สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราทิพย์   เกาะเพ็ชร
 
1. นางพิมพา   ทองบัว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
2. เด็กหญิงหนึ่งหทัย   เจริญพงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงเขมินทรา   เกิดสุข
 
1. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
2. นางวรรณะ   ปริญญาวัฒนะ