กุลศิริ
 
818 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายธีระวัช  เท้าเลา
2. เด็กชายพลวัฒน์  เสนพันธุ์ลำ
3. เด็กชายอนุรักษ์  อุปถัมภ์
 
1. นางละเมียด  สมบูรณ์พงศ์
2. นางสาววันทนา  ลิขิตปัญญา
 
819 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายจันทรา   บัวผัน
2. เด็กชายธนภัทร   คชราช
3. เด็กชายวรวัตร์   ตรุพิมาย
 
1. นายนิสัย   ใจสนิท
 
820 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ถาวรกุล
2. เด็กชายยุทธนา  หาญบรรกิจ
3. เด็กชายอดิศร  ด้วงเงิน
 
1. นายจีรัฐตรีกูล  ถาวรกุล
2. นางพรพี  ดุจเฉลิม
 
821 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายกีรติ  สัตย์ซ้ำ
2. เด็กชายศุภชัย  แมนไธสง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัดถาโล
 
1. นายกฤตกร  ประเสริฐศรี
2. นายวทัญญู  สังข์อ่อน
 
822 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายทรงธรรม   แย้มทะโส
2. เด็กชายธเนศ   แสงโยธา
3. เด็กชายภูวเรศ   ศรีกระสัง
 
1. นายบุญไชย    ด่านจิตร์ตรง
2. นางลัดดา  มั่งคั่ง
 
823 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  ชมพันธ์
2. เด็กชายวรพล  เทียนหอม
3. เด็กชายสังวรณ์  ชื่นพงษ์ศา
 
1. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
2. นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง
 
824 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายคิง   ดอน
2. เด็กชายญาณวุฒิ   จันทร์ภูมิ
3. เด็กชายทักษิณ   กำแพงล้อม
 
1. นายระนัย   วันดี
 
825 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายกีต้า  เกตุพงษ์
2. เด็กชายฉันทัช  ธรรมดา
3. เด็กชายชูชาติ  พุทธจิต
 
1. นางยินดี  เขียวคล้าย
2. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
 
826 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายธนพล  คำอ่อน
2. เด็กชายบุญช้าง  จังมีนา
3. เด็กชายอนุสรณ์  สีกา
 
1. นายวรรณชัย  กิจควร
2. นางวิจิตรา  พานิชย์
 
827 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายธนพัฒน์   ภูษาพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย   เกตุไหม
3. เด็กชายพงษ์อมร   จำรัสศรี
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายประลอง   ถาวรสาลี
 
828 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ดาทา
2. เด็กหญิงเอราวัณ  ชุมพล
3. เด็กชายโบรา  บุญสุข
 
1. นางวราภรณ์  สังเว
2. นางสุรัตน์  ระบกเวีย
 
829 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายฐิติวุฒิ   วารีใส
2. เด็กหญิงณีรนุช   เด่นดวงเดือน
3. เด็กหญิงปวีณา   บัวนก
 
1. นางกนกกร  ฉายาวาท
2. นางศรีเรือน   อู่ตะเภา
 
830 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกวินนาถ  วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงจันทรา  โพธิ์อ่อง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  กระวี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย
2. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
831 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แอะรัมย์
2. เด็กชายทะนงศักดิ์  มาลาทอง
3. เด็กชายธเนศ  โชงรัมย์
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
2. นายอุทัย  มธิปิไขย์
 
832 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายณัฐพล  พลยุทธ
2. เด็กชายธนพล  พวงจำปา
3. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางนฤมล  เชิดชูวงค์สกุล
2. นางสมบัติ  เพชรลับ
 
833 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   นิลประกาศ
2. เด็กชายณัฐพล  พานจันทร์
3. เด็กชายพรชัย   ถีระวงษ์
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นายสุพจน์   ณรงค์เพชร
 
834 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   เย็นอุดม
2. เด็กหญิงทิพานันท์    ตรีกูต
3. เด็กหญิงผกาวดี   คะเชนเนียม
4. เด็กหญิงพงศ์นภา   ทองหย่อน
5. เด็กหญิงภัทรลดา  อาษาภักดิ์
6. เด็กหญิงอนุธิดา   ลอมดอน
 
1. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง    วงสุริย์
3. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
835 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่อโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาเพียร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  คงอนันต์
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  กันเข็ม
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ทารักษ์
6. เด็กหญิงเสาวลี  วงค์มนต์
 
1. นางกัญญาณี  แสนโสภา
2. นายมิตรชัย  วงสุริย์
3. นางสาววงเดือน  ชุมเสนา
 
836 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงนันญลักษณ์  ขันทอง
2. เด็กหญิงนันท์ชนก   แสงโสภา
3. เด็กหญิงยูมิ  ทองเจริญ
4. เด็กหญิงศศิธร   พลอยเทศ
5. เด็กหญิงศสิณา  ธงอาษา
6. เด็กหญิงอภิชญา    รังสิยานนท์
 
1. นางชยาภรณ์   พิมพิสาร
2. นางสาวนวนันท์  คชาวงษ์
3. นางวรนุช  ลุนภิรมย์
 
837 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่ำอินทร์
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
3. เด็กหญิงจิดาภา  เหลาลา
4. เด็กหญิงดวงสุดา  ปิดตาทาโย
5. เด็กหญิงพรกัญญา  จันแดง
6. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรจิตร์
 
1. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว
 
838 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กหญิงจิราพร  เกลี้ยงไธสง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วเกษ
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลีจุ้ย
4. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์  ชันกระโทก
5. เด็กหญิงมธิดา  ชมเชื้อ
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  จันทร์ทรัพย์
2. นางศรีวรรณา  คุ้มทอง
3. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
839 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกุลยา  สมจิตร
2. เด็กชายธนภูมิ  เดชห้วยไผ่
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  ขนธาตุ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  เจริญดง
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  บี้กาใจ
6. เด็กชายอัสนะ  เขียวพุฒ
 
1. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
2. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน
 
840 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  นามวงษ์
2. เด็กชายชาญฉลาด  รักแจ้ง
3. เด็กหญิงนุชริน  ยี่สุ่นหอม
4. เด็กหญิงบุญญาพร  คงเสือ
5. เด็กหญิงพรกนก  วงษ์วีระธรรม
6. เด็กหญิงอัจจิมา  หัดรัดไชย
 
1. นางทัศนา  ท่าประสาร
2. นางอรอนงค์  พรหมทิพย์
 
841 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มิ่งศิริ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  นพเคราะห์
3. เด็กหญิงศิริพร  เพิ่มพร
4. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหาร
5. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แดนสีแก้ว
 
1. นางสาวกมลพร  อัตวานิช
2. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
3. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
 
842 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อุ่มสะเดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฉวีรัมย์
3. เด็กหญิงณิชกานต์   อุ่มสะเดา
4. เด็กหญิงปิยะมาศ   มิดชิด
5. เด็กชายภาณุพงศ์   สวัสดี
6. เด็กหญิงสิดาพร   บุญยงค์
 
1. นางทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง   วงสุริย์
3. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
843 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงนิภาพร   ปัตซา
2. เด็กชายปรเมศร์   คุ้มเศก
3. เด็กหญิงวิภาวดี   จันทร์หอม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   สโมสร
5. เด็กหญิงศศิธร   รัตนวิจิตร
6. เด็กหญิงอรวรรณ   พรหมมา
 
1. นางพึงจิต   สมบูรณ์พงศ์
2. นางรัชณี   อดิเดชสกุล
 
844 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณรงค์เดช  ใจประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิตยา  ทันทยุง
3. เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี
4. เด็กชายวรัญชัย  หาญมนต์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ขี
6. เด็กหญิงเอมวิกา  จันทร์เถื่อน
 
1. นางพรพี  ดุจเฉลิม
2. นางวรรชุรี  คูเจริญไพบูลย์
3. นางอิงน์กานต์  สิทธิจันทร์
 
845 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสุข
2. เด็กหญิงภัสสร  ลาเหลา
3. เด็กหญิงมนีนัส  กองแก้ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาวเวียง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ใต้คีรี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใต้คีรี
 
1. นางสาวปัทมา  แม่นปืน
2. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน
 
846 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกรรณิการณ์  วงษ์เศวตมนตรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบนางแย้ม
3. เด็กหญิงเบญจมินทร์  อรัญเจริญยิ่ง
 
1. นางกานต์ชนก  ศรีสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
847 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงประกายมาศ   สายบุตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   วงศ์ประคำ
3. เด็กหญิงวรัญญา   ปานศักดิ์
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
848 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงวารินทร์  สีไพร
2. เด็กหญิงสาธิตา  ศิืริกระจาย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  กั้วประดับ
 
1. นางนิกข์นิภา  เย็นจิต
2. นางเอมอร  พรหมชาติ
 
849 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงจาโมน่า   มาฮาดูร์
2. เด็กหญิงนภาศรี   ทรงสุข
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  อาจแทน
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
2. นางสาวภราดร   บัวผดุง
 
850 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ล่ามกระโทก
2. เด็กหญิงภัสสร   นาบำรุง
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ   บุญมี
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
851 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชุติมา   มาดี
2. เด็กหญิงณัฐติญา   เชื้อคำสี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ก้องกังวาลย์
 
1. นางสมจินต์   เพียรพยุห์
2. นางอภิญญา  อิ่มเสมอ
 
852 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  วนวงค์
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  เสือนางรอง
3. เด็กหญิงสิริยากร  เกตุพงษ์
 
1. นางสาวสาริศา  หนูขาว
2. นางสาวสุดา  พันทรง
 
853 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายบูรพา  นาชม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ขันประภัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีเทพ
 
1. นางสาวรังสิมา  นพทัน
2. นางเพ็ชรรัตน์  ศรีสุข
 
854 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงดลฤทัย  สวัสดิ์รัมย์
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  พวงทอง
3. เด็กหญิงวรรณนิดา  สารการ
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวลักขณา  พระภักดี
 
855 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนาวาพร  จุ้ยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิสา  พรมสุดร
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตันทิพย์
 
1. นายบำรุง  หงษ์ทอง
2. นางอิชยา  มันตะรักษ์
 
856 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรกุล
2. เด็กชายชาญชนะ  มหาอุป
3. เด็กชายสมคิด  หวังผล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
857 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายจักรพงศ์  ธรรมดา
2. เด็กหญิงจินตรา  มากกว่าวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวิมล  พักน้อย
 
1. นางสาวกนกพรรณ  รักษาทรัพย์
2. นางศิริกันยา  ผาสุข
 
858 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แปลงกอง
3. เด็กชายไพฤทธิ์  สุทน
 
1. นางจิราพร  นิ่มเรือง
2. นางนิภาพรรณ์  พิพทจันทร์
 
859 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แสนดงแดน
2. เด็กชายธวัช   ชัยกิจ
3. เด็กชายธาริน   นามลายทอง
 
1. นายบุญส่ง   รูปสม
 
860 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายตรัยภพ  แสงสี
2. เด็กชายธีรพงศ์  พวงพา
3. เด็กหญิงอพัชชา  บุญสร้าง
 
1. นายวิชิด  ศรีพิศ
 
861 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายทศพล   บัวเผื่อน
2. เด็กชายบันลือศักดิ์   สีสร้อย
3. เด็กชายพิทยาธร   สิทธิกรรม
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
862 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  พรหมสะโร
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ด่านนอก
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
 
863 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   มาลาทอง
2. เด็กชายสราวุทธ    เสาวรส
3. เด็กชายสินประสิทธิ์   หนูสูงเนิน
 
1. นายธีรพล   วรคำ
2. นายสำเร็จ   นนทภา
 
864 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายธวัชชัย  บรรทูล
2. เด็กหญิงปัญญาลักษณ์  ฝากกาย
3. เด็กหญิงศิรประภา  จงเจริญ
 
