สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ  อินทรอนงค์
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพ์วงศ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุพร
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
2. นางสาวนิยูง  ศรีวิไล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สิงห์วงษา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงแก้วสุข
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทา
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจำเริญ  หิบนัด
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรกมล  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สว่างสาลี
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
2. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิลาศิณี  ปลึกไธสง
2. เด็กหญิงวิลินดา  ปลึกไธสง
 
1. นางอาณดา  พรหมอินทร์