สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐการ  โสกงโสด
2. เด็กหญิงภรัญญู  สติภา
 
1. นางสาววารุณี  ชูคันหอม
2. นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐทิฌา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรสันต์
3. เด็กหญิงมาริสา  สมสวย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอนทอง
2. เด็กหญิงดวงแก้ว  เฟื่องฝอย
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
2. นายวินัย  นาคำ
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชาติ  โตประโคน
 
1. นางสาวนิรมล  พงษ์เสดา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายนรินทร์  อินเรือน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นันทะเสน
 
1. นางสาววารุณี  ชูคันหอม
2. นางสาวอัมพวัน  ลายพยัคฆ์