1. นางสาวดวงเดือน  สะสาง
2. นางสมฤทัย  รอดประเสริฐ
 
865 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วังสระ
2. เด็กชายธนากร  งามประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เพลินบุญ
 
1. นางพรพี  ดุจเฉลิม
2. นางวรรชุรี  คูเจริญไพบูลย์
 
866 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจันทนา  สารกาญจน์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คำอ่อน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ออมสิน
 
1. นางนวรัตน์  พุ่มเหมือน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มเจริญ
 
867 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ภูมิสิริจงชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ยุดรัมย์
3. เด็กหญิงสุนีย์   เงางาม
 
1. นางสาววรรณิษา    กิ่งแก้ว
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
868 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงพลอยวิมล  หลักดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทร์พันธ์
3. เด็กหญิงโชติรัตน์  จันทร์เรืองศรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
869 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงรติมา   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
3. เด็กหญิงสะเอีย   ดวงศรี
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
870 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสุภาณี   ศรีระพันธ์
2. เด็กหญิงอินทิรา   จันทร์กระเทาะ
3. เด็กหญิงเกษรา   ธรรมทอง
 
1. นางกาญจนา   เคยประสิทธิ์
2. นางสุพัตรา   ยิ่งสุข
 
871 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงน้ำฝน    กันดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา   ฤทธิ์ดี
3. เด็กหญิงสาริสา   วิชาจารย์
 
1. นางสุชานันท์   วัฒนเวช
 
872 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายบดินทร์  ชายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
873 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายนันทพงศ์  มั่นจิตร์
2. เด็กหญิงศศิธร  โสกงโสด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  รุ่งเรือง
 
1. นายปรีชา  มั่นจิตร
2. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
 
874 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายภาณุ   จำปามูล
2. เด็กชายมีชัย  สนิทรำ
3. เด็กชายสิริรักษ์    สระทองหลาง
 
1. นายธีรพล   วรคำ
2. นายสำเร็จ   นนทภา
 
875 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษา
3. เด็กหญิงภารดา  อินอ่อน
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน
 
876 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มานพ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พิมพิกุล
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ฮุย
 
1. นายจินดา  เหมพรหม
2. นายจิรัฐตรีกูล  ถาวรกุล
 
877 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายฉัตรมงคล   จันทะคำแสง
2. เด็กชายปองภพ   กอนเสริม
3. เด็กชายวรัญญู   เป็นอยู่
 
1. นางพิมพวรรณ   สว่างผล
2. นางเกศแก้ว   จันทร์อินทร์
 
878 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายกฤษดา   ทองสำลี
2. เด็กชายพุทธรัตน์   สระอุด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   นามโคตร
 
1. นายบุญไชย  ด่านจิตร์ตรง
2. นางมัชฌิมา  ด่านจิตร์ตรง
 
879 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายธีรชัย   สมัยกุล
2. เด็กชายปรีชา   จันทคาม
3. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
880 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงหฤทัย  ลดกระโทก
3. เด็กชายโกเมนทร์  ลีสีสุข
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
881 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา   สีไส
3. เด็กหญิงอรพิน  พลแก้ว
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
 
882 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงวนาลี  คำสุภาลี
2. เด็กหญิงศิรินภา   น้ำเย็น
3. เด็กหญิงอำไพภรณ์   คุชิตา
 
1. นางสุภาวดี  ชัยรัมย์
2. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
883 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  ซึมรัมย์
2. เด็กหญิงรำพึง  สายสมร
3. เด็กหญิงศิริธร  ซึมรัมย์
 
1. นางนวรัตน์  พุ่มเหมือน
2. นางสาวสวิตตา  พมพิสาร
 
884 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   ดวงทำมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   น้ำใส
3. เด็กหญิงเกศรา  ปะวะโน
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
885 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ใจประเสริฐ
2. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ขวัญมงคล
3. เด็กหญิงอำพันรัตน์  งามประสิทธิ์
 
1. นางพรพี  ดุจเฉลิม
2. นางอิงน์กานต์  สิทธิ์จันทร์
 
886 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรินดารัตน์  รัตนวรรณี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมีมีชัย
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
887 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงพิยดา    แสนวังรี
2. เด็กชายสิทธิโชค   เพชรดาพงศ์
 
1. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
2. นายโชติพัฒน์   กันพูล
 
888 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกรวีร์  วงษาคร
2. เด็กชายธนกร  ดากุล
 
1. นายไชยา  กรมแสง
 
889 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา   สุมาพันธ์
2. เด็กชายวชิรพงศ์   แก้วมา
 
1. นางสาวยุพิน   พิมพิสาร
 
890 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพ   ขำดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
2. นางมิ่งขวัญ  แป้น
 
891 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงวราพร  สีทา
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
892 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงปัทวรรณ  บุญเรือง
2. เด็กหญิงภาวิณี  ตู้ทอง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็ชร
 
1. นางนิภาพรรณ์  พิพิทจันทร์
 
893 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายครรชิต   แซ่ตั้ง
2. เด็กชายนภสินธุ์   โรจนศิริรางกูร
 
1. นางสาววาสนา   สีลุน
2. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
894 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงพรศิริ  คุยพัก
2. เด็กชายศุภกฤต  วิญญาณ
3. เด็กชายสมโภชน์  ระห้อย
 
1. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
895 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชมภูพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีเจริญ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
896 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมารี
2. เด็กหญิงวริษา  เต็งลง
3. เด็กหญิงสิริมา  วารีใส
 
1. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
2. นางวลีรัตน์  ถิระสัตย์
 
897 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1. เด็กหญิงขวัญพร  เพ็ชรสมบูรณ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มีเงิน
3. เด็กหญิงอิงอร   หุ่นประการ
 
1. นางสุมิตรา   ออกเอก
 
898 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายธนกร  โตโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงศศิธร  สมหอม
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
899 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกัญญา   นาคอุบล
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ด่านไธสง
3. เด็กหญิงวาริพินทิพย์   จะเขียน
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
900 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงอรนุช  อินศร
 
1. นางสาวอำพร  เวียงคำ
2. นางสาวไพลิน  แก้รัมย์
 
901 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 1. เด็กชายอาทิตย์  พลอยประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิงภูงา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เทียมสุวรรณ
 
902 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีพรมสุุข
3. เด็กหญิงภัทรพร  ดำดี
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์
2. นางเกียรติสุดา  เงินทอง
 
903 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงกัลยา  อาทรณ์
2. เด็กหญิงนัด  ออม
3. เด็กหญิงนิธิพร  มีคุณ
 
1. นางสาวอรุณ  จิระอรัญกานนท์
2. นางอาภรณ์  ชาวนอก
 
904 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายกฤษณะ   ศรีมล
2. เด็กหญิงปิยะดา   บุญเลิศ
 
1. นายสุริยะ   เชาว์สูงเนิน
 
905 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขวัญนภา   หนูพวก
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์   สามารถ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชมเชื้อ
 
1. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
906 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงศรีสุดา  เทียมสงวน
2. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์มล
 
1. นางยินดี  เขียวคล้าย
2. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
 
907 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญหา
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตชา
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพ็ชรสิน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
 
908 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงสวรส  สว่างชื่น
3. เด็กหญิงเพชร  เม่ง
 
1. นางเกตุสุรินทร์  แผงตัน
2. นางเกศิณี  กันอุสาห์
 
909 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธิติสุดา  จันทร์สมร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีสละ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สันทา
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพนิดา  พุ่มไม้
 
910 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ออมสิน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กุลวิมล
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
 
911 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบุปผา   พุ่มวิเชียร
2. เด็กหญิงพัชราภา   เด็ดดวง
3. เด็กหญิงวันนิดา   เนือนสกุล
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
2. นางมิ่งขวัญ   แป้น
 
912 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คุตนอก
2. เด็กหญิงจันทการต์   มณีวรรณ
3. เด็กหญิงบุษบา   นาคอุบล
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
913 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกรรจนาพร  สุวรรณสุขา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉ่ำดำ
3. เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
 
1. นางยินดี  เขียวคล้าย
2. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
 
914 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญสอน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอนุสรา   ดวงฟู
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
2. นางอลิษา   นุสหรี
 
915 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  วุฒิยา
2. เด็กหญิงณีรนุช  แดงสี
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  สิงห์ทอง
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายสนอง  บุญเจือ
 
916 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์   ลีมา
2. เด็กหญิงดวงกมล   เพิ่มผล
3. เด็กหญิงวรกานต์   มั่งมี
 
1. นางพึงจิต   สมบูรณ์พงศ์
2. นางรัชณี   อดิเดชสกุล
 
917 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  หันทยุง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เย็นมะดัน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  มาพร
 
1. นางพรพี  ดุจเฉลิม
2. นางวรรชุรี  คูเจริญไพบูลย์
 
918 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
2. เด็กหญิงรุ้งทราย   ใสดวง
3. เด็กหญิงอัจฉราภา   ประเสริฐแก้ว
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
919 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงขวัญจิต  มั่นจิต
3. เด็กหญิงศุภานิช  บุญม่วง
 
1. นางนงนุช  สุราฤทธิ์
2. นางสายสมร  โอสถ
 
920 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชมวิภา   ทระทึก
2. เด็กหญิงสุชาดา   แก้วขุนทอง
3. เด็กหญิงอรุณ   ชนะโชติ
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
921 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรมมา
2. เด็กหญิงณัฐริยา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
 
922 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กหญิงทิชากร   บุญมา
2. เด็กหญิงนิติยาพร   นันตา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา   ชำนาญกิจ
2. นางนัยนา  เนียรศิริ
 
923 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่เฮีย
2. เด็กหญิงสร้อยสลา   พรมประโคน
3. เด็กหญิงเนตรนภา   จานิกร
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
 
924 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินผดุง
2. เด็กหญิงสมอนงค์  หมึกประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วแก่น
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพนิดา  พุ่มไม้
 
925 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1. เด็กหญิงรัตนา  เลี้ยวไธสง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ปะติเต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินะกาเส
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แก้วดก
2. นางอุไร  ทองสุข
 
926 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชมภูนุช   รักศรี
2. เด็กหญิงนิลวรรณา   คงแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เข็มมาก
 
1. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
927 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงพัณณิตา   รูปขำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คำสนวน
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ศรีณรงค์
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
 
928 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกรกฎ  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สีอ่อน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โสภากุล
 
1. นายวรกาญจน์   มูลลี
2. นายสิทธิศักดิ์  ปันส่วน
 
929 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศา
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  กุ่มประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศสุดา  สังสีแก้ว
 
1. นางนวพร  เริ่มปลูก
2. นางสาวปิยะนุช  เนินใหม่
 
930 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงรัญชนา  ช่อขาว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมมา
3. เด็กหญิงไพจิตร  วงษ์ชาติ
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายสนอง  บุญเจือ
 
931 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงจันทิมา   บัวผัน
2. เด็กหญิงวาริณี   ดอนประทุม
3. เด็กหญิงศิริพร   สงโท
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
932 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญบำรุง
2. เด็กหญิงณริสรา  เต็นลง
3. เด็กหญิงภัททิยา  ถึงรัมย์
 
1. นางสาววรารัตน์  สิทธิจันทร์
2. นางวลีรัตน์  ถิระสัตย์
 
933 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ทองรอด
2. เด็กหญิงรำพึง   ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ   ขันทอง
 
1. นางสมปอง   รสหอม
2. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
934 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธิติมา  กันยา
2. เด็กหญิงศศิธร  ยืนยง
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  หาญมนต์
 
