สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางทวีพร  พยุยงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ชนะศึก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ราชเดช
3. เด็กหญิงโยษิตา  เพ็งศร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
2. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีธัช  วสนาท
2. เด็กชายปฏิพล  แสวงคิด
 
1. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภายสูงเนิน
2. เด็กหญิงฟาติมะห์  อาแว
3. เด็กหญิงโสรญา  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงภัคสิรี  อุ้มแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  ทองทศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรกมล  ดาหา
2. เด็กชายณฐกร  พยุยงค์
3. เด็กชายปัณณฑัต  โสมนาค
4. เด็กหญิงวรัชยา  โตเจริญ
5. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วงา
 
1. นางจันทรา  รุ่งฟ้า
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มังสุลัย
 
1. นางสาวสรวงกนก  ชุนประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายชคัทพล  พันนาม
2. เด็กหญิงสุภาสินี  หัดรัดไชย
 
1. นางทัศนีย์  อุกำแพง
2. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
 
1. นางทวีพร  พยุยงค์
2. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กหญิงอทิตยา  เกศสุวรรณ
 
1. นายธรรมบูชา  จันทะบุดดา
2. นายวรวุฒิ  หินโทน
 
12 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธินันท์  จันทรมณี
 
1. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
13 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
14 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุส  บุตรสรรค์
2. เด็กชายนรินทร์  ปรานชาติ
 
1. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
2. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
15 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมศรี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่เซียว
3. เด็กหญิงปราณปรีญา  ดิษยบุตร
 
1. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
2. นายสิทธิพงศ์  พลทองเติม
 
16 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาพร  พวงมาลัย
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
17 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
18 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คามจังหาร
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
19 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
20 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
21 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
22 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
23 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
25 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กชายชนะรัตน์  ลำเต็ม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
4. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
5. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
6. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
7. เด็กชายศุภกฤต  ฤทธิ์มังกร
8. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
26 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กชายจรูญศักดิ์  โลกประโคน
3. เด็กชายชนะรัตน์  ลำเต็ม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
5. เด็กชายพงศภัค  ภาคพิชเจริญ
6. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
7. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
8. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คามจังหาร
9. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
10. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
11. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
12. เด็กหญิงศิวนาถ  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายศุภกฤต  ฤทธิ์มังกร
14. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
15. เด็กหญิงเบญญาพร  พวงมาลัย
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลดา  นามวงษ์
2. เด็กชายชาญฉลาด  รักแจ้ง
3. เด็กหญิงนุชริน  ยี่สุ่นหอม
4. เด็กหญิงบุญญาพร  คงเสือ
5. เด็กหญิงพรกนก  วงษ์วีระธรรม
6. เด็กหญิงอัจจิมา  หัดรัดไชย
 
1. นางทัศนา  ท่าประสาร
2. นางอรอนงค์  พรหมทิพย์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  พรหมสะโร
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ด่านนอก
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
2. นายสัมฤทธิ์  พยุยงค์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  นาวารี
2. เด็กหญิงมัณฑณาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
 
1. นางสาวสไบทิพย์  ปุลาโมค
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพกฤตา  มัชฌันติกะ
 
1. นางสุวารีย์  จังหวัดเขตต์
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
 
1. นางสุขธิดา  วจีสุนทร
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิดา  จำนงค์จิตร
2. เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายเพชรภูผา  กูบโคกกรวด
 
1. นางนภัสวรรณ  หน่อท้าว
2. นางวรินทร  แวนวน
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรีณาภา  สมภักดี
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