สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิง นาตยา   เพียเพ็งต้น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ก้อยกระโทก
3. เด็กหญิงนพมาศ  มีอาษา
4. เด็กหญิงศศิธร  พรมเถื่อน
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรมะณี
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ชอบสุข
2. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
3. เด็กหญิงวรรธนันท์  ตติยก้องเกียรติ์
4. เด็กหญิงวัลลภา  ช่างเจริญผล
5. เด็กหญิงเบญจพร   เนินบก
 
1. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
3 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
4 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 63.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  บรรทูล
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
6 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัลภา  ช่างเจริญผล
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วเกษม
2. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีไพร
 
1. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  บรรทูล
2. เด็กหญิงปัญญาลักษณ์  ฝากกาย
3. เด็กหญิงศิรประภา  จงเจริญ
 
1. นางสาวดวงเดือน  สะสาง
2. นางสมฤทัย  รอดประเสริฐ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  อาทรณ์
2. เด็กหญิงนัด  ออม
3. เด็กหญิงนิธิพร  มีคุณ
 
1. นางสาวอรุณ  จิระอรัญกานนท์
2. นางอาภรณ์  ชาวนอก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โชติอุดม
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรธีรา  สังข์จีน
4. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
5. เด็กหญิงวรรธนันท์  ตติยก้องเกียรติ์
6. เด็กหญิงวัลลภา  ช่างเจริญผล
7. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะ  โสหล้า
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.75 เงิน 6 1. เด็กชายรุ่งเรือง  เครือโสม
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายรุ่งเรือง  เครือโสม
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช