สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เป้าวิลัย
2. เด็กชายจักรพงษ์  ซ้อนตีบ
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ปันปิง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นมสาด
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เถาว์หอม
6. เด็กชายทินกร  มิ่งจิตร์
7. เด็กชายธนพล  กาญจนศร
8. เด็กหญิงนิ่มหวาน  โสภากุล
9. เด็กหญิงประภาพร  เป้าวิลัย
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุภาการณ์
11. เด็กชายภานุสรณ์  เชิงเขา
12. เด็กชายภูธเนศ  ศรีทอง
13. เด็กชายฤทธิเกียรติ  แสงจันทร์
14. เด็กชายวิศรุต  สันประเทียบ
15. เด็กชายสุริพล  โสภากุล
16. เด็กชายสุริโย  โสภากุล
17. เด็กชายอดิศร  นนท์มิตร
18. เด็กชายอนันต์  วรรณวิจิตร์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  เหมศิริ
20. เด็กหญิงอวัสดา  สุวิรัตน์
 
1. นางพลับพลึง  รังสินธุ์
2. นางวงวาส  ภูคำศักดิ์
3. นางวารินทร์  เสมาล้อม
4. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
5. นายวิรัติ  แก้วสุวรรณ์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  ชื่นอิ่ม
2. เด็กชายสุริพล  โสภากุล
3. เด็กชายสุริโย  โสภากุล
 
1. นางพลับพลึง  รังสินธุ์
2. นายวิรัติ  แก้วสุวรรณ์