สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองประสูตร์
2. เด็กชายวัชระ  เกิดแดงบุ
 
1. นายเสรี  ปั้นสมสกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทสพร  พละพล
2. เด็กหญิงศลิษา  พานะสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิรดา  จันทะมุด
4. เด็กหญิงสุนิสา  สว่างกุล
5. เด็กหญิงสไบทิพย์  หม่องพราหมณ์
 
1. นางสาวปิ่นฤทัย  สายทอง
2. นางสาวรุ่งฤดี  สุขปิติ