1. นางจำเรียง  สุทธิวานิช
 
935 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงญาตาวี  โคตรพัฒน์
2. เด็กชายตะวัน  กิจสง่าวงศ์
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  อันสมศรี
2. นายวีรยุทธ  โพธิ์ผา
 
936 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กชายกษม  เย็นแย้ม
2. เด็กชายมะนล  นาค
3. เด็กชายเกริกพล  สุดทองมน
 
1. นายมิตรชัย  วงสุริย์
2. นางสาววงเดือน  ชุมเสนา
 
937 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   คงไทย
2. เด็กหญิงญาณิศา   ลาทอง
3. เด็กหญิงศิฆรินธารณ์  บุญผล
 
1. นางสาวดาวรุ่ง   อยู่ยั่งยืน
 
938 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายณัฐพล   เกษอินทร์
2. เด็กหญิงบุษรา   ถาวรวัฒน์
3. เด็กชายวสันต์   พันธ์ขวาน้อย
 
1. นางสาวธีระดา   ทับกระโทก
2. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว
 
939 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   แสนสุข
2. เด็กหญิงสุริชา   ปิ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   พูวงษ์
 
1. นางเรืองไร   คงพันทระ
2. นางเอมสิรี   สมใจ
 
940 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายกฤษดา   ธนะพันธ์
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    เงินเกลี้ยง
3. เด็กหญิงจุลมาศ   ยศ
 
1. นางวลัยพร   เรือง
2. นางสาวสุภาพร   กิ้มสุวรรณ์
 
941 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญเลิศ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  หารสมร
3. เด็กหญิงสโรชา  พุทธเสน
 
1. นางนพมาศ  พรหมเมตตา
2. นางสุปัณณี  มหาทรัพย์สมบัติ
 
942 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญจวง
2. เด็กหญิงตะวัน  เขียวพรมมา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาญกระโทก
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
 
943 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายวุฒินันท์  ประเสริฐสรรค์
2. เด็กชายสหรัฐ  ตุ่นสระน้อย
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
944 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุริวงษ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์   รัตนพันธ์
 
1. นายรณภูมิ   หนองพร้าว
 
945 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  โยทา
2. เด็กชายสมคิด  เชียง
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
946 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินทนา
2. เด็กหญิงภาดี   เตยหอม
 
1. นางสาวปรานี   ศรีพิศ
2. นายเดชศรี   หันทยุง
 
947 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงมณทิชา   ชาวโยธา
2. เด็กชายมีนา   แต้มทอง
 
1. นางสาวธิดากานต์  ขันทีท้าว
2. นางสาวเสาวณีย์    ทาปุ๋ย
 
948 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองเพ็ชรกลม
2. เด็กชายศักรินทร์  เพ็ชรเท้า
 
1. นายอุทัย  อุดมพันธ์
 
949 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กชายณรงค์เดช  เพชรสมบัติ
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  จันทร์ภักดี
 
1. นางสาวอุใลพร  สมคะเน
 
950 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ห่วงจริง
2. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวศันสนีย์  สุภาษิต
 
951 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พรหมผา
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
952 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายอนุวัฒน์   เจริญชัย
2. เด็กชายเกรียงไกร   เงินทรัพย์
 
1. นางสาวญาณกาญจน์   จิตคำรณ
2. นายสมบัติ  บัวสกุล
 
953 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายกิจจา  นามวงษ์
2. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
 
1. นางสาววาสนา  สีลุน
2. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
 
954 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชฎาภภรณ์  มาลีนันท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สกุณี
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
955 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงฝนดาว  ดีวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา
 
956 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกิตติชัย   พรมบุตร
2. เด็กชายประเสริฐ   เย็นพู
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
 
957 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เกษมศรีวิทยา
2. เด็กหญิงพัชรญา   ดวงศรี
 
1. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
2. นายโชติพัฒน์   กันพูล
 
958 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายพลกฤต   คำป้อง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ดวงจำปา
 
1. นางสาวยุพิน   พิมพิสาร
 
959 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงเมลญา  ยาชัยยะ
 
1. นายวรวัฒน  ชูเกาะ
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
960 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายคุณากร   ครเกษม
2. เด็กชายภูวดล   พลอยมาลี
 
1. นางสาววาสนา   สีลุน
2. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
961 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภานุพงษ์  กาพิมาย
2. เด็กหญิงวสิตา  โวรนิต
 
1. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
2. นางสาวอำพร  เวียงคำ
 
962 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เขียว
2. เด็กหญิงศุภักษร  ชุ่มตะขบ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
963 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายจิรายุทธ   ภูมิชัย
2. เด็กหญิงปวีณา   ทองบุญ
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
964 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายมงคล  พาแพง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สีรักษา
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
965 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงพรนิภา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงศิรดา  เทียมพูล
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
966 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัชชา  พรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เกศสุวรรณ
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
 
967 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
2. เด็กหญิงอาทิตญา   เทศวงษ์
 
1. นางสาวรวงนภา   โอดรัมย์
 
968 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กชายรัชพล   ทองศรี
2. เด็กหญิงศิรประภา    คชภูติ
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
969 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  นาวารี
2. เด็กหญิงมัณฑณาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
 
970 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   วงสา
2. เด็กชายโภคิน   บัวระบัดทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช   เนินใหม่
 
971 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   แก้วยงกฎ
2. เด็กหญิงณัฎฐา   พัฒนพิบูลย์
 
1. นายวันชัย   ถนอมทรัพย์
2. นายสรายุทธ   สลับเพชร
 
972 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายกีรติ  พิลาวุธ
2. เด็กชายอรุณศักดิ์  วัฒนศิริ
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
973 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขันทีท้าว
2. เด็กชายสิทธิพล  ปักเคธาติ
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวศันสนีย์  สุภาษิต
 
974 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โพธิ์ทอง
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
975 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายกฤตนัย  วิหกหงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำดี
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
976 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 1. เด็กชายสิทธิชัย  แปลงกาย
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ร่วมพงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี
2. นางสาวอุมาพร  เรือนแก้ว
 
977 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงธนัชชา   วงค์ทำเนียบ
2. เด็กหญิงภัทรลภา   นิลขันธ์
3. เด็กหญิงศุภมาส   เย็นแย้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง    วงสุริย์
 
978 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงดาหวัน  ขันโมลี
2. เด็กหญิงศิริพร  คนเพียร
3. เด็กหญิงอภิรมย์  ความเพียร
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวศันสนีย์  สุภาษิต
 
979 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กุลประกอบ
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
980 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายจตุพร  ศรภูมิ
2. เด็กชายพูนพิทักษ์  มาทุมมี
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
981 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกฤษณวัฒน์   โสภกุล
2. เด็กหญิงกิติยากร   จิตใบ
 
1. นางสาวชื่นกมล    อุชชิน
 
982 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกิตติ   กันสอน
2. เด็กชายนรวีร์   จันดาหัวดง
 
1. นายรณภูมิ   หนองพร้าว
 
983 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงปวริศา   เอกตาแสง
2. เด็กหญิงอทิตญา   โครตบัว
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
984 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญพิลา
2. เด็กชายอานนท์  แท่นทอง
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
985 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนเดช  ปริวันนัง
2. เด็กชายนิคม  ปะนามะทัง
 
1. นางปราณี  แสงตาปัน
 
986 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายชญานนท์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายทิรากร  ตีสถิตย์
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
987 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายนครินทร์   แก้วทองแสน
2. เด็กชายอรรถพล   รักษ์ด้วง
 
1. นายรณภูมิ   หนองพร้าว
 
988 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงพรชิตา   บัวเลย
2. นางสาวละอองดาว   เจริญวงศ์
 
1. นางสุภาวดี  ประเสริฐสรรค์
 
989 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงปนิดา  ทศไกร
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชมภูพันธ์
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
 
990 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
991 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงญาดา  ข้าวหอม
2. เด็กหญิงปณิดา  สกุลสุข
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา
 
992 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงณิชนันท์   สุขสนิท
2. เด็กหญิงปนัดดา    เหลาแตว
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
 
993 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงบุษกร  ภานนท์
2. เด็กหญิงภาเบียร์  กันหา
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
994 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายอภิวัฒน์   แกมนิล
2. เด็กชายอรรณพ   ลุงวงศ์
 
1. นางสาววาสนา   สีลุน
2. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
995 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงอรณี   วงศใหญ่
2. เด็กหญิงเพชรา   ศรีอุตตะ
 
1. นายณฐกร   เงินอ่อน
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
996 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดาทา
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ   แอบจังหรีด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
997 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วยา
2. เด็กชายอรรณพ  ลุงวงค์
 
1. นางสาววาสนา  สีลุน
2. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
 
998 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงดุสิตา  ปักอินทรีย์
2. เด็กชายยุทธการ  สงัด
 
1. นายวรศักดิ์   สีดามล
2. นางอร่าม  ขุนทอง
 
999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัทราช
2. เด็กหญิงนารินทร์  แตะกระโทก
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวศันสนีย์  สุภาษิต
 
1000 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงชาลิสา  โสมศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  พากเพียร
 
1. นายวรพจน์  จูเภา
 
1001 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงศิริยากร  ทอนวิลัก
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
1002 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
1003 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายกอร์เดน   รูโดรฟ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วิชิตลักษณาวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย   กันดิษฐ์
2. นางสาวนวนันท์   คชาวงษ์
 
1004 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจอาษา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ราชบัวขาว
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชู
 
1005 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงพิพยารัตน์  ล้อมวงษ์
2. เด็กชายโชติพงษ์  คำผม
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวศันสนีย์  สุภาษิต
 
1006 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายทรัพย์ทวี   ศูนย์ดำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ   ดุสิตา
 
1. นางสาวชลธิดา   นรบิน
 
1007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 1. เด็กชายคุณานนท์  ศรีพิมพ์
2. เด็กชายไพโรจน์  พูนประโคน
 
1. นายพนมชัย  ขอดเมธา
2. นางสาวพัชรินทร์  เทียมสุวรรณ
 
1008 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
1009 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพลนอก
 
1. นางสาวกิตยา  สมบูรณ์
 
1010 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจีรณา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
 
1011 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.66 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกิมไล้  สายสินธุ์
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
1012 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงมรกต  สุขไม
 
1. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
1013 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ฉาบสูงเนิน
 
1. นางสาวลดาวัลย์    อินทสงค์
 
1014 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65.66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงวิจิตรา   กลางประพันธ์
 
1. นางอภัสนันท์   โชคณัฐเศรษฐ์
 
1015 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63.33 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงรุธิรา  เจริญดง
 
1. นางสาวยุพิน  หินซุย
 
1016 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมงาม
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
1017 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   เครืออนันต์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   พรมมานอก
 
1018 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ธัญดา  ผ่องใส
 
1. นางสาวนารี  มณีนาถ
 
1019 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุวิชญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
1020 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงรสริน  เชื้อชาติ
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงแสงรวี   ทองสุข
 
1. นางณัฐวลัย   จันทร์สิงห์
 
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กชายอดิศร  เทียนใส
 
1. นางสุโรจนา  แสนนอก
 
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายธนกร  หนองโสดา
 
1. นางสมใจ  มะลิ
 
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขำหงิม
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายเสรี  ศักดิ์ศิลป์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
 
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายอภิรพัฒน์  ทันไชย
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์กะเทาะ
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ห่อทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ   ไกรวงษ์
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงฌัชฌา  พิมพ์อรัญ
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงธรรมิกา   สำราญกิจ
 
1. นางธัญรัตน์   เพลินหัด
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพันธ์อ้าน  ดาทา
 
1. นายอาทิตย์  อ่อนเฉวียง
 
1034 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงสายธาร   พวงมาก
 
1. นางสมหมาย   มาศิริ
 
1035 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงอารียา   แก้วประโคน
 
1. นางนฤมล   สุวรรณรัศมี
 
1036 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
1037 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทา
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
1038 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กชายธนธรณ์  ประสังกุล
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
1039 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางผ่องนภา  จันดา
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น
 
1. นางละม่อม  โสภาทอง
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายญาณกร   เชยประเสริฐ
 
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงวิรมน  กลิ่นทอง
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กชายอรรถพล   มูลรส
 
1. นางทองปิ่น   พันจันทึก
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายอนุชิต  สีกา
 
1. นายสมศักดิ์  เวชสุกรรม
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงเกษสุดา   แสงโสภา
 
1. นางสาวเดือนจรัส   ภูครองนาค
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองนพ
 
1. นางสาวนารี  มณีนาถ
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  เกษศรี
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายประชานนท์   ลอยหา
 
1. นางสมหมาย    มาศิริ
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงมาริษา  รับแสง
 
1. นางธัญลักษณ์  ดอนผา
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงนฤตา  ปรีชา
 
1. นางสุโรจนา  แสนนอก
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ใสพระเพลิง
 
1. นางรภิสรา   ใยบัว
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงอรทัย   คงเมือง
 
1. นายศรายุทธ   กันรัมย์
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงลิสา   ฮง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงณิชากร   จิตรเพิ่ม
 
1. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายอานันท์  ศรีสุชน
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจำเริญ  หิบนัด
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงอารีญา  ฤทธิ์พิมาย
 
1. นางสาวพิณธิดา  ทวันเวท
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายบรรณสรณ์   อินทร์กัณหา
 
1. นายวิชัย   นนทการ
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เยาวเรศ
 
1. นางสาวนาตยา   คล้ายคลึง
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงศุภวรรณ   เกียรติกันยา
 
1. นางณัฐวลัย    จันทร์สิงห์
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสิริยากร  ประดุจธนโชติ
 
1. นายอาทิตย์  อ่อนเฉวียง
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสุนิสา  สารปรัง
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปภัสสร  โสมะเค็ง
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กหญิงพัชรี  บำรุงแคว้น
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงอารยา   จันทะนา
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เปรี่ยมสุข
 
1. นางสาวศิริพร   ใจประเสริฐ
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงกฤษณา  จัดรัมย์
 
1. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายสมชาย  บัวพา
 
1. นางธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงอัชญา  กันดารี
 
1. นางสมใจ  มะลิ
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  สุพร
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ชาติวงศ์
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงนรมน   ประกอบธรรม
 
1. นางวิไลพร   ประกอบธรรม
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล  พิลึก
 
1. นางสาวยุพิน  หินซุย
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กชายปัญญา  ในสูงเนิน
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพกฤตา  มัชฌันติกะ
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำหวาย
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1. เด็กหญิงพนิดาพร   ประยงค์ขำ
 
1. นางรำพรรณ   มีอาษา
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงวรินธร    สีรอด
 
1. นางสาวพรพิมล   จันทร์เรืองศรี
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกิริยา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินสว่าง
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   ทรงพระ
 
1. นายจตรุรงณ์   เทียมวงเดือน
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงศิริพร   ทุนนุมล
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงสุมินตรา   เชนย์เชาว์ไว
 
1. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
2. เด็กหญิงปทิตตา  การ์รัมย์
3. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
4. เด็กชายอภิรพัตน์  ทันไชย
5. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  บุญเศษ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
2. นายธานินทร์   มังกร
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจินณิภา  คณาชาติ
2. เด็กชายจิรนันท์  นามพันธ์
3. เด็กชายภัทรวุธ  บุตรน้อย
4. เด็กหญิงอทิตยา  น้อยดี
5. เด็กหญิงเนติมา  คูณเมือง
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
2. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกชกร  พรมงาม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยพงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตรี
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมุห์นวล
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยอดสังวาลย์
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงนิสา    ตันสเถียร
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ดอนสกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
2. นางสุภา   บรรลือคุณ
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสนาพูน
2. เด็กหญิงมิลันตรี  นิมิตรสุข
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนลำภา
2. เด็กหญิงปอยทิพย์  ดวงตะขบ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสิริญดา  ชาตะสิงห์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โรจนพร
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
2. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  เพราะเรืองบิดา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วงค์สีนวน
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมจิตร
2. เด็กชายสหัสคุณ  พวกคาม
 
1. นายพิพัฒน์  กล้าผจญ
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เข็มเพชร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อาจหาญ
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุธรรมศักดิ์
2. เด็กหญิงรัมฐ์ภาฑ์  ภู่เพชร
 
1. นางสาวนารี  มณีนาถ
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงวรรณา   สีรูปี
2. เด็กหญิงอัฐนิยา   เข็มประภา
 
1. นางวิลาสินี   วงศ์วิไล
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกรกมล  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สว่างสาลี
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
2. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีระพงศ์  พรรณรงค์
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุขโส
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
2. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงดารี   ฮง
2. เด็กชายธารธรรม   โคตรสงคราม
 
1. นายกิตติศักดิ์   พลเดช
2. นางวราภรณ์   สังเว
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำพันธ์
2. เด็กหญิงพรพัชริน  หาดแก้ว
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  นาคประสพ
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงฐิตาภา   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงรวิภา   บุญมา
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอ
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงอัญมณี   สอนพราหม
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  สร้อยคำ
2. เด็กชายวรรณพิชิต  สุนทร
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายธวัชชัย  หงษ์กัณหา
2. เด็กชายศรายุท  ปัทธิสามะ
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ผึ้งรวย
2. เด็กชายนครินทร์   จิตต์กุล
 
1. นางชุติมา   เผือกพันธ์
2. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
1114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายธนกร   กมลมาลย์
2. เด็กชายรังสรรค์   คูณมี
3. เด็กชายวรายุทธ   วายลม
4. เด็กชายวศิน   ทองพระภักดิ์
5. เด็กชายสรศักดิ์   เข็มสันเทียะ
6. เด็กชายสุรชาติ    แจ่มใส
 
1. นางทิวาพร   หอมเย็น
2. นางสาลิณี    ประเสริฐสุข
 
1115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ทองชิด
2. เด็กชายปรัชญากร   สุริหะ
3. เด็กหญิงวริศรา   แสงสว่าง
4. เด็กหญิงวารินทร์   ชมเทียม
5. เด็กหญิงสุภัสสรา   มีสา
6. เด็กหญิงเจนจิรา   พรมศรี
 
1. นายจักรกฤษณ์   สิงห่วง
2. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
3. นางสาวศิริวรรณ   นาคเสน
 
1116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายจิรภัทร  จรจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  พยัคฆะ
3. เด็กชายนฤดล  เวชบุญ
4. เด็กชายพีรทัต  นาบำรุง
5. เด็กชายอนุชา  กุดเป่ง
6. เด็กชายอรรถวุฒิ  ยิ่งวิริยะ
 
1. นายสังคม  โกศลจิตร
 
1117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายกิตติ   สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายกิตติภูมิ    จำปาทอง
3. เด็กชายบุญมี   ผลดี
4. เด็กชายยงวิช   คำภูแสน
5. เด็กชายอภิชาต   บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายอเนก   สุขสวัสดิ์
 
1. นายธวัชชัย   ทิพยนันท์
2. นางวรางคณา   พงศ์กาสอ
3. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
 
1118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบรรพต 1. เด็กชายธนานันท์  ดาวัน
2. เด็กหญิงบุญเนือน  ประ
3. เด็กหญิงวิกานดา  จูน
4. เด็กชายสุข  ตู้คำดี
5. เด็กชายเจม  มาด
6. เด็กหญิงเมธาพร  ปริกกระโทก
 
1. นางรัชชนี   บวรบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง  รุ้งเรืองเดช
3. นางสาวเกศินี  บุญพินิจ
 
1119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิตลดา  ศรีอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปาขาว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรพรม
4. เด็กหญิงธนพร  บุญยนันท์
5. เด็กหญิงนันทิดา  มูลครบุรี
6. เด็กหญิงอทิตยา  แป้งผง
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
1120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายณปวร  วงษ์กาด
2. เด็กชายณปวีร์  เศรษฐ์ญา
3. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญศรี
4. เด็กชายธีรชัย  ฟักอร่อย
5. เด็กชายสุชาติ  ตุย
6. เด็กชายอรรถพร  เกตุพงษ์
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นายโสธร  ดีจรัส
 
1121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดำรงธรรม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสุบรรณ์
3. เด็กชายจิระนุพงศ์  จำปา
4. เด็กชายบุรินทร์  ภักดีล้น
5. เด็กชายยืนยง  อายุโย
6. เด็กชายอธิราช  พัดทองหลาง
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
3. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
1122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญพยุง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรเพิ่ม
4. เด็กหญิงศิรินภา  ลายศรี
5. เด็กชายสำราญ  โดน
6. เด็กหญิงเทศ  สุขรักษา
 
1. นายนริศ  พูนบำนาญ
2. นางวิลาวัณย์  พูนบำนาญ
 
1123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงศ์
2. เด็กหญิงมาลัย   ออย้อย
3. เด็กหญิงยุพา   สระรัมย์
4. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สาโรจน์
6. เด็กชายเสกสรรค์   สิงห์เพชร
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
3. นายไพรัช   เสาธงใหญ่
 
1124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายชลธี  คำสนิท
2. เด็กชายธีระเดช  จอมโชติ
3. เด็กชายวิทยา  ถาวรพัฒน์
4. เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริลำจวน
5. เด็กชายศุภกร  บาลกมล
6. เด็กชายเนติพงษ์  อนงค์พร
 
1. นางจารวี  โกสุม
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา
3. นายวทัญญู  พรหมเมตตา
 
1125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อ่อนอุทัย
2. เด็กชายประสงค์  ทองเหลื่อม
3. เด็กชายระวิต  แซ่อึ้ง
4. เด็กชายระวี  แซ่อึ้ง
5. เด็กชายวาคิม  เครซ
6. เด็กชายวุฒิชัย  ทองอ้ม
 
1. นายสุบรร  นนทะการ
2. นางเกตุสุรินทร์  แผงตัน
3. นายไพบูลย์  เงินทอง
 
1126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายธนดล  ชำนาญปืน
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญผล
3. เด็กชายธนายุทธ  แม่นปืน
4. เด็กชายปรัชญา  ปลื้มจิตต
5. เด็กชายอดิศักดิ์  พนมกุล
6. เด็กชายโชคชัย  วรฉัตร
 
1. นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
 
1127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สายสินธุ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กชายธานุพัฒน์   บัวคำศรี
4. เด็กชายบูรพา   เพิ่มจรัส
5. เด็กชายสมศักดิ์   บานเย็น
6. เด็กชายเกรียงไกร  สายสินธุ์
 
1. นางกาญจนา   เคยประสิทธิ์
2. นายมั่น   จันทร์ชู
 
1128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายขุนพล   ศรีสาคร
2. เด็กชายจิรานนท์   สิงห์โขง
3. เด็กชายวงศ์ตะวัน   สนธินาม
4. เด็กชายสุทธิพงศ์   ม่วงภาษี
5. เด็กชายเลิศลักษณ์  ปรางคัง
6. เด็กชายไพศาล   หล่มสูงเนิน
 
1. นายฉัตรชัย   กันดิษฐ์
2. นายนิวัฒน์   ห้วยกัญจน์
3. นายวิชิต   ลุนภิรมย์
 
1129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายกลยุทธ์  โพธิ์สาชัย
2. เด็กชายก้องหล้า  สวาย
3. เด็กชายจีระศักดิ์  พุ่ม
4. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์วัฒนานุสรณ์
5. เด็กชายวรากร  สุทธิ
6. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางปิยะนุช  ผลภาคะ
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
1130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   วะปะนัง
2. เด็กชายชัยสิทธิ์   ชัยสวัสดิ์
3. เด็กชายณภัทร   บุญกอด
4. เด็กชายวริทธ์   ไกยรัตน์
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   เวชพันธ์
6. เด็กชายอัมรินทร์   หลอดแก้ว
 
1. นายไพบูลย์   ด่านกุมภา
 
1131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายกิตติภณ  อินทร์สาท
2. เด็กชายคงเดช  แดงตะขบ
3. เด็กชายจิตรกร  บุญไธสง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญนะ
5. เด็กชายพัชรภูมิ  ศรีอนันต์
6. เด็กชายภูมิภัทร์  ศรีอนันต์
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
1132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายธีรพงษ์   จงกระโทก
2. เด็กชายประกาศิต   บัวบุญชู
3. เด็กชายพนัศชัย   อัมพร
4. เด็กชายภัทราวุธ   แกมมะณี
5. เด็กชายวีรศักดิ์   เพิ่มอุดม
6. เด็กชายศุภชัย   เพ็งบุญโสม
7. เด็กชายอนันตศักดิ์   ขาวแดง
8. เด็กชายอนุชิต    แกมนิล
 
1. นายนัทธพงศ์   ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์   เผือกพันธ์
3. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
1133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายคมสรรณ์   อรุณศรี
2. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ชินแก้ว
4. เด็กชายธนา   ขลุ่ยเสนาะ
5. เด็กชายปริญญา   เหลือล้น
6. เด็กชายสมหมาย  พลภูเมือง
7. เด็กชายสิทธิพล   กันรัมย์
8. เด็กชายไพบูลย์    เชิดชัยภูมิ
 
1. นายจตรุรงณ์   เทียมวงเดือน
2. นายลิขิต   ของนา
3. นายวิวัฒน์   บุตรฉิม
 
1134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงตะขบ
2. เด็กชายพรชัย  บัวพันธ์
3. เด็กชายยศดนัย  โปร่งสูงเนิน
4. เด็กชายศรนรินทร์  ตามตะขบ
5. เด็กชายสิทธิราช  แสนลำภา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  เถยสูงเนิน
7. เด็กชายอัฐพล  นาคหมวก
8. เด็กชายอัมรินทร์  แสงผา
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
1135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี    
1136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หันชนะ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลึกลือ
4. เด็กชายวัชรพล  ดวงตะขบ
5. เด็กชายสิทธิชัย  มั่นภักดี
6. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
7. เด็กชายสุวิชา  งาสระน้อย
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกศศรี
9. เด็กหญิงอรไพลิน  ทักษิณ
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
3. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชมเชย
2. เด็กชายทัศนัย  เดชแพร
3. เด็กชายธนากร  ชมเชื้อ
4. เด็กชายปฏิภาณ  สายสิญจน์
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
6. เด็กหญิงสุนิสา  รสเกษร
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นางปานทิพย์  ปักษินศิริ
3. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
1138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทนันไธสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทาดวงตา
3. เด็กหญิงนทิกานต์  พระราช
4. เด็กหญิงนริศรา  วรคำ
5. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คงน้ำ
7. เด็กหญิงอภิรมย์  ความเพียร
 
1. นายธนดล  โสธิฤทธิ์
2. นายปรีดา  มานะต่อ
3. นายสมพงษ์  จิตต์สว่าง
 
1139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สมวงศ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา   เจริญยิ่ง
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   รักพลวงศ์
4. เด็กหญิงรวิภา  บุญมา
5. เด็กหญิงวนาลี   คำสุภาลี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คุชิตา
7. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์   ภูวดลพัฒธณะ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสนวน
9. เด็กหญิงอำไพภรณ์  คุชิตา
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ศรีณรงค์
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอน
2. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
3. นายสถาพร   จันทร์คลาย
 
1140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิตติพล  รังมาตร
2. เด็กชายนพชัย  ปิ่นอนงค์นำพันธ์
3. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์สมร
4. เด็กหญิงรุ่งธิดา  กลับสุข
5. เด็กชายวรวุฒิ  ซาภู
6. เด็กชายวัฒนชัย  อนงค์พร
7. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ลพพื้น
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  หารสมร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  นาคูณ
10. เด็กหญิงอัยลดา  จันทร์สมร
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
2. นางณัฐนภา  แย้มสุนทร
3. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
1141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงกาญจนา  โชติอุดม
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรธีรา  สังข์จีน
4. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
5. เด็กหญิงวรรธนันท์  ตติยก้องเกียรติ์
6. เด็กหญิงวัลลภา  ช่างเจริญผล
7. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
1142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแม้น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผูกดวง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ๋ายเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร  โพธิสาร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกตุมณี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  อาเทศ
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกาญมณี   ประดับสุข
2. เด็กหญิงขวัญนภา   จันทร์สอน
3. เด็กชายคมกริช  ทองมี
4. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
5. เด็กหญิงสุมิตตรา   พรมมา
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางวีรยา   ยอดอาษา
 
1144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศรีทอง
2. เด็กชายพีระพงษ์  สายวงศ์คำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองสุก
4. นางสาววราพร   ชูเชิด
5. เด็กชายอุดม  เหล่าเลิศ
 
1. นายวรกาญจน์   มูลลี
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
1145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมเชย
2. เด็กหญิงชุดาพร  พลอยมาลี
3. เด็กชายธนากร  บัวคำศรี
4. เด็กหญิงวรัญญา  ก่อศิลป์
5. เด็กชายวีระพล  คงสมบูรณ์
 
1. นางปานทิพย์  ปักษินศิริ
2. นางวาสนา  สีลุน
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
3. เด็กหญิงอภัสรดา  พรมประเสริฐ
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางประจวบ  ฃ่างต่อ
 
1147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงกรชนก   กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ทาจำรัส
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พลเภา
 
1. นางสาวจีรนันท์   ศรีช่วย
 
1148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงจุรี  เทียนถวาย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ครบอยู่
3. เด็กหญิงเสาวลี  มะลิซ้อน
 
1. นางนัดดา  ชมภูวงศ์
2. นางสายสมร  โอสถ
 
1149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพิศตะวัน  รำมะนา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สินสรดอน
3. เด็กหญิงสุธิษา  กันทะวัง
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
1150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกัลยา   ศรีชัย
2. เด็กหญิงดวงกมล   สุโพธิ์
3. เด็กหญิงดวงเนตร  บาลี
 
1. นางสังวาลย์   เหมพรหม
 
1151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 1. เด็กหญิงรัตน์ชพร  สมหวัง
2. เด็กหญิงลลิตา  หอมห้อย
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุทริยา
 
1. นางนุจรี  แก้วประทีป
 
1152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.4 เงิน 7 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปราถนา  ทอน
2. เด็กชายสรวิชญ์  แสงกล้า
3. เด็กหญิงหฤทัย  แม่นปืน
 
1. นางกัลยา  โพธิ์งาม
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
1153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงธิติสุดา   บุญส่ง
2. เด็กหญิงมินทราวิกา   วังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ดีพันธ์
 
1. นายชิงชัย  นนทเสน
2. นางรานี   รุนสีงาม
 
1154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์   บุตรหงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร   วรศิลป์
3. เด็กชายอานนท์   แก้วสา
 
1. นางสาวเนตรนาภา   เปรมสังข์
 
1155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายนพวิชญ์  อาชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โลเคนแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  แพน้อย
2. นางสาวมณฑาทิพย์  โกศลจิตร์
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ปุระพรม
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
1157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงนันทิชา  รำมะนา
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีเริ่มสกุล
3. เด็กชายสายชล  พวงจันทร์
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง  ูศรีวิไล
 
1158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงนาราภัทร  พลอยมุข
3. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
1159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงดารี   ฮง
2. เด็กหญิงลิสา   ฮง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   แก้วยงกฎ
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
2. นางสุรัตน์   ระบกเวีย
 
1160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา   พิมเดช
2. เด็กหญิงชลลดา   บุผาวาส
3. เด็กชายอนุชา   บัวคำศรี
 
1. นายณรงค์  กันหา
2. นางสาววาสนา  เหมพรหม
 
1161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ยวงมณี
2. เด็กหญิงทัศนีย์   แก้วเกษ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   คงแก้ว
 
1. นางสังวาลย์    เหมพรหม
 
1162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงกอภิญญา   ศิริบัว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ซารัมย์
3. เด็กหญิงอรปรียา   ชูรัตน์
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
2. นางไพเราะ   นวนแก้ว
 
1163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โพธิ์สาชัย
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เมากะมล
3. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
 
1. นางสาวกนกพรรณ  รักษาทรัพย์
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
1164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนิตยา   พาสนุก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   วิลัย
3. เด็กหญิงมะลิ  แก้วขาว
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
1165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์    พิมพ์ภาค
2. เด็กหญิงพิญาดา   โพธิ์ศรีสุข
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ถนอมเชื้อ
 
1. นางประภารักษ์   นกศิริ
2. นางรานี  รุนสีงาม
 
1166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธ์นาคา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เนื่องแก้ว
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชอบกิจการ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
1167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงบงกช   ขันงาม
2. เด็กหญิงพรพรรณ    เกสร
3. เด็กหญิงพรหมพร   กลิ่นสะอาด
 
1. นางอุษา   สว่างพงษ์
 
1168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
2. เด็กชายสุริยะ  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
2. นางอรพิน  คงหมุน
 
1169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายพงษ์เพชร   โสดาราม
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   เขียวสอาด
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
1170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงจันทร์นภา   ไชยราช
2. เด็กหญิงวิภาริณี   ดุลดานิชย์
 
1. นางทองปิ่น    พันจันทึก
 
1171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พัฒน์พันธ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์   ชายา
 
1. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
1172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงวิไลวัลย์  สงวนไว้
2. เด็กหญิงอนิศรา  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวณฐมน  ใจแก้ว
 
1173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  อุตรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
1174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงจุฑามาส  โคตรภูธร
2. เด็กหญิงบานชื่น  ฉ่ำดำ
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
2. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
1175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงน้ำ
2. เด็กหญิงอารียา  ปะพะลา
 
1. นางสาวรัตยากร  คำบาง
 
1176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
2. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
1177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กหญิงชลิตา   ลาขุมเหล็ก
2. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงคล
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   บุญลอยแสง
 
1178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ดีด้วงพะเนาว์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ผุยคำผา
 
1. นางสาววารี  สีสอาด
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
1179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงนรินทร   พงษ์คุณ
2. เด็กหญิงพัชรา   สมบุญทองดี
 
1. นางสาวรัชยา   พรพงษ์กุล
 
1180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายณัฐดนัย   สุทธิโธ
2. เด็กชายภานุพงษ์   พันธ์ชมพู
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
1181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชนม์ณิชา  อุไรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธวิสรา  ด้วงเงิน
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
1182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กชายฐานันดร  แปลงสาร
2. เด็กหญิงโสภิตา  สุขหลวง
 
1. นางสาวประภาศรี  สงวนดี
 
1183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทวีชาติ
2. เด็กชายออมทรัพย์  หลักดี
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
1184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายกนกพล  ติ๊ปปละวงศ์
2. เด็กหญิงรุจิเรข  พลสุวรรณ
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
 
1185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงนิสา  ศรีสุก
2. เด็กชายปรเมษฐ  โปร่งสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
1186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายคมคาย  สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  สอนกลาง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
1187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. นางสาวสุรีย์พร   ขวัญสิริมงคล
2. นางสาวหยดเทียน   อุตตะโม
 
1. นายธวัช   แหวนเงิน
2. นางวิไลวรรณ  แหวนเงิน
 
1188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายบวรนันท์   แสนสุขใจ
2. เด็กชายสหรัฐ   รักษ์ด้วง
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
2. นายสมบัติ    ดวงภักดีรัมย์
 
1189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จบแฝง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำสวัสดิ์
 
1. นายประยูร  บัวนาค
 
1190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พยาวัง
2. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
1191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายนรินทร์  อินเรือน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นันทะเสน
 
1. นางสาววารุณี  ชูคันหอม
2. นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ์
 
1192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กชายณรงค์  วันศรี
2. เด็กชายเอกชัย   กงแก้ว
 
1. นางสาววัลลภา  ปันส่วน
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
1193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชุติมา  คำสุขดี
2. เด็กชายซุนโย  พรสิงห์
 
1. นางนิตญา  สุขแสวง
 
1194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
2. เด็กชายซุนโย    พรสิงห์
 
1. นางนิตญา   สุขแสวง
 
1195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สีสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ   จันทร์ผอง
 
1. นางสาววัลลภา  ปันส่วน
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
1196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายบูรพา  ประภา
2. เด็กชายพงศธร  หาญประโคน
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
1197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์   ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายพิริยกร   ชอบชื่นชม
 
1. นายชัชพล   ธรรมมา
 
1198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงวรรณภา   ทวดอาจ
2. เด็กหญิงอนงค์นารถ   บุญมี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กุ่มเรือง
 
1199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  โพธิ์รัตน์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายชัยวัฒน์   วันสุทธิ์
2. เด็กชายบุรัสกร   ศิริพันธ์
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
1201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายรัตน์  หลงลิว
2. เด็กชายอาทิตย์  หงษ์เจริญ
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์
 
1202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยาบูฮา
2. เด็กหญิงแก้วใจ  ไวแสง
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
1203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงนิดา  เพกอง
2. เด็กหญิงรัตนา  สว่างกุล
 
1. นายประยูร  บัวนาค
 
1204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงวารุณี   กิ้นบุราณ
2. เด็กหญิงวิมลมณี    พึ่งพวก
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เย็นอนงค์
2. เด็กหญิงแสงดาว  บุญเตา
 
1. นางเพียงเพ็ญ   ภูวงษ์
 
1206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โกศล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ธรรมอุต
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
1207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ  เกิดน้ำใส
2. เด็กหญิงเพชรี  ศรีทอง
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นางสร้อยเพชร  พายสำโรง
 
1208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมเชย
2. เด็กหญิงอินทิรา  มาลากุล
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
1209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   แดงชะอุ่ม
2. เด็กชายไพฑูรย์   จันทร์เชื้อ
 
1. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
1210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุประภาดา  ทรงสุข
 
1. นางกัลยา  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
1211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์   ประทีปแก้ว
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์   กสิผล
 
1. นางกาญจนา  โกมล
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   โสวนี
2. เด็กชายปวินทร   พงษ์พันนา
 
1. นางวรรณภา   เริ่มศิลป
 
1213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงมณิสร   หอมเย็น
2. เด็กหญิงวัชรา   หอมประไพย์
 
1. นางเพียงเพ็ญ   ภูวงษ์
 
1214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  เดชประไพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สินเปีย
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางนิยูง  ศรีวิไล
 
1215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงพรนภา  ฉ่ำดำ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  วงค์มนต์
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล
 
1216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 1. เด็กหญิงปริศนา  ดอกยี่สุ่น
2. เด็กหญิงภารฎีย์  เอี่ยมผิว
 
1. นางนุจรี  แก้วประทีป
 
1217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกุลปรียา  การพงศ์ศรี
2. เด็กหญิงนลิน  ทาโบราณ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
1218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงพิชญาภา   วิทยาการ
2. เด็กหญิงอินทุอร   บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายระนอง  สายทอง
 
1219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงพีรดา  พรหมสุวรรณ
 
1. นายสมพงษ์  เพียรอดวงศ์
 
1220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุบัว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
1221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายมานะ   แสงกระจ่างจิตร
 
1. นายเมธินี  คูณทรัพย์
 
1222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  อาภรณ์
 
1. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงดวงผกา   บุญเพ็ง
 
1. นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร์
 
1224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปุติรัตน์
 
1. นางสำรวย  บัวนาค
 
1225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงธัญศิริ  หาญสุด
 
1. นางสาววารุณี  ชูคันหอม
 
1226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายเกียรติพจน์  ทิพาพรประภา
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    รักพูลวงศ์
 
1. นายธีรวุฒิ   กันบัวลา
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายคเชนทร์   วันนิจ
 
1. นายวิชัย  คชาวงษ์
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายศักดิ์ดา   ทองเวช
 
1. นางสาววิไลพร   งามจั่นศรี
 
1230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายศุภชัย  คำภา
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. เด็กชายเมธัส  กลั่นกิ่ง
 
1. นายสุพจน์  นันทะเทศ
 
1232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1. เด็กชายนนทวัฒน์   อาจวงษา
 
1. นางสาวกาญจนา   ชำนาญกิจ
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงพรรษา   รูปแกะ
 
1. นางสุวิมล   แข่งขัน
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงรชตะ  มีแก้ว
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เข็มพะกา
 
1. นางสาวสุธิดา  ทิพเวช
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทองล้อม
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
 
1237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงศุพันนิกา  คำยง
 
1. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
1238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกชกร  กุหลาบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกมลชนก  กันดิษฐ
3. เด็กชายกฤษฎา  สวนพลู
4. เด็กหญิงกวินทิทพย์  น้ำแก้ว
5. เด็กชายกษิดิ์เดช  เอี่ยมศิริ
6. เด็กชายจักข์กริน  ดีสนอง
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีทิพย์
8. เด็กชายชนะพล  ไพอรัญ
9. เด็กหญิงชมพูนุท  จำปาทอง
10. เด็กชายชัยภพ  กร่อยกระโทก
11. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจันทร์
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือจันทึก
13. เด็กหญิงช่อผกา  ผาสุข
14. เด็กหญิงญาศิณี  เต็มมาก
15. เด็กชายฐานันดร  แปลงสาร
16. เด็กหญิงณฐิตา  เย็นยิ่ง
17. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็ชรสมบัติ
18. เด็กหญิงณรินพิชชา  สายทอง
19. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  ทามัน
20. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยภูธร
21. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีลาภ
22. เด็กชายทวิชาติ  จรรโลงบุตร
23. เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ
24. เด็กชายธนิสร  ขันอาสา
25. เด็กชายธันวา  ไกลกลิ่น
26. เด็กชายธีรกานต์  ชาญสมิง
27. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
28. เด็กหญิงนภัทร  ธนะโรจชูเดช
29. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุภาพ
30. เด็กชายนำชัย  แช่มช้อย
31. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีรุจ
32. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ไทยธวัช
33. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ฮวบกระโทก
34. เด็กชายปฏิพัทธิ์  วงค์มณี
35. เด็กชายปรมี  มหา
36. เด็กหญิงประภัทรา  ช่อชบา
37. เด็กชายปรเมษฐ  สังข์พยัคฆ์
38. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชโค้น
39. เด็กชายพงศพัค  สุขประสงค์
40. เด็กชายพงศพัส  สุขประสงค์
41. เด็กหญิงพชรภา  แก่นทองเจริญ
42. เด็กหญิงพรพิมล  หลวงลาด
43. เด็กหญิงพลอยชนก  ศิลาสูงเนิน
44. เด็กชายพัชรพล  ลัดลอย
45. เด็กหญิงพัชราภา  นาคประไพ
46. เด็กหญิงพัชรี  คำแจ่ม
47. เด็กหญิงพัณณชิตา  บัวไข
48. เด็กหญิงพิชญาดา  มงคลยง
49. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  บุญจันกุล
50. เด็กหญิงภัทราภร  ศรีประสาน
51. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปานสิงห์
52. เด็กหญิงมณีวรรณ  รุ่งรัศมี
53. เด็กหญิงมานิตา  อินทรโชติ
54. เด็กชายรัตนชัย  โกสุม
55. เด็กชายวชิรวุธ  ศรีเมือง
56. เด็กชายวรชิต  วงค์มณี
57. เด็กชายวรภพ  สวัสดี
58. เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์เส็ง
59. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุพรม
60. เด็กหญิงวริศรา  ชาววาปี
61. เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นจันทร์
62. เด็กหญิงวิจิตรา  ประยูรเธียร
63. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใยนะพรม
64. เด็กหญิงวิลาสินี  สวนพลู
65. เด็กหญิงศกลรัตน์  จันทร์ภักดี
66. เด็กหญิงศรัณย์กร  เวียงย่างกุ้ง
67. เด็กชายศราวุธ  ชาววาปี
68. เด็กหญิงศศิกานต์  ไกรยะเกศ
69. เด็กชายศาสตรา  มาสารี
70. เด็กหญิงศิริกัญญา  จันทร์ธรรม
71. เด็กหญิงศิริประภา  วรคำ
72. เด็กหญิงศิริพร  โคตะรักษ์
73. เด็กหญิงศุภธิดา  สมศรี
74. เด็กชายสนธยา  สายสมร
75. เด็กชายสรวิศ  สุภาพ
76. เด็กชายสิทธิโชค  สติมั่น
77. เด็กชายสิรดนย์  คนยงค์
78. เด็กหญิงสิรีนุช  อินทร์ประสงค์
79. เด็กหญิงสุชาดา  บัวคง
80. เด็กชายสุธี  สีสมุทร
81. เด็กหญิงสุภาพร  จำปาทิพย์
82. เด็กหญิงสุภาวดี  นันกระโทก
83. เด็กชายสุรพัฒน์  อินเกิด
84. เด็กหญิงสุรีย์พร  นนท์ประเสริฐ
85. เด็กหญิงอทิติยา  เหลือเจริญ
86. เด็กหญิงอธิชา  ยะถาคาร
87. เด็กหญิงอรนฤมล  วิชิตมงคล
88. เด็กหญิงอรุณกมล  กิ่งนอก
89. เด็กหญิงอัมรา  สิทธิพันธ์
90. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่โซว
91. เด็กหญิงเขมจิรา  ฉุนหอม
92. เด็กชายเจตษนัย  ลาดบัวขาว
93. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ศิลาผอง
94. เด็กหญิงเมธาพร  ท้าวมะตรี
95. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เตโช
96. เด็กชายเอกกวี  เจริญนิช
97. เด็กหญิงโสภิตา  สุขหลวง
 
1. นายกิติ  แผ่วตะคุ
2. นางชุติมา  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางสาวประภาศรี  สงวนดี
4. นางวนิดา  วันสาสืบ
5. นางสาวสายทอง  สาสวด
6. นางสาวออมทรัพย์  นนท์ประเสริฐ
7. นายอินทวรรณ  ไทยธวัช
8. นางสาวอุใลพร  สมคะเน
 
1239 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
 
1. นางสุขธิดา  วจีสุนทร
 
1240 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงเพ็ญผกา   เงินประสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน
 
1241 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
 
1. นางสาวพาณี  จินดาวงศ์
 
1242 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.8 ทอง 4 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงภรณ์ณภัทร    ชื่นรส
 
1. นางพัฒนานันท์   ยอดประทุมวัน
 
1243 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงเปรมทรัพย์   ดีจรัส
 
1. นางสาวกาญจนวรรณ   สีหะวงษ์
 
1244 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รุประมาณ
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
1245 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงมารียา  ล้วนศิริภาพ
 
