สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงศ์  มากมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตรกุล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลำเงิน
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถนัดกิจ  หวังผล
2. เด็กชายอนุชา  วงษ์บา
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นายโสฬส  ท่าอุดม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายกัลชาญ  ตาทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์บา
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นายโสฬส  ท่าอุดม
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมมา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมมา
 
1. นายราเชนทร์  ภูริธรรม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรกุล
2. เด็กชายชาญชนะ  มหาอุป
3. เด็กชายสมคิด  หวังผล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบดินทร์  ชายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  วุฒิยา
2. เด็กหญิงณีรนุช  แดงสี
3. เด็กหญิงอ้อมใจ  สิงห์ทอง
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายสนอง  บุญเจือ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัญชนา  ช่อขาว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ธรรมมา
3. เด็กหญิงไพจิตร  วงษ์ชาติ
 
1. นายขจร  บุญช่วย
2. นายสนอง  บุญเจือ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุบัว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครเดช  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายอำพล  พุมคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลับแล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางอารัญ  ป้อมมารดอน
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  หล่อเจริญ
2. เด็กชายธนภัทร์  ประสงค์ใด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ครองยุทธ
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง