สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มีไธสงค์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสวงสุข
3. เด็กชายสุรเดช  แสวงสุข
 
1. นางปภชญา  โค่นถอน
2. นางสาวยุพา  ไพบูลย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงพรนิภา  ชำนาญหนอง
3. เด็กหญิงพัชรา  เหล่าน้อย
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กุลละเนตร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เฟื่องรัสมี
 
1. นายวรกาญจน์   มูลลี
2. นางศรีวนา   ฉ่ำเพ็ชร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สายวงศ์คำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีอชูรส
3. เด็กชายกองทัพ  ปัจจา
4. เด็กหญิงกัลยาณี  รักษาวงศ์
5. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์  พลสงคราม
6. เด็กชายขวัญเมือง  อัทศรี
7. เด็กชายจักรกฤษ  แต้มทอง
8. เด็กหญิงชาลินี  เสาวรส
9. เด็กชายณภัทร  การณ์ภักดี
10. เด็กหญิงนิโลบล  เดชมาต
11. เด็กหญิงมนทิรา  ยวนคำ
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดำรงค์
13. เด็กชายวิษณุ  งามนิล
14. เด็กหญิงอรุณี  สีอ่อน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
3. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
4. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณรัญญา  ชูเชิด
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พุทธศิริ
3. เด็กหญิงดารณี  เฟื่องรัศมี
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีทอง
5. เด็กชายนาวิน  ไวยารัตน์
6. เด็กชายนิธิพงษ์  ปิ่นทอง
7. เด็กชายนิวัฒนคร  ครึกกระโทก
8. เด็กหญิงปองกานต์  พระมาลัย
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กุลละเนตร
10. เด็กหญิงวรรณิศา  เชี่ยวชาญ
11. เด็กหญิงศศิวิมล  บุพลับ
12. เด็กหญิงสุปราณี  ศาลางาม
13. เด็กหญิงสุภา  พันมาตร์
14. เด็กหญิงอรวรรณ  พิมโคตร
15. เด็กหญิงอรัญญา  ตอนนอก
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นางปภชญา  โค่นถอน
3. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
4. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันเพ็ญ  อุทัศน์
 
1. นายณรงค์  กันหา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกฎ  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สีอ่อน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โสภากุล
 
1. นายวรกาญจน์   มูลลี
2. นายสิทธิศักดิ์  ปันส่วน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กุลประกอบ
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญพิลา
2. เด็กชายอานนท์  แท่นทอง
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดาทา
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ   แอบจังหรีด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ศรีทอง
2. เด็กชายพีระพงษ์  สายวงศ์คำ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองสุก
4. นางสาววราพร   ชูเชิด
5. เด็กชายอุดม  เหล่าเลิศ
 
1. นายวรกาญจน์   มูลลี
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สีสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ   จันทร์ผอง
 
1. นางสาววัลลภา  ปันส่วน
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟองเกิด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์