สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  รักเกษม
2. เด็กหญิงอารยา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5 1. เด็กชายจีรภัทร  จรจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
2. นางสาวลักขณา  พระภักดี