1. นางสาวนุชรี  ผู้มีสัตย์
 
1246 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐลิตา  จูไธสง
 
1. นางสุวิมล  มานะต่อ
 
1247 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76.6 เงิน 9 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายพิพัฒน์  ก้องกังวาลย์
 
1. นางมณีพร  จันทราวุฒิ
 
1248 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาศัยราษฎร์
 
1. นางจันทรา  พิมกระโทก
 
1249 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายประมุข  เกษา
2. เด็กหญิงมนัสยา  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายรโน  จัน
 
1. นางทิวาพร  สุมิ่งสาลี
2. นางสาวนิตยา  วงษา
 
1250 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวณิดา  จำนงค์จิตร
2. เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายเพชรภูผา  กูบโคกกรวด
 
1. นางนภัสวรรณ  หน่อท้าว
2. นางวรินทร  แวนวน
 
1251 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  วงลี
2. เด็กหญิงบุญลือ  เปก
3. เด็กหญิงสุนิศา  จิตรละมูล
 
1. นางกฤติกา  ตีสถิตย์
 
1252 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายณัฐดนัย   อินพิกุล
2. เด็กหญิงนิดาวรรณ   นิ่ม
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์   ยินดีรัมย์
 
1. นางจรรยา   ชฎาชัย
2. นางบังอร   ผูกดี
 
1253 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำเสียง
2. เด็กชายอธิป  สอนสุข
3. เด็กหญิงอุษาพร  อุก
 
1. นางวิไลพรรณ  นิมิตรหมื่นไวย
2. นางศศิธร  สรงสระ
 
1254 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายกิตติรัช   วรคำ
2. เด็กชายบริพัฒน์   นพทัน
3. เด็กชายผกายมาศ    ถาวรวรรณ์
 
1. นางมาลี   แจ้งมงคล
2. นางอัมพร   มะลิซ้อน
 
1255 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 7 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เชื้อเจริญ
2. เด็กชายชาญวิทย์  พยาวัง
3. เด็กชายธนชิต  พิมพา
 
1. นางมณีพร  จันทราวุฒิ
2. นางสาววรรณจนา  รุนสีงาม
 
1256 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทักษิณา   กุมขุนทด
2. เด็กชายวีรภัทร   แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดีพงษ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
1257 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กุลาวงษ์
2. เด็กชายธนยศ  ถวิล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรผล
 
1. นางศรีวรรณา  พลเสน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญกุศล
 
1258 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงโดด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ลอยเลื่อน
3. เด็กชายศิลา  เพือน
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรีแปดริ้ว
2. นางสุพันทิพย์  กองอ่อนศรี
 
1259 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลประกาศ
2. เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันตระกูล
 
1. นางวาริณี  ศรีเจริญ
2. นางสุนีย์  ใจชื่น
 
1260 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายพงศภัค   สุขวารี
2. เด็กหญิงสายไหม   เหนือเกาะหวาย
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทราเทพ
 
1. นางธนัช   ประทุมทิพย์
2. นางวิไลลักษณ์   จู๋นางรอง
 
1261 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงลักษมี   พิทักษ์วงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงวรวลัญษ์   ซาเฮา
3. เด็กหญิงเล็ก    ใจมั่น
 
1. นางพิมพวรรณ   สว่างผล
2. นางเกศแก้ว   จันทร์อินทร์
 
1262 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายพีรพุฒิ  นาคกระแสร์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พุทธวิชัย
 
1. นางสาวปิยพร  วันยายุทธ
2. นางสาวสาวิตรี  ชื่นอารมณ์
 
1263 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนราพร  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ดากุล
3. เด็กหญิงอริสา  ทองชิง
 
1. นางภัทราภรณ์  รักษาผล
2. นางอรัญญา  วงษาคร
 
1264 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกชกร   เทียนไธสง
2. เด็กหญิงพรชนก   จันทจร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   คำแสนพันธ์
 
1. นางจันธิรา   รัตนพันธ์
2. นางณัตตยา    ทองขอน
 
1265 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 1. เด็กหญิงกิติญาดา  สงเปลือย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ฤทธิแรง
3. เด็กชายพสิษฐ์  วันทาพงษ์
 
1. นางพันทิพย์  กองอ่อนศรี
2. นางรุ่งฤดี  ศรีแปดริ้ว
 
1266 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงปริณดา  ลิ้นรา
2. เด็กหญิงพัราภรณ์  พวกดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  สีสอาด
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จริยาโสวรรณ
2. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
1267 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงปนัดดา    โกยรัมย์
2. เด็กหญิงพนิดา   ชาญศิริ
3. เด็กหญิงพรผกา   เหลือมพล
 
1. นางมาลี  แจ้งมงคล
2. นางเบญจมาศ   เข็มทอง
 
1268 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ย่องมณี
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  เจริญดง
3. เด็กชายนันทกร  ผิวเหลือง
 
1. นางรัตนา  สายยอม
2. นางสุรัตติกานต์  หล้าบุดดา
 
1269 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายสนันต์  ยอนสุข
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
1270 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
1271 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองย่น
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
1272 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก่นไทย
 
1. นางราตรี  คงพุทธา
 
1273 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  เสือพงษ์ใหญ่
 
1274 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายจตุรพิฐ  ปัตลา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สุดจิตร์
 
1275 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุประภาพรรณ  โตสุข
 
1. นางสมควร  สร้อยสง
 
1276 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวรชิต  สินจังหรีด
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
1277 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายปิยะ  โสหล้า
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
 
1278 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายวายุภักษ์  มานะอด
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
1279 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงอังคณา  มะลิวรรณ
 
1. นางสาวกมลพัชร  บุญโกมล
 
1280 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธ์รักษา
 
1. นางนพรัตน์  เย็นจิต
 
1281 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชิดชนก  อัมพวัน
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
 
1282 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟองเกิด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
1283 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ทองย่น
 
1. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
1284 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทิพย์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เลี่ยมพักตัว
 
1285 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายกวินภพ  ฉิมมิ
 
1. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
1286 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางธภรณ์  ประยงค์เพชร
 
1287 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงณัฐฎธิดา  เวทนา
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
 
1288 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงปริศนา  คงบุญ
 
1. นายอรัญชาย  ชมกุล
 
1289 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายเรวัติ  สีแสด
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
1290 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายรุ่งเรือง  เครือโสม
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
 
1291 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายเสกสรร  กันสำอางค์
 
1. นางราตรี  เพชรโกมล
 
1292 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายภาสกร  จีนพานิช
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
 
1293 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงปัทมา  ชำนาญรัมย์
 
1. นางสาวกมลพัชร  บุญโกมล
 
1294 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงชลลดา  สมนึกตน
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
1295 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แอบสมตัว
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พรมเดช
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กี่โหง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี  มะปรางค์
 
1296 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมบิน
2. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วสูงเนิน
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เลี่ยมพักตัว
 
1297 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายก้องหล้า  สวาย
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มิตรตาพระยา
3. เด็กชายมุย  ปลาน้อย
 
1. นางเนตรนภิส  น้อยมี
 
1298 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะสอ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ธาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นายนายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
1299 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายถารัตน์  ผลาศักดิ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  เทศชวน
 
1. นางเนตรนภิส  น้อยมี
 
1300 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายสมเดช  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กชายสิรภัทร  เปล่งนอก
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
2. นางราตรี  มุลาลินน์
 
1301 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเหนือ
2. เด็กชายวุฒิไกร  แสงคำ
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
2. นายสมบัติ  ดวงภักดีรัมย์
 
1302 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายฤทธิ์ไกล  กุลจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กุลจันทร์
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
1303 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธนทัต  ดุมกุล
2. เด็กชายธนพล  ตุ่ย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์
2. นางนิตญา  สุขแสวง
 
1304 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงธัญดา  พาปาน
2. เด็กหญิงอรนภา  รากพุด
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
1305 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อยู่แจ้ง
2. เด็กชายสมพงษ์  ผิวอินทร์
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
 
1306 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงวาสนา  เรืองมาลา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุภาษา
 
1. นายสุทิน  เย็นที
 
1307 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายวสันต์  พินิจมนตรี
2. เด็กชายศิริชัย  จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางรุ่งนภา  เศษสุวรรณ
2. นางสาวศิริรัตน์  เย็นแม้น
 
1308 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายพงศกร  สังข์ชม
2. เด็กชายศวีระ  บุญเพ็ง
 
1. นางวนิดา  บัวแก้ว
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
1309 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
1310 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายสมจิตร  ปางลีลาส
2. เด็กชายอภิชิต  ปินะภา
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี  มะปรางค์
 
1311 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กชายวันวิวัฒน์  รัตนวิชัย
2. เด็กชายเอกรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวอรัญญา  บอนไธสง
 
1312 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายไตรภพ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายไพศาล  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
2. นางราตรี  มุลาลินน์
 
1313 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิลาศิณี  ปลึกไธสง
2. เด็กหญิงวิลินดา  ปลึกไธสง
 
1. นางอาณดา  พรหมอินทร์
 
1314 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกรวุฒื  นนฤชา
2. เด็กชายชนะภัย  ดีวงค์
 
1. นายพัทธพล  กันเมียน
2. นางศุภิสรา  กันเมียน
 
1315 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายชินวัตร  แคนรัมย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ร่าเริง
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์
 
1316 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสกล  ฉิว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กูลเกื้อ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพ  สำนักดี
 
1317 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤตนัย  แก้ววงษา
2. เด็กชายจิราวัฒน์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
2. นางสาวพรรษกร  โพธิ์ยา
 
1318 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายวสันต์  เทียมสงวน
2. เด็กชายไกรลักษณ์  จีนพระ
 
1. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
 
1319 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ราชโสม
2. เด็กหญิงเรณุกา  เดียนประโคน
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
1320 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายฆนากร  สีประเสริฐ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
 
1. นายพินิจ  พลอยนิล
2. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
1321 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายรัตนชัย  ดีวงค์
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญเสริม
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
2. นางสาวบุศกร  ดีประเสริฐ
 
1322 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุริยบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมหวาน
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาวัลย์  หอมนิยม
 
1323 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงพิมพาพร  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายสมิทธ์  สมวงค์
 
1. นางธนัชชา   ตาชูชาติ
2. นางสมใจ  สุขะกาศี
 
1324 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พึ่งเกษม
2. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางสมปอง  รสหอม
 
1325 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กชายปริวัฒน์  อาจไธสง
2. เด็กหญิงมาริสา  จีด
 
1. นางพัชนิดา  มั่นจิตร
 
1326 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายศุกร์ภัทร  นิพรรัมย์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เหลืองอ่อน
 
1. นายไพรัช   เสาธงใหญ่
 
1327 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายจักรเพชร  อยู่
2. เด็กหญิงสุวิไล  กันเมฆ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
1328 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายวีรวัฒน์  รอดภัย
2. เด็กหญิงอรัญญา  ออมสิน
 
1. นางยุพิน  ถาวรยิ่ง
 
1329 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายทัศทน  บรรลัง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
 
1. นางณัฐวี  งามผลเจริญ
2. นายเกริกชัย  วงษ์ชัยแย้ม
 
1330 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายณัฐนนท์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทศเกิด
 
1. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
2. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
1331 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 7 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายชลอรัญ  อุดมพงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีงาม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
1332 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  จันดาผล
2. เด็กหญิงทิพปภา  ใจดี
 
1. นางสารภี  ธรรมกุล
 
1333 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 9 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ไวคิด
2. เด็กชายยศติพงษ์  พรมโสรฬ
 
