สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิตรวิสุทธิ์  ต้อนโสกรี
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สาทิพจันทร์
 
1. นางจารวี  โกสุม
2. นางนพมาศ  พรหมเมตตา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุษบา  แนนกระโทก
2. เด็กชายพงศธร  อายครรัมย์
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสุนทร
2. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาวจันทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  อุ่มศึกษา
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  อาภรณ์
 
1. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