สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายเริงชัย  มิ่งพรม
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนภัทร  อินทร์สุข
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีประสิทธิ์
 
1. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพันธุ์  ตะยะหาญ
2. เด็กชายศนรินทร์  สว่างกุล
3. เด็กชายอดิศร  ชำนาญนา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงสูงเนิน
5. เด็กหญิงเมธาวลี  ประมวล
 
1. นายธิดาทิพย์  พังสอาด
2. นายมัธยัสถ์  พังสอาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชำนาญชัย  ใบเขียว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจอสิทธิ์
3. เด็กหญิงสายใจ  ทับประมงค์
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สว่างกุล
5. เด็กหญิงอัญชลี  นิตยกัญจน์
 
1. นางธิดาทิพย์  พังสอาด
2. นายมัธยัสถ์  พังสอาด