สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชำนาญชัย  ใบเขียว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจอสิทธิ์
3. เด็กหญิงสายใจ  ทับประมงค์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สว่างกุล
5. เด็กหญิงอัญชลี  นิตยกัญจน์
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
2. นายมัธยัสถ์  พังสอาด