สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาย้อย
 
1. นางยุพิน  วิลัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรศิริ  คุยพัก
2. เด็กชายศุภกฤต  วิญญาณ
3. เด็กชายสมโภชน์  ระห้อย
 
1. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ออมสิน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กุลวิมล
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรมมา
2. เด็กหญิงณัฐริยา  วันแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  ชำนาญปืน
2. เด็กชายธนภัทร  เจริญผล
3. เด็กชายธนายุทธ  แม่นปืน
4. เด็กชายปรัชญา  ปลื้มจิตต
5. เด็กชายอดิศักดิ์  พนมกุล
6. เด็กชายโชคชัย  วรฉัตร
 
1. นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ชำนาญปืน
 
1. นางวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายมานิตย์  สุประมาณ
 
1. นางวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญปืน
2. เด็กหญิงรัตนา  โง้วเส็ง
3. เด็กชายอนุภัทร  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม