สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.32 เงิน 10 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  สมกิ่ง
 
1. นางลาวัลย์  สอนชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงเขมิิสรา  บับพาน
 
1. นางศราวดี  โดยโต๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกศศรี
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐนารี  หัดสระน้อย
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาวิณี  พวงสิน
 
1. นางศราวดี  โดยโต๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พยุยงค์
 
1. นางนภสร  นามวงษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงเกวลิน  สินทมครบุรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติภาพ  วังจันทึก
 
1. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุลตะขบ
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  น้อยศรี
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำแหง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปิยวัตร  เจริญผล
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเพชรพะเนา
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรเคน
3. เด็กหญิงมิ่งมาตา  สิริธนากุลชัย
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  เทียนโพ
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แดงตะขบ
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรินันท์  แรกขึ้น
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมเชย
3. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีหามี
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายดนุสรณ์  คำแหง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พานโท
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรวลัย  เอมโอด
 
1. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายจักริน  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
2. นางสุุเวียง  ไชยปัญหา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรรเสิญ  บุบผาสังข์
2. เด็กชายไพลิน  ศรีสุนา
 
1. นางสาวสุรินทร์  ขาวงาม
2. นางสุเวียง  ไชยปัญหา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประโยชน์มี
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  โทนมี
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  ป่าครอง
2. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวง
 
1. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัดภูมิ  บุุราคร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แสงใส
 
1. นายสมคิด  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
24 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมุกทราย  ควรประโคน
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพรรณ  ชิ้นงูเหลือม
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
26 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษณา  วายลม
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
27 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  มัดไทสง
2. เด็กหญิงยุพา  พิมพา
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นิพัฒสำโรง
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
29 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  รวมทรัพย์
2. เด็กชายมานวรรธน์  ชัยสมบูรณ์
3. เด็กชายสิรยุทธ์  เวฬุบรรณ
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
30 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายอัมรินทร์  เวชบุญ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
31 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
32 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัถ  ลาสร้อย
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
33 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมผา
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
34 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
35 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายอัมรินทร์  เวชบุญ
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
36 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
37 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  ทักษิณ
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายธนัตถ์  อ้นฟอง
4. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพิลา
5. เด็กชายมานพ  ราชประโคน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทร์พันธ์
7. นายสง่า  สินธุสนธิชาติ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พินิจชอบ
9. นางสาวอรวรรณ  คนชาน
10. นายไพรพณา  หอมกระโทก
 
1. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยวิมล  หลักดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินทร์พันธ์
3. เด็กหญิงโชติรัตน์  จันทร์เรืองศรี
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงรินดารัตน์  รัตนวรรณี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมีมีชัย
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนกร  โตโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงศศิธร  สมหอม
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พรหมผา
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เขียว
2. เด็กหญิงศุภักษร  ชุ่มตะขบ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกฤตนัย  วิหกหงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  คำดี
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  สินปรุ
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงศิริยากร  ทอนวิลัก
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฌัชฌา  พิมพ์อรัญ
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จิตเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  พรมงาม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยพงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตรี
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมุห์นวล
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยอดสังวาลย์
 
1. นางธิดาพร  แก้วหยาด
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนลำภา
2. เด็กหญิงปอยทิพย์  ดวงตะขบ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  หงษ์กัณหา
2. เด็กชายศรายุท  ปัทธิสามะ
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตลดา  ศรีอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปาขาว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรพรม
4. เด็กหญิงธนพร  บุญยนันท์
5. เด็กหญิงนันทิดา  มูลครบุรี
6. เด็กหญิงอทิตยา  แป้งผง
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติภณ  อินทร์สาท
2. เด็กชายคงเดช  แดงตะขบ
3. เด็กชายจิตรกร  บุญไธสง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญนะ
5. เด็กชายพัชรภูมิ  ศรีอนันต์
6. เด็กชายภูมิภัทร์  ศรีอนันต์
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงตะขบ
2. เด็กชายพรชัย  บัวพันธ์
3. เด็กชายยศดนัย  โปร่งสูงเนิน
4. เด็กชายศรนรินทร์  ตามตะขบ
5. เด็กชายสิทธิราช  แสนลำภา
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  เถยสูงเนิน
7. เด็กชายอัฐพล  นาคหมวก
8. เด็กชายอัมรินทร์  แสงผา
 
1. นายสมภพ  ดานขุนทด
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หันชนะ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลึกลือ
4. เด็กชายวัชรพล  ดวงตะขบ
5. เด็กชายสิทธิชัย  มั่นภักดี
6. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
7. เด็กชายสุวิชา  งาสระน้อย
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกศศรี
9. เด็กหญิงอรไพลิน  ทักษิณ
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
3. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ปุระพรม
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธ์นาคา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เนื่องแก้ว
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชอบกิจการ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
2. เด็กชายสุริยะ  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
2. นางอรพิน  คงหมุน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  อุตรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วดัด
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนิสา  ศรีสุก
2. เด็กชายปรเมษฐ  โปร่งสูงเนิน
 
1. นางอรพิน  คงหมุน
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมคาย  สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  สอนกลาง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบูรพา  ประภา
2. เด็กชายพงศธร  หาญประโคน
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมเชย
2. เด็กหญิงอินทิรา  มาลากุล
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลปรียา  การพงศ์ศรี
2. เด็กหญิงนลิน  ทาโบราณ
 
1. นางอรพิน  คงหมุน