สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   โสวนี
 
1. นางอำพร   ศรีทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พาผล
2. เด็กชายพชร   เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางสมปอง   รสหอม
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุรัสกร   ศิริพันธ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   คงประเสริฐ
3. เด็กชายเมฆา   ใยบำรุง
 
1. นางวรรณภา  เริ่มศิลป
2. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารยา   จันทะนา
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารยา   จันทะนา
 
1. นางสาวราตรี   บุญสิลา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   ทองรอด
2. เด็กหญิงรำพึง   ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ   ขันทอง
 
1. นางสมปอง   รสหอม
2. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   โสวนี
2. เด็กชายปวินทร   พงษ์พันนา
 
1. นางวรรณภา   เริ่มศิลป
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทิพย์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เลี่ยมพักตัว
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมบิน
2. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วสูงเนิน
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เลี่ยมพักตัว
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พึ่งเกษม
2. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางสมปอง  รสหอม
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายเมฆา  ใยบำรุง
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์