สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ศิลาผอง
 
1. นางสาวออมทรัพย์  นนท์ประเสริฐ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  กุหลาบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกมลชนก  กันดิษฐ
3. เด็กชายกฤษฎา  สวนพลู
4. เด็กหญิงกวินทิทพย์  น้ำแก้ว
5. เด็กชายกษิดิ์เดช  เอี่ยมศิริ
6. เด็กชายจักข์กริน  ดีสนอง
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีทิพย์
8. เด็กชายชนะพล  ไพอรัญ
9. เด็กหญิงชมพูนุท  จำปาทอง
10. เด็กชายชัยภพ  กร่อยกระโทก
11. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจันทร์
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือจันทึก
13. เด็กหญิงช่อผกา  ผาสุข
14. เด็กหญิงญาศิณี  เต็มมาก
15. เด็กชายฐานันดร  แปลงสาร
16. เด็กหญิงณฐิตา  เย็นยิ่ง
17. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็ชรสมบัติ
18. เด็กหญิงณรินพิชชา  สายทอง
19. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  ทามัน
20. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยภูธร
21. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีลาภ
22. เด็กชายทวิชาติ  จรรโลงบุตร
23. เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ
24. เด็กชายธนิสร  ขันอาสา
25. เด็กชายธันวา  ไกลกลิ่น
26. เด็กชายธีรกานต์  ชาญสมิง
27. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
28. เด็กหญิงนภัทร  ธนะโรจชูเดช
29. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุภาพ
30. เด็กชายนำชัย  แช่มช้อย
31. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีรุจ
32. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ไทยธวัช
33. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ฮวบกระโทก
34. เด็กชายปฏิพัทธิ์  วงค์มณี
35. เด็กชายปรมี  มหา
36. เด็กหญิงประภัทรา  ช่อชบา
37. เด็กชายปรเมษฐ  สังข์พยัคฆ์
38. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชโค้น
39. เด็กชายพงศพัค  สุขประสงค์
40. เด็กชายพงศพัส  สุขประสงค์
41. เด็กหญิงพชรภา  แก่นทองเจริญ
42. เด็กหญิงพรพิมล  หลวงลาด
43. เด็กหญิงพลอยชนก  ศิลาสูงเนิน
44. เด็กชายพัชรพล  ลัดลอย
45. เด็กหญิงพัชราภา  นาคประไพ
46. เด็กหญิงพัชรี  คำแจ่ม
47. เด็กหญิงพัณณชิตา  บัวไข
48. เด็กหญิงพิชญาดา  มงคลยง
49. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  บุญจันกุล
50. เด็กหญิงภัทราภร  ศรีประสาน
51. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปานสิงห์
52. เด็กหญิงมณีวรรณ  รุ่งรัศมี
53. เด็กหญิงมานิตา  อินทรโชติ
54. เด็กชายรัตนชัย  โกสุม
55. เด็กชายวชิรวุธ  ศรีเมือง
56. เด็กชายวรชิต  วงค์มณี
57. เด็กชายวรภพ  สวัสดี
58. เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์เส็ง
59. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุพรม
60. เด็กหญิงวริศรา  ชาววาปี
61. เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นจันทร์
62. เด็กหญิงวิจิตรา  ประยูรเธียร
63. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใยนะพรม
64. เด็กหญิงวิลาสินี  สวนพลู
65. เด็กหญิงศกลรัตน์  จันทร์ภักดี
66. เด็กหญิงศรัณย์กร  เวียงย่างกุ้ง
67. เด็กชายศราวุธ  ชาววาปี
68. เด็กหญิงศศิกานต์  ไกรยะเกศ
69. เด็กชายศาสตรา  มาสารี
70. เด็กหญิงศิริกัญญา  จันทร์ธรรม
71. เด็กหญิงศิริประภา  วรคำ
72. เด็กหญิงศิริพร  โคตะรักษ์
73. เด็กหญิงศุภธิดา  สมศรี
74. เด็กชายสนธยา  สายสมร
75. เด็กชายสรวิศ  สุภาพ
76. เด็กชายสิทธิโชค  สติมั่น
77. เด็กชายสิรดนย์  คนยงค์
78. เด็กหญิงสิรีนุช  อินทร์ประสงค์
79. เด็กหญิงสุชาดา  บัวคง
80. เด็กชายสุธี  สีสมุทร
81. เด็กหญิงสุภาพร  จำปาทิพย์
82. เด็กหญิงสุภาวดี  นันกระโทก
83. เด็กชายสุรพัฒน์  อินเกิด
84. เด็กหญิงสุรีย์พร  นนท์ประเสริฐ
85. เด็กหญิงอทิติยา  เหลือเจริญ
86. เด็กหญิงอธิชา  ยะถาคาร
87. เด็กหญิงอรนฤมล  วิชิตมงคล
88. เด็กหญิงอรุณกมล  กิ่งนอก
89. เด็กหญิงอัมรา  สิทธิพันธ์
90. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่โซว
91. เด็กหญิงเขมจิรา  ฉุนหอม
92. เด็กชายเจตษนัย  ลาดบัวขาว
93. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ศิลาผอง
94. เด็กหญิงเมธาพร  ท้าวมะตรี
95. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เตโช
96. เด็กชายเอกกวี  เจริญนิช
97. เด็กหญิงโสภิตา  สุขหลวง
 
1. นายกิติ  แผ่วตะคุ
2. นางชุติมา  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางสาวประภาศรี  สงวนดี
4. นางวนิดา  วันสาสืบ
5. นางสาวสายทอง  สาสวด
6. นางสาวออมทรัพย์  นนท์ประเสริฐ
7. นายอินทวรรณ  ไทยธวัช
8. นางสาวอุใลพร  สมคะเน