สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราทิพย์   เกาะเพ็ชร
 
1. นางพิมพา   ทองบัว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไชยพัฒน์   พรมทอง
 
1. นายวิชัย   คชาวงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนัชพร   เพ็งมณี
2. เด็กหญิงบุปผา   พลนางเครือ
3. เด็กหญิงพรวลัย    รองพล
4. เด็กชายเกียรติบัญชา    ดาราศร
5. เด็กชายเชาวลิต   ลุง
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
2. เด็กหญิงหนึ่งหทัย   เจริญพงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงเขมินทรา   เกิดสุข
 
1. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
2. นางวรรณะ   ปริญญาวัฒนะ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงปุณยนุช   นามบุตร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
6 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราวดี   ชุมพร
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แอบจังหรีด
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
8 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
9 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
10 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   แสงทอง
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิณา   ธงอาษา
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
12 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แอบจังหรีด
2. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
3. เด็กหญิงปุณยนุช  นามบุตร
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  อันสมศรี
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมพร
6. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
7. เด็กหญิงศศิณา  ธงอาษา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงทอง
9. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
2. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
3. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเรืองเดช   พลนางเครือ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
14 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา   พรมสิทธิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายนฤพล   สร้อยทอง
 
1. นายวิชัย  คชาวงษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันญลักษณ์  ขันทอง
2. เด็กหญิงนันท์ชนก   แสงโสภา
3. เด็กหญิงยูมิ  ทองเจริญ
4. เด็กหญิงศศิธร   พลอยเทศ
5. เด็กหญิงศสิณา  ธงอาษา
6. เด็กหญิงอภิชญา    รังสิยานนท์
 
1. นางชยาภรณ์   พิมพิสาร
2. นางสาวนวนันท์  คชาวงษ์
3. นางวรนุช  ลุนภิรมย์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายมาศ   สายบุตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   วงศ์ประคำ
3. เด็กหญิงวรัญญา   ปานศักดิ์
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอร์เดน   รูโดรฟ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วิชิตลักษณาวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย   กันดิษฐ์
2. นางสาวนวนันท์   คชาวงษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิสา    ตันสเถียร
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ดอนสกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
2. นางสุภา   บรรลือคุณ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายขุนพล   ศรีสาคร
2. เด็กชายจิรานนท์   สิงห์โขง
3. เด็กชายวงศ์ตะวัน   สนธินาม
4. เด็กชายสุทธิพงศ์   ม่วงภาษี
5. เด็กชายเลิศลักษณ์  ปรางคัง
6. เด็กชายไพศาล   หล่มสูงเนิน
 
1. นายฉัตรชัย   กันดิษฐ์
2. นายนิวัฒน์   ห้วยกัญจน์
3. นายวิชิต   ลุนภิรมย์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเชนทร์   วันนิจ
 
1. นายวิชัย  คชาวงษ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรี  ช่างเกวียน
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ศิริมงคล
 
1. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
2. นางไพงาม  สร้อยทอง