สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรุณพงษ์
 
1. นางศิริพร  วัวลำพอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เหลืองโสภา
 
1. นางดลรัตย์  พลอยนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายนพดล  วิบูลพืช
 
1. นางสาววาสนา  เทศะกรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเวงกวง  แต
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัลยา  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวละออง  อันสมศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  พนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงภคนันท์  นาคประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศรีสาคร  รอดอ๊าต
4. เด็กหญิงสุนันทา  คะเชนเนียม
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คณะทอง
 
1. นางรัตนา  แดงเจริญ
 
7 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายตี๋  ซก
 
1. นายบุญเกียรติ  เดชอินทร์
 
8 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรา  ขลากระโทก
 
1. นางอำไพ  ชาวโยธา
 
9 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญนนท์  บุญมี
 
1. นางสาวโชติกา  มาตทะวงษ์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  คำขจร
2. เด็กหญิงปรียากร  นามวงษา
 
1. นางสาวกัลยา  เพียนผักแว่น
2. นางศรีสุดา  ศรีจันทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน