สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวนิดา  สีภา
 
1. นางปราณี  ศรีเพชร
 
2 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายสุเนียน  รีนา
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายเมธัส  กลั่นกิ่ง
 
1. นายสุพจน์  นันทะเทศ