สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ราชสีทา
2. เด็กชายวินัย  พึ่งกุศล
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเพ็ง
 
1. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
2. เด็กหญิงยุภา  มีเพชร
3. เด็กหญิงศุระวี  กองแก้ว
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเนตรชนก  อ่ำพึ่ง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