1. นางพเยาว์  ชุมเพ็งพันธุ์
2. นางสาวอุมาพร  ลิขิตพรหมสุข
 
1334 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายจิรวัฒน  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นแม้น
 
1. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
1335 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงภิยดา  นิลขันธ์
2. เด็กชายเรวัติ  สีแสด
 
1. นางวรรณา   บุญประจักษ์
2. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
1336 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายคมสันต์  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฝอยจะโป๊ะ
4. เด็กชายณัฐพล  นาคูณ
5. เด็กหญิงพรนภา  คำภา
6. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวชนาภา  คำดี
2. นางสาวแสงระวี  พันธุ์ชมภู
 
1337 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กชายปราโมทย์  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางพเยาว์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
1338 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายศุกร์  ไวคิด
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
1339 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กุ่มทอง
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
1340 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงนัดดา  คะนารัมย์
 
1. นางสาวสุมาลี  วงค์พนม
 
1341 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2    
1342 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงพัชรี  ช่างเกวียน
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
 
1343 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
1344 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงจิตรวินา  นุศิริ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
 
1345 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
1346 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  จิตรพล
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
 
1347 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ชำนาญปืน
 
1. นางวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
 
1348 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บอนไธสง
 
1349 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปรีณาภา  สมภักดี
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
1350 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
 
1. นางรัชนี  วังหนอง
 
1351 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองสุข
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
1352 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศิลาพงษ์
 
1. นายเกริกชัย  วงษ์ชัยแย้ม
 
1353 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
 
1354 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายมานิตย์  สุประมาณ
 
1. นางวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
 
1355 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กชายธนกฤต  จีนสุพล
 
1. นางพัชนิดา  มั่นจิตร
 
1356 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กชายชยานันท์  แปรรัมย์
 
1. นางพัชราวลัย  โพธิขำ
 
1357 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงเกศสุรีย์  แสนกล้า
 
1. นางสังวาลย์  เมืองพรม
 
1358 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองขาว
 
1. นางสาวเยาวณี  กิ่งสีดา
 
1359 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงดนุสรณ์  อ่อนศิลา
 
1. นางสาววารี  สีสอาด
 
1360 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายเด่นชัย  ทองบุปผา
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เพ็ชรนอก
 
1361 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายพีรภัฒน์  ชาญสำโรง
 
1. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
1362 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายเพิ่มพล  พันมหา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  สุดจิตร์
 
1363 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายวายุภักษ์  มานะอด
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
1364 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์สีเงิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  เจริญธรรมดี
 
1365 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายรุ่งเรือง  เครือโสม
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
1366 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนละออง
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
1367 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. นายมณฑล  บุญอินทร์
 
1. นางศิรินทิพย์  ศิริสมบูรณ์
 
1368 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายดนัย  ขุนเภา
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
1369 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายมาวิน  เจริญชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  ศิริเจริญ
 
1370 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายเอกพล  สุขวิชัย
 
1. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
1371 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงฐิติมา  หมอกพรหม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
1372 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ศิริมงคล
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางไพงาม  สร้อยทอง
 
1373 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมหึก
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
1374 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
 
1375 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
1376 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
1377 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายพีรพงษ์  ประทุม
 
1. นางเสาวนิตย์  สุดจิตร์
 
1378 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายมงคล  กระแสโสม
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
1379 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุ่น 1. เด็กหญิงสุภิตรา  ทองอ้ม
 
1. นางพิกุล  มั่งมีผล
 
1380 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายบุญรอด  น้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ปัญญาฤกษ์ชัย
 
1381 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุกะสัง    
1382 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงกรณ์วิกา  บุญมี
2. เด็กหญิงปริตา  ทังไธสง
3. เด็กชายวิชัย  โนนบุ
4. เด็กหญิงอริษา  กันอาน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองชิต
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
1383 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สิงคเวหน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มิ่งสำริด
3. เด็กชายพลกฤต  ฟักอร่อย
4. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยงคตร
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทูเกาะพลุก
 
1. นางสาววารี  สีสอาด
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
1384 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
2. เด็กหญิงทิพวาพร  เทศเกิด
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผลมาลี
4. เด็กหญิงพรนิภา  บุตรดี
5. เด็กหญิงวาสนา  นวลหอม
6. เด็กหญิงอักษรศิริ  เดือนจังหรีด
 
1. นางสาวจิตตินันท์  พิมพาลัย
2. นางวิไลลักษณ์  เจริญธรรมดี
3. นางสุรีพร  ยะหัตตะ
 
1385 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญปืน
2. เด็กหญิงรัตนา  โง้วเส็ง
3. เด็กชายอนุภัทร  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
1386 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ท่าสถาน
2. เด็กชายทักษิณ  บุญสร้าง
3. เด็กชายลิขิต  หงษ์นะกุล
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
1387 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มนิลการ
2. เด็กชายบัณฑิต  อวนวัง
3. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์จันทร์ทา
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
1388 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายดนัย  ขุนเภา
2. เด็กชายลม  จันลี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุนหาญ
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
1389 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แจ้งกูล
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
1390 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทำอาษา
2. เด็กชายศักดิ์พล  ดาษภะรัมย์
3. เด็กชายอภิชาต  ศิรินอก
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
1391 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
1392 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  มีพร้อม
2. เด็กหญิงภานุมาศ  คชรินทร์
3. เด็กหญิงวรรณวลี  นิเวชกุล
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
1393 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์คำศรี
2. เด็กชายชฎาธรณ์  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงเรืองทิพย์  ห่ามผักแว่น
 
1. นางสาวสาริศา  หนูขาว
2. นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ
 
1394 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายชนนท์  ถาวรสาลี
2. เด็กชายบัวหลัน  พรมศรี
3. เด็กชายวชิรา  สมภักดี
 
1. นายภาณุวัฒน์  จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
1395 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เจียมสกุล
2. เด็กชายธีรพงษ์  ไวว่อง
3. เด็กชายสมชาย  แสนดี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย
2. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
1396 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวริษา  บัวจูม
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  สิทธิชาติ
 
1. นางสาวสังวาลย์  เมืองพรม
 
1397 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายจีรภัทร  จรจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวลักขณา  พระภักดี
 
1398 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงขำ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภักดีราช
 
1. นางสาวอรัญญา  บอนไธสง
 
1399 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางนพรัตน์  เย็นจิต
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
1400 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายอุทัย  จีนโน
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
2. นายเกริกชัย  วงษ์ชัยแย้ม
 
1401 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายยศพร  วรรณกิจ
2. เด็กชายรัฐพล  หวังกว้างกลาง
3. เด็กชายสหภาพ  สีทา
 
1. นางสาวสุทธิตา  แกมรัมย์
2. นางสาวอัจฉรา  สวามิชัย
 
1402 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายพีรทัตน์  นาบำรุง
2. เด็กชายศุภวัทน์  สารการ
3. เด็กชายเจษฎา  เกตุไหม
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวลักขณา  พระภักดี
 
1403 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายทีรภาพ  หอมอำพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  สนิทชัย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  วงศ์ทำเนียบ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อยู่ยั่งยืน
 
1404 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  นพเคราะห์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  อยู่แจ้ง
3. เด็กหญิงศิริพร  เพิ่มพร
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
2. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
 
1405 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างคล้อย
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สร้อยแม้น
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
1406 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายพงศกร  สังข์ชม
2. เด็กชายวรัญญู  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
1407 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ฟันทอง
2. เด็กชายพลสิทธิ์  คะนารัมย์
 
1. นางนลินรัตน์  กองเทพ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์พนม
 
1408 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  คนหลัก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วินเนตรวงษ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สายจันทร์
 
1409 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  หลวงศรี
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมมี
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
1410 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขาวรัมย์
2. เด็กชายเอกพันธ์  พันธุ์ถวิล
 
1. นางสาวกนกทิพย์  วิเศษรัมย์
2. นายประสิทธิ์  กลั่นอ่ำ
 
1411 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กชายชัยยา  มีฉลาด
2. เด็กชายเชาวลิต  สริมอรุณ
 
1. นายอรัญชาย  ชมกุล
2. นางสาวเสาวนิตย์  สุดจิตร์
 
1412 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทัพไทย 1. เด็กชายสัตยากร  ครุฑธามาศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  แกนแปะ
 
1. นางพัชนิดา  มั่นจิตร
2. นายอุทัย  อุดมพันธ์
 
1413 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 7 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนมหาชัย
2. เด็กชายพิสูจน์  กุ่มเดช
 
1. นางศุภลักษณ์  พูนทอง
2. นางอุไรวรรณ  ศิริเจริญ
 
1414 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายอัมรัตน์  ฟองเกิด
2. เด็กชายเอกราช  เข็มทอง
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
1415 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายฆนากร  สีประเสริฐ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางสาวอรัญญา  ภูท่าเสียว
 
1416 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กชายพีรศักดิ์  บุตรงาม
2. เด็กชายอนุชิต  พิทักษา
 
1. นางพัชราวลัย  โพธิขำ
 
1417 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายสมพร  เพราะเรืองบิดา
2. เด็กชายอดิศร  ดีมุข
 
1. นายกิตติพงษ์  เกนขุนทด
 
1418 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายพิษณุ  กันวิเชิญ
2. เด็กหญิงสุริยา  อาลัยรัมย์
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
2. นายธนัฐชัย  เวียงอินทร์
 
1419 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 1. เด็กชายกิตติกร  ตรีกุล
2. เด็กชายชวิศ  เกี้ยมแสนเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แก้วดก
2. นางสาวศศิวิมล  ทำมี
 
1420 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายชาญเดช  ดีวอน
2. เด็กชายธีระพัทร  มุขแสง
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
2. นางสาวบุศกร  ดีประเสริฐ
 
1421 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - - โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แย้มชม
 
1. นายวชิระ  สุทารส
2. นางสาวอุทุมพร  โสภาคย์
 
1422 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายภีรภัทร  ลักขษร
 
1. นางสาววรรณษา  กิ่งแก้ว
 
1423 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  พงษ์นิล
2. เด็กชายณรงค์ทรรศ  เกาแกกุล
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศักดิ์เจริญกิจ
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
1424 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายอัครเดช  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายอำพล  พุมคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลับแล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางอารัญ  ป้อมมารดอน
 
1425 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ชื่นอิ่ม
2. เด็กชายสุริพล  โสภากุล
3. เด็กชายสุริโย  โสภากุล
 
1. นางพลับพลึง  รังสินธุ์
2. นายวิรัติ  แก้วสุวรรณ์
 
1426 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เจิดพิมาย
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  จงเชื้อกลาง
3. เด็กชายวีระชัย  ปิ
 
1. นายบุญไชย  ด่านจิตร์ตรง
2. นางมัชฌิมา  ด่านจิตร์ตรง
 
1427 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกล้า   ลือคำหาญ
2. เด็กชายภูชิต  โสภาค
3. เด็กชายสิทธิเดช  ชินคำ
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
1428 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายจักรพันธ์  หล่อเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร์  ประสงค์ใด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ครองยุทธ
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง
 
1429 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทร์คำสี
2. เด็กชายชฎาธรณ์  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงเรืองทิพย์  ห่ามผักแว่น
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
1430 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
2. เด็กชายวายุภักษ์  มานะอด
3. เด็กชายเรวัติ  สีแสด
 
1. นายพินิจ  พลอยนิล
2. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
1431 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตุ่น 1. เด็กหญิงพรหมพร  มากเขียน
2. เด็กชายราเมศ  สุขประสาน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทรงศรี
 
1. นายชัยณรงค์  ม่วงประเสริฐ
2. นายปริญญา  สุทธิวานิช