สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กชายพิทักษ์  อุสมร
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพพล  เหนือเกาะหวาย
2. เด็กชายนันทวุฒิ  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงนาราภัทร  พลอยมุข
4. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  ศิริเชื้อ
5. เด็กหญิงศุภชา  ภูมิกาศ
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางวนิดา  บัวแก้ว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะนัน  จิระเมฆ
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวิษา  จันวิเศษ
 
1. นางสาวปิ่นมณี   สีหัวโทน
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้องแนน  มหันตริยะ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กชายธนากร  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลลศ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  พลยุทธ
2. เด็กชายธนพล  พวงจำปา
3. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางนฤมล  เชิดชูวงค์สกุล
2. นางสมบัติ  เพชรลับ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำพันธ์
2. เด็กหญิงพรพัชริน  หาดแก้ว
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  นาคประสพ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
3. เด็กหญิงอภัสรดา  พรมประเสริฐ
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางประจวบ  ฃ่างต่อ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงนาราภัทร  พลอยมุข
3. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะสอ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ธาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นายนายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิ์ไกล  กุลจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กุลจันทร์
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  สังข์ชม
2. เด็กชายศวีระ  บุญเพ็ง
 
1. นางวนิดา  บัวแก้ว
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 4    
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ท่าสถาน
2. เด็กชายทักษิณ  บุญสร้าง
3. เด็กชายลิขิต  หงษ์นะกุล
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างคล้อย
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สร้อยแม้น
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  สังข์ชม
2. เด็กชายวรัญญู  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นายสุชาติ  บานเย็น