สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายจักริน  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
2. นางสุุเวียง  ไชยปัญหา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรรเสิญ  บุบผาสังข์
2. เด็กชายไพลิน  ศรีสุนา
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
2. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
5 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  มัดไทสง
2. เด็กหญิงยุพา  พิมพา
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  รวมทรัพย์
2. เด็กชายมานวรรธน์  ชัยสมบูรณ์
3. เด็กชายสิรยุทธ์  เวฬุบรรณ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายอัมรินทร์  เวชบุญ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายอัมรินทร์  เวชบุญ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
14 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายธนัตถ์  อ้นฟอง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพิลา
5. เด็กชายมานพ  ราชประโคน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทร์พันธ์
7. นายสง่า  สินธุสนธิชาติ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พินิจชอบ
9. นางสาวอรวรรณ  คนชาน
10. นายไพรพณา  หอมกระโทก
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยวิมล  หลักดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทร์พันธ์
3. เด็กหญิงโชติรัตน์  จันทร์เรืองศรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงรินดารัตน์  รัตนวรรณี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมีมีชัย
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนกร  โตโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงศศิธร  สมหอม
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พรหมผา
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เขียว
2. เด็กหญิงศุภักษร  ชุ่มตะขบ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงศิริยากร  ทอนวิลัก
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติภณ  อินทร์สาท
2. เด็กชายคงเดช  แดงตะขบ
3. เด็กชายจิตรกร  บุญไธสง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญนะ
5. เด็กชายพัชรภูมิ  ศรีอนันต์
6. เด็กชายภูมิภัทร์  ศรีอนันต์
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงตะขบ
2. เด็กชายพรชัย  บัวพันธ์
3. เด็กชายยศดนัย  โปร่งสูงเนิน
4. เด็กชายศรนรินทร์  ตามตะขบ
5. เด็กชายสิทธิราช  แสนลำภา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  เถยสูงเนิน
7. เด็กชายอัฐพล  นาคหมวก
8. เด็กชายอัมรินทร์  แสงผา
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หันชนะ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลึกลือ
4. เด็กชายวัชรพล  ดวงตะขบ
5. เด็กชายสิทธิชัย  มั่นภักดี
6. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
7. เด็กชายสุวิชา  งาสระน้อย
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกศศรี
9. เด็กหญิงอรไพลิน  ทักษิณ
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
3. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ปุระพรม
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธ์นาคา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เนื่องแก้ว
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชอบกิจการ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมคาย  สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  สอนกลาง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว