สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัฐฎา   เงินชื่น
 
1. นางพูนทวี   พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จันทรแสง
2. เด็กหญิงดาริกา   เงินม่วง
 
1. นางอนงค์   บัวสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์   ปรึกษากิ่ง
2. เด็กหญิงราวัล   วงศ์คุณ
3. เด็กหญิงสุพิชชา   งามเลิศ
 
1. นางสาวธิติกา  ณ วารี
2. นางอัญชลี   รินสบาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพร   จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงพิมลภัส   พินิจ
3. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาลากุล
2. เด็กหญิงชนิสรา   หอมห่อย
3. เด็กหญิงชื่นนภา   งามเขียว
4. เด็กหญิงสุกานดา   รุ่งศรีรำไพ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองคำ
 
1. นายธวัช  แหวนเงิน
2. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
 
6 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
7 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
8 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณา   ชำนาญรัมย์
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
9 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   งามละม่อม
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
10 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิสา   เมฆประคำ
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   นิลประกาศ
2. เด็กชายณัฐพล  พานจันทร์
3. เด็กชายพรชัย   ถีระวงษ์
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นายสุพจน์   ณรงค์เพชร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุวัฒน์   เจริญชัย
2. เด็กชายเกรียงไกร   เงินทรัพย์
 
1. นางสาวญาณกาญจน์   จิตคำรณ
2. นายสมบัติ  บัวสกุล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีย์พร   ขวัญสิริมงคล
2. นางสาวหยดเทียน   อุตตะโม
 
1. นายธวัช   แหวนเงิน
2. นางวิไลวรรณ  แหวนเงิน
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญผกา   เงินประสิทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กุ่มทอง
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก