สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณภัทรกมล  ช่างต่อ
 
1. นางสาวอ้อยใจ  แซ่ตั้ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ก้านสันเทียะ
 
1. นางสาววิมล  ชาวไร่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  วิสุทธิรัตนะกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมมา
2. เด็กหญิงบูรญา  ยอดอาษา
3. เด็กหญิงอธิชา  อ่ำสุข
 
1. นางสาวประภาศรี  ก้อนบุปผา
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงบัวประภา  หาญประสพ
 
1. นายวิชัย  พุ่มมรินทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองเจริญ
 
1. นายวิชัย  พุ่มมรินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุระกำพลธร
3. เด็กหญิงธันยานุช  ทูลศิริ
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรัชรา  อนุฤทธิ์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
 
1. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
2. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  มโนชมภู
3. เด็กหญิงอคิราภรณ์  หอมทวน
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางสาวสุชารัตน์  สุคนธวัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายคณิน  โคตรโย
2. เด็กชายปรีชนะ  มูลสาร
 
1. นายนิกร  ดาราศร
2. นางพุทธชาด  วรวัฒน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  เชียรสระน้อย
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   วรวัฒน์
3. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์แตง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  เนาว์โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงสุพิชยากร  รัตนดิษฐ์
 
1. นางลัดดา  สะตะ
2. นางสาวอรุณพร  อนามพงษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงลิลลดา  เกียรติดำรงวงศ์
 
1. นางลัดดา  สะตะ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายทิวากร  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงนัฐริกา  รัตติรังสรรค์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สำราญสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เวียงย่างกุ้ง
2. เด็กชายบัญชาการ  งามหนองอ้อ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สำราญสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงครองขวัญ  วรนาม
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุงาม
3. เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ
5. เด็กหญิงปฤณกนก  ประจักษ์จิตร
6. เด็กหญิงปัณณพร  พินดอน
7. เด็กหญิงพรมศิริ  ปาปักเข
8. เด็กหญิงพัชรพร  ดาราศร
9. เด็กหญิงสุชีราภรณ์  ห้อยทอง
10. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็ชรคง
 
1. นางปราณี  พรมภักดี
2. นางสาวมณีรัตน์  สำราญสุข
3. นายโกวิทย์  ปลั่งกลาง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยิ่งใหญ่
2. เด็กหญิงณัชชา  บัวผดุง
3. เด็กหญิงนิธยานันท์  ปันส่วน
 
1. นายสุรชัย  โพธิ์นาง
2. นางเสกสันต์  เทศธรรมมา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชภูมิพงค์  พรไทย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  งามจั่นศรี
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐ
2. นายเสกสันต์  เทศธรรมมา
 
19 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
20 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสราลิล  พิมแพทย์
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุทธิประภา
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการณ์  วงษ์เศวตมนตรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบนางแย้ม
3. เด็กหญิงเบญจมินทร์  อรัญเจริญยิ่ง
 
1. นางกานต์ชนก  ศรีสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงวราพร  สีทา
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ประเสริฐสรรค์
2. เด็กชายสหรัฐ  ตุ่นสระน้อย
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงเมลญา  ยาชัยยะ
 
1. นายวรวัฒน  ชูเกาะ
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจอาษา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ราชบัวขาว
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชู
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวิชญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรมน  กลิ่นทอง
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริญดา  ชาตะสิงห์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โรจนพร
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
2. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงปราถนา  ทอน
2. เด็กชายสรวิชญ์  แสงกล้า
3. เด็กหญิงหฤทัย  แม่นปืน
 
1. นางกัลยา  โพธิ์งาม
2. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
2. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุประภาดา  ทรงสุข
 
1. นางกัลยา  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรชตะ  มีแก้ว
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง
 
1. นางสาวพาณี  จินดาวงศ์
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประมุข  เกษา
2. เด็กหญิงมนัสยา  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายรโน  จัน
 
1. นางทิวาพร  สุมิ่งสาลี
2. นางสาวนิตยา  วงษา
 
41 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลประกาศ
2. เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันตระกูล
 
1. นางวาริณี  ศรีเจริญ
2. นางสุนีย์  ใจชื่น