สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนัชพร   เพ็งมณี
2. เด็กหญิงบุปผา   พลนางเครือ
3. เด็กหญิงพรวลัย    รองพล
4. เด็กชายเกียรติบัญชา    ดาราศร
5. เด็กชายเชาวลิต   ลุง
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
2 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงปุณยนุช   นามบุตร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรืองเดช   พลนางเครือ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอร์เดน   รูโดรฟ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วิชิตลักษณาวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย   กันดิษฐ์
2. นางสาวนวนันท์   คชาวงษ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรี  ช่างเกวียน
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