สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนภา  เกตุแก้ว
 
1. นางพิจิตตรา  รุ้งเรืองเดช
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพลนอก
 
1. นางสาวกิตยา  สมบูรณ์