สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลงิ้ว
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  วชิระพรมศักดิ์
 
1. นางประเทือง  ชมยินดี
2. นางสาวใบศรี  วงศ์สาย
 
2 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ขืนเขียว
2. เด็กหญิงวาฐิตา  เกษมสุข
3. เด็กหญิงอรทัย  กองใจ
4. เด็กหญิงเกนิกา  วิเศษชัย
5. เด็กหญิงเกศราพร  เจนดง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตะโกจีน
 
1. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
2. นางสาวรัตนา   บำรุงจันทร์
3. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลาวเพ็ชร
2. เด็กชายจิราพัชร  จันทผิว
3. เด็กชายชาญณรงค์  กองทอง
4. เด็กชายทศภัทร  เจริญดง
5. เด็กชายธีรนัย  มหาราช
6. เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วสา
7. เด็กหญิงเกวลิน  ใจหมั้น
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประมาคะเต
 
1. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
2. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
3. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลยา  สมจิตร
2. เด็กชายธนภูมิ  เดชห้วยไผ่
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  ขนธาตุ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  เจริญดง
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  บี้กาใจ
6. เด็กชายอัสนะ  เขียวพุฒ
 
1. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
2. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนสุข
2. เด็กหญิงภัสสร  ลาเหลา
3. เด็กหญิงมนีนัส  กองแก้ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาวเวียง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ใต้คีรี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใต้คีรี
 
1. นางสาวปัทมา  แม่นปืน
2. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษา
3. เด็กหญิงภารดา  อินอ่อน
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาติก้อน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  พิลึก
 
1. นางสาวยุพิน  หินซุย