สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีระยุทธ  ดาราศร
2. เด็กชายนรินทร์  พรมทอง
 
1. นายธวัช  เฟื่องศรี
 
2 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติทัต  สนครบุรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์กุล
3. เด็กชายณัฏฐชัย  ปุริเกษม
4. เด็กหญิงณัฐชา  มีน้อย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักพวก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนแก้ว
7. เด็กชายนรินทร์  พรมทอง
8. เด็กหญิงนฤมล  พูนแสง
9. เด็กหญิงนวรัตน์  พิทักษ์ธรรมา
10. เด็กหญิงนาวาพร  จุ้ยประเสริฐ
11. เด็กหญิงพจรัตน์  จันทร์ละมูน
12. เด็กชายพชร  จันทร์ภักดี
13. เด็กหญิงพรชิตา  จำนงค์จิต
14. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาวาพนม
15. เด็กหญิงวรรณิตา  วายลม
16. เด็กหญิงวรินทรา  แสนแก้ว
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ท่าประดุจ
18. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุอางคะวาทิน
19. เด็กชายอโนทัย  เหมศิริ
20. เด็กชายเอกบดินทร์  สาระกุล
 
1. นายบำรุง  หงษ์ทอง
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริประภา  แหวนทอง
 
1. นายบำรุง  หงษ์ทอง
 
4 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐชา  มีน้อย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนแก้ว
4. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
5. เด็กหญิงนิสา  พรมสุดร
6. เด็กหญิงปนัดดา  วรามิตร
7. เด็กหญิงวรินทรา  แสนแก้ว
8. เด็กหญิงศิริประภา  แหวนทอง
9. เด็กหญิงอภิชญา  ตันทิพย์
 
1. นางรัตนา  ครองสุกล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธิเบศร์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายสุทิตย์  บุตรลาด
3. เด็กชายเอ็ด  งาม
 
1. นายธวัช  เฟื่องศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงนาวาพร  จุ้ยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิสา  พรมสุดร
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตันทิพย์
 
1. นายบำรุง  หงษ์ทอง
2. นางอิชยา  มันตะรักษ์