สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวนิดา  สีภา
 
1. นางปราณี  ศรีเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7    
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  หลำพุก
2. เด็กชายรมย์รวินทร์  สมุห์นวล
3. เด็กชายศุภชัย  สุยะสา
 
1. นายสนิท  โล่ห์แจ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายฐนัท  ธาตะนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุห่อ
 
1. นายจำลอง  ยุวาพัฒน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงษ์ษา
2. เด็กหญิงลลิตา  ปิตาคุณ
 
1. นายเยาวเรศ  ชอบสระน้อย
 
6 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายสุเนียน  รีนา
 
1. นางสุจิตรา  ชอบสระน้อย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนธรณ์  ประสังกุล
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  เกษศรี
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายปัญญา  ในสูงเนิน
 
1. นายอมร  ตอรบรัมย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายเมธัส  กลั่นกิ่ง
 
1. นายสุพจน์  นันทะเทศ