สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พยุยงค์
 
1. นางนภสร  นามวงษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติภาพ  วังจันทึก
 
1. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยศรี
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  โทนมี
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัดภูมิ  บุุราคร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แสงใส
 
1. นายสมคิด  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
6 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมุกทราย  ควรประโคน
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฌัชฌา  พิมพ์อรัญ
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  หงษ์กัณหา
2. เด็กชายศรายุท  ปัทธิสามะ
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
2. เด็กชายสุริยะ  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
2. นางอรพิน  คงหมุน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนิสา  ศรีสุก
2. เด็กชายปรเมษฐ  โปร่งสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  คงหมุน