สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทับทิมสยาม 03 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายกายสิทธิ์  หินชัน
2. เด็กหญิงศศิประภา  สุจริตใจธรรม
3. เด็กหญิงสุนันทา  มั่นจิตร
4. เด็กหญิงสุภัคกัญญา  เหมทอง
5. เด็กชายโศภณ  ย้อมสี
 
1. นางสาวนิชาภัทร  ฉลาดเลิศ
2. นางสาวสุธิดา  ทิพเวช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงอังคณา  สติภา
 
1. นางสาวนิชาภัทร  ฉลาดเลิศ
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.6 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัฒิ  ธงทันดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  โสประดับ
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เนเยือด
 
1. นางสาวอรวรรณ  โสประดับ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เข็มพะกา
 
1. นางสาวสุธิดา  ทิพเวช
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ไวคิด
2. เด็กชายยศติพงษ์  พรมโสรฬ
 
1. นางพเยาว์  ชุมเพ็งพันธุ์
2. นางสาวอุมาพร  ลิขิตพรหมสุข
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางพเยาว์  ชุ่มเพ็งพันธุ์