สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิ่นนภา   แสงวิโรจน์
 
1. นางพูนทวี   พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณา   ชำนาญรัมย์
 
1. นางอนงค์   บัวสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวรัตนาภรณ์   สุขนางรอง
2. นางสาวหยดเทียน  อุตตะโม
 
1. นายธวัช   แหวนเงิน
 
4 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ริ้วทอง
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
5 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวนันท์   เงินคุณ
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก