สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสกุล
2. เด็กหญิงนพมาศ  สว่างกุล
3. เด็กหญิงปาลิณี  แม่นปืน
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   แสงสาย
5. เด็กหญิงวิจิตรา   อนงค์เวช
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำใส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
8. เด็กหญิงสุนิษา   จิตรน้อม
9. เด็กหญิงอาทิตติยา   ตาลเยื้อน
10. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางระนอง   สนเกื้อกูล
3. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
2 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก   ประกาเวสูง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว   ทองชื่น
3. เด็กหญิงปณิตา   ร้อยศรี
4. เด็กชายประวิทย์   ช่างฟอก
5. เด็กชายพลวัต   จิตตั้งตรง
6. เด็กชายศิรวัฒน์   คันทอง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำใส
8. เด็กชายอนุชา   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางระนอง   สนเกื้อกูล
3. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพนิดาพร   ประยงค์ขำ
 
1. นางรำพรรณ   มีอาษา